6- تعیین رابطه‌ي بين شاخص توده‌ي بدني و نارضايتي از بدن در نمونه‌اي از جمعيت ايراني.
7- تعیین رابطه‌ي طرحواره‌ي ظاهر و تن انگاره در نمونه‌اي از جمعيت ايراني.
8- تعیین رابطه‌ي طرحواره‌ي ظاهر و نارضايتي از بدن در نمونه‌اي از جمعيت ايراني.
9- تعیین رابطه‌ي بين عزت نفس و تن انگاره در نمونه‌اي از جمعيت ايراني.
10- تعیین رابطه ی بین باورهای مربوط به بدن وتن انگاره.
11- تعیین رابطه ی بین باورهای مربوط به بدن ونارضایتی از بدن.
12- تعیین رابطه‌ي بين عزت نفس و نارضایتی از بدن در نمونه‌اي از جمعيت ايراني.
13- ارائه ي مدلي ساختاري براي تن انگاره براساس روابط احتمالي بين متغيرهای قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، باورهای مربوط به بدن، عزت نفس و وارسي بدن و تعیین تناسب اين مدل با استفاده از روش معادله ساختاري مدل سازی.
14- ارائه ي مدلي ساختاري براي نارضايتي از بدن براساس روابط احتمالي بين متغيرهای قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، باورهای مربوط به بدن، عزت نفس و وارسي بدن و تعیین تناسب اين مدل با استفاده از روش معادله ساختاري مدل سازی.
فرضيه‌هاي پژوهش
با توجه به مرور ادبيات و پيشينه‌ي مطالعاتي تن انگاره و نارضایتی از بدن فرضيه‌هاي این پژوهش عبارتند از:
1- وزن با تن انگاره رابطه دارد.
2- وزن با نارضایتی از بدن رابطه دارد.
3- شاخص توده‌ي بدني با تن انگاره رابطه دارد.
4- شاخص توده‌ي بدني با نارضايتي از بدن رابطه دارد.
5- طرحواره‌ي ظاهر با تن انگاره رابطه دارد.
6- طرحواره‌ي ظاهر با نارضايتي از بدن رابطه دارد.
7- باورهای مربوط به تن با تن انگاره رابطه دارند.
8- باورهای مربوط به تن با نارضایتی از بدن رابطه دارند.
9- عزت نفس با تن انگاره رابطه دارد.
10- عزت نفس با نارضايتي از بدن رابطه دارد.
11- وارسي بدن با تن انگاره رابطه دارد.
12- وارسی بدن با نارضایتی از بدن رابطه دارد.
فرضيه‌هاي فوق اغلب با توجه به ادبيات پژوهشي مربوط به مطالعات خارج از ايران بنا شده‌اند هر چند که برخی از آنها در جمعيت ايراني نیزمورد مطالعه قرارگرفته‌اند. فرضیه های مربوط به مدلهای این پژوهش نيز که تناسب آنها (به ترتیب برای تن انگاره شکل1-1 وبرای نارضایتی از بدن، شکل2-1 ) مورد بررسی و ارزيابي قرار مي‌گيرند ، به شرح زير هستند:
الف) مدل ساختاری فرضی برای تن انگاره (که در شکل1-1 ارایه شده است) با جمعیت مورد مطالعه تناسب دارد.
ب) مدل ساختاری فرضی برای نارضایتی از بدن (که در شکل 2-1 ارایه شده است) با جمعیت مورد مطالعه تناسب دارد.
تعریف واژه ها و مفاهیم تحقیق
تعریف نظری تن انگاره:
بيشتر پژوهشهاي مربوط به تن انگاره در تعريف و ارزيابي، آن را ويژگي با ثبات و شبه صفتي در نظر مي‌گيرند كه به طور كلي متمركز بر نارضايتي از شكل و اندازه‌ي بدن است. (روديگر، كش، روهرينگ و تامپسون، 2007 ؛ گروگن، 2008 ؛ رحیمی، 2010) . تن انگاره پديده‌اي پيچيده و چند ساحتي است كه در برگيرنده‌ي نگرشها، ادراكات و تجارب افراد با تن و ظاهر جسماني شان است (كش و پروزينسكي، 2002). طي قریب به نيم قرن گذشته، تعريف تن انگاره (تصوير تن) از سازه‌اي تك ساحتي به سازه‌اي چند ساحتي تغيير يافته است (كش وپروزينسكي، 2002). تعريفهاي اوليه، عمدتاً ادراكي بودند و به تصويري كه فرد از بدنش در ذهن شكل مي‌داد، تاكيد مي‌كردند. اما با تحقيقات بيشتر درباره‌ي چگونگي ادراك افراد از تن و ظاهرشان، واژه‌ي تن انگاره چيزهاي ديگري همچون رضايت از وزن ، دلتنگي از تن، بد شكلي تن، ادراك اندازه‌ي بدن، و عزت تن، را هم در برگرفت (كش و پروزينسكي، 2002).
