ارتباط انعطاف پذیری شناختی با مقاومت شناختی کارکنان

مقدمه :

در فصل قبل داده‌های بدست‌آمده از طریق پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به اطلاعاتی قابل استفاده تبدیل‌شده‌اند. حال با استفاده از آن اطلاعات، نتایج حاصل از این پژوهش، در قالب نتایج توصیفی و استنباطی ارائه شده و در انتها نیز پیشنهادهایی به محققان آینده داده می‌شود.

5-2-خلاصـه تحقيـق :

بـه طور کلي هدف از اين تحقيق در واقع بررسي يا بـه عبارتي ديگر تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز  تهران   مي­باشد. از اين رو چارچوب کلي فصل­هاي اين تحقيق نيز در راستاي تبيين اين موضوع به شکلي نظام­منـد و اصولي بود . بدين نحـو که در فصل اول کليات مربوط به اين تحقيق تشريح گرديده و ضمن بيان مسأله تحقيق ، اهميّت و ضرورت انجام آن ، اهداف و فرضيه­هاي تحقيق ، قلمـرو تحقيـق و در نهايت تعاريف عملياتي واژه­هاي تحقيق موردبررسي و کنکاش قرار گرفت .

فصل دوم تحقيق پيش­رو ، بـه ترتيب از دو بخش کليات سه متغیر مورد بررسی و همچنین بررسي پیشینه این موضوع تشکيل گرديـده است که در بخش اول آن ، ادبيات موضوع مورد بررسي قرار گرفته و سپس تحقيقات صورت گرفتـه راجع به موضوع تحقيق اعم از مطالعات انجام شده داخل ايران و چه در خارج از آن ، ذکر گرديده است .

در فصل سوم ، روش و شيوه پژوهش مورد استفاده در تحقيق حاضر مورد توجّـه و بررسي قرار گرفته است . همچنين نوع و روش تحقيق ، جامعـه آماري ، شيـوه نمونـه­گيـري و حجم نمونـه ، روش و ابزار گردآوري اطلاعات ، اجزاي پرسشنامه ، روايي و پايايـي پرسشنامه ، متغيرهاي تحقيق و روش­هاي آماري و همچنین مدل های مورد استفاده جهت پژوهش بـه طور كامل توضيح داده شده­اند

در فصل چهارم ، محقّق ضمن گردآوري ، استخــراج ، دستـه­بنـدي و نظم و ترتيب داده­هــاي حاصل از نظرات و ديدگاه­هاي کارکنان در شرکت گاز استان تهران ، بـه تأييـد يـا رد فرضيه­هاي تحقیق پرداختـه است . فصل چهارم در سه بخش نسبت به تجزيـه و تحليل داده­هاي حاصل از تحقیق اقدام گشته است . در بخش نخست داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه مورد تحلیل آماری واقع شده است . در بخش دوم با استفاده از انـواع آزمون­هاي آماري ، فرضيه­هاي اين تحقيق مورد آزمون قرار گـرفته و نهایتاً در بخش سوم از این فصل به یافته های جانبی تحقیق اشاره شده است .

در فصل حاضر نيـز نتايج و دستاوردهاي حاصل از آزمون­هاي مذکور مورد بحث و مداقّـه قرار
مي­گيـرند. که در سه بخش ارائه شده است. نخست به بیان نتیجه گیری کلی در زمینه موضوع تحقیق اقدام گشته است . پس از آن به محدودیت­های تحقیق اشاره شده و نهایتاً پیشنهاداتی در این راستا ارائه گردیده است.

5-3- خلاصه نتایج یافته های فصل چهار:

در این پژوهش یازده فرضیه ارائه شده بود که در فصل چهار به طور کامل مورد ارزیابی قرار گرفته است  که در ادامه به شرح خلاصه این نتایج اشاره شده است:

فرضيه اول :  بينش  بر انعطاف پذيري شناختي کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.

ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه 90 درصد مي­باشد. که نشان از تاييد اين فرضيه دارد و همچنين مقدار P مربوط به اين فرضيه کوچک‌تر از 001/0 است که اين گواه ديگري بر تاييد اين فرضيه مي­باشد. بنابراين با اطمينان 99/0 مي­توان گفت که بينش  بر انعطاف پذيري شناختي کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.

فرضيه دوم:  خود انديشي بر  انعطاف پذيري شناختي کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.

ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه 98 درصد مي­باشد. که نشان از تاييد اين فرضيه دارد و همچنين مقدار P مربوط به اين فرضيه کوچک‌تر از 001/0 است که اين گواه ديگري بر تاييد اين فرضيه مي­باشد. بنابراين با اطمينان 99/0 مي­توان گفت  که خود انديشي بر  انعطاف پذيري شناختي کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.

فرضيه سوم: مقاومت عاطفي بر مقاومت رفتاري کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.

ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار 60/0 مي­باشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 مي­باشد که به طور خلاصه مي­توان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و مي­توان ابراز داشت که مقاومت عاطفي بر مقاومت رفتاري کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.

فرضيه چهارم: مقاومت شناختي بر مقاومت رفتاري کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.

ضريب رگرسيوني استاندارد شده براي اين فرضيه 51/0 است که با  مقدار P مربوط به اين ضريب رگرسيوني که کوچک‌تر از 001/0 مي­باشد، مي­توان نتيجه گرفت که اين فرضيه با اطمينان 99/0 پذيرفته مي­شود و به عبارتي مي­توان عنوان نمود که با اطمينان 99/0 مقاومت شناختي بر مقاومت رفتاري کارکنان تاثير مثبت و معناداري دارد.

فرضيه پنجم: مقاومت عاطفي بر مقاومت شناختي کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار 74/0 مي­باشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 مي­باشد که به طور خلاصه مي­توان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و مي­توان ابراز داشت که مقاومت عاطفي بر مقاومت شناختي کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

فرضيه ششم: انعطاف پذيري شناختي بر مقاومت عاطفي کارکنان تاثير منفي دارد.

ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار 97/0- مي­باشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 مي­باشد که به طور خلاصه مي­توان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و مي­توان ابراز داشت که انعطاف پذيري شناختي بر مقاومت عاطفي کارکنان تاثير منفي دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فرضيه هفتم: انعطاف پذيري شناختي بر مقاومت شناختي کارکنان تاثير منفي دارد.

ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار98/0-  مي­باشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 مي­باشد که به طور خلاصه مي­توان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و مي­توان ابراز داشت که انعطاف پذيري شناختي بر مقاومت شناختي کارکنان تاثير منفي دارد.

فرضيه هشتم: انعطاف پذيري شناختي بر مقاومت رفتاري کارکنان تاثير منفي دارد.

ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار 63/0- مي­باشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 مي­باشد که به طور خلاصه مي­توان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و مي­توان ابراز داشت که انعطاف پذيري شناختي بر مقاومت رفتاري کارکنان تاثير منفي دارد.

فرضيه نهم:    رفتار شهروندي سازماني بر رابطه بين انعطاف پذيري شناختي و مقاومت رفتاري کارکنان تأثير دارد.

ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار 57/0-  مي­باشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 مي­باشد که به طور خلاصه مي­توان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و مي­توان ابراز داشت که رفتار شهروندي سازماني بر رابطه بين انعطاف پذيري شناختي و مقاومت رفتاري کارکنان تأثير دارد.

فرضيه دهم: رفتار شهروندي سازماني بر رابطه بين انعطاف پذيري شناختي و مقاومت شناختي کارکنان تأثير دارد.

ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار 82/0- مي­باشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 مي­باشد که به طور خلاصه مي­توان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و مي­توان ابراز داشت که رفتار شهروندي سازماني بر رابطه بين انعطاف پذيري شناختي و مقاومت شناختي کارکنان تأثير دارد.

 

فرضيه يازدهم: رفتار شهروندي سازماني بر رابطه بين انعطاف پذيري شناختي و مقاومت عاطفي کارکنان تأثير دارد.

ضريب تأثير براي اين فرضيه داراي مقدار65/0-  مي­باشد. همچنين مقدار P براي اين فرضيه کمتر از 001/0 مي­باشد که به طور خلاصه مي­توان گفت که ضريب رگرسيوني مربوط به اين فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداري دارد، بنابراين با اطمينان 99/0 اين فرضيه تاييد و مي­توان ابراز داشت که رفتار شهروندي سازماني بر رابطه بين انعطاف پذيري شناختي و مقاومت عاطفي کارکنان تأثير دارد.