بحث و نتيجه گيري -پایان نامه رایگان روانشناسی درباره مشکلات تحصیلی

1-5 مقدمه

در بين مقاطع مختلف تحصيلي، دوره ابتدايي به لحاظ اينكه پايه و اساس دوره هاي بعدي را تشكيل مي دهد از اهميت ويژه اي برخوردار است. اما آموزش ابتدايي زماني در پيشرفت ملتها موثر واقع مي شود كه كيفيت آموزشي مناسبي برآن حاكم باشد هم كشورهاي جهان، بدون توجه به سطح پيشرفت خود، تلاش مي كنند كه امكان تعميم آموزش ابتدايي را براي هم كودكان فراهم نمايند و تمامي لازم التعليمان را زير پوشش قرار دهند. هدف نظام آموزش و پرورش كشور نيز تمهيد امكانات و ايجاد شرايط لازم براي يادگيري و رشد همه جانبه كودكان و دانش آموزان مي باشد و افراد يك جامعه انتظار دارند كه امكانات و منابع در مناطق مختلف شهر و روستا بصورت يكسان و عادلانه باشد هدف اين تحقيق بررسي امكانات و مشكلات تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي مناطق روستايي مي باشد كه در اين فصل تلاش مي شود خلاصه اي از نتايج آن به ترتيب سوالات تحقيقي آورده شود و ضمن مرور نتايج بدست آمده ارتباط اين يافته ها با ساير پژوهش ها مورد بررسي قرار گيرد، و در پايان محدوديت ها و پيشنهاداتي جهت كاربردي كردن يافته، ارائه  مي گردد.

2-5 بحث و نتيجه گيري

سوال 1. وضعيت معلمان مدارس ابتدايي از نظر سابقه كار و تحصيلات چگونه است ؟

يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه 9/6 درصد معلمان داراي مدرك ديپلم، 7/51 درصد معلمان كمتر از 3سال سابقه آموزشي دارند، 4/10درصد معلمان بين3 الي 8 سال سابقه آموزشي دارند، 7/20درصد آنها بين9 الي12 سال و31 درصد معلمان بيشتر از 12سال سابقه آموزشي داشته اند. تحقيقات و بررسي هاي مختلف هم از جمله، چانتاوانيچ و فراي  (1990) و لاكهيد (1989) چاكر- هاينز و فولر(1987) سر جادي (1992) نشان مي دهند كه معلمان و مديران از عوامل موثر در بهبود كيفيت مدرسه مي باشند. اين تحقيقات برداشتن تجربه و تحصيلات بالا و توانائيهاي فردي و آموزش هاي لازم، تاكيد داشته اند. با وجود اينكه امروزه تحصيلات عالي براي مديران به ويژه در دوره ابتدايي ضروري و لازم مي باشد تنها 15 درصد مديران مدارس روستايي فريدون شهر داراي مدرك كارشناسي مي باشند و 4/41 درصد معلمان در اين مناطق مدرك كارشناسي دارند. نتیجه این تحقیق با یافته های فقیهی (1373) و میر شکار (1386) همخوانی دارد.

سوال 2. سرانه آموزشي براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است؟

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه سرانه فضاي آموزشي مدارس روستايي شهرستان فريدون شهر براي هر دانش آموز77/2 متر مربع مي باشد. در حاليكه استاندارد سرانه فضاي آموزشي كه توسط سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور تعيين شده است، 52/1متر مربع براي هر دانش آموز مي باشد مطالعات بسياري بر تاثيراتي كه فضاي آموزشي و كيفيت مناسب آن برروي عملكرد تحصيلي دانش آموزان مي گذارد وتأكيد داشته اند از جمله بنيانيان (1374)، چاكر و هاينز(1993)، اشنايدر(2002)، نويد ادهم (1382)، حلم سرشت و دل پيشه (1383)، نتايج تحقيق حاضر با يافته هاي تحقيق يزدان پناه (1373)، برمر (1373)، سلجوقي (1375)، سابقي (1384)، مير شكار (1386)، مغايرت دارد و دليل آن را مي توان به افزايش مهاجرت روستائيان به شهرها و كاهش چشمگير تعداد دانش آموزان در مدارس روستايي، نياز به نيروي كار دختران در منزل و پسران در كارهاي دامداري و كشاورزي كه منجر به ترك تحصيل دانش آموزان شده و وجود كلاس هاي مختلط، وجود معلم مرد در اين مناطق كه باعث عدم ثبت نام و يا ترك تحصيل زود هنگام دانش آموزان دختر مي شود اشاره كرد اگر چه از لحاظ كمي مدارس از نظر سرانه آموزشي مشكلي ندارد، ولي از لحاظ كيفي در وضعيت نامطلوبي مي باشند.

