تعریف نظری: نسبتي از هزينه هاي خدمات بهداشتي و درماني كه مستقيما ازجيب به هنگام دريافت خدمت پرداخت مي شود. به عنوان يك اصل كلي افزايش آن نامطلوب است. از این رو کاهش هرچه بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به عنوان یک مورد در برنامه برنامه چهارم توسعه ذکر گردیده است (حسن زاده، 1386).
تعریف عملیاتی: هزینه هایی است که بطور مستقیم برای ویزیت، دارو و ملزمات پزشکی، خدمات پاراکلینیک و سایر هزینه های مرتبط با سلامت به عنوان سهم بیمار پرداخت می شود. در واقع O.O.P مقدار تفاوت قیمت تمام شده (حقیقی) کالا یا خدمات با قیمت تعدیل شده آن است (ماهر، 1385).
1-8-2- هزينه هاي كمرشكن سلامت:
تعریف نظری: زماني هزينه هاي سلامت كمرشكن تلقي مي گردد كه خانوار مجبور باشد ميزان غير منطقي از درآمد خود را براي حفظ سطح سلامت يا درمان اعضاي خانوار هزينه كند (حسن زاده، 1386).
تعریف عملیاتیامروزه هزینه های کمرشکن در حوزه ی سلامت با توجه به مفهومی به نام “توان پرداخت خانوار” تعریف می گردد. درآمد باقی مانده ی خانوار بعد از رفع نیازهای اساسی به عنوان”توان پرداخت خانوار” شناخته می شود. بر این اساس هزینه های کمرشکن سلامت، این گونه تعریف شده است: خانوارهایی که هزینه سلامت آنان در یک دوره معین، فراتر از 40% درآمد باقی مانده – بعد از رفع نیازهای اساسی – باشد، با هزینه ی کمرشکن روبرو بوده اند (کاوسی و همکاران، 1388).
1-8-3- فقر:
تعریف نظری: از ديدگاه بانك توسعه آسيا، فقر عبارت است از محروميت از دارائيها و فر صتهايي كه هر فرد مستحق آنها مي باشد (کاشی و همکاران، 1381).
تانسند[8] در دهه هاي ١٩٦٠ و ١٩٧٠ اعتقاد داشت که افراد، خانوارها و گروههاي جمعيتي را زماني مي توان فقير به حساب آورد که با فقدان منابع براي کسب انواع رژيم هاي غذايي، مشارکت در فعاليت ها و شرايط و امکانات معمول زندگي مواجه باشند (چیلر، 1384، ص 13).
شاخص فقر در کشورهای درحال توسعه در بخش بهداشت براساس احتمال زنده نماندن تا سن چهل سالگی و در کشورهای توسعه یافته براساس احتمال زنده نماندن تا سن شصت سالگی در بدو تولد اندازه گیری می شود (سمناني، كشتكار، 1386).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش اساس تحلیل فقر ناشی از هزینه های کمرشکن سلامت حدود درآمد زیر خط فقر با توجه به میزان آن، که توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام می گردد خواهد بود. از آنجا که تا زمان انجام مراحل نهایی این تحقیق آمار مربوط به هزینه و درآمد سال 1392 کشور از سوی سازمانهای مذکور اعلام نشده بود لذا آخرین آمار موجود رسمی مربوط به سال 1391 مورد استناد و تحلیل قرار گرفت که از نظر شاخصهای مختلف مشابهت فراوانی به آمار سال 1392 دارند. در سال 1391 متوسط درآمد پولي و غيرپولي ناخالص سالانه يك خانوار شهري حدود 209 ميليون ريال (ماهانه حدود 17 میلیون و 500 هزار ریال) بوده است (گزارش بانک مرکزی ایران، 1390، ص 15).
نظر به عدم اعلام رسمی خط فقر از سال 87 به بعد، ميزان خط فقر مورد استناد این پژوهش به صورت برآوردی و بر اساس اظهار نظر کارشناسان خبره در محافل اقتصادی منتشره در نشریات رسمی کشور در نظر گرفته شده است.
یکی از معدود اظهارنظرهای رسمی برای خط فقر در سال 91 اظهار نظر رييس شوراى رقابت است که اعلام كرد: در سال 91 خانواده هاى شهرى با درآمد ماهانه كمتر از 946 هزار تومان زير خط فقر به حساب مى آيند. اما هميشه از اين نوع آمارها درخصوص خط فقر منتشر نمى شود وهمواره خط فقر از آمارهاى پنهانى است كه هرگز براى مردم اعلام نشده و مسئولان دولتى از اعلام رقمى براى آن طفره مى روند (روزنامه روزان
، 1393).
محمدعلى عبدالله زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واكنش به گفته هاى رييس مركز آمار مبنى بر اينكه هركس در ماه 270 هزار تومان درآمد داشته باشد فقيرنيست گفت: براساس اعلام مسئولين، خانوارهاى با درآمد كمتر از يك ميليون تومان زير خط فقر بوده و در وضعيت كنونى، تامين مايحتاج ضرورى هم با درآمد 270 هزار تومانى در ماه مقدور نيست (همان).
براساس مطالب فوق مبلغ 120 ميليون ريال درآمد سالانه براي سال 1392 به عنوان خط فقردر نظر گرفته شده است.
1-8-4- اختلال رواني:
. تعریف نظری: تعريف اصطلاح اختلال رواني مانند هر اصطلاح ديگر دشوار است و هر تعريفي استثناهايي دارد. در چهارمين نسخه راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (انجمن روان پزشكي آمريكا، 1994) در خصوص اختلال رواني گفته شده است كه: «اختلال رواني يك سندرم يا الگوي رفتاري يا روان شناختي داراي اهميت باليني است كه فرد دچارش مي شود و توام با ناراحتي يا ناتواني و يا افزايش خطر درد، مرگ، رنج، ناتواني و از دست رفتن آزادي است. در ضمن اين الگو يا سندرم نبايد قابل انتظار و پاسخي فرهنگي به يك واقعه خاص باشد. اين الگو يا سندرم با هر علت اوليه اي بايد تظاهر يك بد كاري رفتاري، روان شناختي يا زيست شناختي قلمداد شود. رفتار انحرافي و تعارض هاي فرد و جامعه اختلال رواني محسوب نمي شود مگر آنكه انحراف يا تعارض مورد نظر نشانه نوعي بدكاري در فرد باشد» (فيرس و ترال، 1386، ص188).
تعریف عملیاتی: اختلال رواني بيماران سرطاني بوسيله پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ مورد آزمون قرار میگیرد این پرسشنامه ابعاد چ

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

هار گانه عزت نفس، اختلال در کارکرد اجتماعی، اضطراب و افسردگی را مورد بررسی قرار می دهد.
جدول 1-1- نمرات برش در هریک از خرده مقیاس ها ی پرسشنامه سلامت عمومی(فتحي آشتياني، 1388 )

نتیجه نهایی نمرات در خرده مقیاس نمرات در کل پرسشنامه
هیچ یا کمترین حد 6-0 0-22
خفیف 11-7 40-23
متوسط 16-12 60-41