0.214-**

0.37**

0.36**

0.4**

1

مقیاس نارضایتی از بدن پرسشنامه ی اختلال خوردن

0.581**

0.039-

0.61**

0.358-**

0.316**

0.432**

0.44**

0.31**

*P<0.05 **p<0.01
بیشترین همبستگی مشاهده شده بین متغیرها، مربوط به وزن و شاخص توده بدنی است و کمترین همبستگی بین متغیرها مربوط به قد با سایر متغیرها ست به طوری که متغیر قد تنها با وزن همبستگی مثبت و با شاخص توده بدنی همبستگی منفی دارد. این سه متغیر بر اساس مدل مورد ارزیابی تعیین کننده عوامل جسمی یا وضعیت بدنی مشارکت کنندگان هستند. در میان همه متغیرهای شکل دهنده ی عوامل شناختی-رفتاری یعنی عزت نفس، وارسی بدن، طرحواره ی ظاهر و باورهای شخصی مربوط به ظاهر همبستگی وجود دارد و بیشترین همبستگیها مربوط به طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر و وارسی بدن است. بیشترین همبستگی منفی بین عزت نفس و سایر عوامل شناختی-رفتاری یعنی وارسی بدن، طرحواره ی ظاهر و باورهای مربوط به بدن مشاهده شد. همبستگی منفی بین عزت نفس و سایر متغیرهای شناختی- رفتاری نشان می دهد که افزایش عزت نفس با کاهش طرحواره ی منفی ظاهر، کاهش باورهای منفی مربوط به ظاهر و کاهش وارسی بدن همراه است.
همبستگی متغیرهای مختلف مورد مطالعه با نارضایتی از بدن به عنوان برون داد نهایی مدل:
دو سطر آخر جدول 13-4 همبستگی متغیرهای مختلف را با شاخصهای نارضایتی از بدن به عنوان برون داد نهایی مدل نشان می دهند.همه ی متغیرها به جز قد با شاخصهای نارضایتی از بدن همبستگی معنی دار دارند و همبستگی همه ی متغیرها به جز عزت نفس با نارضایتی از بدن مثبت است. رابطه ی منفی عزت نفس با شاخصهای نارضایتی از بدن به این معنی است که با افزایش عزت نفس نارضایتی از بدن کاهش می یابد. شاخص توده بدن، وزن، باورهای مربوط به ظاهر، طرحواره ی ظاهر و عزت نفس به ترتیب بیشترین همبستگی را با شاخص های نارضایتی از بدن یعنی نمرات مقیاس آنالوگ دیداری تن انگاره و نمرات مقیاس نارضایتی از بدن پرسشنامه ی اختلال خوردن دارند. معنی داری همبستگیهای محاسبه شده، فرضیه های زیر درباره ی نارضایتی از بدن را با 99٪ اطمینان تایید می کنند و نشان می دهند که رابطه ی بین وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، باورهای مربوط به تن، عزت نفس و وارسي بدن، با نارضایتی از بدن معنی دار است.
فرضیه ی دوم پژوهش: وزن با نارضایتی از بدن رابطه دارد.
فرضیه ی چهارم پژوهش: شاخص توده‌ي بدني با نارضایتی از بدن رابطه دارد.
فرضیه ی ششم پژوهش: طرحواره‌ي ظاهر با نارضایتی از بدن رابطه دارد.
فرضیه ی هشتم پژوهش: باورهای مربوط به تن با نارضایتی از بدن رابطه دارند.
فرضیه ی دهم پژوهش: عزت نفس با نارضایتی از بدن رابطه دارد.
فرضیه ی دوازدهم پژوهش: وارسي بدن با نارضایتی از بدن رابطه دارد.
9) بررسی تناسب مدل نارضایتی از بدن
شکلهای 6-4 و7-4 به ترتیب مقادیر رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده ی حاصل از بررسی مدل پیشنهادی نارضایتی از بدن با معادله ساختاری مدل سازی (اس ایی ام ) به وسیله ی بسته ی نرم افزاری آمارعلوم اجتماعی نسخه ی بیست( آی بی ام.اس پی اس اس .آموس 20) را با روش حداکثر احتمال برآورد نشان می دهند.
شکل 6-4: مقادیر استاندارد نشده حاصل از بررسی مدل پیشنهادی نارضایتی از بدن
طرحواره ی ظاهر ظاهر
باورهای مربوط به تن
وارسی بدن
عزت نفس
شاخص توده ی بدن