تز و پایان نامه مقالات

بحث و نتیجه گیری -پایان نامه رایگان روانشناسی درباره مشکلات تحصیلی

دانلود پایان نامه

1-5 مقدمه

در بین مقاطع مختلف تحصیلی، دوره ابتدایی به لحاظ اینکه پایه و اساس دوره های بعدی را تشکیل می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما آموزش ابتدایی زمانی در پیشرفت ملتها موثر واقع می شود که کیفیت آموزشی مناسبی برآن حاکم باشد هم کشورهای جهان، بدون توجه به سطح پیشرفت خود، تلاش می کنند که امکان تعمیم آموزش ابتدایی را برای هم کودکان فراهم نمایند و تمامی لازم التعلیمان را زیر پوشش قرار دهند. هدف نظام آموزش و پرورش کشور نیز تمهید امکانات و ایجاد شرایط لازم برای یادگیری و رشد همه جانبه کودکان و دانش آموزان می باشد و افراد یک جامعه انتظار دارند که امکانات و منابع در مناطق مختلف شهر و روستا بصورت یکسان و عادلانه باشد هدف این تحقیق بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی می باشد که در این فصل تلاش می شود خلاصه ای از نتایج آن به ترتیب سوالات تحقیقی آورده شود و ضمن مرور نتایج بدست آمده ارتباط این یافته ها با سایر پژوهش ها مورد بررسی قرار گیرد، و در پایان محدودیت ها و پیشنهاداتی جهت کاربردی کردن یافته، ارائه  می گردد.

2-5 بحث و نتیجه گیری

سوال 1. وضعیت معلمان مدارس ابتدایی از نظر سابقه کار و تحصیلات چگونه است ؟

یافته های این تحقیق نشان می دهد که 9/6 درصد معلمان دارای مدرک دیپلم، 7/51 درصد معلمان کمتر از 3سال سابقه آموزشی دارند، 4/10درصد معلمان بین3 الی 8 سال سابقه آموزشی دارند، 7/20درصد آنها بین9 الی12 سال و31 درصد معلمان بیشتر از 12سال سابقه آموزشی داشته اند. تحقیقات و بررسی های مختلف هم از جمله، چانتاوانیچ و فرای  (1990) و لاکهید (1989) چاکر- هاینز و فولر(1987) سر جادی (1992) نشان می دهند که معلمان و مدیران از عوامل موثر در بهبود کیفیت مدرسه می باشند. این تحقیقات برداشتن تجربه و تحصیلات بالا و توانائیهای فردی و آموزش های لازم، تاکید داشته اند. با وجود اینکه امروزه تحصیلات عالی برای مدیران به ویژه در دوره ابتدایی ضروری و لازم می باشد تنها 15 درصد مدیران مدارس روستایی فریدون شهر دارای مدرک کارشناسی می باشند و 4/41 درصد معلمان در این مناطق مدرک کارشناسی دارند. نتیجه این تحقیق با یافته های فقیهی (1373) و میر شکار (1386) همخوانی دارد.

سوال 2. سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است؟

نتایج تحقیق نشان می دهد که سرانه فضای آموزشی مدارس روستایی شهرستان فریدون شهر برای هر دانش آموز77/2 متر مربع می باشد. در حالیکه استاندارد سرانه فضای آموزشی که توسط سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور تعیین شده است، 52/1متر مربع برای هر دانش آموز می باشد مطالعات بسیاری بر تاثیراتی که فضای آموزشی و کیفیت مناسب آن برروی عملکرد تحصیلی دانش آموزان می گذارد وتأکید داشته اند از جمله بنیانیان (1374)، چاکر و هاینز(1993)، اشنایدر(2002)، نوید ادهم (1382)، حلم سرشت و دل پیشه (1383)، نتایج تحقیق حاضر با یافته های تحقیق یزدان پناه (1373)، برمر (1373)، سلجوقی (1375)، سابقی (1384)، میر شکار (1386)، مغایرت دارد و دلیل آن را می توان به افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها و کاهش چشمگیر تعداد دانش آموزان در مدارس روستایی، نیاز به نیروی کار دختران در منزل و پسران در کارهای دامداری و کشاورزی که منجر به ترک تحصیل دانش آموزان شده و وجود کلاس های مختلط، وجود معلم مرد در این مناطق که باعث عدم ثبت نام و یا ترک تحصیل زود هنگام دانش آموزان دختر می شود اشاره کرد اگر چه از لحاظ کمی مدارس از نظر سرانه آموزشی مشکلی ندارد، ولی از لحاظ کیفی در وضعیت نامطلوبی می باشند.

سوال 3. سرانه فضای پرورش برای هر دانش آموز ابتدایی به چه میزانی است ؟

همانطور که نتایج تحقیق نشان می دهد سرانه فضای پرورشی در مقایسه با استاندارد لازم وضعیت رقت باری دارد، سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مناطق روستایی فریدون شهر 08 /0 متر مربع می باشد در حالیکه استانداردی که به وسیله سازمان نوسازی تعیین شده است 71/0متر مربع برای هر دانش آموز می باشد. سرانه پرورشی90 درصد مدارس ابتدایی صفر بوده است .نتیجه این سوال تحقیق با نتایج تحقیق یزدان پناه (1373)، برمر(1373)، سلجوقی(1375)، سابقی(1374)، میرشکار(1386)، همخوانی دارد.

سوال 4. سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است ؟

سرانه فضای اداری که شامل دفتر مدیر مدرسه، دفتر معاونین مدرسه، دفتر استراحت معلمان و انبار اداری مدرسه می باشد که هیچکدام از مدارس ابتدایی این مناطق دارای دو مورد دفتر معاونین و دفتر مدیر نمی باشند. سرانه فضای اداری در عامل اتاق استراحت معلمان 33/1متر مربع بوده و در عامل انبار اداری 434/0می باشد که در کل میانگین سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز 79/1متر مربع می باشد این در حالی است که استاندارد لازم 18/0متر مربع برای هر دانش آموز می باشد. یافته این سوال تحقیق با نتایج تحقیق، یزدان پناه (1373)، برمر (1373) سلجوقی(1375)، سابقی(1384)، میرشکار(1386)، مغایرت دارد ودلیل آن کاهش چشمگیر جمعیت دانش آموزی در این مناطق می باشد، زیرا از کلاس های خالی تبدیل به عنوان اتاق استراحت معلمان شده و یا انبار اداری استفاده می گردد.

 

 

سوال5. سرانه فضای پشتیبانی یا خدماتی برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزان است ؟

سرانه فضای پشتیبانی یا خدماتی در مدارس روستایی شهرستان فریدون شهر 42/0متر مربع       می باشد در حالیکه سرانه فضای پشتیبانی یا خدماتی تعیین شده از طرف سازمان نوسازی 23/0 متر مربع برای هر دانش آموز می باشد همان طور که ملاحظه می شود مدارس از این بابت در وضعیت مطلوبی قرار دارند. نتیجه این سوال تحقیق با نتایج تحقیق یزدان پناه(1373)، برمر (1373)، سلجوقی(1375)، سابقی (1374) همخوانی ندارد و دلیل آن را می توان به کاهش جمعیت دانش آموزی این مدارس اشاره کرد. اگر چه فضای پشتیبانی در این مدارس از لحاظ کمیت وضعیت مطلوبی دارد اما از لحاظ کمیت وضعیت نامطلوبی داشته وبا استانداردهای بهداشت مدارس مطابقت نمی کند، ارتفاع شیر آب در هیچکدام از مدارس متناسب با قد دانش آموزان نبود، طبق استانداردها، لازم است کف محوطه آبخوری و دیوار اطراف آبخوری از جنس قابل شستشو باشد که هیچ کدام از مدارس این استانداردها را رعایت نکرده بودند.

سوال 6. سرانه فضای گردش برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است ؟

سرانه فضای گردش برای هر دانش آموز در مدارس روستایی 869/0متر مربع می باشد که از حد استاندارد ایران یعنی 83/0متر مربع بیشتر است. و این به دلیل کوهستانی بودن منطقه و استفاده از آن برای فصل زمستان کاملاً منطقی می باشد. نتیجه این سوال با نتایج یزدان پناه(1373)، و سابقی(1384)، همخوانی دارد.

 

سوال7. سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزان است ؟

سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر 2/9 متر مربع می باشد و در مقایسه با استاندارد تعیین شده از طرف سازمان نوسازی مدارس یعنی 49/3 متر مربع بسیار بیشتر است؛ نتیجه این سوال با نتایج تحقیق یزدان پناه(1373)، سابقی (1384)، مغایرت دارد. دلیل این امر را نیز می توان به کاهش بیش از حد جمعیت دانش آموزی در این مناطق بالا بودن نرخ مهاجرت به شهرها عنوان کرد.

سوال8. سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی به چه میزانی است ؟

سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز در مدارس ابتدایی روستایی شهرستان فریدون شهر 74/6 متر مربع می باشد. در حالیکه سرانه تعیین شده از طرف سازمان نوسازی 30/2 متر مربع برای هر دانش آموز می باشد. و این به دلیل روستایی بودن منطقه و داشتن زمین و فضای باز و محوطه کافی است. نتیجه این سوال تحقیق با نتایج تحقیق یزدان پناه (1373)،  سلجوقی (1375)، سابقی(1384)، مطابقت دارد. اما نکته مهم استفاده بهینه و صحیح از این امکانات می باشد. که متاسفانه از این امکانات بصورت اصولی و برنامه ریزی شده استفاده نمی گردد.

 

 

 

سوال 9. آیا فضاهای باز و بسته از نظر نور و رنگ مطابق با استانداردهای مطلوب آموزشی است ؟

 هیچکدام از مدارس از لحاظ نور مطابق با استاندارد ایران یعنی نور طبیعی بعلاوه نور مهتابی نبوده اند 35 درصد مدارس فقط از نور طبیعی و 65 درصد از نور لامپ حبابی بعلاوه نور طبیعی استفاده می کنند تحقیقات بسیاری از جمله اپسیتن (2000)، وسلی و همکاران (2000 )، اشنایدر(2002)، نوید ادهم (1382)، حلم سرشت و دل پیشه (1383)، حاتمی و همکاران (1383)، خاکزادان(1385)، براهمیت روشنایی و تأثیر آن برروی عملکرد معلم و دانش آموزان تأکید داشته اند. در مورد نوع رنگ نیز سازمان نوسازی در سال 82 طی بروشوری رنگ های استاندارد و مناسب برای کلاس ابتدایی را سفید، صورتی، سبز کم رنگ تعیین کرده است. با توجه به این مصوبه درباره نوع رنگ، رنگ آمیزی کلاس  های مدارس روستایی شهرستان فریدون شهر مطابق با استانداردهای لازم می باشد. البته ناگفته نماند که سازمان نوسازی رنگ را به صورت 50 درصد روغنی پیشنهاد کرده است. ولی هیچکدام از مدارس از رنگ روغنی 50 درصدی استفاده نکرده اند که این امر مطابق با استاندارد لازم نمی باشد، از لحاظ رنگ آمیزی راهروها نیز سازمان نوسازی رنگ های زرد، سبز و یا آبی پررنگ را پیشنهاد کرده است. که 75درصد راهروهای مدارس از رنگ سفید، 15درصد از رنگ سبز و 10درصد از رنگ زرد استفاده کرده اند، همچنین برای فضای اداری مدارس از رنگ زرد بعلاوه رنگ سفید استفاده کرده اند. نتیجه این سوال تحقیق با نتایج جهاد دانشگاهی (1378) که در تهران در مورد رنگ و نور کلاس ها انجام شده و تحقیق سابقی (1384) همخوانی دارد.

 

 

سوال 10. آیا موقعیت مکانی مدارس ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر مطابق با استانداردهای لازم می باشد ؟

از لحاظ موقعیت مکانی و از نظر همجواربودن مدارس با کاربری های سازگار، 35 درصد مدارس با کاربری مسکونی، 35 درصد با کاربری فضای سبز و کشاورزی، 20 درصد با کاربری آموزشی و10 درصد با کاربری فرهنگی همجوار بوده اند. و از این لحاظ در وضعیت مطلوبی قرار داشته اند. از لحاظ همجواری با کاربری های ناسازگار، 5 درصد مدارس با آلاینده های صوتی، 5 درصد با آلاینده های محیطی همجوار  بوده اند و 90 درصد مدارس با هیچکدام از این آلاینده ها همجوار نبوده اند. از نظر موقعیت مکانی 40 درصد مدارس رو به شمال، 25 درصد مدارس رو به جنوب، 20 درصد مدارس رو به شرق، 15 درصد رو به غرب می باشند. مدارس این مناطق برای تابش مناسب نور خورشید باید رو به شمال ساخته شوند. که 60 درصد مدارس در جهتی غیر از شمال ساخته شده اند و از این بابت مدارس در وضعیت نامساعدی می باشند. نتیجه این سوال تحقیق با نتایج تحقیق جهاد دانشگاهی (1378)،سلجوقی (1375)، سابقی (1384)، هماهنگی دارد.

