می 2

مدل: دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

4-2- مدل عمومی آموزشی :

کوشهای متخصصان آموزشی جهان برای ایجاد نظریه های آموزشی در سالهای اخیر به ثمر رسیده و منجر به پدید آمدن چندین الگو، ‌طرح، ‌شبه نظریه، ‌یا به عبارت متداول تر، مدل آموزشی شده است که ویژگیهای آنها از بسیاری جهات به ویژگیهایی که نظریه‌های آموزشی باید دارا باشند شبیه هستند. این مدلها همه دارای عناصر کم و بیش مشابهی هستند که فعالیتهای آموزشی معلم را به طور نظام دار در یک رشته مراحل متوالی و منطقی ارائه میدهند. معروفترین آنها مدل عمومی آموزش نام دارد. این مدل ابتدا به وسیله رابرت گلیزر ( 1962 ) ایجاد شد وبعدها کسان دیگری از جمله جان دی چکو (1968 )، ‌دیوید مایلز و راجر رابینسون ( 1971 )، و گیچ وبرلاینر ( 1984 ) در آن تغییراتی دادند.

این مدل فعالیتهای عمده معلم را در پنج مرحله نشان می‌دهد.

مرحله 1 :‌فعالیتهای پیش از آموزش :‌

در این مرحله معلم ابتا به تعیین مقاصد درس خود، یعنی هدفهای آموزشی اقدام میکند، بعد آنها را به طور صریح و روشن، ‌یعنی در قالب عباراتی که گویای رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری یا عملکرد یادگیرنده باشند می ریزد. به این بیانات هدفهای آموزشی هدفهای رفتاری گویند. ضمناٌ برای اینکه معلم بتواند هدفهای آموزشی متنوعی برای دروس خود تهیه کند، لازم است از طبقه بندی های هدفهای آموزشی که در آنها سطوح مختلف هدفهای آموزشی و انواع یادگیری معرفی شده اند استفاده نماید.

بعد از تهیه هدفهای آموزشی و تبدیل آنها به هدفهای رفتاری، ‌نوبت می رسد به تعیین آمادگی یا ویژگیهایی از یادگیرندگان که برای یادگیری هدفهای آموزشی پیش نیاز به حساب می آیند. این ویژگیها نیز باید در قالب عبارات و کلمات نشان دهنده عملکرد یا رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری نوشته شوند. به این بیانات رفتاری ویژگیهای ورودی، ‌رفتارهای ورودی گویند. پس از تعیین رفتارهای ورودی پیش نیاز برای یادگیری هدفهای آموزشی، معلم باید از طریق اجرای یک ارزشیابی تشخیصی مقدماتی که سنجش آغازین نام دارد معین کند که آیا دانش‌آموزان بر این پیش نیازها تسلط کافی دارند، یا اینکه پیش از آموزش هدفهای تازه، باید آنها را برای یادگیری مطالب جدید آماده کرد.

مرحله 2 : فعالیتهای پیش از آموزش و در ضمن آموزش :

هر یک از هدفهای آموزشی معلم معرف نوع بخصوصی از انواع یادگیری است. بنابراین، معلمان باید در تمام مراحل تهیه طرح آموزشی خود و اجرای آن به یافته های روانشناسی یادگیری مراجعه کنند تا از انواع، ‌شرایط، قوانین، و نظریه های یادگیری اطلاع حاصل نموده آنها را در بهبود فعالیتهای آموزشی خود مورد استفاده قرار دهند. علاوه بر اطلاعات مربوط به روانشناسی یادگیری، آگاهی از یافته ها و نظریه های مختلف انگیزشی و تأثیر عوامل انگیزشی بر یادگیری نیز معلم را در فعالیتهای آموزشی‌اش یاری می‌دهد.

مرحله 3 : فعالتیهای ضمن آموزش :

معلم باید برای آموزش هدفهای مختلف آموزشی به یادگیرندگان، روشهای مناسب آنها را به کار گیرد ؛ یعنی بنا به اقتضای هدفها و ویژگیهای دانش‌آموزان، از فنون و روشهای مختلف آموزشی، ‌از جمله روشهای سخنرانی، اکتشافی، بحث گروهی، ‌آموزش فردی، ‌آموزش برنامه ای، ‌و غیره استفاده نماید.

مرحله 4 : فعالیتهای ضمن آموزش و پس از آموزش :

به کارگیری درست مدل آموزشی مورد بحث، استفاده از وسائل و روشهای مختلف ارزشیابی را، هم در ضمن آموزش و هم در پایان آموزش، ‌ایجاب می‌کند. معلم باید در پایان هر واحد آموزشی، مثلاٌ در آخر هر فصل کتاب درسی، با اجرای آزمونهای مختصر ودقیقی که هدفهای آن واحد یادگیری را به دقت اندازه می‌گیرند. میزان یادگیری دانش‌آموزان را تعیین کند، و با استفاده از نتایج حاصل، به رفع مشکلاتی که دانش‌آموزان در یادگیری آن هدفها با آنها مواجه می‌شوند بپردازد. همچنین در پایان دوره آموزشی، معلم باید، با اجرای یک آزمون جامع نهایی، میزان پیشرفت کلی دانش‌آموزان و دانشجویان را بسنجد و بر کم و کیف یادگیری آنان آگاهی حاصل کند. علاوه بر اجرای آزمونهای متعدد، معلم باید در ضمن دوره آموزشی و در پایان آن، به سنجش عملکرد یادگیرندگان در فعالیتهای مختلف، مانند انجام پروژه های کار عملی، نوشتن گزارشها و مقاله های تحقیقی، انجام کارهای آزمایشگاهی، و جز اینها اقدام کند تا ارزشیابی کاملتری از یادگیری آنان به عمل آورد.

مرحله 5 : فعالیتهای پس از آموزش :‌

پس از اجرای آزمون جامع و نهایی و سنجش عملکرد یادگیرندگان هم در شرایط امتحانی و هم در شرایط به غیر از شرایط امتحانی و به دست آوردن نتیجه حاکی از میزان پیشرفت یادگیرندگان، معلم باید به قضاوت در باره طرح آموزشی خود بپردازد. اگر اکثر دانش‌آموزان یا دانشجویان به اکثر هدفهای آموزشی دست نیافته باشند، معلم در فعالیتهای مختلف خود که در مراحل بالا ذکر شدند موفقیت کامل به دست نیاورده است باید در طرح آموزشی خود تجدید نظر کند. مشکلات فرآیند آموزش – یادگیری را باید در مراحل مختلف مدل آموزشی جستجو کرد. عدم موفقیت کامل معلم یا ناشی از روش غلط انتخاب و بیان هدفهای آموزشی است، ‌یا به علت وجود نقص در نحوه تعیین ویژگیهای ورودی و سنجش آغازین است، یا به سبب انتخاب اصول نامناسب یادگیری است، ‌یا در نتیجه انتخاب و اجرای غلط روشهای آموزشی است، و یا حتی به علت ارزشیابی نادرست از میزان یادگیری دانش‌آموزان است. با حصول اطمینان از اینکه کدام مرحله یا مراحل بالا اشکال داشته اند، معلم باید به تجدید نظر در فعالیتهای خود بپردازد تا در استفاده مجدد از طرح آموزشی آن را از اشکالات موجود بی عیب کند.

مدل عمومی آموزشی را میتوان برای طرح‌ریزی مراحل مختلف فعالیتهای آموزشی در تمام سطوح تحصیلی، از ابتدایی گرفته تا دانشگاه، و در همه موضوع های درسی، از زبان گرفته تا علوم و هنر و ریاضی و غیره به کار بست. به همین دلیل به این مدل نام عمومی‌داده اند. معلمان میتوانند در همه درسهای خود این مدل را به عنوان الگویی برای تهیه طرح درس مورد استفاده قرار دهند.

5-2- منابع انتخاب هدفهای آموزشی :‌

تهیه و تدوین هدفهای آموزشی اولین مرحله از مراحل فعالیتهای آموزشی معلم است. در این مرحله معلم تصمیم می‌گیرد چه درس بدهد و در نتیجه آموزش از دانش‌آموز خود چه انتظاراتی داشته باشد. هنگام انتخاب هر هدف آموزشی معلم باید پرسشهای زیر را مورد توجه قرار دهد :

 • چرا دانش‌آموزان باید به هدف مورد نظر برسند ؟‌
 • آیا دانش‌آموزان آمادگی کافی برای رسیدن به هدف مورد نظر را دارند ؟‌
 • آیا امکانات آموزشی آن چنان هستند که دستیابی دانش‌آموزان را به هدف آموزشی تضمین کنند ؟‌

چنانچه پاسخ معلم به پرسشهای فوق مثبت باشد، ‌میتواند با اطمینان هدف مورد نظر را برگزیند. تصمیم گیری در باره پرسشهای شماره 2 و 3 بالا عمدتاٌ بر عهده معلم است. یعنی او می‌تواند تعیین کند که دانش‌آموزان برای رسیدن به هدفهای درس تازه چه نوع دانش و مهارتی را باید از قبل کسب کرده باشند و چه امکاناتی باید فراهم شوند تا یادگیری دانش‌آموزان را در درس جدید تضمین نمایند. اما تصمیم گیری در باره پرسش شماره 1، یعنی اینکه پس از پایان دوره آموزشی دانش آموازن باید قادر به انجام چه کاری باشند، تصمیمی است خارج از اختیارات معلم و کسان دیگری به جز او باید در این باره نظر بدهند.

6-2- طرح هفت قدمی هدف گزینی :

یکی از متخصصان آموزشی و پرورشی به نام رالف تایلر ( 1970 ) در کتاب خود با نام اصول اساسی برنامه‌ریزی تحصیلی که به وسیله دکتر تقی پور ظهیر ( 1358 ) به فارسی ترجمه شده است.

سه منبع انتخاب هدفهای کلی عبارتند از نیازهای دانش‌آموزان و دانشجویان، نیازهای جامعه، و نظر متخصصان موضوع های درسی، ‌منظور این است که برنامه‌ریزان و هدف نویسان آموزش و پرورش هم باید نیازهای یادگیرندگان را در نظر بگیرند. هم احتیاجات جامع را تأمین کنند و هم نظر متخصصان موضوعهای درسی را در تعیین هدفهای مختلف منظور بدارند.

هدفهای انتخاب شده از منابع سه گانه بالا هدفهای کلی و موقتی هستند که باید از دو صافی فلسفه آموزش و پرورش و روان شناسی پرورشی و یادگیری بگذرند تا به صورت هدفهای قطعی قابل تجزیه و تحلیل و تبدیل به هدفهای دقیق آموزشی در آیند. ضرورت مراجعه به ملاکهای فلسفه پرورشی و روان شناسی پروش یکی این است که هدفهای موقتی استخراج شده از منابع فوق غالباٌ بسیار زیاد و گاه متناقض هستند که باید از میان آنها هدفهای مناسب و همخوان با یکدیگر را انتخاب کرد.

علت دیگر ضروری بودن ملاکهای فوق این است که ممکن است برخی از هدفهای انتخابی با فلسفه اجتماعی و تربیتی حاکم بر جامعه مغایرت داشته باشند یا از لحاظ یافته‌های روان شناسی پرورشی و یادگیری قابل آموزش نباشد که اینها نیز باید کنار گذاشته شوند یا تغییر و تعدیل یابند.

پس از رعایت ملاحظات فوق، هدفهای پذیرفته شده کلی را باید از طریق تجزیه و تحلیل و شکستن به اجزاء تشکیل دهنده آنها به صورت هدفهای دقیق آموزشی در آورد. آنچه در رابطه با طرح فوق به عهده معلم گذاشته می‌شود همین قسمت اخیر است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

نتایج و منابع:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 

خلاصه و نتیجه گیری :

پژوهش حاضر به بررسی میزان آشنائی معلمان با اهداف کتاب علوم تجربی سال چهارم ابتدائی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پرداخته است.

تعداد کل نمونه پژوهش حاضر 19 نفر که همگی زن بوده اند.

در این تحقیق از یک پرسشنامه چهارگزینه ای محقق ساخته جهت بررسی میزان آشنائی معلمان استفاده شده که دارای 30 سئوال بوده است که به دو سطح بالا و پائین تقسیم شد نمرات بالای 18 نمایانگر آشنائی معلمان با اهداف کتاب بود.

روش اجرای تست بصورت انفرادی بود. زمان پاسخگویی به پرسشنامه حدود 30 دقیقه بود. داده های بدست آمده از پرسشنامه و نمره ترم اول دانش‌آموزان در مقطع چهارم ابتدائی با استفاده از میانگین و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تجلیل قرار گرفت.

در این پژوهش به کمک ضریب همبستگی به این نتیجه رسیدیم که آشنائی معلمان با اهداف کتاب تأثیری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ندارد و همبستگی برابر صفر بود.

همینطور مشخص شد که پیشرفت دانش‌آموزان به سطح تحصیلات معلم نیز بستگی ندارد.

همچنین مشخص شد معلمانی که دارای سابقه خدمت بیشتری هستند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانشان بیشتر است.

همینطور پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با توجه به نوع تحصیلات معلم و دوره دیدن معلم بیشتر خواهد بود.

 

منابع :

 • سیف، ‌علی اکبر، روانشناسی تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور
 • سیف، ‌علی اکبر، ‌روانشناسی پرورشی ( روانشناسی یادگیری و آموزش )، ‌انتشارات آگاه.
 • کانیه، ‌آر، ‌ام و بریگز، لسلی جی واثردبلیو، اصول طراحی آموزش، خدیجه علی آبادی 1374، ص 24.
 • صفوی، امان الله، ‌کلیات روشها و فنون تدریس، 1372، ص 56.
 • دلاور، علی، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، 1374، ص 275.

 

بسمه تعالی

معلم گرامی، همکار محترم. ….

پرسشنامه ای که هم اکنون در اختیار دارید، مربوط به یک پژوهش دانشگاهی جهت انجام کار عملی روش تحقیق در رشته مطالعات خانواده است، که به منظور بررسی میزان آشنایی معلمان با اهداف آموزشی علوم سال چهارم ابتدائی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تهیه شده است، ‌مطالب مطرح شده در پرسشنامه متکی به برخی موارد است که ما را در رسیدن به پژوهش رهنمون می‌سازد.

از آنجائیکه پاسخهای صادقانه و دقیق شما در تبین علمی مسئله و پیشنهاد توصیه های مناسب برای دست اندر کاران تألیف و تدوین کتابهای درسی و دیگر معلمان گرامی‌کشور پژوهنده را یاری خواهد کرد، خواهشمند است با استنباط کلی خود از میان گزینه های داده شده، نزدیکترین گزینه ای را که اهداف تحقیق را به درستی توصیف می‌کنند انتخاب و در محل مخصوص با علامت (    ) مشخص نمائید.

پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم.

 

 • کدامیک از موارد زیر هدفهای درس غذا سازان بزرگ نیست

الف. غذا سازی گیاه ب. کارآوندها    ج. عوامل موثر در غذاسازی د. کار ریشه

 • کدام یک از گزینه های زیر در درس غذاسازی بزرگ در بخش مهارت ها بکار برده نشده است ؟

الف. تفسیر آزمایش   ب. همکاری با یکدیگر ج. گزارش از کار خود د. انجام‌آزمایش

 • در درس گیاهان موجودات پر ارزش « تحقیق در باره از بین بردن علفهای هرز و دیم کاری » مربوط می‌شود به کدامیک از هدفهای زیر ؟

الف. دانستنیها     ب. مهارتها      ج. نگرش         د. هیچکدام

4- در درس « گیاهان موجودات پر ارزش » هدف از نگرش پرورش چه چیزی در کودک است ؟

الف. علاقمندی    ب. برقراری ارتباط   ج. احساس مسئولیت    د. الف و ج

 • « گیاهان سبز علاوه بر تامین غذا برای همه جانداران نیازهای مختلف ما را نیز برآورده می‌کنند » جزء هدفهای

الف. جزئی است       ب. کلی      ج. نگرش     د. مهارت

 • در درس « جانواران بی مهره » کدامیک جزء اهداف جزئی نیست ؟

الف. تفاوت اسکلت جانوارن مهره دار و بی مهره

ب. تحقیق در مورد فایده و زیان حشرات

ج. آشنایی با جانوران بی مهره، ‌گوناگونی و رفتار آنها

چ. علاقه به دوری از بیماریهای انگلی

7- کدامیک ازموارد زیر جزء دانستنیهای درس « جانواران بی مهره » است ؟

الف. ذکر نام گروههای اصلی جانواران بی مهره

ب. کنجکاوی در مورد ویژگیهای محیط زنده اطراف

ج. راه حل برای جلوگیری از انتشار بیماریها

د. بحث در مورد جانوران بی مهره و سازش آنها با محیط

8- در درس « ساختمان مواد » کدامیک جزء طبقه دانستنیها نیست ؟

الف – معرفی مولکول بعنوان واحد سازنده

ب. علت متفاوت بودن خاصیت مواد مختلف

ج. ربایش بین مولکولها

چ. بحث درمورد جانوران بی مهره و سازش آنها با محیط

9- « از پخش شدن بوی عطر در فضا و جوهر در آب به نتیجه گیری در مورد جنبش مولکولها می پردازیم » بیانگر چه هدفی در قسمت مهارتها است ؟

الف. مشاهده         ب. تفسیر یافته ها   ج. برقراری ارتباط د. کاربرد ابزار

10- در درس « مخلوط و محلول » کدامیک جزء طبقه مهارتها نیست ؟

الف. تفسیر یافته ها ب. کنجکاوی      ج. برقراری ارتباط   د. فرضیه سازی

 

11- در درس «مخلوط و محلول » تهیه جدولی برای انواع محلول نمایانگر چه هدفی است ؟

الف. مشاهده ب. فرضیه سازی   ج. برقراری ارتباط   د. پیشنهاد راه حل

12- در درس « مخلوط و محلول » جمله « مخلوطها دارای انواع گوناگونی » هستند. جزء

الف. هدف کلی است    ب. هدف جزئی ج. مهارت        د. هیچکدام

13- « پی بردن به اهمیت وجود نور در دیدن اجسام بوسیله آزمایش » در درس نور و بازتابش

الف. مشاهده است ب. کاربرد ابزار     ج. اندازه گیری د. نتیجه گیری

14- در درس « نور و بازتابش » کدامیک جزء طبقه مهارتها نیست ؟

الف. تشخیص تفاوت میزان بازتابش نور از سطح جسم

ب. ساختن پریسکوپ و زیبابین

ج. مقایسه نحوه بازتابش از مقوا و آینه

د. تعیین فاصله جسم تا آینه و تصویر تا آینه

15- کدامیک جزء دانستنیهای درس « نور و بازتابش نیست ؟‌

الف. توضیح بازتابش نور از سطوح صاف و ناصاف

ب. پی بردن به ماهیت ذره ای نور

ج. توضیح طرز کارپریسکوپ و کوره آفتابی

د. ساختن پریسکوپ و زیبابین

16- کدامیک جزء اهداف جزئی درس « نور و بازتابش » است ؟‌

الف. نوار از ذرات بسیار کوچکی ساخته شده است.

ب. برای ساختن کوره آفتابی از آینه فرو رفته استفاده می‌شود.

ج. آینه های گوناگون دارای کاربردهای فراوانی هستنتد.

د. به اثر نور در دیده شدن اجسام با توجه به پدیده بازتابش پی میبرند.

17- « آشنایی با جریان الکتریسیته، ‌مدار الکتریکی و انواع مدار »

الف. یک هدف کلی است     ب. جزئی         ج. مهارت    د. هیچکدام

18- در جمله « پیشنهاد راه جدید برای ساختن کلید » دانش‌آموزان به. .. می پردازند.

الف. کاربرد ابزار   ب. مشاهده       ج. برقراری ارتباط   د. فرضیه سازی

19- کدامیک از جملات زیر بستگی به نگرش دانش‌آموز دارد ؟‌

الف. صرفه جویی در مصرف برق

ب. ساختن کلید برق

ج. گزارش از صرفه جویی برق

د. هیچکدام

 

20- در درس « آهنربا » کدامیک جزء طبقه مهارت است ؟

الف. بیان تفاوت قطبهای آهن ربا با نقاط دیگر

ب. کوشش برای جمع آوری انواع آهن ربا

ج. نامگذاری قطبهای آهن ربا

د. ساختن یک آهن ربا با یک میله آهنی

21- در کدامیک از مهارتهای زیر در درس « آهن ربا » به فرضیه سازی دست میزنیم ؟

الف. بیان علت معلق ماندن دو آهن ربا روی هم

ب. تعیین عوامل موثر بر قدرت آهنربای الکتریکی بوسیله ساختن آن

ج. توضیح طرز کار قطب نما

د. ساختن یک آهن ربای دائمی‌بوسیله مالش

22- کدامیک جزء اهداف درس « آهنربا » میباشد ؟

الف. پی بردن به خاصیت قطبهای آهنربا و اثرات قطبها بر هم

ب. قطبی از آهن ربا که به طرف شمال می ایستد قطب شمال است

ج. قطبهای یک آهن ربای ناشناخته را با آزمایش تعیین کند.

د. ارائه راه حل برای چند مسئله با استفاده از مفاهیم آموخته شده.

23- کدامیک جزء دانستنیهای درس « زمین ناآرام » نیست ؟

الف. توضیح درونی زمین

ب. بیان عوامل موثر بر خرابیهای حاصل از زمین لرزه

ج. بیان ساختمان یک آتشفشان

د. تشخیص محل کم خطر از خطرناک درهنگام زلزله

24- « توضیح چگونگی بوجود آمدن زمین لرزه » یک هدف

الف. کلی است    ب. جزء دانستنیها است    ج. مهارت است    د. جزء نگرش است

25- کدامیک جزء  نگرش نیست ؟ « درس دریاها »

الف. پی بردن به اهمیت پاکیزگی آب دریا

ب. پی بردن به اهمیت دریاها برای ادامه حیات جانداران

ج. پی بردن به شوری آب دریا

د. علاقه به حفظ محیط زیست.

26- کدامیک هدف کلی درس « دریاها » بشمار می آیند ؟‌

الف. دریاها از جمله مهمترین پدیده های سطح زمین هستند.

ب. باد عامل اصلی پدید آورنده امواج دریاست.

ج. با حل شدن نمک های مختلف آب دریاها شور شده اند.

د. سطح آب دریا در شبانه روز بالا و پایین می رود.

27- کدامیک جزء مهارت های درس « ساختمان بدن موجودات زنده » نیست ؟‌

الف کاربرد میکروسکوپ

ب. بحث در باره تفاوت موجودات زنده و غیر زنده

ج. تشخیص ابزار سلول پوست پیاز با میکروسکوپ

د. بیان علت گوناگون بودن شکل سلولها

28- کدامیک جزء اهداف جزئی درس « ساختمان بدن موجودات زنده » نیست ؟‌

الف. شرح چگونگی رشد و تقسیم سلول

ب. بیان علت گوناگونی شکل سلولها

ج. همه جانداران از لحاظ ساختمان و عمل به هم شباهت دارند

د. خاصه های مشترک موجودات زنده را ذکر کنند.

29- در درس « دستگاه گردش خون » کدامیک جز» مهارت به حساب می آید ؟

الف. شرح کار عمومی خون

ب. پیدا کردن محل نبض

ج. تشخیص نقش کلیه

د. شرح ترکیب خون

30- « آشنایی با ساختمان و کار دستگاه گردش خون در انسان » یک

الف. نگرش است   ب. مهارت است    ج. دانستنی است  د. هیچکدام

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

فرضیه :دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فرضیه اول :

فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از :‌هر چقدر میزان آشنائی معلم به اهداف کتاب علوم سال چهارم ابتدائی بیشتر باشد. پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بیشتر است.

پرسشنامه دارای 30 سئوال بود که به دو سطح تقسیم شد نمرات بالای 18 نمایانگر آشنائی معلمان با اهداف کتاب ود و نمرات زیر 18 نمایانگر آشنائی کم معلمان با اهداف کتاب بود.

بر اساس بررسی پرسشنامه ها و میانگین نمرات علوم نوبت اول دانش‌آموزان به این نتیجه می رسیم که آشنایی معلمان با اهداف تأثیری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ندارد.

Xy y x y x
79/565 64/380 841 51/19 29
95/508 308 841 55/17 29
444 25/342 576 5/18 24
2/348 10/303 400 41/17 20
434 36/301 625 36/17 25
6/381 81/252 576 9/15 24
323 289 361 17 19
4/298 30/222 400 92/14 20
5/397 81/252 625 9/15 25
44/3701 57/2652 5245 05/154 215

با کمک ضریب همبستگی پیرسون مشخص شده که معلمانی که نمرات آنها بالای 18 بود rxy=0 است که نمایانگر عدم وجود همبستگی خطی است و همچنین معلمانی که نمرات آنها زیر 18 بود دارای ضریب همبستگی 00016/0 بودند که نشان می‌داد که همبستگی منفی و معکوس است.

xy y x y x
64/25 71/371 169 28/19 13
84/159 42/177 144 32/13 12
5/328 06/333 324 25/18 18
96/222 21/345 144 58/18 12
261 76/302 225 40/17 15
92/269 71/371 196 28/19 14
6/195 69/265 144 30/16 12
2/137 16/384 49 6/19 7
2/263 44/353 196 8/18 14
88/194 21/193 196 92/13 14
74/2283 37/3098 1787 73/174 131

 

 

 

فرضیه دوم :‌

فرض بر این بود که آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب سابقه خدمت معلمان فرق خواهد کرد ؟

طبق بررسی انجام شده روی پرسشنامه ها به این نتیجه رسیدیم که سابقه خدمت معلمان تأثیری مثبت بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارد و با کمک ضریب همبستگی پیرسون به این نتیجه رسیدیم که سابقه خدمت بالا با نمرات دانش‌آموزان رابطه مستقیم دارد.

فرضیه سوم :

آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب سطح تحصیلات فرق خواهد کرد. طبق بررسی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به سطح تحصیلات معلمان بستگی ندارد.

فرضیه چهارم :

آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب نوع تحصیلات معلمان فرق خواهد کرد ؟

طبق بررسی انجام شده معلمانی که رشته تحصیلی آنها علوم انسانی بوده دانش‌آموزانشان از پیشرفت تحصیلی بهتری برخوردار بوده اند.

 

 

فرضیه پنجم :

آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب اینکه معلمین دوره دیده هستند یا نه فرق خواهد کرد ؟

طبق بررسی انجام شده دانش‌آموزانی که معلمین آنها دوره دیده هستند دانش‌آموزانشان کارآئی بیشتری در دروس خود داشته اند.

 

دوره دیده دوره ندیده دیپلم فوق دیپلم لیسانس
56/216 22/112 8/159 78/98 20/70   x
12 7 9 6 4          f
05/18 03/16 75/17 46/16 55/17    x

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 

1-5- محدودیتها :

1- یکی از محدودیتهای این تحقیق محدودیت مکانی است. چون صرفاٌ در شهرستان مشهد ناحیه 3 در 3 مدرسه، ناحیه 6 مشهد در 5 مدرسه صورت گرفته بود.

2- عدم همکاری بعضی از مدیران و معلمان در اجرای پرسشنامه از محدودیت های این تحقیق بود.

3- عدم دقت کافی و تصادفی و پاسخ دادن به سئوالها به علت نزدیکی با امتحانات به طور کلی باعث افزایش امکان خطا در پاسخها شده است به این ترتیب نتایج از اعتبار کمتری برخوردار بود.

4- علاقمندی افراد به پاسخ دادن مشخص نیست.

5- محدودیت زمانی دانشجویان در امر تحقیق.

 

2-5- پیشنهادها :

1- کتب روش تدریس علوم تجربی بخش دانستنیهای معلم و اهداف کتاب علوم تجربی دبستانها مطابق با رشد فراگیری تغییر نماید.

2- معلمان در کلاسهای ضمن خدمت بطور موثر و جدی از نظریه های مختلف یادگیری آگاهی یافته تا بتوانند در زیر بنای فلسفی خود در برنامه درسی و اهداف آن تجدید نظر نمایند بیشتر به صورت عملی.

3- برنامه‌ریزان باید به گونه ای درمورد اهداف و محتوای کتاب علوم به گونه ای برنامه‌ریزی کنند که این درس هم نمره عملی و هم نمره کتبی داشته باشد تا اهداف کتاب محقق شود.

4- در دروسی شامل علوم تجربی که دانش‌آموزان نیاز دارند برای حل مسائل از روش حل مسئله استفاده کنند بهتر است از معلمین پر تجربه و آموزش دیده استفاده شود.

5- تحقیق حاضر نشان داد افراد دارای لیسانس میزان آشنائی بیشتری به اهداف کتاب دارند، لذا استفاده از دبیران برای تدریس درس علوم با مدرک لیسانس و یا بالاتر به کیفیت تدریس می افزاید.

6- صرف نظر از اینکه کتابهای درسی در کشور ما بصورت متمرکز چاپ و منتشر می‌شوند با این وصف حداقل توجه به مشخصات محلی، شرایط و اوضاع جغرافیایی و امکانات مناطق مختلف از ایجاد تعارض و دوگانگی در بین شاگردان مناطق مختلف جلوگیری خواهد کرد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

روش اجرایی تحقیق:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 • یادگیری کلامی‌یا تداعی کلامی :

این نوع یادگیری که زبان آموزی نیز نامیده می‌شود، ‌بنا به عقیده گانیه، نوع بخصوصی از یادگیری زنجیره ای است که در آن حلقه های یادگیری ( S-R ها ) واحدهای زبان هستند. مورد ساده یادگیری کلامی فعالیت کودکان در نامیدن اشیاء است که از دو مرحله تشکیل می‌یابد :

نخست پاسخ مشاهده شییء که کودک را قادر به تشخیص آن شییء می‌سازد. دوم محرک درونی که کودک را وادار به نامیدن شیی ء میکند. مانند گفتن نام شییء « توپ ». وقتی کودک، ‌علاوه بر نامیدن توپ، قادر به نامیدن توپ قرمز نیز هست، ‌یادگیری او از سه حلقه تشکیل یافته است. در یادگیری کلامی، یادگیرنده از واسطه های کلامی استفاده زیاد می‌برد.

 • یادگیری تمیز دادن محرکات :

یادگیری تمیز دادن محرکات شامل دادن پاسخ درست به محرکهای مختلف است. وقتی کودک می آموزد حیوانات مختلف را با نام درست آنها بنامد، میان محرکات مختلف تمیز قائل شده است. معلمان وقتی دانش‌آموزان کلاس خود را با نام درست آنها صدا می زنند به تمیز دادن محرکات می پردازند.

 • یادگیری مفهوم :

در یادگیری مفهوم یا مفهوم آموزی یادگیرنده بر حسب ویژگیهای انتزاعی محرکات چون رنگ، ‌شکل، و تعداد به آنها پاسخ می‌دهد. به سخن دیگر، در مفهوم آموزی، رفتار یادگیرنده تحت کنترل ویژگیهای انتزاعی محرکات است، ‌نه تحت کنترل محرکات فیزیکی، برای مثال، ‌یادگیری مفهوم پستانداران مستلزم پاسخ درست دادن به ویژگیهای انتزاعی جانوران پستاندار است نه به تعدادی پستاندار معین.

یادگیری تمیز دادن بین محرکات پیش نیاز مفهوم آموزی محسوب می‌شود، زیرا در یادگیری مفهوم یادگیرنده باید بتواند وجود اشتراک و افتراق محرکها را از هم تمیز دهد

 • یادگیری قاعده یا قانون :

در یادگیری قاعده یا قانون که به آن اصل هم گفته می‌شود یادگیری دو یا چند مفهوم را به هم ربط می‌دهد و از آن یک معنی تازه به دست می آورد. در واقع زنجیره ای از مفاهیم هستند. « فلزات بر اثر حرارت منبسط می‌شوند »، و « 5=3+2 » مثالهایی از قاعده یا قانون هستند. در این قواعد « فلزات »، ‌« حرارت »، ‌« انبساط »، « 2 »، ‌« 3 »، ‌« = » و «5 » همه مفهوم هستند.

 • حل مسئله :

در یادگیری حل مسئله یا مشکل گشایی، یادگیرنده با استفاده از قواعد یا اصول به حل مسائل می پردازد. وقتی مسئله حل شود یادگیرنده اطلاعات تازه ای کسب می‌کند که برای حل کردن مسئله حل شود یادگیرنده اطلاعات تازه ای کسب می‌کند که برای حل کردن مسائل آتی می‌توانند مورد استفاده او قرار گیرند. بنابرعقیده گانیه، آنچه در حل مسئله آموخته می‌شود یک اصل سطح بالاتر است که از ترکیب دو یا چند اصل ساده تر تشکیل می‌یابد.

حل مسئله مستلزم آن فعالیت درونی و ذهنی است که تفکر نام دارد.

گانیه در این باره می‌گوید :

وقتی راننده ای میتواند از میان انبوه اتومبیلها راه خود را از پیش تعیین کند و خود را در اختیار مسیر ترافیک قرار ندهد به حل مسئله میپردازد. یا وقتی بانوی خانه داری با ملاظات صرفه جویانه در خریداری اجناس مورد نیاز خود به انتخاب آنها می پردازد، مسئله ای را حل می‌کند.

با توجه به توضیحات بالا در باره انواع یادگیری گانیه میتوان روابط میان یادگیریهای مختلف را به شرح زیر بیان کرد : حل مسئله که آخرین و پیچیده ترین نوع یادیگری در نظریه گانیه است ( نوع 8 ) بر قواعد یا اصول ( نوع 7 ) مبتنی است. این قواعد و اصول خود از مفاهیم ( نوع 6 ) به دست میآیند. مفاهیم نیز به نوبه خود بر تمیز دادن محرکات ( نوع 5 ) مبتنی هستند.

تمیز دادن محرکات هم به تداعی های کلامی ( نوع 4 )‌و هم به زنجیره های حرکتی ( نوع 3 ) وابسته اند، ‌که این دو نیز از پیوندهای محرک – پاسخ ( نوع 2 ) مشتق می‌شوند. در هر یک از یادگیریهای بالا نیز مقداری از یادگیری علامتی ( نوع 1 ) که ناهشیار، غیر ارادی و هیجانی است حضور دارد.

استفاده از انواع یادگیری گانیه در طبقه بندی هدفهای آموزشی شبیه به استفاده از طبقه‌بندی های بلوم و همکاران اوست.

فصل سوم : روش اجرایی تحقیق

 

1-3- روش پژوهش :

روش تحقیق این پژوهش، ‌روش زمینه یابی می‌باشد که به منظور انجام تحقیقات بعدی و عمقی تر در زمینه مورد بررسی انجام شده است.

 

2-3- آزمودنیها :

جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل 19 نفر از معلمان علوم سال چهارم ابتدائی مدارس دولتی ناحیه 3 شهرستان مشهد و ناحیه 6 مشهد، در سال تحصیلی 88-87 می‌باشد که در این تحقیق 8 مدرسه و 19 کلاس شرکت داشتند که همه آنها زن بودند.

 

3-3- ابزار اندازه گیری :

در این تحقیق از یک پرسشنامه چهارگزینه ای محقق ساخته استفاده شده است و نمره علوم ترم اول و نمره آزمون علمی‌دانش‌آموزان. این پرسشنامه از 30 سئوال تشکیل یافته که بر اساس اهداف راهنمایی تدریس علوم سال چهارم ابتدائی تنظیم شده است.

به منظور اجرای پرسشنامه پس از هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش خراسان سپس با هماهنگی با اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 و 6 مشهد به 8 مدرسه ابتدائی دخترانه دولتی مراجعه شد. قبل از اجرا توجه و موافقت معلمان جلب گردید و به آنها گفته شد که برای شرکت و عدم شرکت آزاد هستند.

اجرای پرسشنامه از تاریخ 25/1/88 لغایت 25/11/87 ادامه داشت.

 

4-3- روش آماری :

در این پژوهش از آمار توصیفی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. دراین تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است.

آمار توصیفی :

برای جمع آوری، ‌تلخیص، تنظیم و ارائه اطلاعات تبیین روابط موجود بین اطلاعات از فراوانی ( F ) و درصد ( P ) و نمودار دایره ای و شاخص مرکزی ( میانگین، نما ) به منظور توصیف اطلاعات کمی استفاده شده است.

 

5-3- روش جمع آوری اطلاعات :

پژوهش حاضر در شهرستان مشهد ناحیه 3 و ناحیه 6 مشهد توسط 2 تن از دانشجویان، رشته علوم تربیتی پیام نور برای درس پروژه ( سمینار ) تحت نظارت استاد ارجمند دکتر نعمتی انجام شده است. لازم به ذکر است از 30 پرسشنامه توزیع شده 11 معلم حاضر به همکاری نشدند.

فصل چهارم : نتایج

 

این فصل هسته اصلی تحقیق را تشکیل می‌دهد و مشتمل بر جداول و نمودارها، شکلها، ‌تجزیه و تحلیل اطلاعات است.

در این فصل داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه با استفاده از میانگین و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

 

1-4- تجزیه و تحلیل داده ها :‌

در این قسمت داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی، خلاصه و طبقه بندی میشوند. اکنون به بررسی ویژگیهای عمومی آزمودنیها از لحاظ گذراندن دوره ضمن خدمت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه خدمت می پردازیم.

جدول 1-4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب گذراندن دوره ضمن خدمت

  فراوانی درصد فراوانی تراکمی
نگذراندن دوره ضمن خدمت 7 9/36 100
گذراندن دوره ضمن خدمت 12 1/63 1/63

شکل 1- الف نمودار دایره ای بر حسب گذراندن دوره ضمن خدمت

همانطور که مشاهده می‌شود بیشتر معلمان ( 1/63% ) دوره ضمن خدمت را گذرانده اند و فقط تعداد کمی ( 9/63% ) دوره ضمن خدمت را طی نکرده اند.

 

جدول 2-4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب مدرک تحصیلی

مدرک فراوانی درصد فراوانی تراکمی
دیپلم 9 4/47 4/47
فوق دیپلم 6 6/31 79
لیسانس 4 21 100

 

شکل 2- ب نمودار آزمودنیها بر حسب مدرک تجصیلی

همانطور که مشاهده می‌شود بیشتر معلمان دارای دیپلم ( 4/47% ) می‌باشند و تنها 21% آنها دارای مدرک لیسانس هستند.

 

جدول 3-4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب رشته

رشته فراوانی درصد فراوانی تراکمی
دانشسرا 1 3/5 3/5
علوم انسانی 17 4/89 7/94
علوم تجربی 1 3/5 100

 

شکل 3- پ نمودار آزمودنیها بر حسب رشته تحصیلی

همانطور که مشاهده می‌شود بیشتر معلمان دارای دپیلم انسانی 4/89% هستند و علوم تجربی و دانشسرا هر کدام 3/5% هستند.

 

 

جدول 4-4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سابقه خدمت

فراوانی تراکم درصد فراوانی سابقه خدمت
3/5 3/5 1 3
6/10 3/5 1 5
9/15 3/5 1 6
2/21 3/5 1 7
7/31 5/10 2 8
4/47 7/15 3 9
5/52 3/5 1 10
8/57 3/5 1 11
1/63 3/5 1 17
4/68 3/5 1 22
7/73 3/5 1 23
79 3/5 1 24
3/84 3/5 1 26
6/89 3/5 1 27
6/94 3/5 1 28
100 3/5 1 29

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

حوزه روانی – حرکتی:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 

15-2- حوزه روانی – حرکتی :

هدفهای حوزه روانی – حرکتی به حرکات و اعمال ماهرانه بدنی چون نوشتن، تایپ کردن، نواختن آلات موسیقی، ‌ورزش کردن، و انجام دادن مشاغل و حرفه های گوناگونی که با فعالیت بدنی و روانی هر دو سروکار دارند گفته می‌شود. در آثار رواشناسی و آموزش و پرورش از مهارتهای روانی – حرکتی بیشتر با اصطلاح مهارتهای « حرکتی » یاد شده است.

متخصصان آموزش و اندازه گیری و ارزشیابی که طبقه های سه گانه حوزه شناختی، ‌روانی – حرکتی، و عاطفی را تهیه کرده اند. پس از طبقه بندی حوزه های شناختی و عاطفی، کار خود را متوقف ساختند. و طبقه بندی حوزه روانی – حرکتی را تهیه نکردند. اما کسان دیگری به ایجاد طبقه بندیهایی برای حوزه روانی – حرکتی اقدام نمودند. کیبلر، بارکر و مایلز ( 1970 ) این حوزه را با توجه به مراحل رشد کودکان طبقه بندی کرده اند. شرح مختصر این طبقه بندی و تعدادی هدف نمونه برای طبقات مختلف آن در زیر آمده است.

00/1- حرکات کلی بدنی : رفتارهای مربوط به این طبقه به وسیله حرکات مستقل اندامها یا حرکات یک اندام در هماهنگی با اندامهای دیگر مشخص می‌شوند. هر چند که فعالیتهای این طبقه مستلزم هماهنگی بین چشم و گوش است، هدفهای این طبقه معمولاٌ نیرومندی، سرعت، ‌یا دقت این گونه حرکات کلی را مورد تأکید قرار میدهند. خرده طبقه های این طبقه به قرار زیرند :

10/1- حرکاتی که مربوط می‌شوند به اعضای بالای بدن :

هدف نمونه :‌ دانش‌آموز بتواند یک توپ بیس بال راتا فاصله 10 متری پرتاب کند.

20/1- حرکاتی که مربوط می‌شوند به اعضای پایین بدن :

هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند 100 متر را در 15 ثانیه بدود.

30/1- حرکاتی که مربوط می‌شوند به دو یا چند عضو بدن :

هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند با شنای کرال استرالیایی 100 متر شنا کند.

00/2- حرکات هماهنگ ظریف : الگو یا مراحلی از حرکات هماهنگ که معمولاٌ مستلزم همکاری چشم یا گوش با سایر اعضاء بدن است. هدفهای این طبقه در هنرهای ظریق، کارهای دستی، موسیقی، هنرهای تجاری و تبلیغی، ‌نوشتن، تایپ کردن، و از این قبیل یافت می‌شوند. این طبقه دارای خرده طبقه های زیر است :

10/2- حرکات دست و انگشت.

هدف نمونه :‌ دانش‌آموز بتواند، با لمس کردن، یک پنج ریالی را از یک دو ریالی تشخیص دهد.

20/2- هماهنگی دست و چشم.

هدف نمونه :‌ دانش‌آموز بتواند در هر پنج دقیقه 60 کلمه را با کمتر از 4 اشتباه تایپ کند.

30/2- هماهنگی دست و گوش.

هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند نوتی را که از پیانو می‌شنو با گیتار اجرا کند.

40/2- هماهنگی دست و چشم و پا.

هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند در یک زمان معقول با یک دستگاه نجاری، که احتیاج به کاربرد دست و پا و چشم دارد، چهار وسیله را مطابق آنچه از او خواسته شده است بسازد.

50/2- ترکیب حرکات دست، ‌پا، چشم، گوش.

هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند یک اتومبیل را در یک خیابان اصلی در فاصله سه چهارراه به طور صحیح براند، بدون اینکه خلافی مرتکب شود.

00/3- رفتارهای ارتباطی غیر کلامی :  هدفهای مربوط به رفتارهای ارتباطی غیر کلامی‌که پیامی را بدون توسط به کلمات به گیرندگان پیام انتقال میدهند. این رفتارها اغلب در سخنرانی، ‌نمایش و سایر فعالیتهای هنری – اجتماعی یافت می‌شوند. این طبقه به خرده طبقه های زیر تقسیم شده است :‌

10/3- بیان چهره ای

هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند از طریق حرکات چهره « علاقه » خود را به دیگران نشان دهد.

20/3- اشارات سرودست.

هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند با یک شخص ناشنوا از طریق اشارات سرودست رابطه برقرار کند.

30/3- حرکات بدنی

هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند از طریق حرکات بدنی در سر میز غذا ادعای آدمهای پرخور را در‌آورد.

00/4- ارتباط کلامی :‌ هدفهای این طبقه در فعالیتها و دروس مربوط به سخنوری، علوم ارتباطات، و اصلاح گفتار یافت می‌شوند. این طبقه دارای خرده طبقه های زیر است :

10/4- تولید صدا

هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند حروف صدادار را تلفظ کند.

20/4- تشکیل صدا – کلمه

هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند یک شعر فرانسوی را بدون اشتباه در تلفظ بخواند.

30/4- برد صدا

هدف نمونه :‌دانش‌آموز بتواند در یک محیط پر سروصدا طوری صحبت کند که شنونده‌ای که در فاصله حدود 5/1 متری او قرار دارد 90 درصد حرفهای او را بفهمد.

40/4- هماهنگی صدا و اشارات سرودست

هدف نمونه : دانش‌آموز بتواند با درد دست داشتن یک پیام کلامی مبهم، از طریق افزودن حرکات معنی دار سرودست به مطالبی که میگوید، ‌قصد واقعی آن پیام را به هم کلاسیهای خود انتقال دهد.

علاوه بر طبقه بندی بالا، طبقه بندیهای دیگری برای حوزه روانی – حرکتی تهیه شده اند. یکی از آنها طبقه بندی هارو ( 1972 ) است که به وسیله کیامنش ( 1365 ) به فارسی ترجمه شده است. پوفام ( 1987، ‌ص 34 ) در رابطه با طبقه بندی های حوزه روانی – حرکتی گفته است « هر چند که بعد از طبقه بندیهای حوزه شناختی و عاطفی چندین طبقه بندی برای حوزه روانی – حرکتی تهیه شد، ‌هیچیک از آنها شهرت و حمایت دو طبقه بندی قبلی را کسب نکرد ».

آگاهی از طبقه بندیهای هدفهای آموزشی، معلم را با سطوح مختلف یادگیری آشنا می‌سازد، ‌و به او کمک می‌کند تا هدفهای آموزشی درس خود را متنوع تهیه کد و از تکرار هدفهایی که به نوع بخصوصی از یادگیری یا به سطح معینی از آن محدود می‌شوند جلوگیری به عمل آورد.

یکی از مشکلات استفاده از طبقه بندی های بالا دقیق نبودن توصیف طبقه ها و لذا دشواری تشخیص تفاوت میان آنهاست. همین امر سبب می‌شود که گاه بعضی از هدفهای آموزشی را نمیتوان به طور قطع و یقین در طبقات مناسب آنها قرار داد. سولیوان ( 1969 ) در این باره گفته است :

کوشش برای استفاده از این طبقه بندیها در نوشت هدفهای آموزشی باید ناظر بر کم دقتی طبقات آن باشد. اگر قرار است هدفهای آموزشی قابل استفاده ای تهیه شوند، توصیق آنها باید از توصیف طبقه های این طبقه بندی ها بسیار دقیق تر باشد.

برای استفاده بهتر از طبقه بندیهای بلوم و کراتول ( حوزه های شناختی و عاطفی متفسل، مایلک و کرسنر ( 1969 ) آنها را به صورت رفتارها و هدفهای رفتاری در آورده اند.

توجه به طبقه بندی هدفهای آموزشی معلم را هم در نوشتن هدفهای آموزشی و هم در تهیه سئوالات امتحانی کمک می‌کند. معلم آگاه از سطوح مختلف هدفهای یاد شده، ‌هدفهای آموزشی و سئوالات امتحانی خود را متنوع مینویسد و میکوشد تا هدفها و سئوالهای او در برگیرنده تعداد بیشتری از طبقات هدفهای آموزشی باشند.

 

16-2- طبقه بندی هدفهای آموزشی بر اساس انواع یادگیری :

روش دیگر دسته بندی هدفهای آموزشی مرتب کردن آنها برحسب انواع مختلف یادگیری است. رابرت گانیه ( 1977 ) انواع یادگیری را به صورت یک سلسله مراتب از ساده به پیچیده طبقه بندی کرده به نحوی که در این طبقه بندی یادگیری هر رفتار برای یادگیری رفتارهای سطح بالاتر پیش نیاز محسوب می‌شود. این سلسله مراتب هشت نوع یادیگری زیر را به ترتیب از ساده به پیچیده شامل می‌شود.

 • یادگیری علامتی :‌

در این نوع یادگیری که بیشتر با نام یادگیری رفتار بازتابی یا شرطی سازی کلاسیک پاولفی معروف است، ‌یادگیرنده پاسخی شرطی را به یک علامت می آموزد. پاسخ ترشح بزاق سگ پاولف به صدای زنگ مورد مشخصی از یادگیری علامتی است. وقتی دانش‌آموز یا دانشجو با دیدن سئوالات یک آزمون مضطرب می‌شود یا کودک با شنیدن صدای مادر خوشحال می‌شود، ‌یادگیری آنها از نوع یادگیری علامتی است.

 • یادگیری محرک – پاسخ :

این نوع یادگیری با دادن پاسخهای دقیق عضلانی به محرکات معین مشخص می‌شو. وقتی راننده اتومبیل با دیدن چراغ قرمز اتومبیلش را متوقف میسازد، یادگیری او از نوع یادگیری محرک – پاسخ ( S-R ) است، ‌زیرا او با دیدن یک محرک معین ( چراغ قرمز) به آن یک پاسخ عضلانی مشخص می‌دهد. پاسخ راننده به محرک چراغ قرمز مستلزم فشار دادن  پا بر روی پدال ترمز است.

 • یادگیری زنجیره ای :‌

یادگیرنده، از طریق یادگیری زنجیره ای، تعدادی از یادگیریهای محرک پاسخ قبلی را به هم پیوند میکند و زنجیره ای از رفتار پیچیده محرک پاسخی را می آموزد. برای مثال، یادگیری کودکان در مورد مسواک زدن دندان نوعی یادگیری زنجیره ای است. این رفتار نسبتاٌ پیچیده شامل اجزایی بدین شرح است که همه آنها قبلاٌ آموخته شده و از طریق یادگیری زنجیره ای به هم متصل شده اند :‌گرفتن مسواک، گذاشتن خمیر دندان بر روی آن، ‌قرار دادن مسواک در دهان، حرکت دادن آن بر روی دندانها در جهات مختلف، شستن دهان و مسواک، و بالاخره گذاشتن مسواک در جای مشخص آن. این گونه یادگیری را مهارت آموزی نیز می‌نامند. یادگیری کودکان در موارد بستن دکمه لباس، بستن بند کفش، ‌استفاده از قلم، بریدن اشیاء با چاقو، و یادگیری بزرگسالان درموارد نقاشی کردن، کاربرد ابزارهای مختلف، ‌و ورزشهای گوناگون از جمله این نوع یادگیری هستند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

حوزه عاطفی:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

00/4- تحلیل یا تجزیه : ‌شکستن یک مطلب یا موضوع به اجزاء یا عناصر تشکیل دهنده آن، ‌به گونه ای که سلسله مراتب نسبی اندیشه ها به صورتی روشن نشانداده شود و روابط میان اندیشه های بیان شده مشخص گردند. خرده طبقه بندی های این طبقه به شرح زیرند :

10/4- تحلیل عناصر :‌

 • توانایی تشخیص واقعیتها از فرضیه ها.
 • توانایی تشخیص فرضهای بیان نشده در یک مطلب خواندنی.

20/4- تحلیل روابط :‌

 • توانایی تمیز دادن بین روابط علت و معلول از سایر روابط.
 • توانایی تشخیص روابط میان اندیش های یک مطلب.

30/4- تحلیل روابط سازمانی :‌

 • توانایی تشخیص نقطه نظرها یا تعصبات نویسنده در یک واقعه تاریخی.
 • توانایی تشخیص فنون مورد استفاده در مطالب ترغیبی، مانند تبلیغات، ‌پروپاگاند، و جز اینها.

00/5- ترکیب :

‌پهلوی هم گذاشتن عناصر و اجزاء برای ایجاد یک کل یکپارچه و تولید طرح یا ساختی که قبلاٌ بدین شکل وجود نداشته است. ترکیب همان فعالیت ذهنی است که به آفرینندگی یا خلاقیت معروف است. ترکیب از خرده طبقه هایی به شرح زیر تشکیل یافته است :

100/5- تولید یک اثر بی همتا :

 • توانایی نوشتن یک داستان، مقاله، یا شعر ابتکاری.
 • توانایی بیان تجارب شخصی به طور موثر.

20/5- تولید یک نقشه یا یک مجموعه اقدامات پیشنهادی :

 • توانایی پیشنهاد دادن راههای آزمودن فرضیه ها.
 • توانایی طرح‌ریزی یک طرح آموزشی برای تدریس در یک موقعیت ویژه.

30/5- استنتاج مجموعه ای از روابط انتزاعی :

 • توانایی تدوین یک نظریه یادگیری قابل استفاده در آموزش کلاسی.
 • توانایی انجام اکتشافات ریاضی و تدوین اصول و قوانین ریاضی.

00/6- ارزشیابی :‌ داوری در باره ارزش مطالب موضوعات برای مقاصد معین. طبقه ارزشیابی از دو خرده طبقه زیر تشکیل یافته است :

10/6- داوری بر اساس شواهد درونی :

 • توانایی کاربرد ملاکهای داده شده ( بر حسب معیارهای درونی ) برای قضاوت در باره یک اثر.
 • توانایی نشان دادن اشتباهات منطقی یک بحث.

20/6- داوری بر اساس ملاکهای بیرونی :

 • توانایی مقایسه و ارزیابی نظریه ها، ‌تعمیم ها، و واقعیتها در باره فرهنگهای خاص.
 • توانایی تشخیص و ارزیابی ارزشهای ملحوظ در اقدامات مختلف.

طبقه بندی دارای ویژگیهایی به شرح زیر است که هنگام استفاده از آن باید مورد توجه قرار گیرد :‌

 • این طبقه بندی به صورت یک سلسله مراتب از ساده به پیچیده تهیه شده به گونه ای که هر یک از طبقه ها بر طبقه های قبلی استوار است و شامل عناصری از آن طبقات است.
 • هنگام استفاده از این طبقه بندی برای تعیین سطوح مختلف هدفهای آموزشی، باید هر هدف را در بالاترین طبقه قرار داد. زیرا مواردی که از طبقات پائین تر درهدف گنجانده شده اند گامهای مقدماتی هستند که برای رسیدن به هدف مورد نظر لازمند.
 • هنگام تعیین سطح هدفها و سئوالهای امتحانی بر اساس این طبقه بندی، تجارب قبلی و آموخته های پیشین یادگیرنده را باید در نظر گرفت. مثلاٌ‌امکان دارد یک سئوال ریاضی را در طبقه « ترکیب » قرار داد، ‌اگر آن سئوال از نظر تجارب یادگیرنده به یک راه حل یا فورمول تازه بینجامد. اما اگر یافتن جاب آن تنها به یادآوری مطالب یادگرفته شده قبلی نیاز داشته باشد، سئوال در طبقه دانش یا معلومات قرار میگیرد. به عنوان نمونه، ‌برای دانش‌آموزیکه اطلاعات مربوط به بیماری مالاریا را خوانده است، این سئوال :‌« علت بیماری مالاریا چیست ؟ » یک سئوال حافظه ای است که در طبقه دانش قرار میگیرد، در حالی که برای دکتر ویلیام گرگاس، پیش از کشف رابطه بین پشه مالاریا و بیماری مالاریا، این سئوال یک سئوال ترکیبی بوده است.

14-2-  حوزه عاطفی :

هدفهای حوزه عاطفی به احساس، ‌انگیزش، ‌نگرش، قدردانی، ارزش گذاری، ‌و از این قبیل مربوط می‌شوند. برای مثال، ‌وقتی معلمی از این بابت نگران است که یکی از دانش‌آموزان او علاقه ای به درس حساب نشان نمی‌دهد، نگرانی او در رابطه با مشکل دانش‌آموز به حوزه عاطفی مربوط می‌شود. طبقه بندی هدفهای حوزه عاطفی به وسیله کراتول و همکاران ( 1964 ) تهیه شده است. این طبقه بندی از پنج طبقه به شرح زیر تشکیل یافته است :

0/1- دریافت کردن ( توجه کردن ) تأکید این طبقه برآن است که یادگیرنده باید مایل به پذیرفتن یا توجه کردن به پدیده ها یا محرکهای یادگیری باشد. برای آنکه یادگیرنده بتواند آنچه را که معلم میخواهد آموزش دهد یاد بگیرد باید ابتدا به آن توجه کند. این طبقه به سه خرده طبقه زیر تقسیم شده است :

1/1- آگاهی :

 • آگاهی یافتن از عوامل زیبایی شناختی در لباس، مبلمان، ساختمان، طرح شهرها، هنر و غیره.
 • کسب آگاهی از رنگ، ‌شکل، ‌ترتیب، طرح، اشیاء و ساختمانهای اطراف.

2/1- میل به پذیرش :

 • توجه دقیق به صحبت دیگران – در مکالمات مستقیم و در مکالمات تلفنی.
 • درک و تحلیل الگوهای فرهنگی ( مذهبی، اجتماعی، ‌اقتصادی، ملی و غیره ) متعلق به دیگران.

3/1- توجه انتخابی :

 • گوش دادن به یک قطعه موسیقی با توجه به جنبه های مختلف آن و شناسایی میزان تأثیر هر یک از آلات موسیقی مورد استفاده در کل قطعه موسیقی.
 • حساس شدن نسبت به ارزشهای انسانی و قضاوتهای مربوط به زندگی آن گونه که در ادبیات ثبت شده است.

0/2- پاسخ دادن : ‌این طبقه پاسخ هایی را شامل می‌شود که از توجه کردن فراتر می‌روند. در این مرحله یادگیرنده، علاوه بر توجه کردن به پدیده ها یا محرکها، ‌نسبت به آنچه که می‌بیند یا می‌شنود فعالیت می‌کند، یعنی به آن پاسخ می‌دهد. خرده طبقه های این طبقه عبارتند از :

1/2- رضایت به پاسخدهی :

 • تمایل به پذیرفتن مقررات بهداشت.
 • اطاعت کردن از مقررات زمین بازی.

2/2- میل به پاسخدهی :‌

 • آشنا ساختن خود با مسائل مهم جاری مربوط به امور بین المللی، ‌سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی از طریق خواندن و بحث اختیاری در باره آنها.
 • پذیرش مسئولیت در باره سلامت خود و محافظت از سلامت در باره آنها.
 • پذیرش مسئولیت در باره سلامت خود و محافظت از سلامت دیگران.

3/2- خرسندی در پاسخدهی :

 • کسب لذت از مطالعه به عنوان تفریح.
 • کسب لذت از صحبت کردن با افراد مختلف.

0/3- ارزش گذاری : در این مرحله یادگیرنده احساس می‌کند که چیزی چون درس فیزیک، شیمی، ریاضی و غیره دارای ارزش است. در این سطح از طبقه بندی، ‌یادگیرنده چیزی را بر چیزی دیگر ترجیح می‌دهد، و حتی ممکن است نسبت به آن نوعی تعهد احساس نماید. در این رابطه یادگیرنده رفتار مورد نظر را در موقعیتهای مختلف با چنان ثباتی از خود بروز می‌دهد که میتوان پذیرفت او نوعی ارزش را برگزیده است. این طبقه از سه خرده طبقه به شرح زیر تشکیل یافته است :‌

1/3- پذیرش یک ارزش :

 • شوق مستمر در کسب توانایی صحبت کردن و نوشتن به طور موثر.
 • افزایش حس نوع دوستی و همرنگی با انسانهای دارای ملیتهای مختلف.

2/3- ترجیح دادن یک ارزش :

 • پذیرش مسئولیت بر ای جذب اعضاء گوشه گیر گروه به گفتگو.
 • آزمایش عمدی نقطه نظرهای گوناگون در مسائل مورد بحث به منظور کسب نوعی عقیده در باره آنها.

3/3- تعهد :

 • هواداری از عقاید و آرمانهایی که اساس دموکراسی را تشکیل می‌دهند.
 • ایمان به نیروی استدلال و روشهای آزمایشی و مباحثه.

0/4- سازمان دادن ارزشها : معنی این طبقه آن است که یادگیرنده مجموعه ای از ارزشها را معین می‌سازد. این طبقه به دو خرده طبقه با نامهای زیر تقسیم شده است :‌

4/1- درک مفهوم یک ارزش :

 • کوشش در جهت تشخیص ویژگیهای یک موضوع هنری مورد تحسین.
 • کسب قضاوت در باره مسئولیت جامعه برای حفظ منابع انسانی و مادی.

2/4- سازمان دادن یک نظام ارزشی:

 • ارزیابی سیاستها و اقدامات اجتماعی مختلف با توجه به معیارهای رفاه اجتماعی نه با توجه به منافع گروههای اختصاصی.
 • برنامه‌ریزی برای تنظیم کردن زمان استراحت با فعالیتها.

0/5- تشخیص به وسیله یک ارزش یا مجموعه ای از ارزشها : در این مرحله یادگیرنده طبق ارزشهای خود، به نحوی رفتار میکند که رفتار او نشان دهنده شخصیت، جهان بینی، ‌و فلسفه مختص به اوست. این طبقه دارای دو خرده طبقه با نامهای زیر است :

1/5- آمادگی کلی :‌

 • آمادگی برای پذیرش قضاوتها و تغییر دادن رفتار بنابر تجارب به دست آمده.
 • قضاوت در باره مسائل بر حسب موقعیتها، مقاصد، ‌و پیامدها نه بر حسب تصورات ثابت و جزمی‌یا اندیشه های احساسی شخصی.

2/5- تشخص :‌

 • کسب مجموعه ای از رفتار و اعمال برای تنظیم زندگی شخصی و اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی متناسب با آرمانهای دموکراتیک.
 • کسب یک فلسفه پایدار برای زندگی.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

اهداف:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

3-1- هدف پژوهش :

هدف کلی پژوهش با توجه به موضوع مشخص می‌شود.

 

هدف کلی تحقیق :‌

بررسی میزان آشنائی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدائی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان است.

 

4-1- سئوالات پژوهش :

1- آیا هر چقدر آشنایی معلمان با اهداف بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بیشتر است ؟

2- آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب سابقه خدمت معلمان فرق خواهد کرد؟

3- آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب سطح تحصیلات معلمان فرق خواهد کرد ؟

4- آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب نوع تحصیلات معلمان فرق خواهد کرد؟

5- آیا پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر حسب اینکه معلمان دوره ضمن خدمت را دیده اند یا ندیده اند فرق خواهد کرد ؟‌

 

5-1- بیان فرضیه های پژوهشی :‌

1- هر چقدر آشنائی معلمان با اهداف بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بیشتر است.

2- هر چقدر سابقه خدمت معلمان بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بیشتر است.

3- دانش‌آموزانی که معلمین آنها دارای مدرک لیسانس هستند، پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به معلمین دارای مدرک فوق دیپلم و دیپلم دارند.

4- دانش‌آموزانی که معلمین آنها داری دیپلم تجربی هستند پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به معلمین دارای دیپلم انسانی دارند.

5- دانش‌آموزانی که معلمین آنها دوره ضمن خدمت را دیده اند دارای پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به معلمینی که دوره ضمن خدمت را ندیده اند هستند.

6-1- تعاریف عملیاتی متغیرها :‌

واژه ها و اصطلاحات در این تحقیق عبارتند از :

 • اهداف کتاب علوم، منظور هدفهای تدوین شده از طرف دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش برای کتاب علوم تجربی سال چهارم ابتدائی که برای یک سال تحصیلی تدریس می‌شود « مقاصدی هستند که مبتنی بر تغییر مورد نظر در رفتار شاگرد هستند » [1]
 • آشنائی، میزان آگاهی معلمان از اهداف کتاب علوم سال چهارم ابتدائی که بوسیله یک پرسشنامه محقق ساخته اندازه گیری می‌شود.
 • رشته تحصیلی، منظور شامل دانشسرا، علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی و فنی می‌باشد.
 • سابقه کار، منظور معلمانی است که دارای سابقه کار 5 تا 10 سال، 10 تا 15 سال، 15 تا 20 سال، 20 سال به بالا هستند.
 • مدرک تحصیلی، ‌منظور میزان تحصیلات معلمانی که دارای مدرک دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس هستند.

 

 

فصل دوم : پیشینه تحقیق

 

1-2- نظریه آموزشی :

هر چند آموزش، چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی، یکی از فعالیتهای قدیمی انسان بوده است، ‌بحث در باره آن به عنوان یک فعالیت علمی و انجام پژوهش و وضع نظریه آموزشی موضوعی نسبتاٌ تازه است. تا این اواخر صاحب نظران بر این عقیده بودند که نظریه های جامع و کامل یادگیری میتوانند معلم را مستقیماٌ در آموزش هدایت کنند. از این رو، ‌روانشناسان پرورشی بیشتر کوششهای خود را صرف انجام پژوهش و وضع نظریه در باره یادگیری می‌کردند، و چندان توجهی به انجام پژوهشهای آموزشی و تدوین نظریه در باره آموزش نداشتند.

مشکلات حاصل از این طرز برخورد با آموزش نشان داد که نظریه های یادگیری، هر چقدر که متنوع و کامل باشند، نمیتوانند معلم را از نظریه های آموزشی بی نیاز کنند، و در نتیجه متخصصان آموزشی و روانشانسان پرورشی بر‌آن شدند که به انجام پژوهشهای گسترده در باره آموزش و وضع نظریه های آموزشی اقدام نمایند.

 

2-2- تعریف آموزش :

معمولاٌ فعالیتهایی را که معلم به تنهایی با به کمک مواد آموزشی انجام می‌دهد آموزش می‌نامند، چه این معلم در دبستان مشغول آموزش باشد، چه در دبیرستان، چه در دانشگاه، و چه در یک دوره کارآموزی کوتاه مدت، ‌بنا به تعریف، آموزش عبارت است از فعالیتهایی که به منظور ایجاد یادگیری در یادگیرنده، از جانب آموزگار یا معلم طرح‌ریزی می‌شود و بین آموزگاه و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می‌یابد. جای تذکر است که این تعریف به آموزش رودرروی کلاسی محدود می‌شود، زیرا در آن بر کنش متقابل بین معلم و یادگیرنده تأکیده شده است، و انواع دیگر آموزش مانند آموزش از طریق رادیو، تلویزیون، کتاب، و از این قبیل را که در آنها کنش متقابل یا رابطه دو جانبه رو در روی بین معلم و دانش‌آموز وجود ندارد شامل نمی‌شود. با این حال، آموزش را میتوان به نحوی جامع تر تعریف کرد، آن طور که علاوه بر آموزش رو در روی کلاسی. سایر انواع آموزش را نیز شامل گردد. بنابراین، میتوان گفت آموزش به هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح‌ریزی شده ای گفته می‌شود که هدف آن ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است.

 

3-2- تعریف یادگیری :

برای یادگیری تعریفهای مختلفی وجود دارد که هر یک از آنها به جنبه های خاصی از فرآیند یادگیری تأکید می‌کند و جنبه های دیگر آن را نادیده می‌گیرد.

جامعترین تعریفی که تا کنون از یادگیری به دست آمده تعریف هیلگارد و مارکویز است ( کتاب شرطی سازی و یادگیری، ویرایش کیمبل، ‌1968، صفحات 13-1 ). در این تعریف آمده است :‌یادگیری یعنی ایجاد تغییر نسبتاٌ پایدار در رفتار بالقوه یادگیرنده، ‌مشروط بر آنکه این تغییر بر اثر اخذ تجربه رخ دهد.

روانشناسان رفتارها را به دو دسته رفتارهای آشکار و رفتارهای نهان تقسیم می‌کنند. رفتار آشکار به اعمالی که مستقیماٌ قابل مشاهده هستند گفته می‌شود، مانند صحبت کردن نوشتن، ‌راه رفتن، و جز اینها.

رفتار نهان به اعمال درونی فرد که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند گفته می‌شود، مانند یادآوری، تفکر، ‌تخیل، از این قبیل. ما از طریق رفتارهای آشکار به رفتارهای نهان پی می‌بریم.

به قول گیج و برلاینر ( 1984، ص 253 ). « همه روانشناسان نیاز دارند تا رفتارهای آشکار فرد را مورد مشاهده قرار دهند تا تعیین کنند که آیا تغییراتی که یادگیری نام دارند در فرد اتفاق افتاده اند یا نه ».

بنابراین ما برای کسب اطلاع از میزان یادگیری فرد به رفتار قابل مشاهده یا به اصطلاح دقیق تر به عملکرد او مراجعه می‌کنیم. عملکرد نیز مانند رفتار آشکار به جنبه قابل مشاهده یادگیری اشاره می‌کند، اما تفاوت رفتار با عملکرد در آن است که رفتار به هر گوه عمل شخص گفته می‌شو. در حالیکه عملکرد به نتیجه عمل فرد اشاره می‌کند که در ارزشیابی از میزان یادگیری او مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در واقع عملکرد شخص همان محصول یادگیری اوست. بنابراین، ما با مشاهده تغییرات حاصل در عملکرد شخص استنباط میکنیم که در او یادگیری اتفاق افتاده است. به قول هلیگارد و باور ( 1975، ص 2 ) تفاوت بین یادگیری و عملکرد، تفاوت بین « دانستن چگونه انجام دادن کاری و عملاٌ انجام دادن آن است »

 

1 – دلاور، علی، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، 1374، ص 275.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

انواع هدفهای آموزشی رفتاری:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 

10-2- انواع هدفهای آموزشی رفتاری ( هدفهای ورودی – هدفهای بین راه – هدفهای نهایی ) :‌

هدفهای آموزشی رفتاری را میتوان به سه دسته هدفهای پایانی یا نهایی، ‌هدفهای واسطه‌ای یا بین راه، و هدفهای ورودی تقسیم کرد. هدفهای پایانی یا نهایی به آنچه که یادگیرنده باید در پایان درس یا دوره آموزشی انجام دهد اشاره می‌کند، اما هدفهای بین راه نشان دهنده اعمالی هستند که یادگیرنده، بعد از یادگیری بخشی از درس و پیش از اتمام تمام درس، ‌انجام خواهد داد.

هدفهای نهایی، به خودی خود، دارای اهمیت هستند و معمولاٌ یادگیری آنها در دنیای واقعی ( خارج از آموزشگاه ) به کار یادگیرنده می آیند. اما هدفهای بین راه، به خودی خود، چندان اهمیتی ندارند و یادگیری آنها از سوی یادگیرنده تنها از آن نظر مفید است که یادگیرنده را در یادگیری هدفهای نهایی یاری می‌دهد. در حقیقت هدفهای بین راه نقش پل ارتباطی را ایفا می‌کنند که از طریق آنها یادگیرنده از هدفهای ورودی به هدفهای نهایی دست می‌یابد.

نوع سوم هدفهای رفتاری، هدف ورودی است. هدف ورودی که نام دیگر آن رفتار ورودی است، ‌همچنانکه از اسم آن پیداست عبارت است از رفتارهایی که یادگیرنده در موقع ورود به یک واحد یادگیری با خود به همراه می آورد. بنابراین، هدف ورودی یا رفتار ورودی برآمادگی فرد یا هدفهای قبلی آموخته شده از سوی او دلالت دارد. یادگیری بیشتر هدفهای آموزشی نیاز به آن دارد که یادگیرنده از قبل نوعی آمادگی کسب کرده باشد.

هدفهای ورودی یا رفتارهای ورودی را دانش‌آموز باید در درسها یا دوره های آموزشی قبلی آموخته باشد و توجه معلم به آنها از این لحاظ اهمیت داردکه معلوم کند یادگیرندگان برای شروع یادگیری درس جدید به آن آمادگی یا پیش نیاز دسترسی دارند یا نه، اما هدفهای آموزشی نهایی و بین راه هدفهای درس فعلی معلم هستند که او باید آنها را آموزش دهد و در پایان واحد یا دوره آموزشی از آنها ارزشیابی به عمل آورد.

 

11-2- طبقه بندی هدفهای آموزشی :

یادگیری سطوح انواع گوناگون دارد. ما مطالب مختلف درسی و غیر درسی، چون حساب، فیزیک، شیمی، ‌ادبیات، ‌هنر، ‌آداب و رسوم و غیره را یاد می‌گیریم. ما دوست داشتن، کینه توزی، ابراز محبت، ‌خشمگین شدن، و عواطف دیگری را یاد میگیریم. همچنین ما ورزشهای مختلف، حرفه های گوناگون، دوچرخه سواری، اتومبیل رانی و بسیاری کارهای دیگر را یاد می‌گیریم. تهیه فهرست کاملی از آنچه انسان در طول زندگی و از راه آموزش رسمی و غیره رسمی‌یاد می‌گیرد بسیار دشوار شاید غیر ممکن است. از آنجا که یادگیری هدف آموزش است، ‌به همان نسبت که یادگیریها متنوع هستند، هدفهای آموزشی نیز گوناگونند. برای شناسائی انواع هدفهای آموزشی شناسایی انواع یادگیری یا سطوح مختلف یادگیری ضرورت دارد. متخصصان آموزشی جهان، برای این منظور، ‌یادگیری ها و هدفهای آموزشی را طبقه بندی کرده اند.

 

12-2- طبقه بندی بلوم از هدفهای آموزشی :‌

معروفترین طبقه بندی هدفهای آموزشی که به وسیله گروهی از متخصصان آموزش و اندازه گیری و ارزشیابی تدوین شده است، به نام بنجامین بلوم که سرپرستی آن گروه را بر عهده داشته شهرت یافته است ( بلوم و همکاران 1956 ). در این طبقه بندی هدفهای آموزشی ابتدا به سه حوزه یا حیطه با نامهای شناختی، عاطفی، و روانی – حرکتی تقسیم شده اند حوزه شناختی دانش و معلومات و توانائیها و مهارتهای ذهنی را شامل است. حوزه شناختی دانش ومعلومات و توانائیها و مهارتهای ذهنی را شامل است. حوزه عاطفی با علاقه انگیزش و نگرش سروکار دارد. و حوزه روانی – حرکتی به فعالیتها و مهارتهایی که هم جنبه روانی و هم جنبه جسمانی دارند. مربوط می‌شود.

 

13-2- حوزه شناختی :

هدفهای آموزشی حوزه شناختی به فرآیندهایی چون دانستن، ‌شناختن، فهمیدن، ‌اندیشیدن، استدلال کردن، و قضاوت کردن مربوط می‌شوند. برای مثال، ‌وقتی معلمی از این بابت نگران است که یکی از دانش‌آموزان او در حل مثال، وقتی معلمی از این بابت نگران است که یکی از دانش‌آموزان او در حل کردن مسائل درس حساب با مشکل مواجه است. نگرانی او را در رابطه با مشکل دانش‌آموز به حوزه شناختی مربوط می‌شود. طبقه بندی حوزه شناختی را بلوم و همکاران ( 1956 ) تهیه کرده اندو مسعود رضوی ( 1346 ) و سیف و علی آبادی ( 1368 ) آن را به فارسی برگردانده اند. حوزه شناختی به دوبخش دانش و توانائی ها و مهارت های ذهنی تقسیم شده است، و هر یک از این دو بخش نیز دارای تقسیماتی به شرح زیر است :

00/1 – دانش : دانش شامل یادآوری و بازشناختی امور جزیی و کلی، روشها و فرآیندها، الگوها، ‌ساختها، یا موقعیتهاست. در واقع دانش عبارت است از یادآوری و بازشناسی مطالب قبلاٌ آموخته شده. « برای مثلا اگر ذهن را به صورت یک بایگانی تصور کنیم، مسئله مربوط به یک موقعیت امتحانی سنجش دانش عبارت است از پیدا کردن نشانه ها، سرنخ ها، ‌یا قراین مناسب که به بهترین وجهی دانش ذخیره شده یا بایگانی شده را فرا می خواند » ( بلوم وهمکاران 1956، ص 201 )

 

10/1- دانش امور جزیی :

11/1- دانش اصطلاحات :

 • تعریف کردن اصطلاحات علمی و فنی درس فیزیک.
 • بیان معانی لغات تازه درس زبان خارجی.

12/1- دانش واقعیتهای مشخص :‌

 • گفتن وقایع مهم تاریخی مربوط به کشور مورد مطالعه.
 • بیان خواص فیزیکی و شیمیائی عناصر مختلف.

20/1- دانش راهها و وسایل برخورد با امور جزئی :‌

21/1- دانش امور قراردادی :

 • توضیح دادن قواعد نقطه گذاری مورد استفاده در نوشته های گوناگون.
 • بیان قواعد و قوانین آداب معاشرت در فرهنگهای مختلف.

22/1- دانش روالها و توال ها :‌

 • توضیح دادن تأثیرات صنعتی شدن یک جامعه بر روابط فرهنگی و روابط بین‌المللی آن جامعه.
 • بیان تأثیر مشترک عوامل ارثی و محیطی بر رشد فرد.

 

 

23/1- دانش طبقه بندی ها و طبقات :

 • گفتن نقش وهدف رشته های گوناگون علمی.
 • بیان اشکال مختلف مالکیت بازرگانی.

24/1- دانش ملاکها :

 • بیان ملاکهای مورد استفاده در تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی.
 • بیان ملاکهای طبقه بندی علوم و هنرهای مختلف.

25/1- دانش روشها یا روش شناسی :

 • نام بردن روشهای مناسب بررسی مسائل علوم اجتماعی.
 • بیان روشهای مورد استفاده دانشمندان برای پاسخ دادن به سئوالهایی که در باره جهان طرح می‌شوند.

30/1- دانش‌آموز کلی و مسائل انتزاعی یک رشته

31/1- دانش اصل ها و تعمیم ها :

 • بیان اصول مهم یادگیری مورد استفاده در آموزش کلاسی.
 • بیان قوانین زیست شناسی مربوط به تولید مثل و وراثت.

32/1- دانش نظریه ها و شناختها :

 • بیان اصول و نظریه های درس شیمی.
 • توضیح دادن نظریه های مه مربوط به فرهنگهای مختلف.

تواناییها و مهارتهای ذهنی :‌

هدفهای مربوط به توانائیها و مهارتهای ذهنی بر فرآیندهای ذهنی سازمان دهی و تجدید سازمان مطالب آموخته شده که برای منظوری معین لازمد، تاکید می‌کنند. این هدفها درک و فهم مطالب، قابلیت استفاده از آنها در موقعیتهای تازه، تجزیه و تحلیل، ‌ابداع و ایجاد آثار تازه، و داوری و قضاوت را شامل می‌شوند. فعالیتها و مهارتهای ذهنی از پنج طبقه به شرح زیر تشکیل یافته اند :‌

../2- فهمیدن یا فراگیری :

فهمیدن یعنی درک مطالب که فرد از آن طریق در می‌یابد که هدف اصلی مطالب مورد نظر چیست، ‌بدون اینکه نیاز داشته باشد که آن مطلب را با مطالب دیگر ربط دهد یا موارد استفاده کامل آن را بداند. خرده طبقه های طبقه فهمیدن به قرار زیرند :

10/2- ترجمه : انتقال معنی از شکلی از گفتار به شکلی دیگر.

 • توانایی برگرداندن یک مطلب مفصل به شکلی خلاصه و انتزاعی.
 • توانایی بیان یک مطلب انتزاعی، ‌مانند یک اصل یا قانون از طریق ارائه چند مورد یا مثال عینی.

20/2- تفسیر : تبیین یا توضیح مطالب.

 • توانایی توضیح وتفسیر داده های اجتماعی.
 • توانایی تمیز دادن بین نتایج منطقی، غیر منطقی و تناقض حاصل از انواع مختلف مواد خواندنی.

30/2- برون یابی ( استخراج ) : بسط اطلاعات به ورای داده های معین.

– توانایی برآورد یا پیش بینی پیامدهای اقدامات مختلف.

– توانایی پیش بینی ادامه روندها.

00/3- کاربستن :‌ استفاده از مطالب انتزاعی ( اندیشه های کلی، قواعد اجرایی، روشهای کلی ) در موقعیتهای عینی.

 • توانایی استفاده از قوانین مثلثات در موقعیتهای عملی.
 • توانایی کاربرد اصول روانشناسی در شناسائی ویژگیهای یک موقعیت اجتماعی جدید.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

هدفهای آموزشی رفتاری:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 

7-2- هدفهای آموزشی رفتاری :

هدفهای آموزشی رفتاری هدفهایی هستند که مقاصد آموزشی معلم را بر حسب رفتار قابل اندازه گیری یا اصطلاحاٌ عملکرد یادگیرنده بیان میکنند.

تفاوت عمده بین هدفهای رفتاری و هدفهای غیر رفتاری در این است که هدفهای رفتاری بر حسب عملکرد یا رفتار و اعمال قابل اندازه گیری یادگیرنده توصیف می‌شوند، ‌در حالکیه هدفهای غیر رفتاری با کلمات و عبارات مبهم و نامشخص بیان می‌شوند و در نتیجه به سهولت قابل اندازه گیری نیستند.

فرض کنید یکی از هدفهای درس معلم دستور زبان فارسی به صورت زیر بیان شده باشد :‌

دانش‌آموز باید در پایان سال دستور زبان فارسی بداند.

منظور جمله بالا نه برای معلم کاملاٌ مشخص است نه برای دانش‌آموز. آیا منظور این است که دانش‌آموز خواهد توانست تعدادی اصطلاح دستوری را حفظ بگوید. یا فاعل و فعل را تعریف کند، یا جمله هایی با ساختمان درست دستوری بنویسد ؟

معلم باید پیش از اقدام به عمل آموزش، برای این گونه سئوالها جوابهای دقیق پیدا کند، ‌یعنی هدف نسبتاٌ کلی و مبهم بالا را بشکند و اجزاء رفتاری تشکیل دهنده آن را مشخص نماید، ‌آنگاه هدفهای آموزشی خود را بر اساس تغییرات مطلوبی که می خواهد در رفتار و اعمال دانش‌آموزان و دانشجویان ایجاد کند، بنویسد. آنچه از این راه به دست خواهد آمد همان هدفهای دقیق رفتاری هستند که تغییرات مورد نظر را در قالب عباراتی که حاکی از رفتار و اعمال اندازه گیری در یادگیرنده هستند بیان می‌کنند.

 

8-2- فواید استفاده از هدفهای رفتاری :

1- اولین فایده بیان هدفهای آموزشی بر حسب رفتار و اعمال یادگیرنده این است که استفاده از این نوع هدفها کار طرح و اجرای آموزش را برای معلم آسان می‌کند. هر فعالیتی، از جمله آموزش، در صورتی موفقیت آمیز است که شخص از پیش بداند به چه منظوری به آن فعالیت می پردازد.

2- فایده دیگر کاربرد هدفهای رفتاری آسان کردن عمل ارزشیابی معلم از آموخته های دانش‌آموزان و دانشجویان است. یکی از راههای کمک به ارزشیابی تحصیلی بیان هدفهای آموزشی به صورت هدفهای رفتاری است.

3- استفاده از هدفهای رفتاری در آموزش فواید دیگری دارد و آن کمکی است که به دانش‌آموزان دانشجویان در امر یادگیری می‌کند. اگر یادگیرنده از پیش بداند که معلم در پایان کار از او چه انتظاراتی خواهد داشت و این انتظارات را به طور دقیق و آشکار به یادگیرنده بگوید، یادگیرنده با آرامش خاصر و آمادگی بیشتر به یادگیری آنها خواهد پرداخت. اما اگر هدف درس برای یادگیرنده مشخص نباشد و نداند که در پایان کار معلم از او چه خواهد خواست، نسبت به کارش دلسرد خواهد بود و انگیزه کمتری برای یادگیری مطالب خواهد داشت. همچنین بیان هدفهای آموزشی در قالب عبارات روشن رفتاری در آغاز درس یادگیرنده را در راهی که در پیش خواهد گرفت و به آنچه که قرار است برسد یاری خواهند داد، و در جریان یادگیری با مقایسه پاسخای یادگرفته خود با آنچه درهدفها گنجانده شده، مرتباٌ به ارزشیابی از یادگیریهای خود و رفع نواقص آنها خواهد پرداخت.

 

9-2- روش تهیه هدفهای رفتاری :

اگر هدفهای آموزشی را به دقت مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید که همه آنها از سه جزء اصلی فاعل، فعل، و مفعول تشکیل می‌شوند به هدف زیر توجه کنید :

از دانشجو انتظار می رود بتواند بدون کمک گرفتن از کتاب تمام فواید استفاده از هدفهای رفتاری گفته شده در کتاب را بگوید.

در هدف بالا، دانشجو فاعل جمله است. این فاعل در همه جملات هدفهای رفتاری یکسان است. هر چند گاهی این فاعل دانشجو است. زمانی دانش‌آموز یا کارآموز و گاهی هم یادگیرنده یا عناوینی دیگر است. اما آنچه در این هدفها تغییر می‌کند، یکی فعل جمله و دیگری مفعول آن است. مفعول جمله هدف رفتاری در برگیرنده بخشی از موضوع یا محتوای درس و فعل آن نشان دهنده عمل یا رفتاری است که یادگیرنده در رابطه با آن موضوع یا محتوا باید انجام دهد. مثلاٌ در هدف بالا مفعول جمله « فواید هدفهای رفتاری » است بخشی از محتوای فصل حاضر است، ‌و فعل آن یعنی « گفتن این فواید » نشان دهنده عمل یا رفتار یادگیرنده در رابطه با آن موضوع است.

مطابق آنچه گفته شد، ‌برای تهیه هدفهای رفتاری باید در انتخاب مفعولها و فعلهای جمله هایی که برای بیان هدفها به کار می‌بریم دقت کنیم یعنی باید مفعول جمله را از میان موضوعها و مطلبهایی که آموزش میدهیم انتخاب کنیم و فعل آن را طوری برگزینیم که نشان دهد یادگیرنده در رابطه با آن موضوع چه کاری باید انجام دهد. برای اینکه تمام موضوعات و مطالب مهم را در بیان هدفهای آموزشی رفتاری خود منظور نماییم و چیزی را فراموش نکنیم، ‌استفاده از جدول مشخصات درس یک تدبیر بسیار مفید است.

 

جدول مشخصات :

جدول مشخصات درس یک جدول دو بعدی است با تعدادی ردیف وستون متناسب با محتوای درس و هدفهای آموزشی معلم.

 

روش تهیه هدفهای رفتاری کامل :

نخستین گام در نوشتن هدفهای آموزشی رفتاری بیان این هدفها در قالب عبارات و جملات روشن و قابل اندازه گیری است. به سخن دیگر، یک هدف آموزشی در صورتی رفتاری خوانده می‌شود که به صورت عملکرد یادگیرنده یعنی عملی که در پایان درس یا دوره آموزشی از او انتظار میرود بیان شود. علاوه بر این ویژگی مهم، ‌هدفهای کامل رفتاری دارای دو ویژگی مهم دیگر هستند که شرایط عملکرد و ملاک عملکرد نام دارند.

رابرت میگر، ‌پرچمدار نهضت هدفهای رفتاری، در کتاب معروف خود با نام تدارک هدفهای آموزشی ( 1961، ترجمه زنگنه و شمشیری، 1355 ) ویژگیهای فوق را به شرح زیر مشخص کرده اند :

 • بیان هدف به صورتی عینی و قابل مشاهده و قابل اندازه گیری، یعنی برحسب عملکرد دانش‌آموزان.
 • توصیف شرایطی که با توجه به آن یادگیرنده باید عملکرد خود را نشان دهد.
 • ملاکهای یا معیارهایی که به وسیله آن میزان پیشرفت یادگیرنده در رسیدن به هدفها سنجیده می‌شود.

برای تعیین ملاک یا معیار عملکرد، نویسنده هدف باید بکوشد تا از طریق ازفزودن کلمه یا کلمه هایی به بیان هدفها که میزان موفقیت یا دقت یادگیرنده را نشان می‌دهد نوع یا سطح عملکرد مورد قبول را مشخص کند. این ملاک نشان دهنده حداقل سطح یا مقدار عملکرد مورد قبول است. میگر در کتاب تدارک هدفهای آموزشی راههای مشخص کردن ملاک عملکرد را به شرح زیر بیان کرده است :‌

 • با استفاده از محدوده زمانی : یعنی از طریق محدود کردن زمان انجام عملکرد، مثلاٌ دانشجو باید بتواند با استفاده از فرمول ضریب همبستگی، حداکثر در پانزده دقیقه، ضریب همبستگی بین دو دسته عدد را که معلم به او می‌دهد حساب کند.
 • با توجه به تعداد پاسخها : یعنی از طریق تعیین تعداد پاسخهای درست، ‌مثلاٌ دانش‌آموز باید بتواند، از میان فهرستی از نام شعرا و نویسندگان گذشته ایران که معلم در اختیار او میگذارد، حداقل نام پنج شاعر و نویسنده دوره غزنویان را نام ببرد.
 • با توجه به درصد یا نسبت : یعنی از طریق ذکر درصد یا نسبت پاسخها، مثلاٌ دانش‌آموز باید بتواند، بدون کمک معلم یا هر کس دیگر، ‌حداقل 90 درصد مسائلی را که معلم به او می‌دهد درست حل کند.
 • با توجه به ویژگیهای عملکرد : ‌یعنی از طریق مشخص کردن ویژگیهای مهم عملکرد درست، مثلاٌ یادگیرنده باید، ‌با استفاده از یک ترازوی دقیق که در اختیار او گذاشته می‌شود، مواد شیمیایی را تا میلی گرم اندازه گیری کند.

« یا » دانش‌آموز بتواند با استفاده از وسایل مورد نیاز که در آزمایشگاه فیزیک موجودند، یک زنگ اخبار بسازد، طوری که با طرح داده شده در کتاب فیزیک دقیقاٌ مطابقت کند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

می 2

مقدمه:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فصل اول : مقدمه پژوهش

 

1-1– مقدمه

اساس زندگی هر موجود زنده بر تغییر و تحول همراه با دگرگونی متکی است. آدمی ذاتاًٌ در حال رشد و تکامل است و حیات هر انسان، بر چگونگی تربیت او در کودکی استوار است. آنچه مسلم است، این است که ضمیر کودک در بدو تولد، پاک و عاری از هر گونه تصاویر و نقش بندی است.

در دوره طفولیت، بویژه قبل از سه سالگی، کم کم صفحات خالی ذهن نقش می‌گیرد و در 4 و 5 سالگی استعدادهای عقلی به مرور آشکار و نمایان می‌شود.

6سالگی، سن ایجاد رابطه کودک با دبستان است. نوآموز خردسال کم کم با مدرسه آشنا می‌شود. معلم کلاس او که با فنون تدریس و علم روانشناسی آشنائی دارد آموخته است که چگونه بیاموزد. او با علاقه و توانائی، لحظات طلائی عمر خود را نثار فراگیرندگان می‌کند و اصول مهمی را که در موفقیت یک معلم موثر است مد نظر دارد.

بچه های مدرسه ابتدائی پرسشگرند. آنها مجذوب محیط اطراف، ‌حیوانات، گیاهان، بدنشان، ‌آسمان و ماوراء آن و انواع پدیده هایی که ممکن است برای آنها سحر آمیز باشند می‌شنوند.

این علاقه مندی ذاتی دانش‌آموزان به علم، به معلم کمک می‌کند تا تدریس علوم به کودک برای معلم نسبتاٌ آسان و لذت بخش باشد.

زمان زمان رشته نظامهای آموزشی است. بطور کلی جامع مشخص کرده است که نظامهای مدرسه ای ما نیازهای جاری را برآورده نمی‌سازند و ما باید به سمت یک بازسازی حرکت کنیم اما از آن مهمتر، شاغلین نظامهای آموزشی به کوششهایی که برای بازسازی صورت می‌گیرد جهات تازه ای داده اند، و برای مسائلی که آموزش و پرورش با آن روبروست دیدگاه سیستمی را ایجاد کرده اند [1].

نخستین طبقه بندی در زمینه هدفهای تربیتی در حیطه شناختی در سال 1956 توسط بلوم و دیگارن پایه گذاری شد.

گرچه پس از تدوین این اثر تا مدتی به آن توجه و عنایتی نشد اما بتدریج در کشور آمریکا با موفقیت و استقامت روبرو شد و سپس در اروپا و سایر نقاط جهان شهرت یافت. علت موفقیت آن به خاطر عقلائی کردن، به نظم درآوردن و ارزشیابی امور آموزشی که مدتهای مدید بر اساس ذهنیات و قضاوتهای شخصی انجام می‌شد، بود.

از مزایای طبقه بندی بلوم این است که وی مطالب را با بیانی آشنا برای معلمان توضیح می‌دهد و فعالیتهای پیچیده یادگیری را به روشنی تقسیم بندی و تفکیک می‌کند و تعداد سطوح و طبقاتی که بلوم در زمینه یادگیری ارائه می‌دهد اندک و سازمان یافته است. همچنین از نظر ساخت از اصل آسان به مشکل پیروی می‌کند [2].

در این طبقه بندی، هدفهای آموزشی ابتدا به سه حوزه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی تقسیم شده اند. حوزه شناختی، دانش و معلومات و توانائی و مهارتهای ذهنی را شامل می‌شوند.

حوزه عاطفی با علاقه و انگیزش و نگرش سروکار دارد و حوزه روانی – حرکتی به فعالیتها و مهارتهایی که هم جنبه روانی و هم جنبه جسمانی دارد، مربوط می‌شود [3].

بطور کلی تا وقتی انسان به مشکلی برخورد نکند و زندگی او از روی عادت و یا بر مبنای دور زدن مشکلات سیر کند خلاقیتی در کار نخواهد بود.

ولی همینکه به مشکلی برخورد کرد و خواست آن را حل کند فرایند فکری و اعمالی که متعاقب آن برای حل مشکل ایجاد می‌شود خلاقیت نام دارد و اگر بخواهیم فرضیه پرورش خلاقیت کودک فراهم شود ضروری است در برنامه‌ریزی درسی و تنظیم محتوی، محتوای کتاب و اهداف آموزشی را طوری سازماندهی کنیم که در یادگیری مفاهیم و پرورش آنها، یادگیرنده، خود با توجه به فعالیتهای یادگیری در کلاس و خارج از آن، سبب می‌شود که فرد اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشد و هم زمینه رشد اتکای به نفس و استقلال فکری وعدم وابستگی به دیگران را فراهم کند.

با پیشرفت علوم و پیچیده شدن جوامع، نیازهای فردی و اجتماعی نیز پیچیده می‌شود.

ارضای این نیازها احتیاج به علوم و فنون پیچیده دارد. کسب این علوم در سایر روشهای آموزشی پیشرفته امکانپذیر است. بنابراین وظیفه و مسئولیت معلم نسبت به گذشته سنگینتر و مشکلتر شده است.

چشم انداز تغییر در برنامه درسی علوم اکنون در حال شکل گیری است. اهداف آموزش این درس باید معطوف به شرایط زندگی فردی و رفع نیازهای اجتماعی باشد و برای آماده ساختن دانش‌آموزان جهت ورود به قرن جدید اصلاح ضروری می‌باشد.

از آنجائیکه یکی از اهداف عمده موسسات، آموزش و پرورش فوه تفکر منطقی دانش‌آموزان است این سئوال پیش می آید که آیا نظام تعلیم و تربیت کشور ما به گونه ای طراحی شده که دانش‌آموزان را صاحب تفکر خلاق بکند و منطقی بار بیاورد ؟ آیا محتوای کتاب درسی بطور کلی در جهت منطقی بار‌آوردن تدوین شده است یا نه ؟ و آیا به الگوهای روشهای جدید که بر اساس تفکر منطقی و پرورش خلاقیت پی ریزی شده اند توجهی شده است ؟

در سیستم متمرکز، ‌طراحان و برنامه‌ریزان درسی اهداف محتوا، روشهای تدریس و سازماندهی و ارزشیابی را در قالب کتب درسی تهیه و تدوین می‌کنند بنابراین یکی از جنبه های بررسی و قسمت مهم آن بدون شک بررسی دقیق اهداف و آشنا بودن معلمان با این اهداف می‌باشد که میتوان نتیجه گرفت که سیستم آموزشی در نهایت چه اهدافی را دنبال می‌کند و تمایل دارد فراگیران به چه توانمندیها، نگرش و دانش هایی و تا چه حد و در چه سطحی دست یابند.

حال در پی آن هستیم که معین کنیم میزان آشنایی معلمان با اهداف کتاب علوم تجربی سال چهارم ابتدائی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان چگونه است ؟ چون تا معلم با اهداف کتاب درسی آشنائی نداشته باشد نمی‌تواند تغییرات لازم را در شاگردان بوجود آورد.

 

2-1- بیان مسئله پژوهش :

سه حوزه طبقه بندی بلوم بخصوص اهداف حوزه شناختی ارزش یکسانی ندارد بطوریکه برخی از آنها ارزشمندتر هستند و بیش از انواع دیگر دانش‌آموزان را در جهت درک جهان پیرامون خود کمک می‌کنند از این رو شناخت برنامه درسی و تعیین موفقیت هر کدام می‌تواند کمک شایانی به روند رو به رشد یادگیری فراگیران بنماید.

تغییرات روزافزون علوم و تکنولوژی و نیز اندیشه های نو ایجاب می‌کند تا کتابهای درسی حاوی آخرین یافته های علمی‌باشند. با وجود گذشت یک قرن که آموزش علوم به صورت درسی مستقل در برنامه های درسی مقاطع مختلف وارد شده اما تا امروز کاملاٌ به اهداف خود نرسیده است. با توجه به مطالب عنوان شده ما پژوهشگران قصد داریم به این موضوع بپردازیم که :

میزان آشنایی معلمان علوم با هداف کتاب درسی علوم سال چهارم ابتدائی در ناحیه 3، شهرستان مشهد و ناحیه 6 و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان چگونه است ؟

 

1 – کانیه آر، ‌ام و برگز، لسلی جی واثردبلیو، اصول طراحی آموزش خدیجه علی آبادی، 1374، ص 24

1 – صفوی، ‌امان الله، کلیات روشها و فنون تدریس، 1372،  ص 56.

2 – سیف، علی اکبر، روانشناسی پرورشی، 1370، ص 97

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت