6-1 پیش فرضهای تحقیق

 • شرکت‌کنندگان درک کاملي از دستورالعملهاي ارائه شده و نحوه اجراي مهارت داشتهاند.
 • شرکت‌کنندگان در حين اجراي مهارت هيچگونه خستگي جسمي يا ذهني نداشتند.
 • شرکت‌کنندگان به پرسشنامه اطلاعات شخصي خود صادقانه پاسخ دهند.

7-1 قلمرو تحقیق

 • شرکت‌کنندگان در تحقیق همگی مرد بودند.
 • شرکت‌کنندگان با محدوده سنی 25-17 سال انتخاب شدند.
 • شرکت‌کنندگان همگی در یک محیط (آزمایشگاه رفتار حرکتی واقع در دانشگاه شهید باهنر کرمان) مراحل تحقیق را به انجام رساندند.
 • تمامی شرکت‌کنندگان درتکلیف مورد نظر مبتدی بوده و هیچ یک تجربه استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی موجود در تحقیق را نداشتند.
 • انتخاب شرکت‌کنندگان از میان افراد سالم و بدون سابقه بیماری انجام گرفت.

8-1 محدودیتهای تحقیق

 • نداشتن کنترل بر وضعیت روحی و روانی شرکت‌کنندگان در حین آزمون.
 • نداشتن کنترل بر تفاوتهای فردی در شرکت‌کنندگان.
 • نداشتن کنترل تغذیه و فعالیتهای شرکت‌کنندگان.
 • نداشتن کنترل میزان انگیزه و علاقه شرکت‌کنندگان در انجام آزمون.
 • توجه ناخواسته شرکت‌کنندگان به دستورالعمل‌های نامربوط.

9-1 تعریف واژههای کلیدی و اصطلاحات تحقیق
1-9-1 تعریف نظری وژاههای تحقیق
تعادلتوانایی کنترل و نگهداری مرکز جرم بدن بر روی سطح نگهدارنده است (کیسنر[42] 2007).
دستورالعمل کانون توجه دروني: اين دستورالعملها معمولاً به هماهنگي حرکات بدن اجرا کننده برميگردند، که شامل ترتيب، شکل و زمانبندي اجزاي مختلف حرکات ميشود، در واقع دستورالعملهايي که تمرکز فرد را به حرکات خاص خود فرد هدايت ميکند (ولف، 2007).
دستورالعمل کانون توجه بيرونيدستورالعملهايي که به تمرکز روي اثرات حرکت شخص بر روي محيط مثل ابزار و اشياء ميپردازد (ولف، 2012).
اجرا ي حرکتي(عملكرد)تلاش قابل مشاهده فرد در ايجاد يک عمل ارادي است. سطح اجراي فرد به تغييرات عوامل موقتي مثل انگيزش، خستگي و شرايط بدني حساس است (اشميت و رايسبرگ1390).
آزمون اكتساب:آزمون اكتساب، مترادف با آزمون يادداري فوري و پس آزمون است كه بلافاصله يا با فاصله كمي پس ازاتمام كوششهاي تمريني مرحله اكتساب انجام ميشود (اشمیت و لی.1391).
مرحله اكتسابهمه مراحل تمريني وكوششهاي تمريني طي جلسات مختلف تمرين است (اشمیت و لی.1391).
آزمون يادداريابزاری متعارف است که به‌منظور نشان دادن ویژگی ماندگاری اجرای ناشی از تمرین مهارتی حرکتی استفاده میشود. بهواسطه این امر یادگیری از اجرا استنباط میشود (مگیل2011).
2-9-1 تعریف عملیاتی واژههای تحقیق
تعادل: عملکرد شرکت‌کنندگان در آزمون (Postural ability) در دستگاه Biodex))، در اين تحقيق بهعنوان نمره تعادل در نظر گرفته شد.
دستورالعمل کانون توجه درونياين نوع دستورالعمل در این تحقیق توجه اجرا‌کننده را به پاها و توزیع مساوی نیرو بین هر دو پا معطوف میداشت (ولف و همکاران 1999؛ مقدم، واعظ موسوی و نمازی‌زاده 1387).
دستورالعمل کانون توجه بيروني: اين نوع دستورالعملها در این تحقیق توجه اجراکننده را به صفحه زیر پا و موازی نگهداشتن آن با سطح زمین معطوف میداشت (ولف و همکاران 1999؛ مقدم، واعظ موسوی و نمازیزاده 1387).
آگاهی ازنتیجهآگاهی از نتیجه در این تحقیق از طریق نمودار ترسیمی عملکرد فرد، که بلافاصله خود دستگاه به نمایش میگذاشت به شخص ارائه میشد.
مرحله اکتساب: در این تحقیق کوششهاي تمريني شرکت‌کنندگان دریک جلسه تمرين مداوم با دستورالعملهاي توجهي گوناگون(دروني، بيروني، خود انتخابی) در مرحله اکتساب انجام شد.