سوال 11. آیا ساختمان های مدارس ابتدایی روستایی قابلیت گسترده شدن به منظور پاسخگویی به تقاضا های جدید آموزشی را دارد ؟

طبق نتایج تحقیق 55 درصد مدارس قابلیت گسترده شدن را دارند. دلیل این امر را می توان سرانه فضای باز محوطه بیش از حد استاندارد این مدارس برای هر دانش آموز دانست. زیرا سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز در این مدارس 74/6 متر مربع می باشد. که از استاندارد سازمان نوسازی یعنی 30/2 متر مربع برای هر دانش آموز بیشتر می باشد. که این امر گسترش دادن ساختمان مدرسه را برای پاسخگویی به تقاضا های جدید آموزشی امکان پذیر می سازد. نتیجه این سوال با نتایج تحقیق یزدان پناه(1373)، سابقی (1384)، هم خوانی دارد.

سوال 12. آیا در مدارس مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی وجود دارد ؟

از لحاظ وجود آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی 95 درصد مدارس فاقد آزمایشگاه و مرکز مواد و وسایل کمک آموزشی می باشند. و تنها یک مدرسه دارای این امکانات می باشد. در عصری که گرایش به عمل درگیری فعال در امر آموزشی، سرلوحه کار آموزشگاه ها می باشد، داشتن مدارسی با این حد ضعیف فاجعه است. نتایج این سوال تحقیق با نتایج تحقیقات، استریچرز(2000)، تایلر و مالهال(2001)، سابقی (1384)، میرشکار (1386)، مطابقت می کند.

سوال13. وضعیت انجمن اولیا و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر به چه صورتی است؟

یافته این سوال تحقیق نشان می دهد که 55 درصد مدارس دارای انجمن اولیاء و مربیان می باشند و 45 درصد مدارس فاقد انجمن اولیا و مربیان می باشند. طبق آیین نامه های آموزش و پرورش مدارس کمتر از 10 نفر دانش آموز نیازی به انجمن اولیا و مربیان ندارند. از این بین 30 درصد مدارس روستایی فریدون شهر کمتر از 10 نفر دانش آموز داشته و 15 درصد مدارس دیگر با توجه به آمار بالاتر از 10 نفر فاقد انجمن اولیا و مربیان می باشند در نتیجه بین خانه و مدرسه همکاری لازم یا صورت نمی گیرد یا این همکاری بسیار ضعیف می باشد. نتایج این تحقیق با نتایج کریمی (1373)، بری(2001)، تایلر و مالهال(2001)، نادری بلداجی(1381) هم خوانی دارد.

 

 

 

سوال14. کارآیی داخلی مدارس ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر به چه صورتی است ؟

نتیجه این سوال تحقیق نشان می دهد که 96 درصد مدارس از کارآیی داخلی مناسبی برخوردار          می باشند. و علت آن را می توان به تحصیلات و تجربه کاری معلمان اشاره کرد که در وضعیت نسبتاً مناسبی می باشند. سرانه آموزشی بالاتر از حد استاندارد و تعداد کم دانش آموزان در کلاس های درس اشاره کرد. زیرا کاهش جمعیت دانش آموزی در کلاس درس بر کیفیت تحصیلی اثر می گذارد. تحقیقی در این زمینه نشان می دهد که مدت زمان واقعی آموزش در کلاس 5 نفره حدود 90 درصد، در کلاس 20 نفره، 61 درصد و در کلاس های 100 نفره حدود 12 درصد است (میلیگان، 1986)، نتیجه این تحقیق با نتایج چاکر، هاینز (1993)، وسلی وهمکاران (2000)، آذرخش(1384)، میر شکار(1386) مطابقت می کند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

92