سوال 3. سرانه فضاي پرورش براي هر دانش آموز ابتدايي به چه ميزاني است ؟

همانطور كه نتايج تحقيق نشان مي دهد سرانه فضاي پرورشي در مقايسه با استاندارد لازم وضعيت رقت باري دارد، سرانه فضاي پرورشي براي هر دانش آموز در مناطق روستايي فريدون شهر 08 /0 متر مربع مي باشد در حاليكه استانداردي كه به وسيله سازمان نوسازي تعيين شده است 71/0متر مربع براي هر دانش آموز مي باشد. سرانه پرورشي90 درصد مدارس ابتدايي صفر بوده است .نتيجه اين سوال تحقيق با نتايج تحقيق يزدان پناه (1373)، برمر(1373)، سلجوقي(1375)، سابقي(1374)، ميرشكار(1386)، همخواني دارد.

سوال 4. سرانه فضاي اداري براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

سرانه فضاي اداري كه شامل دفتر مدير مدرسه، دفتر معاونين مدرسه، دفتر استراحت معلمان و انبار اداري مدرسه مي باشد كه هيچكدام از مدارس ابتدايي اين مناطق داراي دو مورد دفتر معاونين و دفتر مدير نمي باشند. سرانه فضاي اداري در عامل اتاق استراحت معلمان 33/1متر مربع بوده و در عامل انبار اداري 434/0مي باشد كه در كل ميانگين سرانه فضاي اداري براي هر دانش آموز 79/1متر مربع مي باشد اين در حالي است كه استاندارد لازم 18/0متر مربع براي هر دانش آموز مي باشد. يافته اين سوال تحقيق با نتايج تحقيق، يزدان پناه (1373)، برمر (1373) سلجوقي(1375)، سابقي(1384)، ميرشكار(1386)، مغايرت دارد ودليل آن كاهش چشمگير جمعيت دانش آموزي در اين مناطق مي باشد، زيرا از كلاس هاي خالي تبديل به عنوان اتاق استراحت معلمان شده و يا انبار اداري استفاده مي گردد.

 

 

سوال5. سرانه فضاي پشتيباني يا خدماتي براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزان است ؟

سرانه فضاي پشتيباني يا خدماتي در مدارس روستايي شهرستان فريدون شهر 42/0متر مربع       مي باشد در حاليكه سرانه فضاي پشتيباني يا خدماتي تعيين شده از طرف سازمان نوسازي 23/0 متر مربع براي هر دانش آموز مي باشد همان طور كه ملاحظه مي شود مدارس از اين بابت در وضعيت مطلوبي قرار دارند. نتيجه اين سوال تحقيق با نتايج تحقيق يزدان پناه(1373)، برمر (1373)، سلجوقي(1375)، سابقي (1374) همخواني ندارد و دليل آن را مي توان به كاهش جمعيت دانش آموزي اين مدارس اشاره كرد. اگر چه فضاي پشتيباني در اين مدارس از لحاظ كميت وضعيت مطلوبي دارد اما از لحاظ كميت وضعيت نامطلوبي داشته وبا استانداردهاي بهداشت مدارس مطابقت نمي كند، ارتفاع شير آب در هيچكدام از مدارس متناسب با قد دانش آموزان نبود، طبق استانداردها، لازم است كف محوطه آبخوري و ديوار اطراف آبخوري از جنس قابل شستشو باشد كه هيچ كدام از مدارس اين استانداردها را رعايت نكرده بودند.

سوال 6. سرانه فضاي گردش براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

سرانه فضاي گردش براي هر دانش آموز در مدارس روستايي 869/0متر مربع مي باشد كه از حد استاندارد ايران يعني 83/0متر مربع بيشتر است. و اين به دليل كوهستاني بودن منطقه و استفاده از آن براي فصل زمستان كاملاً منطقي مي باشد. نتيجه اين سوال با نتايج يزدان پناه(1373)، و سابقي(1384)، همخواني دارد.

