2-2-5- نسبت یا شاخص :O.O.P
شاخص O.O.P را از نسبت هزینه های سلامت هر خانوار (در این پژوهش O.O.Pهزینه های پرداخت از جیب هنگام دریافت خدمت ) به توان(ظرفیت) پرداخت آن خانوار محاسبه می نماییم.
توان پرداخت آن خانوار / مقدار O.O.P هرخانوار = نسبت O.O.P برای هر خانوار
2-2-6- تعیین خانوارهای مواجه با هزینه کمرشکن سلامت:
اگر نسبت O.O.P (عدد محاسبه شده در شاخص) بیش از 40 % بود آن خانوار در گروه خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامت قرار خواهد گرفت.
2-2-7- ضریب جینی، منحنی لورنز:
به منظور تعیین عادلانه بودن تحمیل بارمالی سلامت از شاخص ضریب جینی که یک شاخص شناخته شده در اقتصاد است ، استفاده گردید. برای محاسبه ضریب جینی ابتدا منحنی تحت عنوان منحنی لورنز تدوین می گردد . در محور افقی این نمودار دهک های درآمدی و در محور عمودی فراوانی نسبی تجمعی متغیری که در نظر داریم عادلانه بودن توزیع آن را بررسی نماییم (در این مطالعه سهم هزینه های سلامت نسبت به کل درآمد خانوار و سهم هزینه های مستقیم از جیب به کل درآمد) قرار می گیرد . سطح زیر منحنی بین توزیع متغییر مورد نظر با قطر منحنی نشان دهنده مقدار عددی ضریب جینی است که مقدار این ضریب بین حداقل صفر تا حداکثر 1 در نوسان است. مقدار عددی بیشتر این شاخص، نشان دهنده غیر عادلانه بودن شدیدتر است.
2-2-8- شاخص انصاف در مشارکت مالی:
سازمان جهانی بهداشت شاخص انصاف در مشارکت مالی را برای تعریف توزیع بار پرداخت های سلامت در جامعه معرفی کرده است که می تواند بین صفر و یک تغییر کند؛ صفر بیانگر حداکثر بی انصافی و 1 بیانگر کامل ترین شکل انصاف است. در شاخص هزینه های کمرشکن، تجارب پریشان کننده ی ناشی از پرداخت ها ی مستقیم بر خانوارها بررسی می شود.
برخی متغیرهاي مربوط به هزينه هاي سلامت از سوی سازمان های متولی امور بهداشت و سلامت ارائه
می شوند که اندازه گیری و گزارش دوره ای آن ها حائز اهمیت و داراي امتياز است. در جدول زیر چند نمونه از این موارد را ارائه مي نمايم.
جدول 2-1- متغیرهاي مربوط به هزينه هاي سلامت (سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

کد عنوان تفکيک صورت كسر مخرج كسر ضريب درخواست کننده
P1-24 سهم پرداخت مستقيم خانوارها از کل هزينه های سلامت پرداخت مستقيم خانوار برای هزينه های بهداشت و درمان کل هزينه سلامت ×100 وزارت بهداشت
WHO
P1-25 نسبت هزينه های بهداشت و درمان خانوار به کل هزينه های بخش خصوصی در توليد ناخالص داخلی هزينه های بهداشت و درمان خانوار کل هزينه های بخش خصوصی توليد ناخالص داخلی ×100