تز و پایان نامهمقالات

آمار پرونده های قاچاق کالا:پایان نامه رایگان علوم تربیتی,بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

دانلود پایان نامه

فصل سوم

(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84- 1383 )

 

 

 

 

 

 

 

 

1- آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال 1383»[1]

جدول شماره (1)، آمار پرونده های قاچاق کالا را در دوازده ماهه سال 1383 نشان می دهد . براساس آمار گمرک ایران در دوازده ماهه سال 1383 تعداد پرونده های قاچاق کالای کشف شده حدود 76995 پرونده به ارزش 4/1449 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود 1/1 درصد کاهش و از نظر ارزش نیز حدود 4/2 درصد کاهش نشان می دهد . تعداد پرونده های زیر ده میلیون ریال در مدت مذکور حدود 67603 پرونده به ارزش 4/228 میلیارد ریــال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 2/0 درصد و از نظر ارزش حدود 3/8 درصد کاهش نشان می دهد. از تعداد کل پرونده های قاچاق در مدت ذکر شده حدود 8/87 درصد مربوط به پرونده هایی با ارزش زیر ده میلیون ریال بوده است ولی از نظر ارزش تنها 7/15 درصد از ارزش کل مربوط به پرونده های زیر ده میلیون ریال بوده است. کل جریمه وصولی از پرونده های قاچاق حـدود26 میلیـارد ریال بوده که در مقـایسه با مـدت مشابه سال قبــل حدود 2/21 درصد کاهش نشان می دهد . در مدت مذکور تعداد پرونده های تبرئه شده 13635 پرونده به ارزش 8/169 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود 5/12 درصد کاهش و از نظر ارزش حدود 6/26 درصد افزایش داشته است . از فروردین تا اسفند سال 1383 تعداد پرونده های محکوم شده حدود 18205 پرونده به ارزش 1/239 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 1/29 درصد و از نظر ارزش 6/51درصد افزایش نشان می دهد. در همین مدت ارزش کالای از دست رفته حدود 8/465 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 8/2 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین تعداد متهمین در مدت یاد شده 96779 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حـــدود 1/2 درصد افزایش نشان می دهد. بر همین اساس کل جریمه تعیین شده حدود 8/2522 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 9/0 درصد کاهش داشته است.

 

 آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات

براساس ارقام جدول شماره (2)، در بین گمرکات کشور بیشترین تعداد پرونده های قاچاق مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 19465 پرونده و سهمی معادل 3/25 درصد بوده است . بعد از گمرک سیستان و بلوچستان ، گمرک خراسان با 22 درصد و گمرک هرمزگان با 6/14 درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. از نظر ارزش پرونده های قاچاق بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با 4/377 میلیارد ریال و سهمی معادل 26 درصد از کل ارزش پرونده ای قاچاق بوده است . بعد از گمرکات مستقل بیشترین ارزش پرونده ها مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با سهمی معادل 8/23 درصد و گمرک آذربایجان شرقی با 2/8 درصد از کل ارزش پرونده های قاچاق بوده است . بیشترین ارزش کالای از دست رفته مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 4/264 میلیارد ریال یــــا 8/56 درصد بوده است . گمرک آذربایجان شرقی با 1/11 درصد و گمرک خراسان با 5/8 درصد در رتبـــه های بعدی قرار دارند. از کل جریمه تعیین شده ، بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 2/34 درصد سهم ، گمرکات مستقل با 9/25 درصد سهم و گمرک هرمزگان با 9/8 درصد سهم بوده است . از کل جریمه وصولی بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 2/10 میلیارد ریال و 4/39 درصد سهم از کل جریمه وصولــی بوده است . بعد از گمرک مذکور ، گمرکات مستقل با 6/20 و گمرک هرمزگان با 17 درصد سهم رتبه های بعدی را احراز کرده اند . بیشترین تعداد متهمین مربوط به گمرک سیستان وبلوچستان با 19363 نفر متهم و سهمی معادل 20 درصد بوده است . بعد از آن ، گمرکات خراسـان و هرمزگان با سهمی معادل 4/18 درصد و 4/15 درصد رتبه های بعدی را داشته اند. از کل پرونده های تبرئه شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 4073 پرونده و سهمی معـادل 9/29 درصد ، گمرکات مستقل با 8/15 درصد سهم و گمرک خراسان با 1/15 درصد سهم بوده است . از کل ارزش پرونده های تبرئه شده ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با 1/29 درصد سهم ، گمرک سیستان و بلوچستان با 6/13 درصد سهم و گمرک آذربایجان غربی با 3/11 درصد سهم بوده است . از کـل پرونده های محکوم شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک خراسان با 12307 پرونده و سهمی معادل 6/67 درصد بوده است . بعد از گمرک خراسان ، گمرک غرب و هـرمزگان به ترتیب با 9 درصـد سهــم و 6/6 درصد سهم رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند . در دوازده ماهه سال 1383 از کل ارزش پرونـده های محکوم شده ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با 4/83 میلیارد ریال و 9/34 درصد سهم بوده است . بعد از آن ،گمرکات آذربایجان شرقی و غرب با سهمی معادل 20 درصد و 2/12 درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند .

 پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال

جدول شماره (3)، آمار پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال را در دوازده ماهه سال 1383 نشان میدهد. بررسی آمارهای پرونده های قاچاق زیر 10 میلیون ریال از فروردین تا اسفند ماه سال 1383 نشان می دهد که از کل پرونده ها بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 18536 پرونده و سهمی معادل 4/27 درصد بوده است. بعد از گمرک سیستان و بلوچستان ، گمرکات خراسان و هرمزگان به ترتیب با 1/24 درصد سهم و 1/15 درصد رتبه های بعـدی را داشته اند. از نظر ارزش بیشترین سهم مربوط به گمرک هرمزگان با 5/19 درصد سهم ، گمرک سیستان وبلوچستان با 4/19 درصد سهم و گمرک بوشهر با 6/11 درصد سهم بوده است . بیشتـرین ارزش کالای از دست رفتـه مربوط به گمـرک خراسان با 6/25 میلیارد ریال و 5/94 درصد سهم بوده است . از کل جریمه تعیین شده برای پرونده های زیر ده میلیون ریال بیشترین سهم مربوط به گمرک خراسان با 4/4 میلیارد ریال و 2/76 درصد سهم بوده است. از کل متهمین پرونده های زیر ده میلیون ریال بیشتـرین تعـداد مربوط به گمرک سیستان وبلوچستان با 17425 متهم و سهمی معادل 6/21 درصد بوده است. بعد از گمرک سیستان و بلوچستان ، گمرکات خراسان و هرمزگان به ترتیب با 3/21 درصد و 4/15 درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. از کل پرونده های تبرئه شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 3953 پرونده و 7/32 درصد سهم بوده است. از کل ارزش پرونده های تبرئه شده بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 2/27 درصد سهم و ارزشی معادل 1/18 میلیارد ریال بوده است. از کل پرونده های محکوم شده گمرک خراسان با 12063 پرونده و سهمی معادل 1/73 درصد بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است . بعد از گمرک خراسان ، گمرک غرب با 1064 پرونده و سهمی معادل 44/6 درصد و گمرک هرمزگان با 1062 پرونده و سهمـی معادل 43/6 درصد رتبه های بعدی را داشته اند . از کل ارزش پرونده های محکوم شده ، بیشترین رقم مربوط به گمرک هرمزگان با 17 میلیارد ریال و سهمی معادل 2/37 درصد بوده است . بعد از گمرک هرمزگان بیشترین سهم مربوط به گمرک خراسان با 3/14 میلیارد ریال و 4/31 درصد سهم بوده است .

 آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی [2]

آمار پرونده های قاچاق برحسب حوزه های نظارت نشان میدهد که در دوازده ماهه  سال 1383 بیشترین تعداد پرونده مربوط به حوزه نظارت سیستان و بلوچستان با 19465 پرونده و سهمی معادل 3/25 درصد بوده است . بعد از حوزه نظارت سیستان وبلوچستان بیشترین پرونده به ترتیب مربوط به حوزه نظارت خراسان با 16939 پرونده و سهمی معادل 22 درصد و گمرک هرمزگان با 11247 پرونده و سهمی معادل 6/14 درصد بوده است . در حوزه نظارت سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد پرونده مربوط به زابل با 5723 پرونده بوده است. در حوزه نظارت خراسان بیشترین پرونده مربوط به بیرجند با 12390 پرونده و در گمرک هرمزگان بیشترین پرونده مربوط به شهید رجایی بندر عباس با 7564 پرونده بوده است . از نظر ارزش پرونده ها ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با 4/377 میلیارد ریال و سهمی معادل 26 درصد بوده است. بعد از گمرکات مستقل ، حوزه نظارت گمرکات سیستان و بلـوچستان و حوزه نظارت آذربایجان شرقی با سهمی معادل 8/23 درصد و 2/8 درصد بوده است . در حوزه نظارت گمرکات مستقل بیشترین ارزش مربوط به گمرک جنوب تهران با 9/224 میلیارد ریال بوده است . در حوزه نظارت گمرک سیستان و بلـوچستان ، بیشترین ارزش مربوط به گمرک چابهار با 7/278 میلیارد ریال و در حوزه نظارت آذربایجان شرقی بیشترین ارزش مربوط به گمرک جلفا با 5/80 میلیارد ریال بوده است .

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره (1). آمار پرونده های قاچاق کالا در دوازده ماهه  سالهای 83-1382

(ارقام ارزش میلیارد ریال)

 

  سال 1383 سال 1382 درصد تغییرات
تعداد کل پرونده ها (فقره) 76995 77832 1/1-
ارزش کل پرونده ها 4/1449 7/1484 4/2-
تعداد پرونده های زیر 10 میلیون ریال (فقره)‌ 67603 67751 2/0-
ارزش پرونده های زیر 10 میلیون ریال 4/228 1/249 3/8-
کل جریمه وصولی 26 33 2/21-
تعداد پرونده های تبرئه شده 13635 15578 5/12-
ارزش پرونده های تبرئه شده 8/169 1/134 6/26
تعداد پرونده های محکوم شده 18205 14099 1/29
ارزش پرونده های محکوم شده 1/239 7/157 6/51
ارزش کالاهای از دست رفته 8/465 2/453 8/2
تعداد متهمین 96779 94827 1/2
کل جریمه تعیین شده 8/2522 5/2546 9/0-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره (2). آمار پرونده های قاچاق کالا بر حسب گمرکات مختلف در دوازده ماهه سال 1383

 

نام گمرک تعداد کل پرونده ها سهم از کل

(درصد)

ارزش کل پرونده ها

(میلیارد ریال)

سهم از کل

(درصد)

ارزش کالای از دست رفته

(میلیارد ریال)

سهم از کل

(درصد)

کل جریمه تعیین شده

(میلیارد ریال)

سهم از کل

(درصد)

سیستان و بلوچستان  19465 28/25 5/344 77/23 4/264 76/56 3/862 18/34
خراسان 16939 22 1/118 15/8 8/39 54/8 7/171 80/6
هرمزگان 11247 61/14 2/109 53/7 6/30 58/6 6/223 86/8
مستقل 8912 57/11 4/377 04/26 9/11 54/2 2/653 89/25
آذربایجان غربی 7895 25/10 4/108 48/7 2/10 18/2 9/147 86/5
غرب 6440 36/8 3/77 33/5 0/0 00/0 1/93 69/3
بوشهر 2396 11/3 7/75 23/5 0/0 00/0 4/98 90/3
آذربایجان شرقی  1720 23/2 6/118 18/8 7/51 11/11 5/37 48/1
خوزستان 1351 75/1 3/77 33/5 3/31 72/6 3/145 76/5
شمال 630 82/0 9/42 96/2 9/25 55/5 8/89 56/3
جمع کل 76995 100 4/1449 100 8/465 100 8/2522 100

 

ادامه جدول شماره (2). آمار پرونده های قاچاق کالا بر حسب گمرکات مختلف در دوازده ماهه سال 1383

 

نام گمرک  

جریمه وصولی

(میلیون ریال)

 

 

سهم از کل

(درصد)

 

تعداد

متهمین

سهم از کل

(درصد)

تعداد پرونده های تبرئه شده سهم از کل

(درصد)

ارزش پرونده های

تبرئه شده

 (میلیارد ریال)

سهم از کل

(درصد)

 

تعداد پرونده های محکوم شده

 

سهم از کل

(درصد)

ارزش پرونده های محکوم شده

(میلیارد ریال)

 
س و ب 4/10244 42/39 19363 01/20 4073 87/29 2/23 64/13 516 83/2 9/17 48/7
خراسان 6/348 34/1 17840 43/18 2056 08/15 7/18 01/11 12307 60/67 4/18 71/7
هرمزگان 7/4416 99/16 14890 39/15 553 06/4 5 96/2 1209 64/6 9/23 98/9
مستقل 5/5342 56/20 10640 99/10 2160 84/15 5/49 14/29 642 53/3 4/83 88/34
آذر . غ 2853 98/10 12990 42/13 1227 9 2/19 31/11 841 62/4 2/9 84/3
غرب 3/544 09/2 11875 27/12 1905 97/13 7/18 11 1645 04/9 1/29 17/12
بوشهر 4/758 92/2 3566 68/3 825 05/6 15 85/8 895 92/4 8/3 59/1
آذر . ش 9/931 59/3 3129 23/3 541 97/3 8/11 95/6 70 38/0 8/47 20
خوزستان 1/296 14/1 1703 76/1 250 83/1 2/2 31/1 75 41/0 6/5 25/2
شمال 3/253 97/0 783 81/0 45 33/0 5/6 83/3 5 03/0 0/0 02/0
جمع کل 2/25989 100 96779 100 13635 100 8/169 100 18205 100 1/239 100

 

 

جدول شماره (3). آمار پرونده های قاچاق زیر 10 میلیون ریال در دوازده ماهه سال 1383

 

نام گمرک تعداد پرونده های

کمتر از 10 میلیون 

سهم از کل

(درصد)

ارزش پرونده ها

(میلیارد ریال)

سهم از کل

(درصد)

ارزش کالای از دست رفته

(میلیون ریال)

سهم از کل

(درصد)

کل جریمه تعیین شده

(میلیون ریال)

سهم از کل

(درصد)

سیستان و بلوچستان 18536 42/27 2/44 37/19 4/1149 25/4 4/401 95/6
خراسان 16327 15/24 0/23 08/10 2/25588 50/94 8/4395 16/76
هرمزگان 10199 09/15 4/44 46/19 0/0 00/0 0/0 00/0
مستقل 6742 97/9 4/26 54/11 1/195 72/0 8/381 62/6
آذربایجان غربی 6619 79/9 8/25 28/11 7/105 39/0 4/3 06/0
غرب 4973 36/7 5/22 87/9 0/0 00/0 0/0 00/0
بوشهر 1594 36/2 5/26 62/11 0/0 00/0 0/0 00/0
آذربایجان شرقی 1177 74/1 4/6 80/2 8/25 10/0 0/0 00/0
خوزستان 984 46/1 8/7 42/3 0/0 00/0 6/527 14/9
شمال 452 67/0 3/1 56/0 4/12 05/0 7/61 07/1
جمع کل 67603 100 4/228 100 6/27076 100 7/5771 100

 

 

ادامه جدول شماره (3). آمار پرونده های قاچاق زیر 10 میلیون ریال در دوازده ماهه سال 1383

 

نام گمرک  

جریمه وصولی

(میلیون ریال)

 

 

سهم از کل

(درصد)

 

تعداد

متهمین

سهم از کل

(درصد)

تعداد پرونده های تبرئه شده سهم از کل

(درصد)

ارزش پرونده های

تبرئه شده

 (میلیون ریال)

سهم از کل

(درصد)

 

تعداد پرونده های محکوم شده

 

سهم از کل

(درصد)

ارزش پرونده های محکوم شده

(میلیون ریال)

سهم از کل

(درصد )

س و ب 7/481 38/20 17425 56/21 3953 75/32 8/18114 20/27 311 88/1 4/1232 70/2
خراسان 0/0 00/0 17223 31/21 1998 55/16 9/4694 05/7 12063 07/73 9/14316 40/31
هرمزگان 5/1681 14/71 12443 39/15 510 23/4 3/2436 66/3 1062 43/6 2/16969 22/37
مستقل 8/60 57/2 11250 92/13 1099 11/9 1/13592 41/20 726 40/4 3/2766 07/6
آ . غ 1/1 05/0 7339 08/9 1810 15 1/11445 19/17 398 41/2 3/2025 44/4
غرب 5/130 52/5 8772 85/10 1527 65/12 2/7089 65/10 1064 44/6 5/6274 76/13
بوشهر 0/0 00/0 2201 72/2 574 76/4 4/6219 34/9 861 22/5 1/1879 12/4
آ . ش 0/0 00/0 2441 02/3 349 89/2 8/1463 20/2 9 05/0 2/53 12/0
خوزستان 0/0 00/0 1199 48/1 221 83/1 3/1441 16/2 12 07/0 9/69 15/0
شمال 0/8 34/0 544 67/0 28 23/0 9/98 15/0 3 02/0 6 01/0
جمع کل 6/2363 100 80837 100 12069 100 7/66595 100 16509 100 7/45592 100

 

 

 

2– آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال 1384»

جدول شماره (1) ، آمار پرونده‌‌های قاچاق کالا را طی نه ماهه سال 1384 نشان می‌دهد . براساس آمار گمرک ایران، طی این مدت تعداد پرونده‌های قــاچاق کالای کشف ‌شده حدود 50349 پرونده بــــه ‌ارزش 7/1294میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود 3/14 درصد کاهش و از نظر ارزش حدود 2/25 درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد پرونده‌های زیر 10 میلیون ریال در مدت مذکور حدود 43718 پرونده به ارزش 5/274 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 7/15 درصد کاهش و از نظر ارزش حدود 55 درصد افزایش نشان می‌دهد. از تعداد کل پرونده‌های قاچاق در مدت ذکر شده حدود 8/86 درصد مربوط به پرونده‌هایی با ارزش زیر 10 میلیون ریال بوده است، ولی از نظر ارزش تنها 2/21 درصد از ارزش کل مربوط به پرونده‌های زیر 10 میلیون ریال بوده است. کل جریمه وصولی از پرونده‌های قاچاق حدود 8/93 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 4/371 درصد افزایش نشان می‌دهد. در مدت مذکور تعداد پرونده‌های تبرئه شده 9938 پرونده به ارزش 8/139 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود 3/0 درصد کاهش و از لحاظ ارزش حدود 7/32 درصد افزایش داشته است. طی نه ماهه سال 1384 تعداد پرونده‌های محکوم شده حدود 11217 پرونده به ارزش 6/165 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 3/24 درصد و از لحاظ ارزش 4/6 درصد کاهش نشان می‌دهد . در همین مدت ارزش کالای از دست رفته حدود 3/263 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 3/27 درصد کاهش نشان می‌دهد . همچنین تعداد متهمین در مدت یاد شده 64586 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه ســـال قبل حدود 9/11 درصد کاهش نشان می‌دهد . بر همین اساس کل جریمه تعیین شده حدود 4/1703 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 7/12 درصد کاهش داشته است . در این مدت تقریبا روزانه 186 پرونده قاچاق در گمرکات کشور ثبت می‌شود.

 

[1] – گزارش آمار قاچاق کالا از گمرکات کشور طی نه ماهه سالهای 84-1383

 

[2] – همان منابع

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

نوشته های مشابه

بستن