دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل از لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

پایان نامه اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی 6-5 ساله شهر تهران

دیدگاه تعامل اجتماعی

نظریه برونر[1]

در قطب مقابل نظریه فطری زبان، نظریه ای پیشنهاد شده است که زبان را به جای دانش ایستا[2] به عنوان یک فرایند پویا[3]در امر ارتباط می شناسد. در واقع در این نظریه به آنچه که در یک موقعیت زبانی واقعی[4] رخ می دهد و همچنین چگونگی کاربرد زبان در افراد توجه نشان داده شده است. (زندی، 1386).

نظریه پردازان اجتماعی، زبان را وسیله ای برای ارتباط می دانند و کاربرد آن را در تعاملات اجتماعی بررسی می کنند. آنها معتقدند که نیاز به ایجاد ارتباط و تعامل با دیگران، نیروی محرک اکتساب زبان را تشکیل می دهد. نظریه پردازان اجتماعی برعکس نهادگرایان مواجهه ی صرف با زبان را باور ندارند، بلکه زبان را مهارتی می دانند که از طریق تعامل با دیگران فرا گرفته می شود. بنابراین آنچه را که آنها مورد توجه قرار می دهند، کاربردشناسی زبان است، نه نحو زبان. برونر نظامی تحت عنوان نظام جامعه پذیری اکتساب زبان را توضیح می دهد که در آن برعکس نظریه افزار اکتساب زبان، تاکید بر ماهیت اجتماعی زبان است. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مهارت های تعامل با دیگران زودتر از درک و تولید کلمات یک زبان شکل می گیرد.هارلی می گوید کمتر کسی است که با این نظر محوری نظریه پردازان اجتماعی که معتقدند اکتساب زبان باید در شرایط و زمینه اجتماعی صورت پذیرد، به مخالفت برخیزد (لاند، ترجمه قاسم زاده، 1388).در نتیجه گیری نهایی از نظریه پردازشی یا تعاملی می توان گفت که این دیدگاه که مبتنی بر روا ل های پردازشی اطلاعات است معتقد است نه می توان توان ذهنی کودک را نادیده گرفت و نه می توان درونداد زبانی و محیط یادگیری را به طاق نسیان سپرد. یادگیری زبان در حقیقت بر اثر تعامل مستمر داده های زبانی و فرایندهای درونی ذهن ما صورت می گیرد. طبق دیدگاه نظریه پردازشی، استعداد شناختی انسان است که به او کمک می کند تا ساخت زبانی را که در محیط یادگیری با آن روبه رو می شود کشف کند.

چنانکه مشهود است در هر کدام از نظریه های بیان شده جنبه ی مهمی از یادگیری زبان مورد توجه قرار گرفته است. اما به نظر می رسد هیچکدام نتوانسته اند از دیدگاهی جامع به یادگیری زبان بنگرند و خود را تنها به بخشی از این معما یا پازل مشغول داشته اند. نظریه دستور جهانی چامسکی تنها به ویژگی های همگانی و نظریه پردازشی تنها به فرایندهای حافظه توجه دارد. نظریه رفتارگرایی اسکینر فرایندهای محدودی مثل تقلید و تقویت را پاسخگوی معضل پیچیده زبان می داند و نظریه پیاژه زبان را تابع رشد مهارت های شناختی می شناسد. بنابراین به نظر می رسد در حال حاضر نظریه منسجم و همه جانبه ای برای تبیین یادگیری زبان وجود ندارد. شاید بتوان با تلفیق این نظریه ها و رفع کاستی ها و نقاط ضعف آنها «نظریه جامع یادگیری زبان» را به صورت کامل تری ارائه داد (زندی، 1386).

[1] – Brunner

[2] – Static Knowledge

[3] – Dynamic Processing