تعریف عملیاتی تن انگاره:
در این مطالعه ما به ارزیابی تن انگاره هم به عنوان یک ویژگی شبه صفت وهم به عنوان یک حالت می پردازیم و با استفاده ازفرم فارسی مقیاس آنالوگ دیداری تن انگاره[78] (هاینبرگ و تامپسون[79]، 1995) و فرم فارسی مقیاس وضعیت تن انگاره[80] (کش، فلمینگ، الیندوگان، استیدمن و وایتهد[81]، 2002) این سازه مورد ارزیابی قرار می گیرد وگزارش شخصی افراد در این مقیاسها شاخص تن انگاره مشارکت کنندگان است. برای استفاده از این مقیاسها، ابتدا خصوصیات روانسنجی(پایایی و اعتبار محتوایی ) آنها بررسی خواهد شد.به علاوه همه ی مواد مورد استفاده در این بررسی به عنوان یک مقیاس که سازه های متعدد متناسب با متغیرهای پژوهش را ارزیابی می کنند، تحلیل عوامل خواهند شد.
تعریف نظری نارضایتی از بدن :
نارضايتي از بدن تجريه‌ي ذهني منفي است كه افراد نسبت به بدنشان دارند(استيس و شاو، 2002). میزان نارضایتی فرد از اندازه، وزن و شکل آن و میزان نگرانی و اشتغال خاطر با بدنش به طور کلی نارضایتی از بدن تعریف می شود(تامپسون وفن دنبرگ، 2002). مطالعات متعددی(مثل شیه وکوبو[82]، 2002؛ استریگل مور و فرانکو[83]، 1994) نشان داده اندکه ناهمخوانی بین

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

تن انگاره ی که فرد دارد و تن انگاره ی آرمانی او سبب نارضایتی از بدن است و هرچه این ناهمخوانی بیشتر باشد نارضایتی از بدن بیشتر می شود.
تعریف عملیاتی نارضایتی از بدن :
به لحاظ عملیاتی منظور از نارضایتی از بدن در این مطالعه نمره ی مبتنی بر گزارش شخصی مشارکت کنندگان در فرم فارسی مقیاس نارضایتی از بدن پرسشنامه ی اختلال خوردن3[84] (گارنر[85]، 1991) و فرم فارسی پرسشنامه ی آشفتگی تن انگاره[86](کش، فیلیپس، سانتمنس و هاربوسکی[87]،2004) و یا فرم فارسی مقیاس درجه بندی تصویری رضایت از بدن[88] (استونکارد، سورنسون، و شولزینگر[89]، 1980 و فالون و روزین[90] ، 1985) است. ابتدا خصوصیات روانسنجی(پایایی و اعتبار محتوایی ) این مقیاسها نیز تعیین خواهد شد.
تعریف نظری طرحواره ظاهر:
مجموعه ی باورها و تصوراتی است که فرد درباره ظاهر و بدنش دارد. این واژه بیشتر بیانگر مولفه های شناختی تن انگاره است(پروزینسکی و کش، 2002).در تعریفی دیگر طرحواره ی ظاهر یا طرحواره ی بدن بازنمایی محوری ویژگیهای بدن است که طول بخشهای مختلف بدن، نظم سلسله مراتبی آنها در فضا و شکل آنها را شامل می شود. طرحواره ها و از جمله طرحواره ی ظاهر طی رشد وبر پایه ی تجارب افراد شکل می گیرند و پس از شکل گیری بر نحوه ی تعبیر وتفسیر داده های دریافتی از جهان و چگونگی پردازش آنها تاثیر می گذارند.