اکتبر 16

مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز

استاندارد ایزو 14000 برای کمک به سازمانها در به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط (مانند تغییرات آب و هوایی مضر وآلوده کردن آب و زمین) و با رعایت قوانین رسمی بین الملل در رابطه با حفظ محیط زیست می باشد. هدف کلی این استاندارد، پشتیبانی از حفاظت محیط زیست و پیشگیری از آلودگی است به طوری که با نیاز های اجتماعی، اقتصادی در تعامل باشد. این استاندارد فقط الزاماتی را بیان می دارد تا برای مقاصد گواهی کردن، ثبت کردن و یا مقاصد خود اظهاری به طور عینی برای انجام ممیزی مورد استفاده قرار گیرد (هروی، 1384).

ایزو 14001 یک استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی است. الزامات مورد نظر این استاندارد اقتضا می کند که سازمان هایی که زیر پوشش این استاندارد می روند، سیاست های محیطی، تعیین زیان های وارده بر طبیعت و یا نقاطی که زیان به آن ها ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه های محیطی برای بهبود و حفظ حیاط کره زمین، تعیین وسایل و امکانات برای رسیدن به این اهداف را انجام داده و به صورت مستمر در راستای بهبود محیط زیست بکوشند. خانواده ایزو 14000 بسیار وسیع می باشند ولی تنها به استانداردهای اصلی آنها اشاره می گردد (هروی، 1384):

 • ایزو 14001: این استاندارد اصول کلی و راهنمای استفاده از ایزو 14000 رابیان می کند. این استاندارد آنقدر توانایی و انعطاف دارد که با تمام سازمان ها تولیدی تا خدماتی منطبق گردد.
 • ایزو 14004: این استاندارد راهنمایی برای ایزو 14001 می باشد و در آن، شرایط و الزامات و جزئیات 14001: مورد بررسی قرارگرفته است. این راهنمایی ها برای الزامات چگونگی مدیریت محیطی و همچنین بررسی وکنترل عملیات محیطی به کار می رود.
 • سری 14020: بر چسب های محیطی
 • ایزو14030: به بحث در مورد بدرستی نتایج و عواقب زیست محیطی تولید محصولات می پردازد.
 • ایزو14031: ارزیابی شرایط محیطی
 • سری ایزو 14040: (ایزو 14040 تا 14044) ارزیابی چرخه حیات که به بحث در مورد زمینه های مدیریت محیطی می پردازد.
 • ایزو14050: واژه نامه و تعاریف
 • ایزو14062: به بحث در مورد ایجاد بهبود در محیط می پردازد.
 • ایزو14063: این ایزو به ایزو 14020 الحاق شده است و درباره عواقب و تاثیرات محیطی می پردازد.
 • ایزو 14064 شماره یک و دو سال 2006: تعاریف و راهنماهایی برای دفع گاز های گلخانه ای ارائه می دهد.
 • ایزو 14064 شماره سه سال 2006: مربوط به راهنمایی هایی در زمینه ارزیابی و تشخیص اظهارنامه گازهای گلخانه ای
 • ایزو19011: به تبیین قوانین ممیزی برای هردو نوع 14000و9000 می پردازد این ایزو جایگزین 14001 شده است .

استاندارد 14000 مجموعه ای از استاندارد ها است که موارد زیر را در بر می گیرد:

2-8-2- سیستم مدیریت زیست محیطی

بدین مفهوم است که واحد های تولیدی و بخش های وابسته به آنها به طور پیوسته و بدون نظارت بخش های زیست محیطی سازمان، اهداف زیست محیطی را اجرا کنند مفهوم این امر آن است که:

 • استاندارد ها و خط مشی های رسمی زیست محیطی توسط تمام کارکنان آموخته و درک شود.
 • ملزومات قانونی آن مورد بازنگری قرار گیرد.
 • آموزش های مناسب انجام گیرد.
 • اسناد مورد نیاز موجود و قابل کنترل باشد.

2-8-3- استاندارد ارزیابی عملکرد زیست محیطی

لازم است که سازمان به ارزیابی سیستم های زیست محیطی و سیستم های عملیاتی مختلف که باید در محل وجود داشته باشند بپردازند. سازمانها باید به اهداف و عملکردهای زیست محیطی خود بپردازند، مواردی از قبیل در صد کاهش انتشار آلاینده ها و تولید مواد زائد خطرناک، کاهش مصرف انرژی آب و سایر منابع طبیعی وکاهش در میزان جریمه ها.

2-8-4- استاندارد های برچسب گذاری زیست محیطی

در این بخش نیازهای عمومی برای بسته بندی و برچسب گذاری محصولات به طور کلی توضیح داده شده می شود.

2-8-5- جنبه های زیست محیطی در استاندارد محصول

در این بخش را هنمایی های لازم برای نوشتن استاندارد بیان شده است. هدف مشارکت آموزش های زیست محیطی برای تولید محصولات استاندارد وجلوگیری از اثرات نامطلوب آن روی محیط زیست است.

2-9- مدیریت زنجیره تامین سبز

تعداد زیادی از نویسندگان بر روی مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یکی از محبوب ترین روش های در حال ظهور مدیریت زیست محیطی شرکت ها که در گذشته مطرح شده است کار کرده اند. ظهور این نوع ادبیات به سال 1990 برمی گردد، که با ظهور مدیریت زیست محیطی، شرکت ها متوجه محیط و مدیریت زنجیره عرضه گردیدند. تا قبل از سال 2000 مقالات کمی در زمینه مدیریت لجستیک، مدیریت زنجیره تامین سبز، و محیط زیست وجود داشت، ولی بعدها به خاطر مشکلات زیست محیطی و تهدید زندگی بشر تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفت. با وجود گرم شدن هوا و نوسان قیمت نفت، تاکید بیشتری بر روی حفاظت محیط زیست می شود، و شروع تحقیقات بسیاری را در حوزه توسعه مفاهیم و تئوری های مدیریت زنجیره تامین سبز داشتیم. امروزه بسیاری از تلاش های تحقیقاتی بر بررسی بین عوامل سبز/ محیطی با عملکرد سازمان/ محیط زیست متمرکز شده اند (ابوقادر[1] و جانسون[2]، 2004).

مدیریت زنجیره تامین سبز مدافع بهره وری و سینرژی بین شرکاست و عملکرد محیطی را تسهیل می نماید. ضایعات را حداقل و موجب صرفه جویی هزینه است و علاقه روز افزن محققان و متصدیان عملیات و مدیریت زنجیره تامین را به خود جلب کرده است (راو[3] و هالت[4]، 2005). مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک الگوی جدید مهم در شرکت ها برای دستیابی به اهداف سود و سهم بازار، با کاستن از تاثیرات و ریسک های محیطی آنها در کنار افزایش کارایی اکولوژیکی شان ظاهر شده است (ژو[5] و همکاران، 2005).

      [1]  Abukhader

      [2]  Jonson

      [3]  Rao

      [4]  Holt

      [5] Zhu

Category: مقاله | دیدگاه‌ها برای مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز بسته هستند
آگوست 23

پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

تکه هایی از متن :

2-2-2-نسل دوم:کشاورزی دقیق

در این نوع کاربرد مفاهیم کشاورزی دقیق از طریق تجهیز  و به کارگیری ابزارهای سنجشی، حس گر ها و نرم افزارها پیاده می شود. این نوع پیاده سازی عموما در سطح مزرعه است و در بهبود بخشی از فرایند ها موثر است.این نسل از کشاورزی دقیق به بهینه سازی سراسری نمی پردازد و دید کلان ندارد.

در همین راستا ، مفاهیم سیستم های اطلاعاتی و تصمیم یار هم مورد توجه قرار گرفته اند و برای تدوین سیستم های تصمیم یار تلاشهایی جهت ارائه چهارچوب صورت گرفته است.مقاله زیر نتیجه یکی از این تلاشهاست.

 • مدلی از اتخاذ تصمیم و جریان اطلاعات برای کشاورزان اطلاعات گرا . فونتاس[1] و همکاران، مدلی مبتنی بر سیستم را در مقاله خود تشریح کردند که فرایند اتخاذ تصمیم کشاورزان را در کارهای عملی اطلاعات گرا و همین طور نقش آن در کشاورزی دقیق را تشخیص می دهد .یک روش شناسی  مشارکتی توسعه داده شده است که در آن مدیران مزارع فرایند اتخاذ تصمیم خود را در یک بیانیه تصمیم خلاصه به همراه اطلاعات ضمیمه مورد نیاز تجزیه می کنند.]9[
 • دیوید پارسون[2] و همکاران، یک سیستم شبیه سازی برای بررسی تعامل دامداری و کشاورزی و منابع طبیعی ارائه کردند.یک مدل تجمیع دام و کشت برای ارزیابی درآمدها .نتایج نشان داد که در سیستم های مختلط در آمد از سیستمهای تخصصی بیشتر است.مدل های مشابه برای آموزش تحلیل سناریو و ارزیابی اثرات قابل توسعه است]10[
 • تکنولوژی حس گر ها برای تولید محصولات تخصصی و دقیق اس لی[3] و همکاران 2010پرورش محصولات تخصصی متاثر از فاکتورهایی چون حاصل آوری محصول ویژگی های خاک و غنای آن.غنای محصول زراعی حجم سایبان محصول و محتوای آب با شرایط آفات و این فاکتورها می توانند از طریق انواع حسگرها اندازه گیری شوند.]11[

تکنیک های حس گری برای تشخیص زیست توده های محصول و علف های هرز و ویژگی های غنای خاک پیشرفتهایی هستند که می توانند داده های مورد نیاز برای مدیریت خاص محل[4]، را فراهم کنند.تکنیکهای حس گری برای تشخیص بیماری و وضعیت آبیاری گیاه بر مبنای تعاملات پیچیده بین گیاه و حسگر هستند که آن را برای پیاده سازی در سطح مزرعه پیچیده تر می کند .این تکنیک ها در کشاورزی دقیق کاربرد دارند.]12[

3-2-2  نسل سوم:سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی در کشاورزی دقیق

از ویژگی های این نسل ارتقای مدل سازی ها به سطوح بیرون از مزرعه و حتی بیرون از شهر می باشد. مدل سازی چند مقیاسی که مقیاسهای مختلف از سطح مزرعه تا منطقه گرفته تا مقیاسهای زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی را با هم لحاظ می کنند.پیشرفتهای فن آوری که برد تصمیمات را به شدت افزایش داده است.سنسورهای بدون سیم و فن آوری [5] RFID به مدد فرایند ها و روش شناسی های این نسل آمده اند. مدل سازی با پشتیبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی  سنجش از دور ،مدل سازی کاربری اراضی ، مدل سازی جهت طراحی کامل مزرعه از مدل سازی های این نسل اند.

این نسل:مدیریتی جدید از تخصیص نهاده ها در تولید محصولات زراعی می باشد که با به کارگیری سیستم های ناوبری ماهواره ای،  سخت افزارها، نرم افزارهای رایانه ای،  مدیریت نهاده های تولید بر اساس ویژگی ها،  نیازها و پتانسیل مکانی نقاط مختلف مزرعه  با هدف کاهش ضایعات،  افزایش درآمد و حفظ محیط زیست اجرا می گردد.

[1]– S.FOUNTAS et al ,2006

[2] -DAVID  PARSON

[3]– wslee

[4] – site specific

[5] -Radio Frequency Identification

لینک مطلب دانلود متن کامل : پایان نامه درباره مدیریت اطلاعات زنجیره تامین کشاورزی

آگوست 16

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان-دانلود پایان نامه ارشد صنایع

پایان نامه سایت ارشد ها

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تکه هایی از متن این پایان نامه :

روش های حل مسئله انتخاب تامین کنندگان

هدف فرایند انتخاب تامین‍کنندگان کاهش ریسک خرید است. شناسایی و مقایسه مدل‍های به کار رفته برای آن، از این جهت حائز اهمیت است که انتخاب روشهای مختلف مستقیما در نتایج  نهایی و تامین‍کنندگان انتخاب شده اثر می‍گذارند. کارشناسان همواره به دنبال دلایل مقبولیت یک روش یا ترکیبی از روشها در مقابل سایر آنها هستند, تا معین شود چرا برخی از روشها برای سالهای طولانی مورد استفاده قرار گرفته اند و برخی دیگر تنها مدتی بعد از ارائه فراموش شده‍اند. در مسئله انتخاب تامین‍کنندگان همواره چند معیار کیفی و کمی برای ارزیابی تامین‍کنندگان در نظر گرفته می‍شوند. در این بخش اغلب روشهایی که تا کنون برای حل مسئله به کار گرفته شده‍اند، معرفی و مورد بررسی قرار می‍گیرند.

2-5-1  روش های تحلیلی

مدلهای تحلیلی، اغلب بر پایه جمع آوری اطلاعات گذشته می‍باشند. معمولا بر پایه عواملی مانند تجربه تعداد زیادی از خریداران معیارهایی تعیین می‍شود و انتخاب تامین‍کنندگان شامل رتبه‍بندی هر تامین‍کننده در معیارهای مختلف است که در نهایت یک امتیاز کلی برای هر کدام به دست می‍آید[32].

2-5-2 تکنیک های هوش مصنوعی

این‍ تکنیک‍ها که بر پایه سیستمهای کامپیوتری استوارند، شامل روش‍هایی مانند: شبکه عصبی[1]33]،[34 تکنیک‍های داده کاوی[2]، استدلال بر پایه موارد گذشته[3][35] و خوشه‍بندی[4] می‍باشد. شبکه‍های عصبی روش نسبتا جدیدی است که تا‍کنون چندین بار به صورت تکی و یا ترکیبی در مقالات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. تکنیک‍های داده‍کاوی نیز در سال‍های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و در سال های  2008و2009 به کار گرفته شده است. خوشه بندی روشی است بر پایه مفاهیم آماری که از الگوریتم‍های دسته بندی استفاده می‍کند و هر گزینه‍ای که ویژگی‍های مختلف آن را بتوان به وسیله امتیازهای عددی نشان داد در دسته‍های مجزا تقسیم بندی می‍کند. مبنای این تقسیم بندی معمولا یک تابع ریاضی است، به این ترتیب که در ابتدا یک نقطه به عنوان مرکز خوشه در نظر گرفته می‍شود و سپس  شباهت سایر گزینه‍ها با آن در نظر گرفته می‍شود و شبیه ترین گزینه‍ها با هم در یک خوشه قرار می‍گیرند. به این ترتیب اجزای یک خوشه بیشترین شباهت را با هم و کمترین شباهت را با سایر خوشه‍ها خواهند داشت. واضح است که این روش می تواند برای مجموعه‍ای از تامین‍کننده‍ها به کار گرفته شود.

یکی از روشهای پرکاربرد در سالهای اخیر روش  استدلال بر مبنای موارد گذشته یا CBR است که بر پایه یک الگوریتم ساده بنا شده است‍.[35]

 

شکل 2-5 توزیع مقالات هوش مصنوعی در سال های مختلف

 

نمودار فوق نشان می‍دهد که استفاده از تکنیک‍های داده کاوی مانند قواعد انجمنی، درخت تصمیم‍گیری، شبکه عصبی و تئوری بازی‍ها در سال های 2008 و 2009 آغاز شده است و می‍توان انتظار داشت که در سال‍های آینده استفاده از آن‍ها افزایش یابد.

2-5-3  تکنیک های MADM

در این تکنیک‍ها تصمیم‍گیرنده به طور همزمان تعداد زیادی از معیارها را در نظر می‍گیرد مانند: روش AHP،ANP[5] ، TOPSIS[6] و… [36].

یکی از مهترین و پرکاربردترین روش‍های تصمیم‍گیری چند معیاره روش AHP می‍باشد. در این روش به تصمیم‍گیرنده این امکان داده می‍شود تا پیچیده‍ترین مسائل را به صورت یک ساختار سلسله مراتبی و یا مجموعه‍ای از سطوح یکپارچه تبدیل کند و به این ترتیب یک مسئله ساده مطرح می‍شود. این روش که برای اولین بار توسط ساعتی در سال 1980 مطرح شد، شامل کلیه معیارهای کیفی و کمی خواهد بود و در زمانی که چند معیار و تعداد زیادی زیر معیار وجود دارد، کاملا مناسب به نظر می‍رسد .[27]

روش ANP، توسعه یافته روش AHP می‍باشد و تا حدی از آن دشوار‍تر است. در AHP وابستگی متقابل بین معیارها با یکدیگر در نظر گرفته نمی‍شود و از این لحاظ با مشکلاتی مواجه است. در حالی که روش ANP این ارتباطات متقابل را لحاظ می‍کند.[40, 39, 38, 37] در روش TOPSIS نیز فرض بر این است که n معیار و m گزینه انتخابی وجود دارند و سپس نقطه ایده ال مثبت و منفی تشخیص داده می‍شود و گزینه ای که دارای کمترین فاصله با نقطه ایده آل مثبت و بیشترین فاصله با نقطه ایده آل منفی باشد، انتخاب خواهد شد. این فواصل معمولا به صورت فاصله اقلیدسی درنظرگرفته می‍شوند MAUT [7].[41]‍یکی از روشهای استفاده شده در مقالات است که در مواقعی که چند معیار متضاد و همچنین ریسک بالا در انتخاب وجود دارد از آن استفاده می‍شود .[42]‍در شرایط قطعی و تصادفی نیز مفید است و مانند AHP از یک ساختار سلسله مراتبی استفاده می‍کند. در روش‍های غیر‍‍رتبه‍ای[8] [43] نیز به جای رتبه‍بندی گزینه‍ها از مفهوم جدیدی به نام مفهوم غیر‍رتبه‍ای استفاده می‍شود و اغلب قدمهای این الگوریتم شباهت بسیاری به روش TOPSISدارد

[1] – neural network

[2] – data mining techniques

[3] – case-base reasoning (CBR)

[4] – clustering

[5] -analytic network process

[6]– technique for order preference by similarity to ideal solution

[7]– Multi-attribute utility technique

[8] – outranking methods

متن کامل :

aroow-down-thesis-8

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

آگوست 3

پایان نامه سنجش شاخص های چابکی محورهای پنج گانه مدل سوافورد موثر بر زنجیره تامین چابک

اهداف اساسی انجام تحقیق

۱-۴-۱-اهداف علمی

پژوهش حاضر در پی رسیدن به اهداف زیر می باشد:

 1. شناسایی شاخص های چابکی محورهای پنج گانه مدل سوافورد موثر بر زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر
 2. ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر
 3. تعیین اولویتهای شاخص ها و استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر

۱-۴-۲-اهداف کاربردی

اجرا و بکارگیری تکنیک پیشنهاد شده جهت اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر

۱-۵- سوالات وفرضیات تحقیق

۱-۵-۱-سوالات تحقیق

 1. آیا شاخص های انعطاف پذیری توسعه محصول در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
 2. آیا شاخص های انعطاف پذیری تولید وساخت در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
 3. آیا شاخص های انعطاف پذیری تدارکات در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
 4. آیا شاخص های انعطاف پذیری لجستیک در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
 5. آیا شاخص های انعطاف پذیری فناوری اطلاعات در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
 6. اولویت های شاخص ها و استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر چگونه است؟

 

۱-۵-۲-فرضیات تحقیق

 1. شاخص انعطاف پذیری توسعه محصول در ارزیابی زنجیره تامین چابک موثر است.
 2. شاخص انعطاف ساخت و تولید در ارزیابی زنجیره تامین چابک موثر است.
 3. شاخص انعطاف پذیری فناوری اطلاعات در ارزیابی زنجیره تامین چابک موثر است.
 4. شاخص انعطاف پذیری لجستیک در ارزیابی زنجیره تامین چابک موثر است.
 5. شاخص انعطاف پذیری تدارکات در ارزیابی زنجیره تامین چابک موثر است.

۱-۶- چارچوب نظری

مطالعات متعددی در خصوص زنجیره تامین چابک و استراتژیهای پیاده سازی آن صورت گرفته است.با وجود تحقیقات و بررسی هایی که در این حوزه صورت گرفته است، تحقیقات کمی وجود دارند که رابطه بین چابکی سازمانی، استراتژیهای سازمانی و اجرای آن را توضیح میدهد.مدل این تحقیق برگرفته از مدل سوافورد و همکارانش(۲۰۰۶) و مدل لین(۲۰۰۶) و مدل فیصل(۲۰۰۷) می باشد که با ترکیب این سه، مدلی طراحی گردیده تا بتوان از طریق آن از یک طرف معیارهای موثر در  زنجیره تامین چابک اولویت بندی گردند و از طرفی به ارزیابی  و اولویت بندی استراتژیهای پیاده سازی زنجیره تامین چابک پرداخت.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

آگوست 3

پایان نامه با موضوع تعیین شاخص های چابکی محورهای پنج گانه مدل سوافورد موثر بر زنجیره تامین چابک

چارچوب نظری

مطالعات متعددی در خصوص زنجیره تامین چابک و استراتژیهای پیاده سازی آن صورت گرفته است.با وجود تحقیقات و بررسی هایی که در این حوزه صورت گرفته است، تحقیقات کمی وجود دارند که رابطه بین چابکی سازمانی، استراتژیهای سازمانی و اجرای آن را توضیح میدهد.مدل این تحقیق برگرفته از مدل سوافورد و همکارانش(۲۰۰۶) و مدل لین(۲۰۰۶) و مدل فیصل(۲۰۰۷) می باشد که با ترکیب این سه، مدلی طراحی گردیده تا بتوان از طریق آن از یک طرف معیارهای موثر در  زنجیره تامین چابک اولویت بندی گردند و از طرفی به ارزیابی  و اولویت بندی استراتژیهای پیاده سازی زنجیره تامین چابک پرداخت.

در این تحقیق زنجیره تامین چابک به عنوان وسیله ای برای سنجش توانایی زنجیره تامین، در تطبیق کارآمد با محیط رقابتی که به سرعت در حال تغییر بوده در جهت تامین خدمت یا محصول تعریف شده است. در مدل سوافورد زنجیره تامین چابک شامل پنج شاخص انعطاف پذیری می باشدکه عبارتند از:

انعطاف پذیری توسعه محصول، انعطاف پذیری ساخت و تولید، انعطاف پذیری تدارکات، انعطاف پذیری لجستیک، انعطاف پذیری فناوری اطلاعات

استراتژیهای پیاده سازی زنجیره تامین چابک در این مدل نیز از مدل لین و فیصل برگرفته شده است. این استراتژیها در مدل با عنوان توانمندسازهای زنجیره تامین چابک ذکر شده اند.این استراتژی ها، یکپارچه سازی در فرایند، یکپارچه سازی شبکه، یکپارچه سازی اطلاعات، مدیریت روابط مشارکتی و ارتقا مشتری و بازار می باشند.

– تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

 • زنجیره تامین:

تمام فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالا از مرحله استخراج ماده خام تا تحویل به مصرف کننده و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن ها گفته می شود و در مجموع از تبدیل مواد تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده سه جریان مالی، اطلاعاتی و کالا در آن وجود دارد.

 • مدیریت زنجیره تامین:

هماهنگی استراتژیک و سیستماتیک عملکردهای کسب و کار سنتی با هدف بهبود کارائی طولانی مدت است.به علاوه مدیریت زنجیره تامین شامل هماهنگی، تولید، موجودی، موقعیت و حمل ونقل بین بخشهای مختلف یک زنجیره تامین می باشد که از یک سو باعث افزایش توان پاسخگویی و از سوی دیگر سبب افزایش کارائی برای بازار هدف می شود.(شکاری، ۱۳۸۴)

 • زنجیره تامین چابک:

زنجیره تامین چابک، زنجیره تامینی است که توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات در بازار و خواسته های مشتری در زنجیره تامین را داشته باشد.

 • انعطاف پذیری توسعه محصول:[۱]

توانایی برای توسعه محصول و یا بهبود محصول به طریقی اثربخش از لحاظ هزینه و به موقع جهت پاسخگویی به نیازهای مشتری یا بازار  یا بهره برداری از فرصتهای بازار

 • انعطاف پذیری تدارکات:[۲]

نقش تدارکات جهت پاسخگویی به موقع و به طریق اثربخش در هزینه به تغییرات و نیازمندیهای مواد اولیه که منجر به بهبود پاسخگویی و افزایش رضایت مشتری می شود.

 • انعطاف پذیری در تولید و ساخت:[۳]

دامنه انتخابات متفاوت در دسترس و توانایی فرایند تولید جهت اجرای موثر آنها که منجر به تولید محصولات با کیفیت در پاسخگویی به تغییرات خصوصیات محصول، تامین مواد و تقاضا و یا افزایش به کارگیری فرایندهای دارای تکنولوژی

[۱]Product Development Flexibility

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

آگوست 3

پایان نامه شاخص های چابکی محورهای پنج گانه مدل سوافورد موثر بر زنجیره تامین چابک

تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

 • زنجیره تامین:

تمام فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالا از مرحله استخراج ماده خام تا تحویل به مصرف کننده و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن ها گفته می شود و در مجموع از تبدیل مواد تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده سه جریان مالی، اطلاعاتی و کالا در آن وجود دارد.

 • مدیریت زنجیره تامین:

هماهنگی استراتژیک و سیستماتیک عملکردهای کسب و کار سنتی با هدف بهبود کارائی طولانی مدت است.به علاوه مدیریت زنجیره تامین شامل هماهنگی، تولید، موجودی، موقعیت و حمل ونقل بین بخشهای مختلف یک زنجیره تامین می باشد که از یک سو باعث افزایش توان پاسخگویی و از سوی دیگر سبب افزایش کارائی برای بازار هدف می شود.(شکاری، ۱۳۸۴)

 • زنجیره تامین چابک:

زنجیره تامین چابک، زنجیره تامینی است که توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات در بازار و خواسته های مشتری در زنجیره تامین را داشته باشد.

 • انعطاف پذیری توسعه محصول:[۱]

توانایی برای توسعه محصول و یا بهبود محصول به طریقی اثربخش از لحاظ هزینه و به موقع جهت پاسخگویی به نیازهای مشتری یا بازار  یا بهره برداری از فرصتهای بازار

 • انعطاف پذیری تدارکات:[۲]

نقش تدارکات جهت پاسخگویی به موقع و به طریق اثربخش در هزینه به تغییرات و نیازمندیهای مواد اولیه که منجر به بهبود پاسخگویی و افزایش رضایت مشتری می شود.

 • انعطاف پذیری در تولید و ساخت:[۳]

دامنه انتخابات متفاوت در دسترس و توانایی فرایند تولید جهت اجرای موثر آنها که منجر به تولید محصولات با کیفیت در پاسخگویی به تغییرات خصوصیات محصول، تامین مواد و تقاضا و یا افزایش به کارگیری فرایندهای دارای تکنولوژی

 • انعطاف پذیری لجستیک:[۴]

دسترسی به دامنه ای از انتخابات و توانایی جهت اجرای موثر آنها جهت انطباق فرایند کنترل جریان و ذخیره مواد، کالای نهایی، خدمات و اطلاعات مرتبط از مبدا تا مقصد در پاسخ به شرایط محیط بازار در حال تغییر

 • انعطاف پذیری فناوری اطلاعات:[۵]

توانایی سیستم فناوری اطلاعات جامع یک سازمان جهت انطباق پیدا کردن و حمایت از نیازمندیهای تغییر در کسب وکار نسبت به ابعاد انعطاف پذیر شامل توسعه محصول، منبع یابی(تامین)تولید و لجستیک به خوبی سایر اهداف استراتژیک

 • یکپارچه سازی در فرایند:

یکپارچه سازی در فرایند شامل برنامه ریزی مشارکتی، دسترسی به اطلاعات و دانش از طریق اینترنت و اطلاعات برای همگان در هر زمانی به روز شود، داده های مرتبط با فروش لحظه ای، پاسخگویی کارا به مشتری، قابلیتهای داده کاوی، اعتقادات و اهداف مشترک، میزان هماهنگی بالا، تاکید بر برون سپاری، تبادلات بدون استفاده از کاغذ، نسل جدید نرم افزارهای تحت شبکه است.

به عنوان مبنای زنجیره تامین، یکپارچگی فرایند به معنای آن است که زنجیره تامین اتحادی از اعضای بهم مرتبط در یک شبکه است.

 • یکپارچه سازی شبکه :

یکپارچه سازی شبکه شامل تعهد مدیریت ارشد به اقدامات چابک، تصمیم گیری غیر متمرکز، تاکید بر شایستگی های اصلی، اهداف و معیارهای مبتنی بر اعتماد، روابط مبتنی بر اعتماد

 • مدیریت روابط مشارکتی :

این استراتژی زنجیره تامین جهت جذب خریداران و تامین کنندگان برای کار به صورت مشارکتی، توسعه محصول به طور مشارکتی و تسهیم اطلاعات است.

 • یکپارچه سازی اطلاعات :

به عنوان زیر ساختی از زنجیره تامین، شامل توانایی جهت استفاده تکنولوژی اطلاعاتی در تسهیم داده ها بین خریداران و تامین کنندگان است.بنابراین به طور موثر یک زنجیره تامین مجازی ایجاد می کند.

 • ارتقاء مشتری و بازار :

به عنوان استراتژی زنجیره تامین چابک، ارتقاء  مشتری و بازار شامل توانایی جهت شناسایی و پاسخگویی سریع به نیازمندیهای واقعی مشتری می باشد.هم چنین جهت ماهر شدن در تغییر و عدم اطمینان است.

معرفی سریع محصول جدید، پاسخگویی به تقاضای واقعی، تقاضا برای محصولات سفارشی، حفظ و افزایش سطح روابط مشتری، معیارهای مشتری محوری، بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها، افزایش فراوانی، بهبود محصول از عوامل موثر در ارتقا بازار و مشتری هستند.

 

 

۱-۹- روش تحقیق

انواع جهت گیری های پژوهش به سه دسته کاربردی،بنیادی و ارزیابی تقسیم می شود.(دانایی فرد،۱۳۸۳)

این تحقیق از حیث هدف کاربردی است زیرا هدف آن حل مسائل اجرائی و واقعی است و موجب بسط دانش و بهبود چابکی در زنجیره تامین شرکت صنعتی بهشهر می گردد.هم چنین از حیث روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی است.روش پیمایشی روشی است که در آن اطلاعات از طریق افرادی که پاسخگو نامیده می شوند و به سوالات جواب می دهند گردآوری می شود.(بیابانگرد،۱۳۸۸)

[۱]Product Development Flexibility

[۲] Sourcing Flexibility

[۳] Manufacturing Flexibility

[۴]Logistics Flexibility

[۵] Information Technology Flexibility

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

آگوست 3

پایان نامه تاثیر ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر

مقدمه

سازمانهای امروز با مسائلی چون تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی، سفارشات خاص و سلیقه ای مشتریان، کیفیت کامل، انتظار دریافت سطح خیلی بالایی از خدمت و … روبرو هستند.از اینرو سازمانها برای بقا و حفظ موقعیت خود، شکلهای متفاوتی به خود می گیرند.( سعیدی کیا و همکاران، ۱۳۸۰)

در بسیاری از بازارهای بی ثبات امروزی حفظ بقا و کسب موفقیت مستلزم داشتن ویژگیهای خاصی می باشد.امروز دیگر رساندن محصول مناسب، با قیمت مناسب و در زمان مناسب به بازار شرط لازم وکافی برای پیروزی در میدان رقابت نیست بلکه این فقط شرط بقا در محیط های رقابتی است.فاکتور اساسی در بسیاری از بازارهای امروزی در دسترس بودن و سطح سرویس است که سبب ظهور الگوهای جدیدی چون چابکی یا پاسخگویی سریع شده است.امروزه سازمان موفق سازمانی است که دارای مزیت های رقابتی در محیط های جدید باشد و به سرعت بتواند خود را با نیازهای مشتری و تغییرات بازار منطبق کند.( چرمچی،۱۳۷۹)

ساختارهای جدید سازمانی موجب شده است که فاکتورهای بیشتری در مبحث چابکی اهمیت پیدا کنند و به همین جهت، تصمیم گیری و انتخاب و اولویت بندی شاخص های موثر بر چابکی پیچیده تر گردد.

در این فصل به تعاریف، تاریخچه و اصول مهم و موثر بر چابکی و زنجیره تامین چابک می پردازیم و در نهایت به روش ها و مدل های زنجیره تامین چابک در ادبیات موضوع می پردازیم.

۲-۲- تاریخچه الگوی چابک

تاریخچه چابکی به دوره رکود صنایع ایالات متحده برمی گردد.باتوجه به رکود صنایع تولیدی ایالات متحده و از دست دادن رقابت پذیری در دهه ۱۹۸۰ که به خوبی مستند شده بود، در سال ۱۹۹۰ کنگره آمریکا تصمیم گرفت تا اقداماتی ضروری در این مورد انجام دهد.در نتیجه کنگره به وزارت دفاع دستور داد تا آژانسی را ایجاد کند تا صنعت ایالات متحده آمریکا را با هدف رقابتی تر کردن آنها، مورد بررسی قرار دهد.در واقع با مشاهده اینکه نرخ تغییر در محیط کسب و کار بیشتر از نرخ سازگاری با محیط است، گروهی از متخصصان و دانشگاهیان در دانشگاه لی های در ایالت پنسیلوانیا، از طرف وزارت دفاع گرد هم آمده و مطالعاتی را بر روی سیزده سازمان تولیدکننده بزرگ مانند جنرال موتورز، جنرال الکتریک و آی بی ام انجام دادند که هدف آن پاسخ به این سوال بود که سازمان های موفق در سال ۲۰۰۶ دارای چه ویژگیهایی خواهند بود.پس از آن بیش از صد سازمان دیگر نیز مورد مطالعه قرار گرفتند و حاصل تحقیقات فوق در کتابی در سال ۱۹۹۵ منتشر شد.نتایج این تحقیقات شامل نکاتی به شرح زیر بود:

 • محیط های رقابتی جدید تحولات بسیاری را در سیستمهای تولیدی و سازمانها به وجود آورده اند.
 • سازمانهایی که در این محیط های جدید دارای مزیتهای رقابتی باشند و به سرعت بتوانند محصولات منطبق با نیازهای مشتریان را تولید کنند چابک هستند.
 • لازمه چابکی و سریع بودن، داشتن ویژگیهای زیر است:

 1. سیستم تولید انعطاف پذیر
 2. نیروی کار دانش پذیر
 3. ساختار مدیریتی که مشوق نوآوری های تیمی چه در داخل و چه در خارج سازمان باشد.
 4.  متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  متن کامل

آگوست 3

پایان نامه بررسی ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر

جامعه تحقیق

از آنجا که چابکی بحثی نوظهور در صنعت ایران می باشد و هنوز افراد زیادی وجود ندارند که اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشند، لذا ضروری است از نظر خبرگانی استفاده گردد که با این بحث آشنایی داشته و اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشند.بنابراین تنها مطلعین این زمینه که  به عنوان خبرگان از نظر آن ها استفاده گردید در میان مدیران ارشد شرکت صنعتی بهشهر قرار  داشتند..بنابراین جامعه آماری که مورد بررسی قرار گرفته است به صورت محدود بوده و شامل افرادی است که به نوعی با مسئله چابکی آشنایی داشته و یا با آن درگیر بوده اند.تعداد آن ها ۸ نفر بوده است و شامل مدیر دپارتمان نوآوری، مدیر لجستیک و انبارها، مدیر برنامه ریزی تولید و مواد، مدیر تولید، مدیر فنی، مدیر تصفیه، مدیر آزمایشگاه و R&D و مدیریت کیفیت بوده است.

۱-۱۱- قلمرو تحقیق

الف:قلمرو مکانی: شرکت صنعتی بهشهر

ب: قلمرو زمانی: تابستان و پاییز ۹۳

ج: قلمرو موضوعی: ارزیابی و الویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک

۱-۱۲- روش نمونه گیری و حجم نمونه

از بین هشت نفر از میان مدیران ارشد زنجیره تامین در شرکت صنعتی بهشهر تعداد پنج نفر به طور تصادفی انتخاب گردیدند. بنابراین روش نمونه گیری استفاده شده، نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده است.

۱-۱۳- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از منابع زیر استفاده می شود:

 • روش میدانی
 • مصاحبه و پرسش
 • پرسش نامه

 

 • روش اسنادی
 • مطالعه و اطلاعات کتابخانه ای
 • سایت های اطلاعاتی شبکه جهانی اینترنت
 • مقالات فارسی
 • مقالات لاتین

۱-۱۴- روش تجزیه وتحلیل

در این تحقیق در مرحله اثبات فرضیه ها از آزمون تی استیودنت و جهت ارزیابی و اولویت بندی استراتژی های زنجیره تامین چابک از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی[۱] ((FAHP استفاده می شود.

لازم به ذکر است که به وسیله نرم افزارهای Excel  وSPSS  به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

۱-۱۵- محدودیتها و مشکلات تحقیق

 1. عدم دسترسی مراجع کافی، کم بودن اطلاعات، مدارک و منابع مورد نیاز و هم چنین مورد کاوی های عملی انجام شده در رابطه با ارزیابی زنجیره تامین چابک
 2. عدم وجود تجربیات مشابه در سازمانها در ایران به جز چند مورد مطالعه بسیار محدود
 3. گستردگی موضوع تحقیق، مدیریت زنجیره تامین طیف وسیعی از تصمیمات مدیریت عملیات را در برمی گیرد.
 4. عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع در مورد زنجیره تامین در سازمان جهت دستیابی به اطلاعات عددی مورد نیاز تحقیق

[۱] Fuzzy Analytical Hierarchy Process

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

آگوست 3

پایان نامه با موضوع نقش ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر

– تاریخچه الگوی چابک

تاریخچه چابکی به دوره رکود صنایع ایالات متحده برمی گردد.باتوجه به رکود صنایع تولیدی ایالات متحده و از دست دادن رقابت پذیری در دهه ۱۹۸۰ که به خوبی مستند شده بود، در سال ۱۹۹۰ کنگره آمریکا تصمیم گرفت تا اقداماتی ضروری در این مورد انجام دهد.در نتیجه کنگره به وزارت دفاع دستور داد تا آژانسی را ایجاد کند تا صنعت ایالات متحده آمریکا را با هدف رقابتی تر کردن آنها، مورد بررسی قرار دهد.در واقع با مشاهده اینکه نرخ تغییر در محیط کسب و کار بیشتر از نرخ سازگاری با محیط است، گروهی از متخصصان و دانشگاهیان در دانشگاه لی های در ایالت پنسیلوانیا، از طرف وزارت دفاع گرد هم آمده و مطالعاتی را بر روی سیزده سازمان تولیدکننده بزرگ مانند جنرال موتورز، جنرال الکتریک و آی بی ام انجام دادند که هدف آن پاسخ به این سوال بود که سازمان های موفق در سال ۲۰۰۶ دارای چه ویژگیهایی خواهند بود.پس از آن بیش از صد سازمان دیگر نیز مورد مطالعه قرار گرفتند و حاصل تحقیقات فوق در کتابی در سال ۱۹۹۵ منتشر شد.نتایج این تحقیقات شامل نکاتی به شرح زیر بود:

 • محیط های رقابتی جدید تحولات بسیاری را در سیستمهای تولیدی و سازمانها به وجود آورده اند.
 • سازمانهایی که در این محیط های جدید دارای مزیتهای رقابتی باشند و به سرعت بتوانند محصولات منطبق با نیازهای مشتریان را تولید کنند چابک هستند.
 • لازمه چابکی و سریع بودن، داشتن ویژگیهای زیر است:

 1. سیستم تولید انعطاف پذیر
 2. نیروی کار دانش پذیر
 3. ساختار مدیریتی که مشوق نوآوری های تیمی چه در داخل و چه در خارج سازمان باشد.

 • اگر سازمانهای آمریکایی نتوانند به سمت چابک شدن حرکت کنند، استانداردهای زندگی در این کشور با خطر روبرو خواهد شد.

در مجموع تحولاتی که موجب پیدایش ایده چابکی گردید در جدول ۲-۱ بیان گردیده است:

جدول ۲-۱ عوامل به وجود آورنده ایده چابکی

تحول عوامل به وجود آورنده
سخت تر شدن رقابت افزایش رقابت در سطح جهانی

کاهش هزینه اطلاعات

رشد فناوری اطلاعات

کاهش زمان چرخه حیات محصول

 

تبدیل بازارهای انبوه به بازارهای کوچک افزایش تغییر در مدل های محصولات

کاهش محدودیتهای برای ورود به بازارهای جهانی

پیدایش بازارهای کوچک

 

ضروری شدن همکاری بین سازمانها افزایش همکاری بین سازمانی

بهبود مدیریت روابط کار

شکل گیری سازمانهای مجازی

 

تغییر در انتظارات مشتریان فردگرا شدن مشتریان

افزایش مهارت مشتریان

افزایش انتظار مشتری در سرعت دریافت کالا

 

افزایش فشارهای اجتماعی قوانین مدنی

موانع مدنی

مسائل محیط زیست

افزایش تحصیلات افراد و آموزش نیروی کار

 

۲-۳- مفهوم چابکی و تولید چابک

در فرهنگ لغات واژه Agile  به معنای حرکت سریع و چالاک و هم چنین توانایی تفکر سریع و با یک روش هوشمندانه به کار رفته است.این واژه در فرهنگ لغات وبستر نیز به صورت فرز و زرنگ ترجمه شده است.در واقع چابکی یا سریع بودن سازمان به معنای حداکثر انعطاف پذیری است.( ماسون و جونز[۱]، ۲۰۰۰)

محیط های رقابتی جدید تحولات بسیاری را در سیستم های تولیدی و و سازمانها به وجود آورده است.سازمانهایی که دارای مزیت رقابتی در این محیط های جدید باشند و به سرعت بتوانند محصولات را مطابق نیاز مشتریان تولید کنند، چابک هستند.

چابکی یا سریع بودن سازمان، به معنای حداکثر انعطاف پذیری است به طوری که نه تنها بتواند به تغییرات در محصول و بازار و نیاز مشتریان پاسخ دهد بلکه فرصتهایی را فراهم نماید که با ایجاد تغییرات در بین رقبا بتواند به عنوان سازمان برتر شناخته شود.بنابراین چابکی یک استراتژی جامع برای تغییرات اساسی و برگشت ناپذیری است که موجب برتری سازمانی می گردد.

[۱] Mason-Jones

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

آگوست 3

پایان نامه تاثیر شاخص ها و استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر

محدودیتهای الگوی چابک

هدف الگوی چابک افزایش سطح سرویس است؛ اما استفاده از ابزارهای چابکی مستلزم صرف هزینه بیشتر و افزایش قیمت محصول می باشد که بر اساس الگوی ناب این افزایش قیمت اتلاف محسوب می شود.

هم چنین در الگوی چابک ممکن است برای افزایش پاسخ دهی و سطح سرویس به مشتری مجبور شویم موجودی اطمینان یا ظرفیت اضافه بیشتری را در نظر بگیریم.

۲-۵- تولید چابک

تولید چابک یک مفهوم جدید است که ممکن است از تکنیک های جدیدی تشکیل شده باشد. در تولید چابک تکنیک ها و روش های عمومی مانند تولید ناب و منعطف در یک روش متمرکز شده اجرا می شوند، از این رو بهبود زیادی در محصولات، پاسخ دهی به مشتریان و انعطاف پذیری فراهم می کند.( کید، ۱۹۹۴)

تولید چابک روی راه اندازی سریع کل سازمان برای تولید محصولات متفاوت متمرکز شده است.این شامل نظارت بر تقاضای مشتری از نزدیک، شناسایی فرصتهای بازار برای محصولات جدید، توسعه سریع محصولات به طور مشترک با سازمانهای دیگر، توسعه عملیات تولید به طور هم زمان و استفاده از سیستم توزیع فیزیکی پاسخ ده و منعطف برای تحویل محصول می شود.

۲-۵-۱- اصول چهارگانه تولید چابک

تولید چابک بر چهار اصل اساسی استوار می باشد: ( کریستوفر و تویل[۱]، ۲۰۰۰)

 1. سازماندهی در جهت پیشرو بودن در تغییر

یک سازمان چابک در جهتی سازماندهی می گردد که قادر باشد بر تحولات و تغییرات غیر قابل پیش بینی فائق آید.از این رو منابع انسانی و فیزیکی آن، به گونه ای سازمان دهی می شوند که بتواند به سرعت با محیط در حال تغییر و فرصتهای موجود در بازار سازگار شود.

 1. اهرمی نمودن تاثیر اطلاعات و افراد

سازمان چابک سعی می نماید از تاثیر اطلاعات بر روی افراد بهره گیری نموده و از طرفی، مشوق نوآوری و ابداع باشد.به طوری که مدیریت، منابع اطلاعاتی مورد نیاز افراد را در زمان مناسب در دسترس آنها قرار دهد.

 1. تشریک مساعی در جهت افزایش رقابت

برای ارائه سریع محصولات به بازار ، سازمان های رقیب ناچارند که با هم همکاری و تشریک مساعی داشته باشند.

 1. ارج نهادن به مشتریان

مشتریان این سازمانها را به عنوان تولیدکننده محصولاتی که نیازهای آنها را برطرف کنند می شناسند .قیمت گذاری کالاها بر اساس هزینه های تمام شده آن نبوده، بلکه بر اساس ارزشی است که در قبال نیاز مشتری کسب نموده اند.

 

 ۲-۵-۲- ویژگیهای تولید چابک

جدول ۲-۲ ویژگی های تولید چابک را در ابعاد مختلف سازمان، عرضه کنندگان، توجه مدیران، بازار، صرفه جویی، فرایند تولید و نحوه اداره سازمان بیان می کند:

[۱] Christopher, towill

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل