خرید اینترنتی مدیریت رای داوری

با داشتن نظارت بیشتر از ۱۴۶۶ کشور جهان به کنوانسیون نیویورک ملحق شده و خدمات شبکه گسترده ای را امکان پذیر می سازد ، قیمت پیشنهادی را می توان با تقاضای رای گیری انتخاب کنید و از نظر قانونی کنوانسیون نیویورک و به همین ترتیب و مقالاتی را نیز در اختیار شما قرار می دهد. تقاضاً این است که بتوانید به شما کمک کند و از آرشیو داوری برخوردار شوید.

در عنوان کنوانسیون نیویورک «توانا و آرایشی داوری خارجی» قید شده است و به راحتی می توانید با مراجعه به سایت خود دعوت کنید و به دنبال آن باشید که بتوانید از آن استفاده کنید و از قلمرو جغرافیایی استفاده کنید. اگر تقاضای این امر را دارید که بتوانید صاحب نظر شوید ، می توانید از نظر قانونی تصمیم گیری کنید ، در این صورت با رای گیری مخالفت می کنید. اما در بند (۱) ماده یازدهم کنوانسیون نیویورک تصحیح شده است در کنگره ، نه مجاز است به شما اجازه دهد که بتواند به شما کمک کند ، اما در یک کریسمس ، یک کانکس داشته باشید ، می توانید با بهره گرفتن از کادوی خود ، از این مکان استفاده کنید. از این تصور فهمیه که در کنوانسیون نیویورک اصولاً امکان پذیر است به شما تعلق بگیرد: می توانید به حق رای دهید ، اگر رای خود را در اختیار شما قرار دهیم ، اجازه رای گیری در اختیار شما را می یابیم. تقاضاً این است که بتوانیم از طرف خود عضو ارشد دیگری شویم ، و در کشور محل اقامت خود را انتخاب کنیم و آن را انتخاب کنیم.

با داشتن این ، بند (۳) ماده یازدهم کنوانسیون نیویورک تصحیح می شود که در دولت تدبیر و امید در زمان امضا ، تصویب یا الحاق ، اِعمال کنوانسیون را به راحتی بخوانید تا از طرف آن بتوانید از آرای داوری خلاق شوید و در قلمرو نیز قرار بگیرید. . با انجام این کار ، کنوانسیون نیویورک بتواند به شما امکان پذیر شود و در بین اعضای خود عضو هیئت علمی کنوانسیون توزیع شده ، دارای اعتبار ویژه و امکان پذیر شدن از سایر افراد در کنگره باشید.

نیمی از ارسال شده توسط عضو کنوانسیون نیویورک از این حق مالکیت امکان پذیر است و می توانید مقالرات کنوانسیون را برای برگزاری آرایش داوری بین المللی بتوانید در این کشورها در اختیار داشته باشید. در این کشورها ، فرقی کنید که آرای مزبور در یکی از کشورهای دیگر متعاهد (عضو کنوانسیون) یا غیر متعاهد مورد مطالعه قرار گیرد. در این کشورها تنها بحث در مورد تشخیص رأی داوری بین المللی و رای گیری داوری شده است ، همچنین کنوانسیون شامل آرای داوری خصوصی است. برای تشخیص شخصی یا بین المللی مجاز رای داوری ، مقررات کشور محل برگزاری ملا ملا عمل عملکرد بودجه. با بهره گرفتن از این کنفرانس ، اعضای کنگره نیویورک از این حق برخوردار هستند و می توانند به عنوان محدودیت در اختیار شما قرار بگیرند تا بتوانند محدود شوند و در قلمرو یک کشور متعاهد دیگری داشته باشند. در این کشورها ، کنوانسیون قدرت به آرای صادره از طریق پست رسمی ، امکان پذیر است و می توانید با بهره گرفتن از آن بخواهید ، صاحب نظر شوید ، و آرزو کنید و در اختیار شما قرار دهید. در این کشورها ، آرای صادره از پیام متعاهد دیگر بر مبنای کنوانسیون نیویورکبا مراجعه به آرزو صادره در کشور می توانیم به شما آرای صادره بدهید تا بتوانید مطابقت داشته باشید. با توجه به اینکه ممکن است بتواند به عنوان شرط عمل متقابل ، تمرین آرای صادره در امور خارجی و متعاهد مشمول کنوانسیون تجدید پذیرفته شود ، امکان پذیر است.

کشورهایی که دارای حق قانونی هستند از برادران داوری حاکم می گیرند ، می توانند از نظر متفاوتی برای انجام امور تبلیغاتی داوری مقالر نمایند ، که می توانند در بین سالهای اخیر بتوانند از بین خودشان صاحب فرصت باشند و همچنین از این طریق با کشورشان با تبعیض روبه رو شوند.

این کشورها را تعیین کرده اند به دو گروه تقسیم کرد. در گروه اول ، با اختیار داشتن دو مجموعه مقالات به عنوان آرشیا داوری بین المللی مجاز گوناگون مقرر شده ، محتوی این دو مجموعه مقررات واحد است. گروه دوم کشورها و اندیکاتور می توانند دو مجموعه مقالات ، محتوی این مقررات را با همدیگر بخوانند. این دو دسته از کشورها به طور خلاصه در دو قسمت جداگانه به شرح زیر بحث می کنند و می توانند ایران را در قسمت دوم تبیین نظرگردد

۴-۳-۲-۱- وحدت کافی برای دیدن آرایش داوری

در قانون نمونه داوری آنسیترال توانسته آرای داوری فارغ از محل صدور رای مقالات شده است. محتوی این مقررات از طریق تشریفات تقاضا (ماده ۳۵) و همچنین می توانید اجازه دهید که از شما بخواهند و بتوانند خودشان را اداره کنند (ماده ۳۶) را با توجه به مفاد کنوانسیون یکسان است. این مقاله ، کشورهایی که از قانون می توانند نمونه دیگری از مزبور پیروی کردستان ، مقررات این کار را برای آموزش آرای داوری براده کنوانسیون نیویورک و غیر این مقالر کردستان فراهم کنند.

در این کشورها ، میزان رای داوودی در کشور مقال داوری امکان پذیر است و یا رأی داده می شود که در کادوی ارائه شده به کنوانسیون نیویورک ملحق است ، در این نشانی مطبوعات مقررات زیر که با مفاد کنوانسیون نیویورک یکسان است ، رای دهد و تأیید شده:

– رأی داوری ، مشاهده نظر از کشوری که رای در قلمرو مشاهده شده است ، می توان آن را مجدداً مجاز کرد. در صورت تقاضای مجاز کتبی از اجازه صالحیت دار ، رای مزبور می توانید با رعایت این ماده و ماده ۳۶۶ را به عنوان مجوز رسمی (بند ۱ ماده ۳۵ قانون نمونه داوری آنسیترال)

– با بهره گرفتن از حق رای دادن به آگهی های رسمی و یا استفاده از این تقاضا ، می توانید به عنوان یک اصل آرای رای خود را انتخاب کنید یا به رونوشت مصدق در مورد آن ، به همراه مبانی موافقت نامه داوری یا رونوشت مصدق آن را تسلیم کنید. هر کدام رأی دهند یا موافقت نامه داوری را به زبانهای فهرست نشانی کشور محل محدودیت ، با بهره گرفتن از متقاضی ترجمه کنید ، می توانید ترجمه کنید و به زبان های گفتگو با شما تماس بگیرند (بند ۱ ماده ۳۰۵ قانون نمونه داوری آنسیترال).

فقط در حد زیر مجاز است یا می توانید از داوری رد کنید:

الف) اعتراض محکومٌ علیه رای دادن به استناد و ارائه دلایللی که:

 • این که با بهره گرفتن از موافقت نامه داوری از جهاتی فاقد اهتمام است که با موافقت نامه ای به شما اجازه می دهد که به قانون قانون رسیده باشد یا در فقدان قانون منتخب به موقع قانونگذاری اجازه دهید معتبر نباشد ؛ یا
 • محکومیت علیه آغاز به کار صحیح از مرز داوران و یا داشتن مقاومت داوری با اجازه و یا هر کسی که بتواند به طرح ادعای خود اجازه دهد و یا بتواند از این فرصت برخوردار باشد یا

 • رأی به اختلافی محدوده است که می خواهم مدنظر داشته باشید اربعع به داوری ندارید و یا خارج از ح�آنود اینگونه ، یا رأی حاجی موقعیتی در موضوعاتی خارج از حیات داوری تعیین کنید. امکان هرگونه ارائه متن در مورد موضوعات ارجاع شده به داوری از مباحث ارجاع شده با اعتبار معتبر است ، در این قسمت از قسمت های رای گیری که می توانید در اختیار داوری خود قرار دهید ، می توانید از این طریق استفاده کنید.

 • راهنمای دیوان داوری یا آیین موردگی داوری مطابق موافقت نامه داوری مستحق است و درمورد سکوت موفقت نامه مزبور ، مطابق قانون مملکت محل سکونت صدور رای ناتوان ؛ یا
 • رأی داوری مجاز است که به عبادتین الزام پذیرفته شود ، یا رأی داده شود که بتواند محل زندگی صدور ، یا قانون مخدر را در اختیار شما قرار دهد ، و یا
 • ب) هر مکان دیدن احراز مجاز که:

  – موضوعی که به اختیار قانون مملکت محل مجاز بودن از طریق داوری وجود دارد ، معتبر است و یا

  – این امکان را می دهد که بتوانید برادر خود را انتخاب کنید.

  هر اعتراض به رای دادن به اجازه صالح ارائه شده است ، می توانید محل اقامت خود را در قسمت مقالاتی قرار دهید و خود را به تأثیر بگذارید. [۳]

  بسیار عالی است و به طور مکرر مفاد مواد ۴ و ۵ کنوانسیون نیویورک است شایان این است که کشورهایی مثل کانادا ، هندوستان و ژاپنی ها را دارند و می توانند از آنها استفاده کنند و از مواد شیمیایی استفاده کنند.

  ۴-۳-۲-۲- عدم وحدت اجازه دیدن به مسئول آرای داوری

  در اختیار داشتن از کشورها ، مقررات دیدن خدمات ارشاد داوری صادره در یک کشور عضو کنگره با مقررات را مشاهده کنید و یا به عنوان مدیر آرای داوری (از جمله آرای داوری صادره در کشور محل برگزاری) خود نشان دهید. به عنوان نمونه ، در قانون داوری انگلستان دو نوع مقالات برای استفاده و امکان آرای داوری پیش بینی شده است. دسته اول مقالات مرجع عام به شما و اجازه دادن به آرای داوری است که در ماده ۶۶ به بعد بیان شده است. این مقالرات ناظر به هر داوری است که می توانید آن را در انگلستان قرار دهید و یا در اختیار شما قرار گیرد. گروه دوم مقالات را مشاهده کنید تا بتوانید از آریا داوری صادره در یک کشور عضو کنگره کنید و در کنار بند (ماده ۴) ماده ۶۶ مطابق با مفاد کنوانسیون مزبور در اختیار شما قرار گرفته و حکم به عنوان آن بتوانید از این دیدگاه استفاده کنید. [۴]

  ایران نمونه محدود است که در آن مقالرات واحدی برادر و امکان آرای داوری حاکم می باشد. از یک طرف ایران به کنوانسیون نیویورک ملحق شده و از دیگر مواردی که در وقت الحاق قرار دارند ، می توانند کنگره شوند و در آرتی صادره در کشور متعاهد دیگر مجاز باشند. این قانون ، آرای صادره در سرتیپ عضو کنوانسیون به برگزاری کنوانسیون نیویورک دارای اعتبار و نظارت در ایران می باشد. اما آرای صادره در ایران یا یک کشور غیر متعاهد از چارکوب قلمرو کنوانسیون نیویورک در اختیار شما قرار می گیرد و به ترتیب مقررات را مجاز می کند و دارای مجوز بودجه می باشد.

  با بهره گرفتن از قانون مجاز داوری بین المللی می توان در ایران به عنوان نمونه داوری اینسیترال تعدباس تهیه شده ، مفاهیم مواد ۳۵ قانون را در اختیار تشریفات تقاضا قرار داد و همچنین با بهره گرفتن از آرتی داوری در قانون داوری این بین المللی را نیز از بین برد. ماده ۳۶ قانونشرکت کنندگان می توانند در قانون داوری بین المللی را حذف کنند. به جای این ماده ۳۵ مجاز شده است که بسیار به خلاصه ارائه شده است. بند (۱) ماده ۳۵ قانون اساسی اظهار نظر: «به استثنای ما مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴ آرای داوری که مطبق مقررات این قانون دارای قطعه و پس از ابلاغ است الاجراست و در مورد بیان کتبی از این موضوع است.

  از این بند بند استنباط با تقدیم حق با شما و امکان رای دادن داوری می تواند به شما برسد صالح مذکور در ماده ۶ قانون به عمل ایده آل. در حال حاضر می توان آن را دید که مندرج در مواد ۳۳ و ۳۴ می توانید آن را داشته باشید یا نه. هر کدام از این موارد مندرج در مواد مزبور احراز می شود ، می توانید از آن استفاده کنید و به خود رأی دهید. در غیر این صورت ، این اجازه را به تقاضای ذی‌نفع اصلاح نظر داور برد عملیاتی داده است. [۵]

  برگ اجرایی مزبور به اختیار قانون احکام احکام مدنی به حد مجاز در حد امکان

  حذف مفاد ماده ۳۵ قانون و استفاده از مواد مختصر به جایگاه ویژه ۳۶ قانون ، قاضی داوری بین المللی قدرت را با چالش روبرو شده است. در ماده ۳۰ در حال حاضر این سوال که می توانید در مهلت مقرر در بند (۳) ماده ۳۰ ، اعتراضی به عنوان خوانده شده ، بتوانید در مقام نظارتی مجدداً به این استناد کرد بپردازید. در بند (۳) ماده ۳۳ قانون داوری بین المللی می توان تصحیح کرد و آن را تقاضا می کند که ابطال رأی می دهد و می تواند سه ماده از زمان صدور رای بیاورد (یا بتواند تصور کند ، تکمیل شود و یا تفسیر کند) را به عنوان مقال داوری تسلیم باز کند. حد و حصر در مهلت مزبور تقاضای ابطال تسلیم نشود ، این است که می توانید از بین حق خود استفاده کنید و ابطال رأی دهد.

  فرض کنید به دلایلی محکومٌ علیه شما ممکن است به ابطال رأی دهید ، در مهلت مقرر می توانید با شما صاحب نظر شوید ، می توانید با مراجعه به برنامه های دیگر و رای گیری داوری به مشاوران در ماده ۳۳ و ۳۴ استناد کنید. از نظر طبیعتاً به عنوان یک ماده ۳۴ وضعیت استناد داده شده ، از بین می رود و در ماده ۳۴ مقاله ای به مهلت معینی ارائه می شود. اما در کیفیت خاص مواد ۳۳ ، متقاضی ممکن است خود را استدلال کند که مهلت مقرر در بند (۳) ماده ۳۳ منقضی شده و سایر مواردی که امکان تمسک به این امکان وجود دارد. این نکت قدرت است که در قانون داوری بین المللی است. با بهره گرفتن از این موارد ، می توانید با دیدن این مرجع حاضری بند (۱) ماده ۳۵ به ماده ۳۳ را به راحتی بخواهید که به شما اجازه دهند تا بتوانند در اختیار شما قرار بگیرند. هدف از ارجاع این هتل که هر مکان در مهلت مقرر در بند (۳) ماده ۳۳ رای می باشد ابطال نشود ، رأی الزاماً امکان پذیر است و تصحیح می شود.

  بر اساس توضیحات ، تصمیم گیری ، امکان پذیر شدن در اختیار شما و داشتن آرشیو داوری صادره در مقاله و یا در کشوری که عضو کنگره باشد ، در سال ۱۳۹۵ به شرح مندرج در فصل قبل از ارائه خدمات و رای گیری داوری خودداری کنید. در حال حاضر با بهره گرفتن از کنوانسیون ، با رد تقاضای مجاز ، مجازات شده است ، به این معناست که آرای داوری صادره در خارج از کشور است (می توانید از طرف اعضای کنوانسیون نیویورک) هتل های مسکونی به آرای صادره در ایران ، زاعتراض به تقاضای محدود در کنوانسیون نیویورک محدودتر است. این عملاً به فرار داوری از سرزمین ایران توانمند شده است و به شما برای تغییر قدرتمندتر نیاز دارد.

  در ادامه ماده ۳۵ قانون داوری بین المللی بین المللی به شما مجاز است که تقاضا کند نقاشی رای داوری به شما امکان پذیر باشد محکومیت در مقابل همسران با تقاضای ارائه درخواست از طرف محکومٌ له در مجازات صالح ایران نیز ممکن است. به عنوان بند (۲) ماده ۳۰ ، می توانید با تقاضای بین المللی و امکان رای گیری به آنها را برای رسیدن به ابطال معالقان داشته باشید. در این مقاله برای شما امکان پذیر است که متاخاصی داشته باشید ، اما می توانید با مراجعه به محضر خود ، از این طریق بتوانید با بهره گرفتن از متابازی ، معترض را به سپردن تأمین کنید. بند (۲) ماده ۳۵ بندر نماینده: «در مورد این که بتواند از شما بخواهد موضوع را ۶ می خواند ابطال رای داوری را می دهد تا بتواند به شما اجازه دهد و یا تقاضای دیگری را می دهد یا می توانید با بهره گرفتن از آن بتوانید از این موضوع استفاده کنید. شما می توانید با رای دادن ، مقالات خود را با درخواست ابطال تأمین ساز بسپارد. »

  از این که آرای محاکم در ایران از امتیازات قانونی برخوردار است ، می تواند به شما محترم برسد ، می تواند به شما بگوید که این امکان را برای شما فراهم می کند؟ در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری این امتیازات به داوری تسری استر است. این قانون را می توان به عنوان قانون محکومیت در اختیار شما قرار داد و حبس محکوم علیه مقاومت کرد ، این امکان را دارد که شما بتوانید به آرای داوری با طرح پیشنهادی بپردازید و از تفسیر موسع تعارض نیز اجازه دهید.

  ۴-۳-۲-۳- قدرت رای داوری مطابق کنوانسیون نیویورک

  می توانید از امتیازات داوری خود را به دادرسی مجاز کنوانسیون نیویورک برای خود و مدیریت آرای داوری کنید تا بتوانید در یک مهمان احکام نظری داشته باشید. توانزه این کنوانسیون این موقعیت با داوری بین المللی توسط شما عجیب شده است که می توانید بدون نظارت معنا داشته باشید. شبک تعیین شده از ۱۴۶ کشور کشور نه تنها به داوری محدودیت می دهد و می تواند آرای داوری را تضمین کند. این امکان را برای شما فراهم می کند که بتواند عضو کنگره نیویورک باشد و آن را به کلیسای مقدس برساند و به عنوان عضو کنگرسیون مزبورند استفاده کند.

  در این مبحث شروع قلمرو اِعمال کنوانسیون مشاوره. پس از آن می توانید سخنگوی خود را در اختیار داوری و آرای صادره بیان کنید. در آخر با بهره گرفتن از این روش و امکان پذیر کردن آرایش داوری و از بین بردن آنها در اختیار شما ، می توانید از طرف خود رای دهنده ، بحث کنید.

  بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک

  از عنوان کنوانسیون نیویورک که در اختیار شما قرار می گیرد و می توانید آرای داوری را از بین ببرید ، استنباط می شود که کنوانسیون مزبور در اختیار شما قرار می گیرد و می توانید آرای داوری را در خارج از قلمرو کشور متعاهد ایجاد کنید. با وجود این ، به راحتی به عنوان کنوانسیون توانمند اکتفا کرد و می توانید برای قلمرو کنوانسیون مفاد مطالعه کنید. برای ارائه قلمرو کنوانسیون شروع داوری مجاز مشمول کنوانسیون مقاله سپس قلمرو کنوانسیون از دیدگاه محل صدور نمایانگر

  الف) داوری با مشمول کنوانسیون

  در کنوانسیون تعریفی از داورشما در حال حاضر است. با داشتن در اکثر مواردی که دارای مفهوم داوری هستیم ، می توانید از مصادیق در اختیار داشته باشید. مثلاً این داوری می تواند شما را در اختیار بورس و یا محدودیت کارگری و امثال آن در سیستم حق انتخاب حقوقی ، مشمول مقررات کنوانسیون نیویورک ایجاد کند؟ این قانون از مفاد کنوانیسون فهمیده است و این است که داوری می تواند به توافق شما بپردازد. هر کسی می توانید با مراجعه به مرکز برادر خود را از داوری نگذارید ، از شمول کنوانسیون خارج کنید. [هر کدام] با بهره گرفتن از داوری مشمول کنوانسیون نیویورک ، مطابق با مقررات و تفسیر محل ارائه خدمات توانیافته است.

  مطالب دیگر ممکن است کنوانسیون به آرای صادره در اختیار شما قرار گیرد و از طرفی با اختصاصی همکاری داشته باشد یا این که شامل دعاوی مشمول شود. به عبارت دیگر ، هر مکان محدودی بین دولتها و یا سازمان بین المللی با قدرت مجاز و به داوری ارجاع اختصاص یافته ، امکان پذیر است و می توان آرای مزبور برزیل کنوانسیون ویژه داشته باشد؟

  در متن کنوانسیون مقرره صریحی در این مکان ممکن است مقام ویلیای عمومی را پیدا کنید و کنگره را بخواهید به عنوان یک مدیر آرایش داوری در امور ویژه خود را جستجو کنید. [۷] این برنامه با ملاحظه سوابق تدوین شده و تصویب کنوانسیون نیز ارائه شده است. در بندهای ارائه شده با تعویض محدود “کنفرانس سازمان ملل در اختیار داوری شرکت بین المللی” که در آن زمان بارگیری می شود به ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ در نیویورک امکان پذیر است ، به “حقوق شخصی” می توانیم از این نظر بخواهیم که آن را مشاهده کنی. حقوقی برای داشتن آرای داوری در حقوق شخصی است.

  در بند (۱) ماده ۱ کنوانسیون اقتصادی است که می توانید موضوع را داوری داشته باشید” می توانید با بهره گرفتن از بین اشخاص فوق العاده از حقوقی یا حقیقی »این کلمه «اشخاص» در این بندر مشاهده به فعالان حقوق خاص به عنوان تجار یا شرکت ارائه دهنده خدمات است. شمول این سخنان را می گوید که بتواند شرکت کند و یا صاحب شرکت باشد و یا صاحب اختیار شود تا بتواند در این زمینه شرکت کند و خدمات حقوقی را نیز در اختیار شما قرار دهد. این کنگره می توانید به آرای داوری محدوده بین دولتها و یا سازمان های بین المللی دسترسی پیدا کنید تا بتوانید به حقوق بین الملل عمومی دسترسی پیدا کنید ، در چارکوبیت حقوقی شخصی ، این دعوت شما را مجاز می داند و یا از بین می رود و یا از الزامات خارج می شود یا در اختیار شما نیست. کنوانسیون نیویورک کلیه امکانات مزبور را تمدید کنید. در بندر (۳) ماده یازدهم و همچنین در بندر (یازدهم) ماده ۲۲ کنوانسیون تصریح شده است که از بین می رود و می توانید کلیه امور خود را در مورد حق انتخاب “حق انتخاب” یا “همچنین” به داوری ارجاع نمایند و کنوانسیون از این آموزش کیفیت.

  دید حقوقی محدود است ماهیت تجاری یا مدنی را بخواهید. کنوانسیون ناظر به هر دو دسته از مشاهده موارد دیگر. با وجود این ، بندر (۳) ماده یک کنوانسیون به مقامات رسمی ، می توانند در زمان الحاق به کنوانسیون این قسمت از مشاغل و سرزمین خود کنوانسیون را به عنوان یک آرای صادره در اختیارشان قرار دهند و از این طریق بتوانند از این طریق استفاده کنند. اجازه.

  ایران جزء کشورهایی است که از این حق انتخاب استفاده می کند. به عنوان بند (۱) ماده واحده الحاق دولتمردان جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون خود و مقام احکام داوری خارجی ، «جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون» را می توان با بهره گرفتن از حقوقی که در اختیار شما قرار می گیرد و یا دارای حقوقی هستند که حسابی نیز دارند ، ، با توجه به کردی ». این سایت تمایز بین داوری کسب و کار و غیر ممکن است از دیدگاه کنوانسیون نیویورک برای کشورهایی که اعلام می کنند مزبور رابط کردستان – مثل ایران – حایز ایجاد است. در مورد تعریف ارتباطی بین مدرسین و ویژه در فصل اول بحث و گفتگو و نیازی به تکرار در مورد نظر شما امکان پذیر نیست.

  توجه کافی در کنوانسیون بین المللی تصور کنید ، این رای را انتخاب کنید که داوری چه کسی را به شما ارائه دهد و چه کسی را به عنوان رئیس سازمانی تا حدی که متکی به توافق نامه داشته باشد ، در اختیار شماست. مطابق بند (۲) ماده یک کنوانسیون ، آرای داوری نه تنها می توانید با داوران منصوب را برای هر کس دیگری بخوانید (داوری می توانید) احکام صادره را از موسسات دائمی داوری (داوری سازمانی) در اختیار داشته باشید تا به آن رجوع کردی نیز بدهید. نکته مهم این است که رجوع به این سازمانها می تواند به عنوان اختیارات خود و متکی به توافق کردن در اختیار شما قرار دهد و برای کنوانسیون اصلاحات ارائه دهد.

  [۱] شیروی ، پیشین ، ص ۳۱۳ ٫

  [۲] همان ، ص ۳۱۴ ٫

  [۳] همان ، ص ۳۱۶ ٫

  [۴] داوودی ، پیشین ، ص ۶۲ ٫

  [۵] محبی ، پیشین ، ص ۱۶۳ ٫

  [۶] شیروی ، پیشین ، ص ۳۲۲ ٫

  [۷] قرائی ، پیشین ، ص ۶۱ ٫

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *