اختصاصات بزهكاريهاي اطفال و نوجوانان:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

اختصاصات بزهكاريهاي اطفال و نوجوانان:

با وجود شباهتهايي كه بين جرائم اطفال و نوجوانان و جرائم بزرگسالان وجود دارد. معهذا بزه هاي ارتكابي كودكان از نظر انگيزه، چگونگي وقوع جرم و نحوة ارتكاب و پيش بيني هاي قبلي براي ارتكاب جرم با جرائم بزرگسالان متفاوت است و داراي ويژگي هاي مخصوص خود مي باشد كه اهم آن عبارتند از:

1-بزه هاي فردي در اطفال و نوجوانان هميشه ساده تر و نزد اكثر آنها با بزه هاي كوچك شروع مي گردد. اين بزه ها بيشتر به صورت دزدي از فروشگاهها، دزدي مواد خوراكي، ميوه، اشياء كوچك و سهل الوصول مي باشد. در بزه هاي گروهي، بزه ها به صورت ديگري در مي آيند، يعني اول با سرقتهاي كوچك شروع مي شود و سپس به سرقت هاي بزرگ منجر مي گردد. در بيشتر موارد، كودك يا نوجواني است كه سابقة جرم يا شرارت داشته و همانا اوست كه رهبري و هدايت گروه را بر عهده مي گيرد و بزه با تداركات قبلي و احتياط هاي لازم انجام مي شود و امكان دارد گروه، بزه هاي متعددي مرتكب شود بدون آنكه دستگير گردد. و گاهي 1 يا 2 نفر از اعضاء دستگير مي شوند و حتي الامكان سايرين را معرفي نمي كنند و در اينجا يك مسئله پيش مي آيد كه از نظر تربيت مجدد براي طفلي كه دستگير شده حائز اهميت است چون وقتي دوستان آن، آزاد باشند كوشش دارند طفل را پس از طي تدابير تربيتي يا به طرق ديگر به گروه جذب كنند و در اينجا احتمال ارتكاب مجدد جرم وجود دارد به همين دليل كودكاني كه به صورت گروهي بزه انجام مي دهند در بيشتر موارد در شمار مرتكبين تكراري بزه در مي آيند.

2- جرائم اطفال- بزه هاي كودكان و نوجوانان غالباً به صورت گروهي انجام مي شود.

كودكان و نوجوانان همانطوريكه در اكثر بازيها، معاشرتها، محيط مدرسه، بازي و اجتماع با دوستان هستند در انجام عمل خلاف نيز تمايل دارند كه بيشتر دسته جمعي به اين گونه اعمال اقدام كنند و بيشتر اوقات پس از ايجاد گروه براي سرگرمي، به دست آوردن پول يا تفريح دست به دزدي و يا مرتكب بزه هاي ديگر مثل تخريب يا جرائم جنسي مي گردند.

جرائم گروهي در ميان كودكان و نوجوانان و گروههاي بزهكار كم سن وسال در بعضي از كشورها و به وفور و به صورتهاي گوناگون ديده مي شود.

بزه هاي گروهي:

يك دسته از نوجوانان از راه رفاقتهاي گروهي و ايجاد سرو صداهاي فراواني، تشكيل گروههاي آزاد را در سنين نوجواني مي دهند كه اگر طبيعي باشد، مسئله أي نيست اما در صورتيكه براي انجام بزه باشد بايستي از ادامة كار آنها جلوگيري به عمل آورد. مفهوم بزهكاري هاي گروهي اين است كه وقتي دو يا سه نفر يا بيشتر افراد جمع مي

شوند و نقشة ارتكاب جرمي را طرح مي كنند بعد از تهيه و تدارك كلية مسائل اقدام به ارتكاب بزه هاي گوناگون

مي كنند. روش زندگي كودكان و نوجوانان براي انجام بزه مناسبتر است چون در مدرسه و كارگاه چندين نوجوان به

سر مي برند. بي نظميها، شيطنتها و حتي بزهكاريهاي نوجوانان به نحو گروهي باعث ايجاد شجاعت و شهامت بيشتر ميگردد. بزهكايري گروهي صورت كوچكي از اجتماع است كه داراي ويژگيهايي به شرح زير مي باشد:

اولاً) داراي سلسله مراتب تقريباً منظم و سازمان ابتدايي و رئيس مي باشد.

ثانياً) داراي قاعده و مقررات مناسب آداب (فريادها، كلمات سمبليك) مي باشند و اكثراً ميعادگاه معين دارند و دور هم جمع مي شوند و نقشه مي كشند. مثل كافه، كنار كوچه، ميدانها، در اماكن محيط دبيرستان، دبستان، سالنها، اماكن زير زميني، پاركها، مساجد، خراجه ها، قهوه خانه ها، جنوب شهر و …

بزه هاي پنهان:

در گذشته طبقه بندي از سوابق بزهكاران نشانگر اين بود كه اين كودكان در شرايط زندگي فقيرانه بزرگ شده اند. اما قسمت دوم نتيجة گزارش سازمان ملل تغييري شديد در اين گرايش را نشان مي دهد. زيرا در حال حاضر نمي توان گفت كه بزهكاري نوجوانان به يك دستة اقتصادي- اجتماعي خاصي محدود است. شواهد زيادي نشان مي دهند كه كودكان با داشتن در آمد زياد از راه اخاذي با تهديد، بزهكار مي شوند.

گزارشي دربارة كش رفتن از مغازه در نقش مشتري، در بلژيك، نوعي از بزهكاري پنهان را بيان مي كند. بنابه اين گزارش اين نوع دزدي ها به ندرت به دادگاه كشيده مي شوند. اطلاعات حاصله از منابع ديگر نشان مي دهند كه اين اعمال در موارد نسبتاً همگاني توسط كودكان تقريباََ12 ساله صورت مي گيرد كه نود درصدشان پسران هستند. اين اعمال غالباً توسط گروههايي صورت مي گيرند كه اعضاي آنها همديگر را براي دزدي تحريك مي كنند تا سبب خنده و تفريح شوند. آنها بيشتر در خانواده هاي مرفه هستند تا طبقات ديگر.

اين موضوع تأكيد مي كند كه مسئلة بزهكاري جنبة ديگري نيز دارد و ما نمي توانيم فقط به كودكان يا نوجواناني بپردازيم كه به سبب جلب توجه مقامات مسئول بزهكار ناميده شده اند. در هر كشوري گروههاي ديگري نيز هستند مانند افراديكه اشياء مغازه ها را بلند مي كنند، اما به دلايلي به پليس يا مقامات رسمي معرفي نمي شوند. بعضي مواقع خانواده ها و يا مدارس از آنها حمايت مي كنند و يا شاكي بر اثر فشار منصرف مي شود. بدين ترتيب بزهكاران دو گروه هستند:

گروه اول: يعني بزهكاران شناخته شده كه مي توان آنها را به قسمت بيرون آمده از يك قطعه يخ بزرگ شناور به روي آب تشبيه كرد.

گروه دوم: كه بزهكاران ثبت نشده اند و بيشتر به آن قسمت از قطعه يخ شناور شباهت دارد كه زير آب پنهان است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرياتي چند راجع به بزهكاري:

   در مورد بزهكاري كودكان و نوجوانان، نظرات بسياري از ابراز شده است كه به فهرست اعم آنها اكتفا مي كنيم:  

  • موروثي بودن ( نارسائي كروموزومي)1:

مفهوم اين نظريه اين است كه بزهكاري، معلول نارسائيهاي كروموزومي مي باشد و تركيب كروموزومي آنها x yy مي باشد كه در بعضي از افراد مجرم معلوم شد كه بسياري از مرداني كه تركيب كروموزومي فوق را داشتند افرادي كاملاً بهنجار و مطيع از قانون بودند و تنها 2%از افراد مجرم را اين دسته تشكيل مي دهند ولي نكتة جالب اينجاست   كه آن موقع هنوز وسائل كافي براي پيدا كردن و بازشناسي افراد طبيعي از افراد غير طبيعي نبود ولي كم كم با ايجاد روش رنگ كردن فلوئرسانت توانستند افرادي را كه دارايy اضافي هستند را از ساير افراد مجزا كنند به نحوي كه مقايسة ساخت ارثي اساسي بين انواع جوامع به سهولت انجام پذيرفت. اما به علت فقدان پژوهشهاي كنترل شده با تعداد قابل توجهي از آزمودنيها و مهمتر از آن به سبب اينكه تعداد كمي از مجرمان داراي اين ويژگي هستند اين ساخت ارثي توضيح زيادي دربارة رفتار جنايي،جنون حاصل از عدم تعادل كروموزومها و بزهكاري به دست نميدهد.

كه برخي از دانشمندان نيز فرضية بزهكار بالقوه را به كلي رد كرده اند و مي گويند هيچ نوجواني به طور ارثي و مادرزادي، بدخو، ظالم و خلافكار نيست.2

عده نيز به اين باور شدند كه عوامل فرهنگي، اجتماعي باعث بزهكاري كودكان و نوجوانان مي شود و مطالبات خود را در حول اين محور انجام دادند مثل مطالعات (النورگلواك)3 كه در خصوص نوجوانان پسر و بررسي هاي ژرف (خانم گي زلاكنيكا)4 دربارة بزهكاري دختران كه عمدتاً به تأثير عوامل خانوادگي، روابط والدين و فرزندان و نيز عوامل فرهنگي و اجتماعي تأكيد مي ورزند.5

1 رضاعي‚ حسين‚ بيماري هاي مغز و روان‚ انتشارات چهر، تهران 1335‚ ص 123

2 سياسي‚ علي اكبر‚ نظريه هاي مربوط به شخصيت‚ انتشارات دانشگاه تهران 1342 ‚ ص 243

3 Eluor Galwak

4 Giesla Kowike

5 كي نيا‚ مهدي‚ مباني جرم شناسي‚ انتشارات دانشگاه تهران 1357‚ص 1104

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *