نوامبر 24

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی گرایش :صنعتی و سازمانی-دانلود پایان نامه:پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

thesis-download

عنوان پایان نامه :پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی 

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

یحیی زاده فر و همکاران(1391) طی پژوهشی به بررسی تأثیر گرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران پرداختند و نتایج حاکی از آن بود که گرایش به بازار داخلی بر عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه مازندران تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد؛ همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنی‌دار داشته است.

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تأکید می‌ورزد، در فرآیند سازمانی و تبدیل محیط سنتی به محیطی پویا و کارآمد نقشی تعیین کننده دارد. لذا مدیران می‌توانند با توانمند ساختن کارکنان خود و ارائه آموزشهای لازم در حوزۀ علوم رفتاری و به ویژه رفتار شهروندی سازمانی، گامی موثر در افزایش و بهبود عملکرد شغلی و سازمانی بردارند(نژاد‌ایرانی و ابراهیم زاده ، 1390).

مطالعات پودساکف و همکارانش(2008) نشان می‌دهد در سازمان‌هایی که کارکنان آنها رفتارهای شهروندی سازمانی زیادی از خود بروز می‌دهندف عملکرد فردی و سازمانی و در نتیجه اثر بخشی سازمانی بالا می‌باشد.

در پژوهشی که توسط مکنزی، پودساکف و فیتر (1991؛ به نقل از اسپکتور، 2000) انجام شد، نتایج نشان داد که رابطه اندکی بین عملکرد فروش عینی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد.

نتایج پژوهش (نیلسون، 2001) نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی تیمی، با عملکرد درجه بندی شده توسط مشتری همبستگی مثبتی داشت. همچنین رفتار شهروندی سازمانی مرتبط با مشتری با عملکرد مرتبط با مشتری همبستگی مثبت و معناداری داشت.

در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات‌سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد. اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به وجود می‌آید. در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می‌‌شود که تا حد توان پیش روند. بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم می‌‌تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته‌اند. به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می‌‌دهند. به این ترتیب مطالعه و بررسی اینگونه رفتار افراد در سازمان که به رفتار شهروندی سازمانی شهرت یافته است، بسیار مهم و ضروری به نظر می‌‌رسد(اسلامی و سیار، 1386).

با توجه به اعتقاد ارگان (1988) به این موضوع که رفتار شهروندی سازمانی ، رفتار فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیلۀ سیستمهای رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است . اما با این وجود باعث ارتقاء اثر بخشی ، کارایی و عملکرد سازمان می‌شود(کوهن و کول، 2004). از مطالب فوق می‌توان دریافت که رفتار مدیران سازمان و ایجاد انگیزه‌های پیشرفت و مساعد نمودن راه پیشرفت برای کارکنان ، می‌تواند اینگونه رفتارها را تقویت نموده تا باعث رشد عملکردی آنها گردد.

اسپکتور و فوکس(2002) رفتار شهروندی را به دو طبقه تقسیم بندی کرده‌اند:

1- تسهیل بین فردی: شامل رفتارهای بین  فردی هدفمند که به موفقیت کلی سازمان کمک کرده و دربرگیرنده مجموعه ای از فعالیتهای سنجیده و منطقی است که به بهبود روحیه و تشویق همکاران، برداشتن موانع برای اجرای وظایف و کمک به همکاران در انجام وظایف شغلی شان تأکید می‌کند.

2- از خودگذشتگی شغلی: از خود گذشتگی شغلی شامل رفتارهای منضبط مانند؛ دنبال کردن قوانین، سخت کار کردن و خلاقیت برای حل مشکلات کاری می‌باشد. از خود گذشتگی مبنای انگیزش عملکرد شغلی است که کارمندان را تشویق می نماید تا اعمالی را انجام دهند که به نفع سازمان باشد و شامل: توجه به جزئیات مهم، تمرین نظم و خویشتن داری شخصی و خلاقیت برای حل مشکلات کاری است.

لذا با توجه به مطالب فوق ، می‌توان اینگونه استنباط نمود که ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی؛ به علاقه ، تعهد ، متابعت و مسئولیت پذیری افراد در سازمان اشاره می‌کند و اینگونه رفتارها قابل یادگیری بوده و چون به نوعی با فرهنگ سازمان آمیخته می‌گردد، می‌تواند از مدیر سازمان منشعب گردیده و به بقیه کارکنان سرایت نماید و عملکرد سازمان و فرد را بهبود بخشد . لذا مدیر سازمان بعنوان رهبر، می‌تواند این رفتارها را تقویت نماید و برای کارکنان نیز قابل یادگیری و الگو برداری است.

در نظریه صفات رهبری گفته می‌شود که رهبران موفق دارای صفات شخصیتی، اجتماعی و ویژگی‌های بدنی خاص می‌باشند. هدف از ارائه این نظریه شناخت بهتر فرایند رهبری، توصیف رهبری مؤثر و صفات شخصیتی مؤثر در رهبری، بوده است. در این نظریه گفته می‌شود که اگر مدیر یک سازمان باهوش باشد، با خود و دیگران و با سازمان متبوع خویش سازگاری نشان دهد، اصیل، مبتکر و مشتاق باشد و کارها را با جدیت انجام دهد، قادر به برقراری تعامل زیاد و مناسب با دیگران باشد، حوصله و ظرافت اجتماعی داشته باشد و نسبت به دیگران احساس همدلی و همدردی نشان دهد و بالاخره از جذابیت مناسب جسمی و ظاهری برخوردار باشد، در این صورت، در کار رهبری نیز موفق خواهد بود(ساعتچی ، 1374). لذا می توان اینگونه استنباط نمود که در صورتیکه مدیر ارشد سازمان ، رفتارهای فرانقش از قبیل کمک به همکار ، راهنمایی های دلسوزانه و بروز حس همدردی و همدلی داشته باشد و با توجه به خصوصیت یادگیری که رفتارهای شهروندی سازمانی دارند ، می توان امیدوار بود که در کارکنان نیز تأثیر مثبت خواهد داشت .

تئوری اقتضایی رهبری فیدلر بیان می‌کند که می‌توان همزمان درباره شخصیت رهبر و پیچیدگی موقعیت اظهار نظر نمود. در نظریه اقتضایی رهبری گفته می‌شود که اثربخشی رهبر بر کنش متقابل یا تعامل بین دو عامل متکی است. این عوامل عبارتند از: ویژگی‌های انگیزشی و شخصیتی رهبر و کنترل یا نفوذی که رهبر بر موقعیت تحت نظارت خود دارد. به عبارت دیگر، رهبری اثربخش وابسته به سازگار بودن انگیزش رهبر و موقعیتی است که در آن رهبر نقش خود را ایفا می‌کند(ساعتچی ، 1390).

تئوری مسیر-هدف که به وسیله ایوانز و هاوس ابداع شد، دارای نگرش اقتضایی است، ولی نقطه تمرکز و تاکید آن به جای صفات ثابت رهبر، موقعیت و رفتارهای رهبر می‌باشد. بنابراین تئوری مسیر – هدف امکان تطبیق رهبر با موقعیت را فراهم می‌سازد. این تئوری ریشه در تئوری انتظار در انگیزش دارد. به طور کلی طبق تئوری انتظار، طرز تلقی‌ها و رفتارهای فرد با استفاده از دو عامل وابسته به هم قابل پیش‌بینی است: درجه اعتقاد فرد به تحقق نتیجه‌های مختلف از راه عملکرد(انتظار) و دوم ارزش این نتایج برای فرد(ظرفیت). طبق تئوری مسیر – هدف، زیردستان تا جایی به وسیله رهبر برانگیخته می‌شوند که رفتار رهبر از طریق روشن کردن رفتارهایی(مسیرها) که منتهی به پاداش‌های مورد نظر(هدف‌ها) می‌شوند، عملکرد زیردستان را تحت تاثیر قرار دهد. البته فرض بر این است که دریافت پاداش بستگی به عملکرد اثربخش دارد. همچنین، یک رهبر ممکن است در موقعیت‌های مختلف به طرق مختلف عمل کند(گریفین ، 1386). با توجه به تئوریهای اقتضایی رهبری و مسیر-هدف ، می توان دریافت که در صورتیکه مدیر سازمان از بینش کافی نسبت به پرسنل سازمان و اهداف روشن و شفاف سازمانی جهت ارتقاء فردی و سازمانی آگاهی کامل داشته باشد ، می تواند با انعطاف و نرمش به موقع و متناسب با توجه به شرایط موجود در سازمان، باعث ایجاد انگیزه در کارکنان گردد و آنها را به بروز رفتارهای هوشمندانه و انعطاف پذیر در جهت پیشبرد اهداف عالی سازمان تشویق و هدایت نماید.

ژاکلین[1] و همکارانش (1994) مطرح نمودند که افراد در زمینه های خاصی از رفتار شهروندی سازمانی ، بسته به عکس العملهای سازمان، شرکت می‌کنند. همچنین با توجه به فرهنگ سازمانی” ارزشهایی که به کمک آنها  کارها و امور روزمره سازمان انجام می‌پذیرد و یا پیش فرضها و باورهای بنیادی که بین اعضاء سازمان مشترک هستند” (الوانی و دانایی‌فرد ، 1392).

تحقیقاتی که در مورد رفتار شهروندی سازمانی تاکنون انجام گرفته است، تمرکز خود را بر روی ویژگیهای شخصیتی افراد قرار داده اند، به عنوان مثال اکثر محققان اهمیت ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و رضایت ، تعهد، جوانمردی ، نگرشهای شغلی  و دیگر متغیرها را مورد توجه قرار داده اند. اما در واقع این رفتارها علاوه بر وجود خصوصیاتی در شخصیت فرد ، می‌توانند ناشی از عوامل زمینه‌ای از قبیل ویژگیهای سازمانی، ویژگیهای شغلی و رفتار رهبری نیز باشد.

رفتار شهروندی سازمانی بعنوان یک تفکر و پارادایم سازمانی از مدیران و رهبران می‌خواهد تا سازمان خود را به صورت یک کشور تصور کرده و چالش اساسی مدیرانشان را ، ایجاد شهروندی سازمانی بعنوان یک تعهد داوطلبانه در ارتباط با اهداف، شیوه ها و در نهایت موفقیت عملکردی فرد و سازمان در نظر بگیرند. رفتار شهروندی سازمانی از رهبران و مدیران سازمان می‌خواهد تا احساس سازمان دوستی که معادل فضیلت مدنی در مقولۀ شهروندی است را بعنوان یک فرهنگ بنیادی در سازمان اشاعه دهند(رمضانی و همکاران ،1392) ، لذا به نظر می‌رسد این فرهنگ سازی می‌تواند باعث ایجاد برقراری نوعی روابط سالم، احترام آمیز و ایثارگر در محیطی رقابتی در سازمان ایجاد نمود که باعث رشد فرهنگ ، ارزشها و ارتقاء عملکردی کارکنان شود و چون رفتار شهروندی سازمانی در زمرۀ رفتارهای فرانقش در سازمان است که قاعدتاَ قابل ابلاغ و تحمیل به کارکنان نیست لذا مدیران رده بالا می‌توانند با بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از خود و از طریق یادگیری مشاهده‌ای توسط کارکنان سازمان باعث ارتقاء این فرهنگ در سازمان‌ها گردند. به همین منظور می‌بایست از طریق تغییر و رشد نگرشهایی که مبتنی بر عواطف که همان هیجانها و ارزشها می‌ باشد اقدام نمود تا بر ارزشیابی عینی رفتارها به ارتقاء اینگونه رفتارها در سازمان کمک نماید و با بهبود عملکرد کارکنان، سازمان را به سوی تحقق اهدافش سوق داد .

1 – Jacklin

 

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه:پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی

 

 

آگوست 12

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش استفاده از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

۱-۱-۱-           ضرورت مدیریت ارتباط با مشتری

CRM مفهومی است که ریشه در فناوری اتوماسیون فروش و عملیات های مراکز فراخوان دارد و از اواسط دهه ۱۹۹۰ وجود داشته است.در آن زمان، CRM از طریق ادغام داده های مشتری از طریق قسمت فروش با تعاملات مرکز فراخوان بوجود آمد که منجر به تعاملات غیر رسمی بیشتری با مشتری گردید. این مفهوم، بوسیله سازمان های استفاده کننده و ادغام های سریع انتشار یافت و موجب برانگیختن فروشندگان نرم افزار شد که همگی مدعی بودند یک مجموعه منسجم از توانایی هایی دارند که به عنوان  CRMشناخته شد.پیش از این، بازار یابی رابطه مند در صدد بود که اطلاعاتی را در مورد ترجیحات و علایق مشتریان که در پایگا های داده ای ذخیره شده بود بدست بیاورد. این موضوع به شکل بازاریابی نفر به نفر[۱] پدیدار شد که اشاره به فرآیند و تعاملات از طریق شرکت هایی که به ایجاد پیشنهادات همسوتر با خواست مشتریان می پرداختند داشت و از این رو CRM به منظور برقرای امنیت و مدیریت روابط نفر به نفر و ایجاد یک رابطه سودمند و بلند مدت با مشتریان توسعه پیدا کرد. در مجرایی موازی، ابزارهای مبتنی بر اینترنت مانند بازاریابی الکترونیکی، بازاریابی اینترنتی و ارتباط نفر به نفر بوجود آمده و رشد کرده اند. با دارا بودن این تکنولوژی های جدید، این محصولات، خارج از حوزه CRM به رقابت برخواستند و به بازرگانی الکترونیکی رسیدند. هنگامی که مفاهیم CRM و بازرگانی الکترونیکی با یکدیگر ادغام شده اند باعث شد در مدت زمان کوتاهی، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی[۲] یا همان ECRM بر سر زبان ها بیفتد.هنوز نشانه هایی از این انتقال در صنایع مانند استفاده ضروری از تجارت الکترونیک برای افزودن ارزش به فروشندگان و اشاره به آن به عنوان ((مدیریت روابط شریک)) یا فراهم آوردن ابزار هایی برای استخدام فروشندگان و اشاره به آن به ((عنوان مدیریت روابط کارفرما))وجود دارد. به طور مشابه، فروشندگان برنامه ریزی منابع شرکت(ERP)[3]تشخیص دادند که در دیدگاه ۳۶۰ درجه ای به مشتری ( یعنی دیدگاه جامع ) مجبورند که انتقال داده ها را در نظر بگیرند. بنابراین آنها یک بسته کامل نرم افزاری با توانایی های CRM را توسعه دادند.از دیدگاه تکنولوژی، CRM شامل مجموعه ای از کاربردها است که خواسته ها و نیاز های نقش های مواجه با مشتری را مورد توجه قرار می دهد  و منجر به تغذیه یک پایگاه داده ای همگانی و مشترک میشود که بوسیله ابزارهای تجزیه و تحلیل تجاری مورد حمایت قرار میگیرد(Osarenkoe,Bennani,2007,p143).

۱ -One-by- One Marketing

۲ -Electronic Customer Relationship Management

۳- Enterprise Resource Planning

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-۱-اهداف تحقیق

هدف کلی: بررسی تأثیر استفاده از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

اهداف جزئی:

 1. بررسی رابطه بین اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک.
 2. بررسی تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی.
 3. بررسی تأثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
 4. بررسی تأثیر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها  با فرمت ورد

آگوست 7

پایان نامه ارشد بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت برقراری ارتباط

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : تاثیر طرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران در مهارتهای فرایندی درس علوم

۲-۹- بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق

۲-۱۰- مطالعات داخلی

مهر محمدی در سال ۱۳۷۷ تحقیقی را با عنوان « تاثیر روش حل مسئله به صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در شهر تهران » انجام داده است .

در این تحقیق که یک تحقیق شبه تجربی بود ابزار تحقیق برای سنجش تفکر انتقادی ، یک آزمون محقق ساخته ۲۷ سوالی بود در این آزمون از میان مهارتهای تفکر انتقادی سه ویژگی مهم  ، یعنی مقایسه ، تشخیص و قضاوت که مجموعا شش مهارت مشاهده ، مقایسه ، توالی ، پیش بینی ، ارزشیابی و استدلال دانش آموزان را می سنجید ، انتخاب شد و به اجرا درآمد . تحقیق به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت  مقایسه نمره های دو گروه آزمایش و کنترل ، بسیار رضایت بخش بود . به طور مثال مقایسه نمره های دو گروه آزمایش و کنترل در مطالعات مقدماتی نشان داد در نتیجه بین دو گروه اختلاف معنی داری در مهارتهای مذکور وجود داشت :

 • مشاهده
 • مقایسه
 • توالی
 • پیش بینی
 • ارزشیابی
 • استدلال

نتایج این تحقیق نشان می دهد که روش حل مسئله به صورت فعالیت گروهی ، موید نظرها و تحلیل بسیاری از اندیشمندان تعلیم و تربیت است و نقش ارزنده ای در پرورش مهارتهای تفکر انتقادی دارد ، و از سوی دیگر رهنمودی است برای اکثر معلمان در ایجاد موقعیت برای تقویت تفکر .در نهایت ، روش حل مسئله را می توان راهبردی مناسب و عملی در تدریس و طراحی برنامه های درسی دانست که به جای انباشت اطلاعات در ذهن ، موجب کنش متقابل فرد با محیط می شود و از طریق کسب تجارب علمی جدید ، قدرت قضاوت علمی و بازسازی اندیشه او را توسعه می بخشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • بررسی تاثیر طرح پروژه علمی بر مهارتهای فرایندی
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت نتیجه گیری و تفسیر داده ها
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت پیش بینی
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت فرضیه سازی
 • بررسی تاثیر پروژه علمی بر مهارت استنباط کردن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : تاثیر طرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران در مهارتهای فرایندی درس علوم

آوریل 27

پایان نامه ارشد رشته برق قدرت جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

ﭼﮑﯿﺪه1
ﻣﻘﺪﻣﻪ2
ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت و ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ4
ﻣﻘﺪﻣﻪ4
(1-1 اﻧﮕﯿﺰش اﺻﻠﯽ و ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ5
(1-1-1 اﻫﻤﯿﺖ و اﻧﮕﯿﺰش ﻋﻠﻤﯽ5
(2-1-1 اﻫﻤﯿﺖ و اﻧﮕﯿﺰش ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی5
(1-2-1-1 ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻠﻔﺎت در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ6
(2-2-1-1 ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ7
(3-2-1-1 ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن8
(2-1 ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ8
(1-2-1 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﻊ[A]12
(1-1-2-1 ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف و ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ12
(2-1-2-1 ﻧﮑﺎﺗﯽ از روش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ14
(2-2-1 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﻊ[B]14
(1-2-2-1 ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف و ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ15
(2-2-2-1 ﻧﮑﺎﺗﯽ از روش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ17
(3-2-1 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﻊ[C]18
(1-3-2-1 ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف و ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ18
(2-3-2-1 ﻧﮑﺎﺗﯽ از روش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ19
(4-2-1 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﻊ[D]20
(1-4-2-1 ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف و ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ21
(2-4-2-1 ﻧﮑﺎﺗﯽ از روش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ21

 

 

 

ه

 

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

(5-2-1 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﻊ[E]23
(1-5-2-1 ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف و ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ23
(2-5-2-1 ﻧﮑﺎﺗﯽ از روش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ24
(6-2-1 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺟﻊ [F]25
(1-6-2-1 ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف و ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ25
(2-6-2-1 ﻧﮑﺎﺗﯽ از روش ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ26
(3-1 ﺑﯿﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ27
(4-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ28
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی29
ﻓﺼﻞ دوم: ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ31
ﻣﻘﺪﻣﻪ31
(1-2 ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮنﻣﺴﺎﻟﻪ31
(1-1-2 ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢﻣﺤﻮر31
(2-1-2 ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮیﻣﺤﻮر32
(2-2 ﻗﯿﻮد ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی34
(1-2-2 ﻗﯿﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺨﺶ ﺑﺎر و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺎﻧﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ34
(2-2-2 ﻗﯿﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اوﻟﯿﻪ ﻃﺮح34
(3-2 ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف و ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ34
(1-3-2 ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ35
(4-2 ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻓﻀﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه38
(1-4-2 روﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ39
(2-4-2 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﻀﺎی اول ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ40
(1-2-4-2 روﺷﯽ اﺑﺘﮑﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ41

 

 

 

و

 

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

(3-4-2 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﻀﺎی دوم ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ42
(1-3-4-2 روﺷﯽ اﺑﺘﮑﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ43
(1-1-3-4-2 ﺳﺎزﮔﺎرﺳﺎزی ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف و ﻗﯿﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ45
(4-4-2 ﻓﻠﻮﭼﺎرت روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻓﻀﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه46
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی48
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی50
ﻣﻘﺪﻣﻪ50
(1-3 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ51
(1-1-3 ﻓﺮﺿﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی در روﻧﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی54
(2-3 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی56
(1-2-3 ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی در ﻓﺎزﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪ56
(1-1-2-3 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻓﻀﺎی ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ57
(1-1-1-2-3 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ57
(2-1-2-3 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻓﻀﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ61
(1-2-1-2-3 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ61
(2-2-1-2-3 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻗﻒ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ65
(3-2-3 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی72
(3-3 ﺑﯿﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی76
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی77
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ79
ﻣﻘﺪﻣﻪ79
(1-4 ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ79
(1-1-4 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻓﻀﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن80

 

 

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

(1-1-1-4 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی80
(2-1-1-4 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ81
(3-1-1-4 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮاﺳﺮی81
(2-1-4 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ84
(1-2-1-4 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی84
(2-2-1-4 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ85
(3-2-1-4 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮاﺳﺮی85
(2-4 ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎدل86
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی91
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی93
ﻣﻘﺪﻣﻪ93
(1-5 دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻠﻪ93
(1-1-5 ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ94
(2-1-5 ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻠﻔﺎتو اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦﻧﺸﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞﮐﻞ اﻧﺮژی ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ94
(3-1-5 ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﯿﺴﺘﻢ95
(2-5 دﯾﺪﮔﺎه روش ﺗﺤﻠﯿﻞ96
(1-2-5 ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﺎراﯾﯽ روشﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی96
(2-2-5 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی98
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی101
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ: ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات104
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی104
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات105
ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻟﻒ: ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ108

 

 

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ108
اﻟﻒ-(1 ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺪاول108
اﻟﻒ-(1-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻌﺎﻋﯽ109
اﻟﻒ-(2-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻮﻟﻮپ110
اﻟﻒ-(3-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ111
اﻟﻒ-(4-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ111
اﻟﻒ-(5-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻘﻄﻪ ای112
اﻟﻒ-(6-1 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ای112
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی113
ﭘﯿﻮﺳﺖ ب : آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﺑﺎر در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ114
ﻣﻘﺪﻣﻪ114
ب-(1 ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ روشﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ114
ب-(2 ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﺨﺶ ﺑﺎر دﯾﺴﺘﻔﻠﻮ115
ب-(1-2 ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﭘﯿﺸﺮو115
ب-(2-2 ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﭘﺴﺮو116
ب-(3 ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﺗﻨﮓ116
ب-(1-3 ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اول ﺗﻨﮓ117
ب-(2-3 ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دوم ﺗﻨﮓ117
ب-(3-3 ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ117
ب-(1-3-3 ﺣﺼﻮل ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اول ﺗﻨﮓ118
ب-(2-3-3 ﺣﺼﻮل ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ دوم ﺗﻨﮓ118
ب-(3-3-3 ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺑﺘﮑﺎری119
ب-(4-3 ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﺗﻨﮓ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎرن و ﻧﺎ ﻣﺘﻘﺎرن119

 

 

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی120
ﭘﯿﻮﺳﺖ ج : ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻣﻔﻬﻮم آن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ121
ﻣﻘﺪﻣﻪ121
ج-(1 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ121
ج-(2 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن122
ج-(1-2 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ122
ج-(2-2 ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ123
ج-(3 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪﯾﺲﻫﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ123
ج-(4 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪﯾﺲﻫﺎ در ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ127
ج-(5 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻃﺮح دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد127
ج-(1-5 دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر128
ج-(2-5 دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر و ﺑﺮآورد زﯾﺎن ﻣﺸﺘﺮی129
ج-(3-5 دﯾﺪﮔﺎه دﯾﺴﺘﮑﻮ ﻣﺤﻮر و ﺑﺮآورد زﯾﺎن ﻣﺸﺘﺮی130
ج-(6 وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن131
ج-(7 روشﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن132
ج-(1-7 ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻓﻌﺎت ﺧﺮوج ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ132
ج-(2-7 ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺧﺮوج ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ133
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی134
ﭘﯿﻮﺳﺖ د : ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺗﻮان- زﻣﺎن و اﻟﺤﺎق اﺛﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ135
ﻣﻘﺪﻣﻪ135
د-(1 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺪاوم ﺑﺎر ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه و ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺗﻮان- زﻣﺎن135
د-(2 اﻟﺤﺎق اﺛﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ136
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی136

 

 

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ137
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ137
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺗﯿﻦ137
ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ142

 

 

 

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

ﺟﺪول -1 -1 ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﺳﻮد ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ در روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت6
ﺟﺪول -2 -1 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روشﻫﺎی ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ11
ﺟﺪول -1 -3 اﻃﻼﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ53
ﺟﺪول -2 -3 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺪاوم ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ54
ﺟﺪول -3 -3 وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﺪارﺷﮑﻦ ﺷﺒﮑﻪ57
ﺟﺪول -4 -3 وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎز در ﻓﺎزﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ57
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺟﺪول -5 -3 وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺴﺘﻪ در ﻓﺎزﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ61
ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺟﺪول -1 -5 اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی99
ﺟﺪول -2 -5 ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻓﻀﺎی اول ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی99
روش ﺷﻤﺎرش
ﺟﺪول -3 -5 ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻓﻀﺎی اول ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی100
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺟﺪول -4 -5 وﺿﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ100
ﺟﺪول -5 -5 ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻓﻀﺎی دوم ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی100
روش ﺷﻤﺎرش
ﺟﺪول -6 -5 ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻓﻀﺎی اول ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی101
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺟﺪول ج- -1 ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺧﺮوج ﺑﺮﺣﺴﺐ دﻻر ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ129
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺟﺪول ج- -2 ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺧﺮوج ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﺮون ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﯾﺴﮏ131
ﺟﺪول د- -1 ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺪاوم ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﺪر ﻓﺮﺿﯽ136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

ﺷﮑﻞ -1-1 ﺷﻤﺎی ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻧﻤﻮﻧﻪ17
ﺷﮑﻞ -2-1 ارﺗﺒﺎط ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﻣﻄﻠﻖ22
ﺷﮑﻞ -1-2 ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺑﺮدار ﺟﻮاب اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و زﯾﺮ ﺟﻮاب اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻟﻪ36
ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ
ﺷﮑﻞ -2-2 روﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ40
ﺷﮑﻞ -3-2 ﻓﻠﻮﭼﺎرت روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻓﻀﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه47
ﺷﮑﻞ -1-3 ﺷﻤﺎی دﯾﺎﮔﺮام ﺗﮏﺧﻄﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ52
ﺷﮑﻞ -2-3 ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺪاوم ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﯿﺪر 20 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ54
ﺷﮑﻞ -3-3 ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺴﺖ55
ﺷﮑﻞ -4-3 ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﻘﺎط ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺴﺖ55
ﺷﮑﻞ -5-3 ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﯽ58
ﺷﮑﻞ -6-3 ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ در آراﯾﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ و ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺗﻠﻔﺎت58
ﺷﮑﻞ -7-3 ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ در آراﯾﺶ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری58

ﺷﮑﻞ -8-3 ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﺳﺎﻻﻧﻪ در آراﯾﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ

60

 

ﺿﺮاﯾﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺪاوم ﺑﺎر

ﺷﮑﻞ -9-3 ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﺳﺎﻻﻧﻪ در آراﯾﺶ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﺮاﯾﺐ

60

 

زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺪاوم ﺑﺎر

ﺷﮑﻞ -10-3 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﺷﺒﮑﻪ در آراﯾﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﯽ و

60

 

آراﯾﺶ اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری

ﺷﮑﻞ -11-3 ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﺮاﯾﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ

63

 

ﺗﺪاوم ﺑﺎر در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ

ﺷﮑﻞ -12-3 ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﺮاﯾﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ

63

 

ﺗﺪاوم ﺑﺎر در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ

ﺷﮑﻞ -13-3 ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ

63

 

ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ

ﺷﮑﻞ -14-3 ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ

63

 

ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ

 

 

 

 

م

 

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﺷﮑﻞ -15-3 ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر ﺷﮑﻞ -16-3 ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر

 

ﺷﮑﻞ -17-3 ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر ﺷﮑﻞ -18-3 ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر

 

ﺷﮑﻞ -19-3 ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر ﺷﮑﻞ -20-3 ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر

 

ﺷﮑﻞ -21-3 ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر ﺷﮑﻞ -22-3 ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر

 

ﺷﮑﻞ -23-3 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر ﺷﮑﻞ -24-3 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر

 

ﺷﮑﻞ -25-3 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر ﺷﮑﻞ -26-3 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر

 

ﺷﮑﻞ -27-3 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﮑﻞ -28-3 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ

 

ﺷﮑﻞ -29-3 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﺮاﺣﻞﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ

 

 

 

 

 

 

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﺷﮑﻞ -30-3 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽﺷﺒﮑﻪدر ﻣﺮاﺣﻞﺗﺮﺗﯿﺒﯽﺟﺎﯾﺎﺑﯽﮐﻠﯿﺪاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداریﺷﺒﮑﻪ ﺷﮑﻞ -31-3 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻗﺒﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﮑﻞ -32-3 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻗﺒﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ

 

ﺷﮑﻞ -33-3 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻗﺒﻞﺷﺒﮑﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﮑﻞ -34-3 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻗﺒﻞﺷﺒﮑﻪدر ﻣﺮاﺣﻞﺗﺮﺗﯿﺒﯽﺟﺎﯾﺎﺑﯽﮐﻠﯿﺪاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﻓﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ ﺷﮑﻞ -35-3 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﺳﺎﻻﻧﻪ در دو ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﮑﻞ -36-3 ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﺮاﯾﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ

 

ﺗﺪاوم ﺑﺎر در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮه-ﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﻓﻀﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﮑﻞ -37-3 ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ

 

ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽو ﺑﻬﺮهﺑﺮداریﺷﺒﮑﻪدر ﻓﻀﺎیﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﮑﻞ -38-3 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﻓﻀﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﮑﻞ -39-3 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻣﺎن ﺧﺮوج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ

 

اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﻓﻀﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﮑﻞ -40-3 ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-

 

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﻓﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر ﺷﮑﻞ -41-3 ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﻓﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖاﻃﻤﯿﻨﺎن- دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر ﺷﮑﻞ -42-3 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﻓﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن-دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر

 

 

 

 

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﮑﻞ  -43-3  ﻣﺠﻤﻮع  ﺳﻮد  ﺳﺎﻻﻧﻪﺣﺎﺻﻠﻪ  در  ﻣﺮاﺣﻞ  ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ  ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ  ﮐﻠﯿﺪ
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و  ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﻓﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن- دﯾﺪﮔﺎه75
ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -44-3 ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺮژی ﮐﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه و اﻧﺮژی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﺿﺮاﯾﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺪاوم ﺑﺎر در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ – ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ76
دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ
ﺷﮑﻞ -45-3 ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺮژی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ  ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﺿﺮاﯾﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺪاوم ﺑﺎر در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ76
دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ
ﺷﮑﻞ -46-3 ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ –77
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ – دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -47-3 ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ-77
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ – دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -1-4 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
– ﻧﻤﻮﻧﻪ اول ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و  ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در82
ﻓﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -2-4 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
– ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و  ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در82
ﻓﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -3-4 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
– ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در82
ﻓﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -4-4 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
– ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و  ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ82
در ﻓﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -5-4 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
– ﻧﻤﻮﻧﻪ اول ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و  ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در83
ﻓﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن- دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر

 

 

 

 

 

 

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﮑﻞ -6-4 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
– ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و  ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در83
ﻓﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن- دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -7-4 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
– ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در83
ﻓﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن- دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -8-4 ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
– ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ- ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و  ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ83
در ﻓﺎز ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن- دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -9-4 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻧﻤﻮﻧﻪ اول ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز87
ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -10-4 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻧﻤﻮﻧﻪ دومﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز87
ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -11-4 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮمﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز88
ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -12-4 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎرمﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز88
ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ- دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -13-4 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻧﻤﻮﻧﻪ اول ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز89
ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ- دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -14-4 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ – ﻧﻤﻮﻧﻪ دومﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز89
ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ- دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -15-4 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ-ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز90
ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ- دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ
ﺷﮑﻞ -16-4 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ- ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ-  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻓﺎز90
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ- دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮر
ﺷﮑﻞ -1 -5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ94
ﺷﮑﻞ -2 -5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺮژیﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺳﯿﮑﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﻧﺮژی ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ95
ﺷﮑﻞ -3 -5 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻮد ﮐﻞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ96
ﺷﮑﻞ -4-5 ﺷﻤﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی98
ﺷﮑﻞ -1 -6 ﺳﻮد ﮐﻞﺳﺎﻻﻧﻪ- روﯾﮑﺮدﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎلروﯾﮑﺮدﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ104
ﺷﮑﻞ اﻟﻒ–1 ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ108
ﺷﮑﻞ اﻟﻒ–2 ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ110
ﺷﮑﻞ اﻟﻒ–3 ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ110
ﺷﮑﻞ اﻟﻒ–4 ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ110
ﺷﮑﻞ اﻟﻒ–5 ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ110
ﺷﮑﻞ اﻟﻒ–6 ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻮﻟﻮپ111
ﺷﮑﻞ اﻟﻒ–7 ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در اوﻟﯿﻪ111
ﺷﮑﻞ اﻟﻒ–8 ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ111
ﺷﮑﻞ اﻟﻒ–9 ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ112
ﺷﮑﻞ اﻟﻒ–10 ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻘﻄﻪای112
ﺷﮑﻞ اﻟﻒ–11 ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ای113
ﺷﮑﻞ ب–1 دﯾﺎﮔﺮام ﺗﮏﺧﻄﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻌﺎﻋﯽ115
ﺷﮑﻞ ب–2 ﺷﻤﺎی ﺗﮏ ﺧﻄﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ117
ﺷﮑﻞ ب–3 ﺷﻤﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﻓﺎز ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل120
ﺷﮑﻞ ج–1 ﻧﻤﻮدار ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺧﺮوج ﺑﺮﺣﺴﺐ دﻻر ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮوات، ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ130
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

 

 

 

 

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ                                                                                                 ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

ﺷﮑﻞ ج–2 ﻧﻤﻮدار ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺧﺮوج ﺑﺮﺣﺴﺐﮐﺮون ﺑﺮﮐﯿﻠﻮوات ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﯾﺴﮏ131
ﺷﮑﻞ ج–3ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐدرﺟﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖاﻃﻤﯿﻨﺎنﺑﺪونﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﯾﺴﮏ132
ﺷﮑﻞ ج–4 ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪﻫﺰﯾﻨﻪ رﯾﺴﮏ132
ﺷﮑﻞ ج–5 ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﺎن اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﻣﺤﻞﺧﻄﺎ در زﻣﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ و زﻣﺎن ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ133
ﺷﮑﻞ د–1 ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺪاوم ﺑﺎر ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ135

 

 

دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید