پرسشنامه مذکور دو زير مقياس را در بر مي گيرد که شامل: عامل و راهبرد ميباشند. پژوهش هاي زيادي از پايايي و اعتبار اين پرسشنامه به عنوان مقياس اندازه گيري اميد حمايت مي کنند. همساني دروني کل آزمون 74/0 تا 84/0 است و اعتبار آزمون 80/0 است(اسنايدر و لوپز،2007 ).
در پژوهشي كه گلزاري(1386) بر روي 660 دانش آموز دختر در تهران انجام داد، پايايي مقياس اميد اسنايدر با روش همساني دروني مورد بررسي قرار داد و ضريب آلفاي كرونباخ را 89/0 به دست آورد. مقياس اميد با مقياس هايي كه فر ايندهاي روان شناختي مشابهي را مي سنجند، همبستگي بالايي دارد. به عنوان مثال نمره هاي مقياس اميد به ميزان 50/0 تا 60/0 با مقياس خوش بيني شيير و كارور همبستگي دارد. همچنين نمرات اين مقياس با نمرات سياهة افسردگي بك همبستگي منفي دارد(51/0- تا 42/0-)(به نقل از بيجاري، قنبري هاشم آبادي، آقامحمديان شعرباف،همايي شانديز، 1388).
5-3 روش اجرا و چگونگي گردآوري دادهها
ابتدا از هر دو گروه آزمايش و گروه کنترل پيشآزمون(آزمون اميد اسنايدر، پيوست شماره 1) گرفته شد؛ سپس در يک آموزشگاه خصوصي و در يک کلاس اختصاصي به گروه آزمايش A تصويرسازي ذهني طي 6 جلسه يک ساعته و به گروه آزمايش B جملات مثبت طي 6 جلسه يک ساعته آموزش داده شده و پس از اتمام آموزش، از هر 4 گروه کنترل A,B و آزمايشA,B پسآزمون (آزمون اميد اسنايدر) گرفته شد. آموزش هر دو روش به آزمودنيهاي گروه آزمايش A,B به شرح زير بود:
1-5-3 روش تصوير سازي ذهني مثبت (روش آموزشي گروه اول پژوهشي)
در اين روش فرض بر اين است که خلق و حافظه با هم در ارتباطند. بدين صورت که انسان در حالت خلق افسرده، بيشتر خاطرات منفي و در حالت خلق شاد، بيشتر خاطرات خوشايند را به خاطر مي‌آورد(باور، 1981).

جلسات محتوا روش
1 آشنايي
تشريح اهداف
ابتدا هدف از حضور در اين کلاس براي آزمودنيها شرح داده شد، اهداف اصلي از هر جلسه به آنها بيان شد و تعريف جامعي از تصويرسازي ذهني مثبت ارائه گرديد.
2 و 3 تمرين به ياد آوردن و توصيف خاطرات مثبت از آزمودنيها خواسته شد در طول جلسه خاطرات مثبت خود را به همراه برداشتهايي مثبتي که از خود دارند و اينکه چقدر خود را عامل آن اتفاق خوب ميدانند به خاطر آورند و آنها را در حداقل 2 صفحه و حداکثر 4 صفحه ثبت نمايند.
4 و 5 تمرين به يادآوردن و توصيف خاطرات مثبت از آزمودنيها خواسته شد که خاطرات مثبت خود را به ياد آورند، آنها را يادداشت کرده و به توصيف آنها بپردازند. در توصيف خاطرات بيشترين تأکيد بر برداشتهاي شخصي از خود، احساس خودارزشمندي و تواناييهاي آزمودني بود.
6 جمعبنديجلسات گذشته
نتيجهگيري از بحثهاي جلسات گذشته
اجراي پس آزمون
با ارائه يک جمع بندي از مباحث ارائه شده در جلسات گذشته و يک نتيجهگيري کلي ارائه شده از آزمودنيها خواسته شد در صورت داشتن سوالي در رابطه با جلسات گذشته آن را مطرح کرده و به صورت مشارکتي با ساير آزمودنيها به سوالات پاسخ دهند. در پايان آزمون اميد اسنايدر جهت پسآزمون از آنها گرفته شد.
یک مطلب دیگر:   پژوهش - روش شناسی آموزش ارزش ها- قسمت ۶

2-5-3 روش خواندن جملات مثبت (روش آموزشي گروه اول پژوهشي)
اين روش که اولين بار توسط ولتن(1960) به کار رفته است، يک سري جملات تلقيني به آزمودني داده مي‌شود و از آنها خواسته مي‌شود آن جملات را چندين بار تکرار کنند، و حالت مستتر در آن جمله را در خود به وجود آورند. در اين روش جملات براي آزمودني‌ها خوانده مي‌شود و از آنها مي‌خواهند آن‌ها را به همراه خود داشته باشند و در جاهاي مختلف مانند دانشگاه، خانه و اتوبوس و… تکرار نمايند (آرگايل، 2001).

دسته‌ها: پایان نامه ارشد