دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : کلیات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1 بیان مسئله (تعریف موضوعی تحقیق)…………………………………………………………………………. 4

1-2 ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3  اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1 سوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………….7

1-4-2 سوالات فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………….8.

1-5 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..8

1-6 جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………… 9

1-7 روش و ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………… 9

1-8 تکنیک تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………9

1-9 قلمرو انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………11

1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………………..11

1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………….11

1-9-3 قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………11

1-10 تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………….12

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-1- بخش اول:برون سپاری……………………………………………………………………………………………. 15

2-1-1 سابقه برون سپاری ………………………………………………………………………………………………….17

2-1-2 مزایای برون سپاری………………………………………………………………………………………………..18

2-1-3 مشکلات و چالشهای برون سپاری……………………………………………………………………………20

2-1-4 دلایل برون سپاری………………………………………………………………………………………………….21

2-1-5 عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری…………………………………………………………………………….22

2-1-6 معیار های انتخاب پیمانکار مناسب………………………………………………………………………….25

2-2- بخش دوم: ادبیات تجربی……………………………………………………………………………………….. 32

2-2-1 پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………….32

2-2-2 پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………..37

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………41

3-1 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 41

3-2 جامعه آماری و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………….. 43

3-3 ابزارهای جمع آوری دادها………………………………………………………………………..43

3-4 تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………. 44

3-5 منطق فازی……………………………………………………………………………………………………………….44

3-6 معرفی روشهای تصمیم گیری چند معیاره……………………………………………………………………47

3-6-1-روش FAHP ………………………………………………………………………………………………………..47

3-6-1-1- وزن دهی معیارها بر اساس روش چانگ…………………………………………………………….48

3-6-2-روش تاپسیس……………………………………………………………………………………………………..52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

4-1 مدل­سازی…………………………………………………………………………………………………………………59

4-2 تعیین اهمیت معیارها……………………………………………………………………………………………….. 58

4-2-1 تعیین اهمیت معیارهای اصلی ……………………………………………………………………………….58

4-2-1-1 مقایسات زوجی بین معیارهای اصلی…………………………………………………………………..58

4-2-1-2 محاسبه نرخ ناسازگاری ………………………………………………………………………………………6

4-2-1-3 نرمالیزه کردن ماتریس مقایسات زوجی و تعیین وزن اهمیت آن…………………………..62

4-2-1-4 محاسبه درجه امکان…………………………………………………………………………………………63

4-2-1-5 محاسبه وزن معیارهای اصلی…………………………………………………………………………….63.

4-2-2 تعیین اهمیت زیر معیارها …………………………………………………………………………………….63.

4-2-2-1 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مالی ……………………………………………………………..64

4-2-2-2 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مدیریتی ………………………………………………………64

4-2-2-3 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای منابع …………………………………………………………..65.

4-2-2-4 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای کیفیت …………………………………………………………66.

4-2-2-5 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای تعهد ……………………………………………………………66.

4-2-2-6 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای انطباق …………………………………………………………66.

4-2-2-7 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای اطمینان ………………………………………………………67.

4-2-2-8 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای توانایی ………………………………………………………..68.

4-2-3 تعیین وزن کلی معیارها ……………………………………………………………………………………….68.

4-3 تعیین اولویت گزینه­ها……………………………………………………………………………………………….70.

4-3-1 ساخت ماتریس تصمیم …………………………………………………………………………………………70.

4-3-2 ساخت ماتریس تصمیم متوسط……………………………………………………………………………..70.

4-3-2 بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم……………………………………………………………………………70.

4-3-3 ماتریس بی مقیاس شده موزون……………………………………………………………………………..70.

4-3-4 تعیین ایده آل مثبت و منفی هر معیار …………………………………………………………………..70.

4-3-5 محاسبه اندازه فاصله از ایده آل مثبت و منفی……………………………………………………….77.

4-3-6 محاسبه نزدیکی نسبی گزینه‌ها به راه حل ایده آل و رتبه بندی گزینه­ها………………….77.

فصل پنجم : تفسیر نتایج پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

5-1-  نتیجه گیری از تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 80

5-2-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..86.

5-2-1 پیشنهادات اجرایی………………………………………………………………………………………………. 86

5-2- پیشنهاد برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………… 87

5-3- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………  87

منابع

1- منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………. 89

2- منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………… 89

پیوست

پیوست:پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….