ابلاغ اجرائيه به وراث متعهد – بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

ابلاغ اجرائيه به وراث متعهد

هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائيه فوت شود درخواست صدور اجرائيه بايد بر عليه وراث به عمل آيد و اگر متعهد بعد از صدور اجرائيه فوت كند در هر مورد ابلاغ اجراييه در محل اقامتگاه مورث به وراث ابلاغ واقعي مي شود. و درصورتي كه ابلاغ واقعي ميسر نباشد ابلاغ با درج در جرايد به عمل خواهد آمد و در دو مورد مذكور ادامة عمليات اجرائي بر عليه مورث خلاف است.

 

6-ابلاغ اجراييه به محجور

هرگاه متعهد محجور باشد اجراييه و ساير عمليات اجرائي به ولي يا قيم او ابلاغ مي شود و در صورتي كه قيم يا ولي نداشته باشد مراتب جهت تعيين قيم به اطلاع دادستان محل مي رسد.

(ابلاغ بايد به كسي بشود كه اهليت قانوني داشته باشد)[1]

ب : ابلاغ اجرائيه به شركتها

طبق بند الف از مادة 15 آ.ا.م.ا.ر  در مورد شركتها اوراق اجرايي به مدير شركت يا دارندة حق امضاء به ترتيب مذكور قوق ابلاغ مي شود و در صورت انحلال شركت به مدير يا مديران تصفيه ابلاغ مي شود. در صورت امتناع از رؤيت و امضاء مأمور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي خواهد كرد. در صورت عدم يا امتناع اشخاص مزبور به ترتيب مقرر در صدر مادة يك نسخة از اوراق اجرائي به محل شركت الصاق خواهد شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ج: ابلاغ اجرائيه به وزارتخانه ها و ادارات دولتي

طبق بند ب مادة 15 آ.ا.م.ا.ر در مورد وزارتخانه ها، ادارات دولتي، سازمانهاي وابسته به دولت، مؤسسات عمومي و شهرداريها، اوراق اجرائي مستقيماً به وسيلة پست براي مسئول وزارتخانه، اداره، سازمان و مؤسسه، و يا شهرداري فرستاده مي شود، در اين صورت پس از گذشت ده روز از تاريخ تسليم اوراق به پست با رعايت مواد مقرر در آئين دادرسي مدني اجراييه ابلاغ شده مصوب است.که در مواد 67 الی 83 قانون آئین دادرسی مدنی می توان مراجعه نمود.[2]

آقاي دكتر حميتي واقف در اين باره چنين اظهار نظر كرده اند كه: ابلاغ اجراييه مبدأ اقدامات ديگر اجرائي است، به موجب مادة 20 آ.ا.م.ا.ر [3]، مدت ده روز، خارج از روز ابلاغ و روز اقدام است. مادة 445 آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اعلام مي دارد: «موعدي كه ابتداي آن، تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود». مثلاً اگر روز بيستم مرداد اجراييه را به شخص متعهد ابلاغ كرده باشند، او در روز سي و يكم مرداد بايد اقدام كند، زيرا در روز بيستم كه اجرائيه به او ابلاغ شده است، ممكن است ساعت ابلاغ، آخرين ساعت اداري باشد و در اين صورت، فرصتي براي اقدام او نيست تا بتوان آن روز را يك روز مهلت محسوب كرد و 10 روز مهلت او از روز بيستن و يكم مرداد آغاز مي شود. روز سي‌ام مرداد، مهلت او پايان مي يابد و او بايد در اين روز اقدام كند. ولي مانند مورد روز ابلاغ، ممكن است او در آخرين ساعت اداري روز سي ام بخهواهد ادقام كند و چون كار اداري به هر حال تشريفاتي دارد، رعايت اين تشريفات موجب خواهد شد كه در آن روز متعهد نتواند اقدام كند. اين است كه از روز اول وقت اداري روز بعد تا آخر وقت اداري همان روز يعني سي و يكم مرداد مي تواند اقدام كند. بنابراين، روز سي و يكم كه او در حال اقدام است، جزء مهلت 10 روزه محسوب نمی شود و مانند روز بيستم خارج از مهلت است. به اين ترتيب، نتايج اعمال قاعدة نفي عسر و حرج است كه متأسفانه از چشم نويسندگان حقوقي پنهان مانده است.

1-ماده 1207 ق.م.

2-حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص354 الی 357.

3- مادة 21 آ.ا.م.ا.ر مي گويد: «از تاريخ ابلاغ اجراييه، متعهد بايد ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند. اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند، بايد ظرف همان مدت، صورت جامع دارائي خود را به مسئول اجرا بدهد اگر مالي ندارد، صريحاً اعلام كند…».

بالا