 

سوال7. سرانه فضاي زير بناي ساخت براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزان است ؟

سرانه فضاي زير بناي ساخت براي هر دانش آموز در مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر 2/9 متر مربع مي باشد و در مقايسه با استاندارد تعيين شده از طرف سازمان نوسازي مدارس يعني 49/3 متر مربع بسيار بيشتر است؛ نتيجه اين سوال با نتايج تحقيق يزدان پناه(1373)، سابقي (1384)، مغايرت دارد. دليل اين امر را نيز مي توان به كاهش بيش از حد جمعيت دانش آموزي در اين مناطق بالا بودن نرخ مهاجرت به شهرها عنوان كرد.

سوال8. سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي به چه ميزاني است ؟

سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آموز در مدارس ابتدايي روستايي شهرستان فريدون شهر 74/6 متر مربع مي باشد. در حاليكه سرانه تعيين شده از طرف سازمان نوسازي 30/2 متر مربع براي هر دانش آموز مي باشد. و اين به دليل روستايي بودن منطقه و داشتن زمين و فضاي باز و محوطه كافي است. نتیجه اين سوال تحقيق با نتایج تحقیق يزدان پناه (1373)،  سلجوقي (1375)، سابقي(1384)، مطابقت دارد. اما نكته مهم استفاده بهينه و صحيح از اين امكانات مي باشد. كه متاسفانه از اين امكانات بصورت اصولي و برنامه ريزي شده استفاده نمي گردد.

 

 

 

سوال 9. آيا فضاهاي باز و بسته از نظر نور و رنگ مطابق با استانداردهاي مطلوب آموزشي است ؟

 هيچكدام از مدارس از لحاظ نور مطابق با استاندارد ايران يعني نور طبيعي بعلاوه نور مهتابي نبوده اند 35 درصد مدارس فقط از نور طبيعي و 65 درصد از نور لامپ حبابي بعلاوه نور طبيعي استفاده مي كنند تحقيقات بسياري از جمله اپسيتن (2000)، وسلي و همكاران (2000 )، اشنايدر(2002)، نويد ادهم (1382)، حلم سرشت و دل پيشه (1383)، حاتمي و همكاران (1383)، خاكزادان(1385)، براهميت روشنايي و تأثير آن برروي عملكرد معلم و دانش آموزان تأكيد داشته اند. در مورد نوع رنگ نيز سازمان نوسازي در سال 82 طي بروشوري رنگ هاي استاندارد و مناسب براي كلاس ابتدايي را سفيد، صورتي، سبز كم رنگ تعيين كرده است. با توجه به اين مصوبه درباره نوع رنگ، رنگ آميزي كلاس  هاي مدارس روستايي شهرستان فريدون شهر مطابق با استانداردهاي لازم مي باشد. البته ناگفته نماند كه سازمان نوسازي رنگ را به صورت 50 درصد روغني پيشنهاد كرده است. ولي هيچكدام از مدارس از رنگ روغني 50 درصدی استفاده نكرده اند كه اين امر مطابق با استاندارد لازم نمي باشد، از لحاظ رنگ آميزي راهروها نيز سازمان نوسازي رنگ هاي زرد، سبز و يا آبي پررنگ را پيشنهاد كرده است. كه 75درصد راهروهاي مدارس از رنگ سفيد، 15درصد از رنگ سبز و 10درصد از رنگ زرد استفاده كرده اند، همچنين براي فضای اداری مدارس از رنگ زرد بعلاوه رنگ سفيد استفاده كرده اند. نتيجه اين سوال تحقيق با نتايج جهاد دانشگاهي (1378) كه در تهران در مورد رنگ و نور كلاس ها انجام شده و تحقيق سابقي (1384) همخواني دارد.

 

 

سوال 10. آيا موقعيت مكاني مدارس ابتدايي در مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر مطابق با استانداردهاي لازم مي باشد ؟

از لحاظ موقعيت مكاني و از نظر همجواربودن مدارس با كاربري هاي سازگار، 35 درصد مدارس با كاربري مسكوني، 35 درصد با كاربري فضاي سبز و كشاورزي، 20 درصد با كاربري آموزشي و10 درصد با كاربري فرهنگي همجوار بوده اند. و از اين لحاظ در وضعيت مطلوبي قرار داشته اند. از لحاظ همجواري با كاربري هاي ناسازگار، 5 درصد مدارس با آلاينده هاي صوتي، 5 درصد با آلاينده هاي محيطي همجوار  بوده اند و 90 درصد مدارس با هيچكدام از اين آلاينده ها همجوار نبوده اند. از نظر موقعيت مكاني 40 درصد مدارس رو به شمال، 25 درصد مدارس رو به جنوب، 20 درصد مدارس رو به شرق، 15 درصد رو به غرب مي باشند. مدارس اين مناطق براي تابش مناسب نور خورشيد بايد رو به شمال ساخته شوند. كه 60 درصد مدارس در جهتي غير از شمال ساخته شده اند و از اين بابت مدارس در وضعيت نامساعدي مي باشند. نتيجه اين سوال تحقيق با نتايج تحقيق جهاد دانشگاهي (1378)،سلجوقي (1375)، سابقي (1384)، هماهنگي دارد.

سوال 11. آيا ساختمان هاي مدارس ابتدايي روستايي قابليت گسترده شدن به منظور پاسخگويي به تقاضا هاي جديد آموزشي را دارد ؟

طبق نتايج تحقيق 55 درصد مدارس قابليت گسترده شدن را دارند. دليل اين امر را مي توان سرانه فضاي باز محوطه بيش از حد استاندارد اين مدارس براي هر دانش آموز دانست. زيرا سرانه فضاي باز محوطه براي هر دانش آموز در اين مدارس 74/6 متر مربع مي باشد. كه از استاندارد سازمان نوسازي يعني 30/2 متر مربع براي هر دانش آموز بيشتر مي باشد. كه اين امر گسترش دادن ساختمان مدرسه را براي پاسخگويي به تقاضا هاي جديد آموزشي امكان پذير مي سازد. نتيجه اين سوال با نتايج تحقيق يزدان پناه(1373)، سابقي (1384)، هم خواني دارد.

سوال 12. آيا در مدارس مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر آزمايشگاه و وسايل كمك آموزشي وجود دارد ؟

از لحاظ وجود آزمايشگاه و وسايل كمك آموزشي 95 درصد مدارس فاقد آزمايشگاه و مركز مواد و وسايل كمك آموزشي مي باشند. و تنها يك مدرسه داراي اين امكانات مي باشد. در عصري كه گرايش به عمل درگيري فعال در امر آموزشي، سرلوحه كار آموزشگاه ها مي باشد، داشتن مدارسي با اين حد ضعيف فاجعه است. نتايج اين سوال تحقيق با نتايج تحقيقات، استريچرز(2000)، تايلر و مالهال(2001)، سابقي (1384)، ميرشكار (1386)، مطابقت مي كند.

سوال13. وضعيت انجمن اوليا و مربيان در مدارس مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر به چه صورتي است؟

يافته اين سوال تحقيق نشان مي دهد كه 55 درصد مدارس داراي انجمن اولياء و مربيان مي باشند و 45 درصد مدارس فاقد انجمن اوليا و مربيان مي باشند. طبق آيين نامه هاي آموزش و پرورش مدارس كمتر از 10 نفر دانش آموز نيازي به انجمن اوليا و مربيان ندارند. از اين بين 30 درصد مدارس روستايي فريدون شهر كمتر از 10 نفر دانش آموز داشته و 15 درصد مدارس ديگر با توجه به آمار بالاتر از 10 نفر فاقد انجمن اوليا و مربيان مي باشند در نتيجه بين خانه و مدرسه همكاري لازم يا صورت نمي گيرد يا اين همكاري بسيار ضعيف مي باشد. نتايج اين تحقيق با نتايج كريمي (1373)، بري(2001)، تايلر و مالهال(2001)، نادري بلداجي(1381) هم خواني دارد.

 

 

 

سوال14. كارآيي داخلي مدارس ابتدايي مناطق روستايي شهرستان فريدون شهر به چه صورتي است ؟

نتيجه اين سوال تحقيق نشان مي دهد كه 96 درصد مدارس از كارآيي داخلي مناسبي برخوردار          مي باشند. و علت آن را مي توان به تحصيلات و تجربه كاري معلمان اشاره كرد كه در وضعيت نسبتاً مناسبي مي باشند. سرانه آموزشي بالاتر از حد استاندارد و تعداد كم دانش آموزان در كلاس هاي درس اشاره كرد. زيرا كاهش جمعيت دانش آموزي در كلاس درس بر كيفيت تحصيلي اثر مي گذارد. تحقيقي در اين زمينه نشان مي دهد كه مدت زمان واقعي آموزش در كلاس 5 نفره حدود 90 درصد، در كلاس 20 نفره، 61 درصد و در كلاس هاي 100 نفره حدود 12 درصد است (ميليگان، 1986)، نتيجه اين تحقيق با نتايج چاكر، هاينز (1993)، وسلي وهمكاران (2000)، آذرخش(1384)، مير شكار(1386) مطابقت مي كند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *