آگوست 12

پایان نامه مدیریت:تعیین حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم

ابعاد خدمات بیمه‌ای

زودگذری : بیمه، نوعی فعالیت خدماتی است که می تواند در طول یک دوره زمانی طولانی دوام داشته باشد. این خصوصیت از اهمیت زیادی برخوردار است و باعث بعضی از تفاوت ها بین بیمه و دیگرخدمات می شود. اما با این وجود، این خصوصیت ، شباهت های اساسی بیمه با خدمات دیگر را دستخوش تغییر نمی کند مثلا پرداخت خسارت توسط یک شرکت بیمه، صرف نظر از ارزش مادی که ایجاد می کند در مقایسه با کالاهای ملموس، هیچ گونه عنصر بادوام و ماندنی ندارد که بتواند برای مدتی باقی بماند. علاوه براین دربسیاری از اوقات، نیاز فرد به بیمه، یا تهیه خرید یک بیمه نامه تامین می‌شود.

فرد مداری : باتوجه به اینکه در برقراری روابط بیمه ای، وجود اعتماد، بسیار ضروری است، از این رو در بیمه، افراد و شخصیت، نگرش و رفتار آنها، بسیار مهمتر از فعالیت های خدماتی دیگر است. به طوری که می تواند بیشترین نقش را در برقراری روابط نامناسب بیمه ای داشته باشد.

غیرقابل ذخیره بودن :این ویژگی تقریبا در مورد کل سیستم بیمه مصداق دارد ونه تنها به خرید اولیه بیمه مربوط می‌شود بلکه با تمام روابطی که بعدا نیز ممکن است به وجود آید ارتباط پیدا می کند. آنچه که در مورد بیمه می تواند نگهداری و حفظ شود  مثلا مدارک مربوط به سررسید بیمه نامه های عمر به عنوان چیزهای که قابل ذخیره کردن هستند قلمداد نمی شوند.

منحصر به فرد بودن : این ویژگی ممکن است درباره بیمه تا حدودی  متفاوت باشد. در رشته هایی از بیمه  که ارائه خدمات به نوعی شبیه خط تولید انبوه است و می توان حالت یک نواختی برای آن قائل شد ، مانند بیمه اتومبیل ،شاید تا حدودی استاندارد پذیر باشد. اما حتی در چنین حالتی نیز به میزان زیادی ، ویژگی منحصر به فرد بودن خدمت به ویژه در زمان خسارت وجود خواهد داشت .

تاثیرپذیری از مصرف کنندگان : این ویژگی نیز ممکن است درباره بیمه تا اندازه ای با خدمات دیگر متفاوت باشد . اما همان گونه که بعدا تشریح خواهد شد، ادراکات و پیش ذهنی های مصرف کننده، عامل مهمی در خرید بیمه نامه و یا تدوام یک قرارداد بیمه محسوب می شود. باتوجه به ویژگی هایی که برشمردیم می توان نتیجه گرفت که سیستم بیمه هرچه بیشتر بتواند بر ادراکات مصرف کننده تاثیر مطلوب داشته باشد، ویژگی های  خدمتی بودن آن بیشتر می شود. بیمه به طور۱۰۰% خدمت نیست؛ ولی به محصولات غیر ملموس، خیلی نزدیک تر است تا محصولات ملموس. مصرف کننده خدمات به هر نوعی از خدمت به عنوان محصولی خاص با یک سری خدمات جنبی نمی نگرد بلکه به عنوان یک کل به آن نگاه می کند. مصرف کننده ازهرنوع که باشد خدمات را به عنوان یک فرآیند کلی در نظر می گیرد و این فرآیندی است که بازاریابی  مدیر بازار باید برای آن بازارسازی کند (ناصحی فرو همکاران، ۳۹).

۲-۵-انواع بیمه

برای رسیدن به یک طبقه بندی مناسب ، بازارهای بیمه رابه پنج حوزه بیمه فردی، بیمه خانوار، بیمه کسب وکار ،بیمه مزایای کارکنان و بیمه اجتماعی تقسیم می کنیم.( اوترویل ، ۱۳۸۱)

در تقسیم بندی دیگر انواع اصلی بیمه عبارت انداز :

بیمه های بازرگانی و بیمه های دولتی (عمومی ) ، که بیمه های بازرگانی خود به بیمه های اشخاص (عمر ، حوادث ، درمان ) ،بیمه های اشیاء ، بیمه های مسئولیت و بیمه های زیان پولی تقسیم می شوند و بیمه های دولتی نیز شامل بیمه های اجتماعی می باشند.

۲-۵-۱-بیمه عمر

بیمه های عمر ، جزء بیمه های اشخاص محسوب می شوند. بیمه عمر ،  قراردادی است که به موجب آن بیمه گردر مقابل دریافت حق بیمه، متعهد میشود که در صورت فوت بیمه گذار یا در صورت زنده ماندن او در موعد تعیین شده در قرارداد، مبلغ تعیین شده در قرار داد را به بیمه گذار یا شخص معیین شده از سوی او بپردازد ( اوبر، ۱۳۷۸).

قراردادهای بیمه عمر را به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرده اند :

 • بیمه عمر زمانی (به صورت فوت یا خطر فوت ساده زمانی )
 • بیمه تمام عمر
 • بیمه عمر و پس انداز
 • مستمری ها ( باقری گیگل، ۱۳۸۴)

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

آگوست 12

دانلود پایان نامه بررسی حق بیمه درمان سرانه و نرخ تورم

بیمه های به شرط فوت

قراردادهایی که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود در صورت فوت بیمه گذار در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه مستمری تعیین شده در قرار داد را به استفاده کننده بپردازد. این نوع بیمه معمولا یک ساله صادر می شود و دارای چهار نوع زیر است :

الف) بیمه تمام عمر : برپایه این قرارداد ، بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه گذار در هر زمان، سرمایه بیمه مذکور در قرار داد را به استفاده کننده بپردازد. در برابر این تعهد بیمه گر، بیمه گذار نیز متعهد پرداخت حق بیمه برطبق قرارداد است. پرداخت حق بیمه به صورت یکجا به هنگام بستن قرار دادن و یا به صورت پرداخت اقساطی است. در صورت پرداخت اقساطی ، بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه ها در تمام مدت بیمه نامه می گردد و این که متعهد می شود که اقساط حق بیمه را تا پایان مدت تعیین شده در قرار داد بپردازد . این گونه قرارداد بیمه عمر، تشابه زیادی با قرارداد بیمه عمر از نوع پس اندازی دارد و دربرگیرنده اندوخته ریاضی است، بدین معنا که بیمه گر می داند که باید به تعهد خود در مورد پرداخت سرمایه بیمه عمل کند. تنها چیزی که جنبه  احتمال دارد ، تاریخ پرداخت یا تاریخ انجام تعهد بیمه گر است. این گونه بیمه عمر نسبتا گران است، با این وصف  به صورت تامین تبعی می توان از آن استفاده کرد ( به منظور تصفیه حقوق ، بدهی مربوط به ارث ، تامین مبلغ مانده بدهکار قراردادهای جاری متداول برای زمان فوت بیمه گذار ، پرداخت اجاره بهاء ، هزینه تلفن و…..) ( اوبر، ۱۳۷۸).

ب)بیمه های عمر زمانی :در این نوع بیمه نامه ها ، سرمایه مورد تعهد تا زمان معینی  قابل  پرداخت است و پس از انقضای این مدت ( که آن را مدت بیمه نامه  می نامند)، بیمه خاتمه یافته و بیمه گر تعهدی ندارد.

ج ) بیمه عمر با سرمایه نزولی یا مانده بدهکار : در این نوع بیمه، سرمایه متناسب با زمان به تدریج کاهش می یابد. مثلا اگر بیمه گذار بیمه نامه ۲۰ ساله خریداری نماید، اگر فوت در سال اول قرارداد روی دهد، بیمه گر باید تمام سرمایه و اگر در سال دوم اتفاق افتد  ودر سال سوم  سرمایه  را و الی آخر سرمایه پرداخت کند . این بیمه بیشتر در بانکها و موسساتی که وام ( دراز مدت یا کوتاه مدت ) پرداخت می کنند، کاربرد دارد . چون طبق قرار داد با پرداخت هر قسط وام  به همین  میزان از تعهدات بیمه گر کاسته می شود و تعهد بیمه گر در مقابل وامی  که بیمه گذار دریافت نموده، مبلغ وام منها اقساطی پرداختی است .

د) بیمه عمر با سرمایه صعودی : دراین نوع قرارداد، سرمایه بیمه برحسب تصاعد عددی در هر سال که فوت پیش آید افزایش می یابد. به این صورت که چنانچه فوت در سال اول پیش آید تمام سرمایه بیمه مثلا۰۰۰,۰۰۰,۵۰ ریال پرداخت می شود و اگر در سال دوم اتفاق افتد ۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰ریال و چنانچه در سال سوم فوت پیش آید ۱۵ میلیون  و الی آخر تا پایان قرارداد (امیری، ۱۳۸۲).

ه) بیمه عمر پنج ساله تکراری : دراین نوع قراردادها، حق بیمه هر پنج سال یکبار تعیین می شود و این نوع بیمه ها هر پنج سال یکبار برحسب افزایش سن بیمه گذار تغییر می کند. معمولا به جای افزایش حق بیمه، سرمایه به نحوی تغییر می کند که بیمه ثابت بماند. کسانی خواهان این قبیل بیمه نامه ها هستند که در سال های اول نمی توانند حق بیمه های بیشتر بپردازند ( امیر ،۱۳۸۲ ).

۲-۵-۳-بیمه های به شرط حیات

به موجب این نوع قرار دادها که چندان متدوال نیستند، بیمه گر متعهد می شود که در مقابل دریافت حق بیمه مقرر، مبلغ معینی را در سر رسید توافق شده ( در صورت زنده ماندن بیمه گذار ) به بیمه گذار بپردازد. ویژگی مشترک این دسته از بیمه های عمر، جنبه پس اندازی  آنها است. درواقع دراین قراردادها به یاری توانایی مالی موجود ،  منابع مالی برای آتیه تامین و فراهم می شود (اوبر ،۱۳۸۷). در این نوع بیمه، بیمه گر  از محل  ذخایر ریاضی ، منابع مالی زیادی در اختیار دارد که با سرمایه گذاری آنها قدرت و توانایی مالی کافی جهت ایجاد تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و استفاده کنندگان دارد که بخش عمده در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها را به استفاده کنندگان برمی گرداند.

۲-۵-۴-بیمه های عمر و پس انداز ( مختلط پس انداز )

این نوع بیمه ها از ترکیب دو نوع بیمه خطر فوت و بیمه به شرط حیات به وجود می آیند ( فرجادی، ۱۳۵۴). دراین نوع قرارداد بیمه، مخاطره فوت و احتمال زنده ماندن بیمه شده یکجا و همزمان مورد تامین بیمه گر قرار می گیرد. عنوان مختلط بدان معنی نیست که بیمه گر نخست احتمال زنده ماندن و پس از آن خطر فوت رابیمه می کند ؛بلکه منظور این است که بیمه گر برحسب اوضاع و احوال و شرایط به تعهد خود در مورد یکی ازاین دو مخاطره عمل می کند.

این نوع بیمه پیوندی ، با وجود حق بیمه نسبتا سنگین ، از موقعیت آشکاری بردار است ( اوبر ، ۱۳۷۸).بیمه های مختلط پس انداز از یک بیمه عمر با سرمایه نزولی و یک عامل پس انداز صعودی تشکیل شده است ، یعنی عامل پس اندازی به تدریج زیاد می شود ، تا آنکه در پایان مدت با سرمایه بیمه برابر شود .این مدت زمان معولا ۲۵،۲۰،۱۵،۱۰،۵و۳۰ سال بیشتر است ( باقری گیگل ، ۱۳۸۴). بیمه عمر و پس انداز ، علاوه بر

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

آگوست 9

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

پیشگفتار:

در این فصل به پیشینه نظری و پژوهشی مرتبط با تحقیق حاضر پرداخته می‌شود. در‌این قسمت این‌مباحث مطرح‌خواهند شد: خانواده؛ ازدواج؛ رضایت زناشویی؛ عوامل موثر بر رضایت زناشویی؛ طرحواره‌ها و نقش آنها در خانواده؛ طرحواره‌ها و ارتباط آنها‌با اسنادها، فرضیاته، انتظارات‌و استانداردها؛ شکل گیری طرحواره‌های خانوادگی؛ طرحواره‌های ناکارآمد و منشاء آنها؛ انواع طرحواره‌ها و خصوصیات آنها؛ سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد؛ طرحواره درمانی و نقش آن در بازسازی طرحواره‌های فردی و خانوادگی. در قسمت پیشینه تحقیق، پژوهش‌های انجام گرفته در راستای موضوع تحقیق که در داخل یا خارج از کشور انجام گرفته‌اند، ذکر می‌شوند.

 

۲-۱٫ خانواده

اولین‌تعریف حرفه‌ای از خانواد را مورداک[۱] (۱۹۴۹؛ به نقل از مینوچین،[۲] ترجمه ثنایی، ۱۳۷۵) ارائه داده است. مورداک ۲۵۰ گزارش قوم شناختی را بررسی کرد که در آنها واژه‌خانواده تعریف و توصیف شده بود. او براساس مطالعه خود این تعریف را ارائه کرد: «خانواده یک گروه اجتماعی است که توسط محل زندگی مشترک، مشارکت اقتصادی و تولید مثل مشخص می‌شود. خانواده شامل بزرگسالانی از هر دو جنس می‌باشد؛ حداقل دو نفر که روابط جنسی تایید شده اجتماعی دارند و یک یا چند فرزند داشته که یا فرزند خودشان و یا فرزند خوانده آنهاست.» خانواده نظام اجتماعی است که براساس ازدواج و قراردادهای آن شکل می‌گیرد و دربرگیرنده روابطی است که شامل از خود گذشتگی، تعهد، صمیمیت و آرامش روحی و جسمی است (مینوچین، ترجمه ثنایی، ۱۳۷۵).

[۱] . Mordock

[۲] . Minu chin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

آگوست 6

پایان نامه ارشد اثر ایمان مذهبی بر سبک‌ دل‌بستگی دوسوگرا دانشجویان

عنوان کامل پایان نامه : ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل

۲-۳-۲٫ دیدگاه‌های مربوط به ایمان و معنویت

بهرام دشتکی (۱۳۸۹) در مقاله‌ای به بهترین نحو دیدگاه‌های پیرامون مذهب و معنویت را گرد آورده است. به گفته‌ی وی، نگاهی اجمالی به بازخورد روان­شناسان برجسته نشان می‌دهد که دست‌کم در حد نظام‌های بزرگ روان‌شناختی، روان­شناسان دیدگاهی بدبینانه به مذهب ارائه کرده‌اند. شاید این برداشت از دین، به فلسفه‌های غالب در آن زمان، حرکت افراطی علوم به‌سوی عینی‌نگری و نیز کنشگری‌های مذهب در آن زمان بازگردد. درمانگران دارای جهت‌گیری روان تحلیلگری، گرایش‌های مذهبی را نشانه‌های انحراف از سلامت می‌دانستند و تحت تأثیر فروید، معتقد بودند که پیوند با خداوند، ادامه‌ی وابستگی دوران کودکی است. بر اساس این نظریه، اعمال مذهبی، تکرار رفتارهای روان­آزرده­وار کودکی درباره‌ی والدین است. فروید می‌گوید که تا زمانی که دنیا تهدیدآمیز و پیش‌بینی‌نشده باشد، انسان در پی پدری متعالی است تا احساس محافظت و احساس ایمنی را در خود به وجود آورد (جنیا ۱۹۹۵، به نقل از جان بزرگی).

مقیاس جهت‌گیری مذهبی آلپورت، مبنای منطقی فراهم کرده است که بر طبق آن، مذهب بهتر درک می‌شود (داناهو، ۱۹۸۵). وی مذهب را به دو صورت درونی و برونی می‌داند و معتقد است که مذهب درونی ساختار معنا دهنده دارد، برحسب این­که تمام زندگی درک شده است. همچنین، آلپورت دریافت که مذهب درونی، با انعطاف‌پذیری، تساهل، پختگی، یکپارچگی و وحدت در ارتباط است و مذهب بیرونی، مذهب آسودگی، قراردادهای اجتماعی و فردی می‌باشد و در ارتباط با طبقه‌بندی‌ها، تبعیض، استثناسازی، ناپختگی، وابستگی، دیدگاه فایده گرا و تدافعی است (دیلی، ۱۹۹۷).

جلال تهرانی (۱۹۹۵) عنوان کرد که مذهب ظاهری در خدمت نیازها و ارزش‌های دیگری از قبیل کسب موفقیت و موقعیت در خانواده یا گروه اجتماعی و مجوز فعالیت‌های به سود فرد است و به جای آن­که روشنی‌بخش ارزش‌ها و زندگی باشد، مانعی در برابر واقعیت است؛ ازاین‌رو، طبیعی است که چنین مذهبی موردانتقاد نظریه‌پردازانی همچون فروید (۱۹۶۴) قرار گیرد که معتقدند مذهب ساختاری روان­نژند دارد و موجب ریا و تعصب می‌شود (مایرز، ۱۹۹۴، به نقل از برآبادی، ۱۳۸۳).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر شادکامی بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر سبک دل‌بستگی دوسوگرا بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر شادکامی دانشجویان.
 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر سبک‌ دل‌بستگی دوسوگرا دانشجویان.
 • بررسی اثر منبع کنترل بر سلامت روان دانشجویان.
 • بررسی اثر ایمان مذهبی بر منبع کنترل دانشجویان.
 • بررسی برازش مدل پیشنهادی پژوهش حاضر (پیش‌بینی سلامت روانی دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی با واسطه­گری شادکامی، سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل

آگوست 4

دانلود پایان نامه :بررسی و تطبیق حقوق پیش بینی شده برای زندانیان در ایران

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

اشتغال و حرفه آموزی زندانیان اردوگاه مرکزی اصفهان

اشتغال و انجام کار در اردوگاه مرکزی اصفهان جز در خصوص کارهای عمومی که مربوط به تنظیف خوابگاه‌ها و اماکنی که زندانی از آن استفاده می‌کند در سایر موارد اختیاری می‌باشد و زندانی هیچ‌گونه اجباری جهت انجام کار ندارد. در حال حاضر نزدیک ۳۰ درصد محکومین این زندان اشتغال به کار دارند و آنان با توجه به نظر شورای طبقه بندی زندان و بر اساس تبحر و تخصص خویش مشغول به انجام  کار مناسب با استعداد و توانایی خویش و امکانات اردوگاه مرکزی می‌گردند. در ضمن اشتغال به کار صرفاً توسط محکومین صورت می‌پذیرد و متهمان نمی‌توانند تقاضای اشتغال به کار داشته باشند. اولویت در اشتغال به کار مربوط به  زندانیانی می‌گردد که علاوه بر تبحر و تخصص لازم دارای تأمین مناسب از نوع وثیقه باشند. در خصوص محکومین تمام محکومین با داشتن شرایط لازم جز محکومین به اعدام می‌توانند تقاضای اشتغال به کار داشته باشند. در مورد این دو دسته اخیر صرفاً به لحاظ امنیتی و اینکه امکان فرار آن‌ها در محیط‌های کار باز و نیمه باز وجود دارد این حق از آن‌ها سلب شده است ولیکن این  زندانیان می‌توانند در کارگاه‌هایی که در محیط بسته وجود دارد مشغول انجام کار گردند. علی رغم اینکه تقاضای اشتغال به کار اردوگاه مرکزی اصفهان زیاد می‌باشد ولیکن به لحاظ عدم امکانات کافی زندان، تمامی متقاضیان نمی‌توانند مشغول به کار گردند.

بر اساس اظهارات ریاست اردوگاه مرکزی اصفهان و بازدیدهای صورت گرفته توسط اینجانب انواع کار محول شده به زندانیان این زندان عبارتند از :

الف) جز کارهای عمومی و اجباری دسته‌ای از  زندانیانی در کارهایی که برای مجموعه زندان می‌باشد داوطلبانه و بدون دریافت اجرت مشغول به کار می‌شوند. این کارها شامل نظافت سایر بخش‌های زندان، ساختمان سازی و امور بنایی مربوط به زندان، انجام تعمیرات وسایل زندان، ترابری و حمل و نقل زندان و… می‌باشد. این  زندانیان در قبال انجام این کارها از مزایای مربوط به اشتغال نظیر مرخصی، ملاقات حضوری و خصوصی و… بهره مند می‌گردند.

۲-۵ کارهای تولیدی زندان که خود به چند دسته کلی تقسیم می‌گردد :

۲-۵-۱ کارهای تولیدی صنعتی زندان

که شامل کارخانجات اردوگاه مرکزی اصفهان و کارگاه بتون می‌باشد. کارخانجات اردوگاه مرکزی اصفهان مجموعه‌ای عظیم داخل در خود زندان می‌باشد که دارای کارگاه‌های بزرگ فلز کاری، تراشکاری، نقاشی، پرس، صافکاری، برق، نجاری و درودگری و خیاطی می‌باشد. در حال حاضر تقریباً ۱۲۰۰ نفر از  زندانیان در این کارخانجات مشغول به کار می‌باشند. محصولات این کارخانه قابل رقابت با محصولات بسیاری از کارخانه‌های بزرگ می‌باشد و سفارش دهندگان تولید محصول به این کارخانه همواره از کیفیت محصولات رضایت کامل دارند.

در حال حاضر این کارخانجات با توجه به مزایده‌هایی که در آن شرکت نموده است دارای قراردادهایی با سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی در خصوص تولید چادر و لباس گرم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص تولید لباس‌های نظامی، چادر، کیسه خواب، کیسه انفرادی، ساک و وسایل نظامی، شرکت مخابرات ایران در خصوص تولید کیوسک و کافی مخابراتی، دولت افغانستان در جهت تولید کیوسک و کافی مخابراتی و شرکت گاز و مخابرات ایران در جهت تولید نوارهای اخطار می‌باشد.

کارگاه بتون نیز تقریباً کاری تخصصی و فنی می‌باشد. در این کارگاه قطعات پیش ساخته بتونی ساختمان‌ها و دیوارهای بتونی تولید می‌گردد و ۸۰ نفر از  زندانیان در آن مشغول به کار می‌باشند.

۲-۵-۲ کارهای تولیدی خدماتی

شاغلین این قسمت تقریباً ۳۰ نفر از  زندانیان در مؤسسه کشاورزی زندان مرکزی اصفهان که در محلی خارج از زندان مرکزی اصفهان واقع در شهر جدید بهارستان می‌باشد مشغول به کار می‌باشند. این مؤسسه دارای۶۰ هکتار زمین کشاورزی بوده که در حال حاضر از ۵ هکتار آن استفاده می‌گردد.

محصولات کشاورزی آن عبارت از گل آفتاب‌گردان، گندم، جو، ارزن و انار می‌باشد. آسایشگاه این کارگران زندانی نیز در محل مؤسسه می‌باشد.

علاوه بر این تعداد از  زندانیان در دامداری و مؤسسه دام و طیور مشغول به کار می‌باشند.

۲-۵-۳ کارهای تولیدی هنری

این کارها شامل خاتم کاری، قلم زنی، قاب سازی، ماکت سازی، سفالگری، سنگ‌های تزئینی، منبت کاری، مجسمه سازی، قالب بافی، کوبلن دوزی، قلاب بافی، منجوق دوزی و سایر رشته‌های هنرهای دستی به صورت جسته گریخته می‌باشد.

۲-۵-۴ کار خدمات اجتماعی

اردوگاه مرکزی اصفهان آمادگی کامل جهت انعقاد قرارداد با نهادهای دولتی و خصوصی و عمومی جهت استفاده از نیروی کار زندانیان می‌باشد. در حال حاضر قراردادهایی با شهرداری، آموزش و پرورش و دادگستری منعقد شده است. این نهادها بیشتر در امور خدماتی و فنی نظیر تنظیف و رنگ آمیزی جدول‌ها و نرده‌های کنار خیابان، ساختمان سازی، محوطه سازی، بنایی و ساخت و ساز، امور فنی و تعمیرات و… از این زندانیان استفاده می‌کنند و در حال حاضر نزدیک دویست نفر از  زندانیان در این نهادها مشغول به کار می‌باشند.

همچنین چند کارگاه کوچک مربوط اردوگاه مرکزی اصفهان وجود دارد که این کارگاه‌ها به شرط استفاده از نیروی زندانی به عنوان کارگر به بخش خصوصی اجاره داده شده است. این بخش تنها از غیر زندانی به عنوان استادکار و جهت آموزش و سرپرستی کارگران زندانی می‌تواند استفاده کند. در این کارگاه‌ها تأمین آب و برق و گاز و نیروی کار ارزان قیمت و سرمایه گذاری اولیه با اردوگاه مرکزی اصفهان و بکارگیری، آموزش و پرداخت حقوق به زندانی با بخش خصوصی می‌باشد. این کارگاه‌ها تحت نظام مختلط می‌باشند.

جهت ایمنی کار تقریباً هر روزه بازرسین اداره کار نسبت به بازرسی کارخانجات و کارگاهها اقدام نموده و همچنین تمامی شاغلین تحت بیمه درمان و حوادث می‌باشند. ساعات کار  زندانیان نیز وفق قانون کار هشت ساعت در روز می‌باشد.

در خصوص حرفه آموزی به  زندانیان قراردادهایی با سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان صنایع دستی و سازمان میراث فرهنگی جهت معرفی استاد کار منعقد شده است. این سازمان‌ها همکاری زیادی با زندان مرکزی در خصوص حرفه آموزی به  زندانیان می‌نمایند. همچنین در مواردی از  زندانیان متخصص به عنوان استادکار استفاده می‌گردد. مشاغل و حرفه‌هایی که به  زندانیان در حال حاضر آموزش داده می‏شود عبارت از تعمیرات رادیو و تلویزیون، تعمیرات تلفن همراه، عکاسی، مکانیک خودرو، آرایشگری، خیاطی، خاتم کاری، تعمیرات کامپیوتر و آموزش مهارت‌های هفت‌گانه کار با کامپیوتر ICDL، قلم زنی، منبت کاری، معرق‌کاری، و سایر هنرهای دستی حسب تقاضای  زندانیان، پرورش قارچ خوراکی و… می‌باشد. پس از پایان دوره‌های آموزشی و موفقیت زندانی در یادگیری مهارت‌های رشته شغلی مورد آموزش به  زندانیان مدرک رسمی دال بر موفقیت در رشته شغلی بدون درج محل آموزش رشته شغلی و زندانی بودن این فرد اعطا می‌گردد.  زندانیان پس از آزادی از زندان با مدرک اخذ شده تا سقف ده میلیون تومان وام اشتغال دریافت می‌نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

جولای 28

پایان نامه سود با احتمال درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

انگیزه های مدیریت سود

در تحقیقهای اخیر، انگیزه های فراوانی برای مدیریت سود شناسایی و معرفی شده است. انگیزه هایی نظیر فشارهای اعمال شده از جانب بازارهای سرمایه، اعتبار و شهرت شخصی مدیریت، قراردادهای پاداش مدیران، هموارسازی سود، کمینه سازی و صرفه جویی در مالیات، کاستن پراکندگی گزارش سود، ارائه تصویری مطلوب از عملکرد شرکت، افزودن قیمت سهام و کاستن هزینه های سیاسی از جمله عواملی هستند که مدیران را به مدیریت سود بر می انگیزد. (لیبی و سیبرت[۱] ، ۲۰۰۹)

اما عمده ترین و بااهمیت ترین عوامل انگیزشی مدیریت سود را می توان به شرح زیر مطرح کرد :

 • انگیزه های قراردادی

شامل دو فرضیه طرح پاداش مدیران و فرضیه قرارداد بدهی می شود.( واتز و زیمرمان[۲] ، ۱۹۸۶)

 

 • فرضیه هزینه سیاسی یا کاهش هزینه سیاسی

فرضیه هزینه سیاسی به بررسی نقش گزینشهای حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. این فرضیه، پیش بینی میکند که شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک، به احتمال زیاد از رویه های حسابداری استفاده میکنند که سود را کمتر نشان میدهند. اندازه و بزرگی شرکت، شاخصی برای توجه و مدنظر بودن وجهه سیاسی آن است. بر این اساس، فرض بر آن است که اگر اشخاص طرف قرارداد شرکت بدانند که سود حسابداری نشان دهنده تملک انحصاری مالک نسبت به سود است، در آن صورت ممکن است این آگاهی برای شرکت گران تمام شود. از این رو، اگر مدیران شرکت ها احساس کنند که در کانون توجهات قرار گرفته اند، این انگیزه را دارند تا از روشهای حسابداری استفاده کنند که سود را کمتر نشان میدهد. آنها با این گونه رفتار سعی دارند تا احتمال اقدامات سیاسی علیه شرکت و در نتیجه هزینه های مورد انتظار سیاسی را کاهش دهند. هزینه هایی که در پی افزایش سود از سوی اتحادیه های کارگری به منظور افزایش دستمزد ازشرکت ها درخواست میگردد، از جمله هزینه های سیاسی است. (شیپر[۳]، ۱۹۸۹).

 

 • انگیزه براورده کردن انتظارهای سود

در صورتی که انتظارهای سود برآورده نشود، می تواند به طور بااهمیتی بر قیمت سهام، شهرت و اعتبار مدیران اثر منفی داشته باشد. بنابراین، مدیران واحدهای تجاری برای اجتناب از بروز چنین پیامدهایی مایل به مدیریت سود هستند.

 

 • دریافت پاداشهای مدیریتی

این فرضیه پیش بینی میکند که اگر بر اساس یکی از معیارهای عملکرد (نظیر سود حسابداری) به مدیر پاداش داده میشود، وی تلاش خواهد کرد تا از روشهای حسابداری استفاده کند که سود و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهد. اگر مبالغ پرداختی به مدیر به طور مستقیم براساس ارقام حسابداری (مانند سود، فروش، داراییها) محاسبه شود، هر گونه تغییردر روشهای حسابداری، میتواند بر پاداش پرداختی به مدیر تأثیرگذار باشد. (همان منبع)

 

 • افزایش ارزش شرکت

یک جریان ثابت سود میتواند سطح بالاتری از سود تقسیمی (در مقایسه با جریان سود متغیر) را تضمین کند که حاصل آن افزایش ارزش شرکت است ، زیرا میزان ریسک کل شرکت را کاهش می دهد. از آنجا که تغییرپذیری روند سودهای خالص شرکت میتواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (در رابطه با دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد، این امکان وجود دارد که مدیر

بتواند از طریق هموارسازی سود (یکی از ابزارهای مدیریت سود) اثری مطلوب بر ارزش سهام شرکت بگذارد.(ریاحی بلوکی، ۱۳۸۱).

 

 • جذب سرمایه

جریان ثابت سود و در نتیجه، سطح بالاتر سود تقسیمی، سبب افزایش تقاضا برای اوراق بهادار شرکت شده، در نتیجه قیمت اوراق بهادارآن افزایش و ریسک سرمایه گذاری در شرکت کاهش می یابد. بنابراین، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان چنین شرکتی را محل امن تری برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار میدانند و شرکت توانایی بیشتری برای جذب سرمایه خواهد داشت. (کارلسون و همکاران[۴]، ۱۹۹۷)

[۱] Libby & seybert 2009

[۲] Watts & Zimmerman, 1986

[۳] Schipper, K. 1989

[۴] Carlson steven and Chenchuramaiah T Bathala. 1997

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

جولای 28

پایان نامه ارشد:ثبات اقتصادی کشورها در بهر ه گیری از مشارکت های عمومی خصوصی

– مشخصات یک تامین مالی پروژه محور

ایجاد یک شرکت مجری پروژه و قابلیت پیش بینی جریانات نقدی آتی آن به عنوان مشخصه های اصلی یک تامین مالی پروژه محور محسوب می شود. از جمله مشخصات دیگر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ضرورت وجود حامی مالی پروژه
 • ضرورت وجود هدف و موضوع مشخص
 • تشکیل نهاد حقوقی مستقل مخصوص پروژه
 • بازپرداخت منابع مالی از محل درآمد پروژه
 • عدم رجوع به حامیان مالی برای بازپرداخت وام ها در حالت بدون حق مراجعه
 • ضرورت انجام مطالعات همه جانبه و ریشه ای
 • وجود تعداد زیاد قرارداد و توافقنامه

این روش تامین مالی در پروژه هایی مورد استفاده قرار می گیرد که دارای دارایی های مشهود و جریانات نقد قابل پیش بینی به نحوی می باشند که اهداف ساخت و اجرا به راحتی در قراردادهای مشخصی قابل دستیابی باشد. علت این است که می توان تشخیص داد که آیا کارها با موفقیت و در محدوده مشخص شده در ابتدای برنامه اجرا شده یا نه.

پیش بینی دقیق جریانات نقد پروژه به عنوان عاملی کلیدی در موفقیت روش تامین مالی پروژه محور محسوب می شود. در حقیقت احتمال برآورد جریانات نقد در سطح قابل قبولی از عدم اطمینان به تخصیص ریسک میان ذینفعان بر مبنای مزیت نسبی هر یک می باشد. قطعیت بالای جریانات نقد بیانگر سطح بالای تامین مالی از محل بدهی بوده و دارایی های پروژه را از شرکت ها و حامیان آن تفکیک می کند.

تفکیک کسب و کار از طریق ایجاد یک شرکت مجری پروژه[۱] محقق می شود. این موجودیت قانونی دارای عمر مستقل و محدود شده ای بوده و در تمامی مستندات وام به عنوام وام گیرنده رسمی محسوب می شود لذا در زمان نکول(و یا ورشکستگی)،حامیان مالی مسئولیت مستقیم نمی پذیرند. از این رو ادعاهای قانونی در زمینه دارایی های شرکت مجری پروژه ( مانند تامین مالی بدون حق مراجعه[۲]) می باشد. این حقیقت که تمامی تعهدات مالی غیر ترازنامه ای می باشند، باعث می شود که در زمان مواجهه با درماندگی مالی دارایی های حامیان مالی مصون بمانند. با این وجود، حامیان مالی بر اساس نوع خاصی از تعهدات قراردادی( تحت اسناد تجاری، مالی و ساخت) که دوره فعالیت را در سراسر دوره عمر پروژه تعریف می کند، دسته بندی می شوند. مثلا ارائه تضمین تکمیل پروژه توسط حامیان مالی در بازارهای در حال توسعه امری معمول می باشد.

 ۲-۲-۱-۷- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور

نمودار زیر روابط میان طرفین اصلی در یک تامین مالی پروژه محور رانشان داده و به توافقات حاکم بر روابطشان اشاره می کند. در صورتی که یک مرجع اختیار عمومی از بخش خصوصی بخواهد تا خدمتی عمومی را ارائه نموده و منابع مالی سرمایه گذاری را تامین نماید، می تواند وارد یک مشارکت عمومی خصوصی با بخش خصوصی شود. در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی بزرگ از جمله ساخت بزرگراه، شرکت مجری پروژه می تواند به ساخت، تملک و عملیات پروژه زیرساختی پرداخته و با استفاده از یک ساختار تامین مالی پروژه محور منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری را تامین کند. منابع بخش خصوصی می تواند از طریق بودجه دولتی یا عوارض جمع آوری شده از استفاده کنندگان یا ترکیبی از این دو روش جبران شود.

 

 

 

 

اعتباردهنده

مرجع اختیار

سهامداران

 

 

توافقنامه تعهد پرداخت سرمایه

شرکت مجری پروژه 

توافقنامه وام                      توافقنامه اعطای امتیاز                                            توافقنامه سهامداران                          

تامین کنندگان

خریداران

                       توافقنامه واگذاری                                                 توافقنامه عرضه

              توافقنامه عملیات و نگه داری

پیمانکار

اپراتور

توافقنامه ساخت

 

شکل ۲-۴- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور

 

۲-۲-۱-۸- نکاتی مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی

در تامین مالی پروژه محور ممکن است از ترکیب مختلفی از روش ها استفاده شود. لذا در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی باید به این موارد توجه شود.برخی از آنها در جدول زیر آمده است:

جدول ۲-۲- موارد مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی

  اثرات توضیحات
افزایش تعرفه ها -افزایش درآمدها و نسبت پوشش بدهی[۳]-توانایی و تمایل محدود مصرف کننده در پرداخت انتقال ریسک از سرمایه گذار به مصرف کنندگان
کاهش هزینه های عملیاتی و تعمیر و نگه داری بهبود کارایی-مالکین معمولا به دنبال کاهش این هزینه ها می باشند. انتقال ریسک از اعتباردهنده به مالکین، مجری، کارکنان و استفاده کنندگان
افزایش سهم تامین مالی از محل سهام کاهش میزان کل بدهی-کاهش پرداخت های بابت اصل و فرع

-افزایش نسبت پوشش بدهی

-افزایش مالیات و سودآوری

-کاهش بازده حقوق صاحبان سهام

 

انتقال ریسک از اعتباردهنده به مالکین
ایجاد حساب ذخیره ایجاد ذخیره اطمینان در زمان مواجهه با کمبود جریانات نقدی-چه کسی به تامین مالی آن خواهد پرداخت؟از محل درآمدها یا طرف ثالث؟

-افزایش هزینه کل پروژه

 

 
ایجاد منابع جدید کسب درآمد افزایش درآمدها و نسبت پوشش بدهیموجب ایجاد ابهام برای شرکت مجری پروژه می شود. از جمله ناشی از اجاره و فروش محصولات جانبی
ضمانت عملکرد مالی از جانب یک نهاد مالی -ایجاد اطمینان در زمان دریافت نقدینگی از دولت-در صورتیکه دولت فاقد یک رتبه بندی- سابقه اعتباری باشد، مفید می باشد. انتقال ریسک به دولت و اعتباردهندگان کنونی

[۱] Special Purpose Vehicle (SPV)

[۲] Non Recourse Financing

[۳] حاصل تقسیم سود عملیاتی قبل از بهره، مالیات و استهلاک بر کل بدهی(Debt Service Coverage Ratio)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل