اجزای یک سیستم تلویزیون

معیار نسبت ها 

“”معیار نسبت”” به اندازه گیریهای افقی به عمودی تصویر گفته م یشود. تلویزیونهایی که بطور

مکانیکی اسکن م یشدند در اول توسط جان لوگی بایرد در سال ۱۹۲۶ با معیار نسبت ۳,۷، مورد

استفاده قرار گرفتند که در جهت سرو شانه یک شخص در مشاهده کلوزآپ بود  .

بیشتر سیستمهای تلویزیونی اولیه از اواسط دهه ۱۹۳۰ به این طرف همان معیار نسبت به میزان ۳:۴ که برای تطابق با]] معیار آکادمی| معیار آکادمی در فیلم های سینمایی آن زمان استفاده

م یشد ، انتخاب کرده بودند. این معیار نسبت بقدر کافی مربع شکل بود که بطور راحت و آسانی

در اطراف لامپ اشعه کاتدی| لامپ اشعه کاتدی  نمایشگرهای CRT که م یتوانست با تکنولوژی،

تولید وساخت آن زمان تهیه شود ، استفاده شود. ( تکنولوژی CRT امروزی به تولید کنندگان

امکان م یدهد که لامپهای خیلی حهن تر و صاف تر که تکنولوژیهای صفحه تخت آن را بطور ثابت

خیلی عمومی و رایج تر کرده و محدودیت های تکنیکی معیار نسبت را ندارد ، تولید کنند).

سرویس تلویزیونی BBCاز لامپهای بیشتر مربع مانند۴:۵ معیار نسبت از سال ۱۹۳۶ به ۳ April 1950 موقعی که به معیار نسبت ۳:۴ سویچ م یشود، استفاده م یکند. این کار مشکلات جدی

ایجاد نم یکرد ، چون بیشتر دستگاههای تلویزیونهای آن زمان از لامپهای گرد و دایره ای شکل که

به راحتی با معیار نسبت ۳:۴ هنگام تغییر ارسال سیگنالها تنظیم م یشدند ، استفاده م یکردند. 

در دهه ۱۹۵۰ استودیوهای فیلم به سمت صفحه پهن تمایل ورزیدند و معیار نسبتهایی مانند

سینما اسکوپ تلاش کرد که محصولات تولیدی خود را از برنامه های تلویزیونی دور نگهدارد.

اگرچه در اول این کار فقط یک حیله بود ولی صفحه پهن هنوز فرمت انتخاب امروزی است و

معیار نسبت مربع شکل فیلمها بندرت دیده م یشوند. بعضی افراد م یگویند که صفحه پهن

موقعی که اشیای را بلند هستند بصورت پانورومیک نشان م یدهد واقعا یک ایراد و مشکل بزرگ

است ، بعضی دیگر م یگویند که وشاهده طبیعی بیشتر از بلندی پانورومیک است و بنابراین

نمایشگرهای صفحه پهن برای چشم مناسب هستند. 

سویچ و تغییر به سیستمهای تلویزیونی دیجیتال به عنوان یک فرصت برای تغییر فرمت

تلویزیونی از معیار نسبت قدیمی ۳:۴ (۱,۳۳:۱) به معیار نسبت ۱۶:۹ ( تقریبا ۱,۷۸:۱) استفاده شد .

این عمل تلویزیونها را قادر م یسازد که به معیار نسبت صفحه پهن مدرن یا سینما که معیار

نسبتی از ۱,۶۶:۱ از ۱,۸۵:۱ تا ۲,۳۵:۱ دارند ، نزدیکتر شوند. دومتد برای حمل و انتقال محتویات

صفحه پهن وجود دارد آنکه برای استفاده بهتر است فرمت صفحه پهن آنامورفیک نامیده

م یشوند.این فرمت خیلی مشابه تکنیک استفاده شده برای فریم فیلم صفحه پهن در داخل فریم

فیلم ۳۵,۱:۳۳,۱ میلیمتری است. تصویر هنگام ضبط بطور افقی فشرده م یشود ، و سپس هنگام

پخش دوباره باز و گسترده م یشود. فرمت ۱۶:۹ صفحه پهن آنامورفیک اولین فرمتی بود که توسط

پخش تلویزیون PALPlus اروپایی معرفی شد و کمی بعد در “صفحه پهن” ATSC،DVD، سیستم

تلویزیون با کیفیت بالا( HDTV) از فرمت صفحه پهن ، بدون فشردگی افقی یا بازشدن دوباره

استفاده م یکند  .

در حال حاضر ، “صفحه پهن” از تلویزیون به محاسبه گرها و کامپیوترها جایی که کامپیوتر

رومیزی و کامپیوترهای کیفی بطور عمومی مجهز به نمایشگرهای صفحه پهن م یباشند. بعضی

شکایات درباره اختلال معیار نسبت تصویر فیلم به علت نرم افزار پخش بعضی از DVDها که این

معیار نسبت را در نظر نگرفته اند وجود دارد، اما این فقط یک چیز فرعی برای کیفیت نرم افزار

پخش DVDها است. بعلاوه ، نمایشگر صفحه پهن کامپیوتررومیزی و کامپیوتر کیفی در معیار

نسبت ۱۶:۱۰ هم از نظر اندازه فیزیکی و هم در تعداد پیکسل ها و نه در معیار نسبت ۱۶:۹

تلویزیونهای مورد استفاده، که باعث پیچیدگی بیشتر م یشود ، م یباشند.این نتیجه فرضیه

یکسان مهندسین کامپیوتر نمایشگر صفحه پهن کامپیوتر است که مردم مشاهده محتویات در

معیار نسبت ۱۶:۹ در کامپیوتر خود را بر ناحیه ای از صفحه که با کنترلهای پخش معکوس شود ،

نوار وظایف و دستورات که مانع مشاهده محتویات تمام صفحه م یشود، ترجیح م یدهند  .

عدم تطابق معیار نسبت 

عوض شدن و تکمیل صنعت تلویزیون در مورد معیار نسبت( تصویر) بدون مشکلات نبوده است و

حالا هم م یتواند مشکلات قابل توجهی هم داشته باشد. 

نمایش معیار نسبت صفحه پهن تصویر( مستطیل) در معیار نسبت مناسب (مربع ۴:۳) م یتواند

نمایش داده شود  .

اینچ “جعبه حروف” ، فرمت با نوار سیاه در بال و پایین”  

با بخشی از تصویر که خراب شده ، معمولا کناره چپ و راست تصویر بریده م یشود یا در “وسیله

مشاهده و اسکن بخشهای انتخاب شده توسط کاربر بریده م یشوند.  

با تصویر بطور افقی فشرده شده  

یک معیار نسبت مناسب یا یک تصویر ( مربع یا ۴:۳) در معیار نسبت صفحه پهن نمایش (

مستطیل با افقی طولانی ) که در بالا نشان داده شد  .

در” (فیلم) جعبه بالایی”فرمت ، با نوار عمودی سیاه به سمت چپ و راست  

با بخشهای بالایی و پایینی تصویر که بریده شده ( یا در “کنار و هنگام اسکن ” بخشهای انتخاب

شده توسط کاربر) بریده م یشوند.  

با تصویر افقی که مختل شد هاست.  

یک سازگاری عمومی بمباران یا تهیه موادی است که معیار نسبت ۱۴:۹ ارائه م یدهند و قسمتی از

تصاویر را در هر سمت برای نمایش با معیار ۳:۴ حذف م یکنند ،و بعضی قسمتهای تصاویر را در

نمایش با معیار ۱۶:۹ حذف و بریده م یکنند. در سالهای اخیر عملکرد سینما توگرافیک که به نام

فیلم سوپر ۵۳ میلیمتری( برنده و قهرمان شده توسط )جیمز کامرون برای فیلم تعدادی از

فیلم های سینمایی مهم را مانند “”تایتانیک””،”قانونا بلوند” ،”قدرت آوستین“،و”ببر کمین

گرفته، هیولای مخفی”استفاده شد هاست. این نتیجه باعث ایجاد این نظریه شد که فیلم نگاتیو

دوربین م یتواند برای تهیه چاپهای تئاتری صفحه پهن و هم استاندارد”تمام صفحه” استفاده

شود که با استفاده از آنها برای تلویزیون /VHS/DVD از نیاز به “جعبه حروف” یا کاهش

اطلاعات با موقعیت خراب شدن “پن –و- اسکن” ایجاد م یشود اجتناب شود  .

بالا