مسئولیت اجتماعی شرکت: در این پژوهش ادراک مصرف­کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای بر اساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) شامل 9 سؤال (از شماره 1 تا 9) سنجیده شده است. شاخص­هایی که برای سنجش مسئولیت اجتماعی به کار گرفته شد عبارت­اند از: احترام به محیط زیست (کاهش مصرف انرژی یا منابع طبیعی، تولید محصولات سازگار با محیط زیست، این برند محصولات خود را با عنوان محصولات زیست محیطی عرضه میکند)، احترام به مصرف­کننده (توجه داشتن به حقوق مصرف­کننده از نظر اطلاعات، گارانتی و خدمات پس از فروش، رفتار منصـفانه با مصرف­کننده، ارائه اطلاعات دقیق به مصرف­کنندگان در مورد ترکیب محصولات) و فعالیت­های بشر دوستانه (حمایت از مقامات محلی یا منطقه­ای، حمایت از فعالیت­های اجتماعی-فرهنگی و یا ورزشی، حمایت از جنبش­های بشردوستانه).

تصویر قیمت:در این پژوهش ادراک مصرف­کننده از قیمت با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای بر اساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) شامل 3 سؤال (از شماره 10 تا 12) سنجیده شده است.

شاخص­هایی که برای سنجش تصویر قیمت به کار گرفته شد عبارت­اند از: من مطمئنم قیمت­های ویژه جذابی از این برند میتوانم پیدا کنم.من میتوانم هزینه­هایم را در ارتباط با این برند کنترل کنم. من فکر میکنم که این برند تلاش میکند تا قیمتهای جذابی را به من ارائه دهد.

ارزش ویژه برند:در این پژوهش ارزش ویژه برند با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 4 سؤال (از شماره 13 تا 16) سنجیده شده است. شاخص­هایی که برای سنجش ارزش ویژه برند به­کار گرفته شد عبارت­اند از: هنگام خرید این برند مطمئن هستم متحمل هیچ ضرری نمی­شوم، اولویت اول من درخریدموادغذایی، این برند است، به نظر من محصولات این برند فوقالعاده هستند، به نظرم این برند بهترین برند موجود در مواد غذایی ا ست.

رضایت برند: در این پژوهش رضایت برند با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 3 سؤال (از شماره 17تا 19) سنجیده شده است. شاخص هایی که برای سنجش ارزش ویژه برند به­کار گرفته شد عبارت­اند از: تا به امروز شکایتی از محصولات این برند نداشته­ام، این برند انتظارات من را برآورده کرده است، به نظرم خرید محصولات این برند درست و عاقلانه بوده است.

اعتماد برند: در این پژوهش اعتمـاد برند با استـفاده از پرسشنامه­ای براســاس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 4 سؤال (از شماره 20 تا 23) سنجیده شده است. شـاخص­هایی که برای سنجش ارزش ویژه برند به­کار گرفته شد عبارت­اند از: محصولات این برند همانندآنچه وعده داده شده بود می­باشد، این برند من را نا امید نمی­کند، من به این برند اعتماد دارم، ترجیح می­دهم ارتباطم با این برند به صورت بلندمدت ادامه داشته باشد.

نگرش به برند: در این پژوهش نگرش به برند با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 3 سؤال (از شماره 24 تا 26) سنجیده شده است. شاخص­هایی که برای سنجش گرایش به نام تجاری به­کار گرفته شد عبارت­اند از: احساس خوب نسبت به نام تجاری، جذاب بودن و دوست­داشتنی بودن نام تجاری.

وفاداری برند: در این پژوهش وفاداری برند با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 5 سؤال (از شمــاره 27 تا 31) سنجیــده شده است. شاخص هایی که برای سنجش ارزش ویژه برند به­کار گرفته شد عبارت­اند از: تبلیغات سایر برندها از علاقه من نسبت به این برند نمی­کاهد، من خرید این برندر ابه دیگران توصیه می­کنم، افزایش قیمت محصولات این برند تأثیری برخرید من از این برند ندارد، من حاضر نیستم این برندرا با هیچ برند دیگری عوض کنم، من از این برند خرید می­کنم حتی اگر برندهای دیگر دارای همین ویژگی­ها و قیمت پایین­تر باشد.

قصدخرید: در این پژوهش منظور ما از قصدخرید عنصر رفتاری مشتری است که همان تمایل به خرید است به­طور مثال در این­جا قصدخرید، تمایل شخص برای خرید نمونه جدیدتر همان کالا از نام تجاری قبلی و یا محصولی دیگر از همان نام تجاری است. قصدخرید با بهره گرفتن از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 3 سؤال (از شماره32 تا 34) سنجیده شده است. شاخص­هایی که برای سنجش قصدخرید به­کار گرفته شد عبارت­اند از: احتمال خریدن این کالا، کسب اطلاعات بیشتر در مورد این نام تجاری، علاقمندی به خرید این نام تجاری.

 

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­کننده(مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه­های زنجیره­ای در استان گیلان)