آگوست 7

پایان نامه ارشد با موضوع حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری مراجع دیگری هستند که به موجب قانون، تحت نظارت مقامات قضایی به طور محدود تحقیقات­مقدماتی را انجام می‌دهند، ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، پلیس، پاسبان اداره شهربانی و غیره آمده است[۱]، مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ «ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق، و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نماید.»

در قانون یاد شده ضابطین دادگستری شامل افراد زیر است.

«۱ـ نیروی انتظامی ۲ـ روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط زندانیان، ۳ـ مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط­دادگستری محسوب می‌شوند.۴ـ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. ۵ـ مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.»

عملکرد ضابطین دادگستری بر حسب این که جرم ارتکابی مشهود وغیرمشهود باشد، در تحقیقات مقدماتی، متفاوت است، آنها در جرایم غیرمشهود مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اطلاع، کسب تکلیف، اخذ راهنمایی و دستور لازم به مقام قضایی صالح خیر دهد. اما در جرایم مشهود، تا حضور مقام قضایی و یا رسیدن دستور و راهنمایی خاص، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ و آلات و ادوات، آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم، تحقیقات مقدماتی را انجام وبلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند و حتی حق دستگیری متهم به مدت ۲۴ ساعت را دارند.[۲]

علاوه بر جرایم مشهود وغیر مشهود، در موارد اعطای نمایندگی از طرف مقام قضایی، نیز ضابطین مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشند. در این موارد اعطای نمایندگی باید صریح و شفاف بوده و قلمرو محدود و معینی داشته باشد. دادن نمایندگی مطلق و بدون قید شرط ممنوع است و باید از آن اجتناب کرد، ضابطین دادگستری نیز از حدود اختیاراتی که در نمایندگی به آن تفویض شده است، و یا جزو اختیارات قانونی آنان می‌باشد نباید تخطی نماید[۳]. تفویض نمایندگی در صورتی وجهه قانونی دارد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضرورت نداشته باشد. ماده ۲۰ قانون آیین دادرستی کیفری ۱۳۷۸ در این خصوص مقرر می‌دارد: «ضابطین دادگستری مکلف‌اند در اسرع وقت، در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند، چنان‌چه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل مسیر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذی‌ربط ارسال نمایند متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (۱۶) این قانون محکوم خواهدشد.»

ماده ۲۷ قانون یاد شده، در مرحله رسیدگی نیز ارجاع تحقیقات به ضابطین دادگستری را ممکن دانسته مقرر می‌دارد: «رییس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد و این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره‌ای از تحقیقات تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.»

فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی

این فصل  متشکل از دو مبحث است که مبحث نخست به مبانی نظری اختصاص دارد و در مبحث دوم، مبانی حقوقی و فقهی حقوق و آزادی های خرد در تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می­گیرد.

مبحث نخست: مبانی نظری

حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین المللی حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها ذکر شده اند و اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می دانند. و هر چند در عمل موارد نقض آن فراوان است‌، حداقل در مقام نظر، مخالفت کمتری دارند. از منظر حقوق طبیعی‌، هنجارهای حقوقی بر پایه مبانی شکل می­گیرند و اراده حکومت صرفاً نقش اعلامی در این باره دارد. بنابراین برای علت ایجاد کننده هنجار حقوقی ناگزیر باید در مبانی آن کنکاش کرده این قرائت از حقوق طبیعی طرفداران جدی ندارد و در خصوص شکل گیری قواعد حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است. که اراده حکومت را نه تنها منبع که مبنای هنجار حقوقی نیز می­داند.[۴] بنابر‌این ضرورت بررسی مبانی منتفی شده است زیرا حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی پرداخت. از جهت عملی نیز تحلیل مبانی، ماهیت حقوقی و آزادی های فردی را روشن تر خواهد کرد و با آن دست اندرکاران عدالت کیفری پای بندی بیشتری به آنها نشان خواهد داد. بنابراین مبانی حقوق دفاعی همان ریشه ها و پایه های موجه ساز حقوق دفاعی اند که در زیر می آید.

گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان

از بین نظریه های موجه ساز حق های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی‌، حق الاهی  و… شاید متقن­ترین آنها نظریه ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان تأکید می کند. بر مبنای این نظریه‌، انسان دارای کرامت ذاتی است. مراد از کرامت ذاتی انسان همان غایت پنداشتن هر انسان درخویشتن خویش است. هرانسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی­توان برای رسیدن به یک هدف (هر چند هدف انسانی) انسان دیگر را وسیله قرار داد.

نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت (به تعبیر کانت) همیشه مورد توجه نبوده و چه بسیار مواردی بوده اند که انسان ها به عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفاده ابزاری قرار گرفته اند، بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام حق است.[۵] از این منظر‌، حق ها خود وسیله حفظ ارزش برتر (‌موقعیت غایی) آدمیان اند و خادم آن تلقی می شوند.

درباره صدق گزاره «‌انسان دارای کرامت ذاتی است» باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزاره فوق را یک گزاره پیشینی ضرورتاً صادق فرض گرفت[۶] زیرا‌، انکار این اصل به نتایج غیر قابل دفاع از قبیل برده­داری، تبعیض و ترجیح بلامرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌انجامد که همه ما به نحو بدیهی بر رد آنها پافشاری می­کنیم. وانگهی، فرق انسان با موجودات دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن (‌خودآگاهی‌) و اختیار (‌قدرت انتخاب‌) است؛ به نحوی که‌، این دو ویژگی بی بدیل را می توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت انسان را استوار بر آن دانست.

انسان واجد شرایط این دو ویژگی قادر به برنامه ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت آینده خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می یابد و کرامت ذاتی اش تجلی پیدا می کند‌. به تعبیر دیگر، فاعلیت اخلاقی انسان- که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است‌– روی دیگر سکه کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن است.‌[۷] انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهرمند از برخی حقهای بنیادین است که در اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بازتاب یافته اند؛ حق هایی مانند منع برده داری‌، منع شکنجه‌، منع رفتار و مجازات های غیر انسانی یا بی­رحمانه، منع سلب خودسرانه حیات افراد، جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانه افراد‌، فرض بی گناهی و….

بر مبنای این نظریه موجه ساز‌، وجود هر یک از این نهادها که با عنوان حق شناسایی شده است‌، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد؛ به نحوی که‌، سلب هر یک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان منجر خواهد شد. طبق این نظریه‌، نظر به اینکه همه انسان ها دارای کرامت ذاتی اند و همه آنان غایت در خویشتن تلقی می شوند‌، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهرمند اند و نباید ترجیح بلا مرجحی در بهره مندی از حق های بنیادین وجود داشته باشد.

بر مبنای این تحلیل‌، حق بهره مندی از حقوق دفاعی از جمله رعایت حریم خصوصی‌، اصل برائت‌، مصونیت مخابرات و… همه حقوق ناشی از کرامت انسان است و از آن جا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهرمند اند، بهره ای برابر از این حق دارند، نقض فرض بی گناهی و حریم منازل و ارتباطات خصوصی همانا تعرض به کرامت ذاتی انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالات

۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی  با فرمت ورد

آگوست 4

پایان نامه بررسی حقوق آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها برای زندانیان

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

بزهکاری در داخل زندان

اصولاً غرایز و نیازمندی‌های انسان اگر به طریق مشروع و قانونی ارضاء و تأمین نگردد، خود می‌تواند از موجبات بزهکاری شمرده شود. پس تا وقتی‌که نیاز هست مسأله تأمین نیاز باقی است و جلوگیری از  ارتکاب جرم یا سایر اعمال انحرافی تنها به صورت تغییر نیازها یا پیدا کردن راه‌های متفاوت برای تأمین آن‌ها ممکن می‌گردد. از جمله نیازمندی‌هایی که در انسان وجود دارد، ارضاء غریزۀ جنسی است که باید تأمین گردد. زندان به دلیل ویژگی‌ها و محدودیت‌هایی که دارد مانع از آن می‏شود که این غریزۀ نهادی به طور طبیعی و مشروع اشباع و ارضاءگردد، در نتیجه سبب بروز انحرافات جنسی در میان زندانیان می‌گردد. هرچند که در زندان‌های کشور برنامه‌های ملاقات خصوصی وجود دارد که زندانیان متأهل می‌توانند در نوبت‌های معین، چند ساعتی را در محل خاص تدارک دیده شده در زندان با همسرانشان ملاقات کنند و به ارضای تمایلات جنسی خود بپردازند ولی این امر با توجه به حجم زندانیان در زندان‌ها و امکانات زندان و موانع و مشکلاتی که در این امر وجود دارد کافی نمی‌باشد همچنین اگر زندان از امکانات و اسباب سرگرمی و تفریحی و ورزشی و اندازه نیاز و قدر لازم برخوردار نباشد، قهراً زمینه بروز  ارتکاب  اعمال ممنوعه‌ای نظیر قمار و شرط بندی فراهم شده و گسترش خواهد یافت.

چنانچه نیاز معتادین و اعتیاد آن‌ها با درمان صحیح و عکس‌العمل مناسب پاسخ داده نشود، خود موجب ورود مواد مخدر به زندان و مصرف آن می‌گردد و حتی ممکن است به تغییر نیاز منجر شده و سبب انحراف جنسی گردد. «قاتلین به دلیل طولانی بودن محکومیتشان و اینکه عفو شامل آن‌ها نمی‏شود به انحراف کشیده می‌شوند، زیرا در این خلاف هم مسأله سرگرمی مطرح است و هم ارضاء نیازی که به شکل طبیعی قابل دسترسی نیست[۱].» کما اینکه درباره معتادین نیز گفته شده است : « موادی‌ها به دو دلیل به انحراف کشیده می‌شوند : الف) مسأله سرگرم شدن و جایگزین کردن یک وسیله سرگرمی به جای استعمال مواد  ب) مجرمین موادی در طول مدت اعتیاد به تدریج غرایز جنسی اشان کم شده و دچار یک نوع رخوت و سستی می‌شوند. بعد از ترک اعتیاد در زندان مجدداً این غرایز خفته در آن‌ها بیدارمی‏شود که نتیجۀ آن انحراف جنسی است[۲]

ضمن اینکه سایر تخلفات و جرایم ارتکابی داخل زندان نظیر خودزنی،ایراد ضرب و جرح و حتی قتل، سرقت و غیره را تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر زندان انجام می‌گیرد، نباید از نظر دور داشت.

۱-۱۰-۱-۳ پذیرش ارزش‌های ضد اجتماعی

مجرمین و محکومین بی سابقه و بی تجربه که برای تحصیل مجازات حبس، روانۀ زندان می‌شوند، در شرایط روحی نامساعد ناشی از محیط نامأنوس زندان قرار می‌گیرند و برای اینکه از وضعیت رنج آور رهایی یافته و از انزوا خارج شوند، ناگزیر باید خودشان را با محیط زندان تطبیق دهند. بر این اساس رفته رفته، تمایل و رغبت آنان برای ایجاد ارتباط به سمت کسانی رفت که دارای سابقۀ تبهکاری بیشتری بوده و به دفعات به زندان آمده‌اند و به دلیل حرفه‌ای بودن و شرارت و سابقه‌شان نفوذ و سلطۀ بیشتر بر محیط زندان دارند و به اصطلاح زندانیان رئیس باند می‌باشند. در نتیجه ارزش‌هایی از زندانیان سابقه دار به زندانیان تازه وارد و بی سابقه القا شده و بر آنان حاکم می‏شود ارزش‌های ضد اجتماعی خواهد بود. از آنجائیکه سازمان شخصیت بزهکاران از استحکام و ثبات شدید و قوی برخوردار نیست لذا در مقابل این تهاجم فرهنگی و ضد ارزش‌ها نمی‌توانند مقاومت و پایداری مناسب نشان دهند، بلکه اعتماد متقابل به یکدیگر امر حتمی جماعتی است که با هم در یک محیط به سر می‌برند و ضامن این اعتماد، هنجارهایی است که زندانیان بین خود رواج می‌دهند[۳].

با کسب همین ارزش‌های ضد اجتماعی است که نه تنها قباحت و زشتی اعمال مجرمانه از بین رفته و زایل می‌گردد، بلکه ممکن است این اعتقاد و شکل گیرد که  مجازات را نوعی ظلم و ستم بر خودشان تلقی کرده، در نتیجه جرایم  ارتکابی را اعمالی تلافی جویانه و انتقامی و کاملاً موجه و اخلاقی بدانند و همین امر سبب پیدایش  مکانیسم توجیه گرایی و دلیل تراشی شده و بدبینی به قانون و دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت. یافته‌های بررسی‌های به عمل آمده درباره زندانیان کشور حکایت از آن دارد که عواملی نظیر تفکیک و طبقه بندی نامناسب زندانیان، اطالۀ دادرسی، برخوردهای غیر اخلاقی و غیر انسانی مراجع انتظامی و محاکم قضایی و به عبارت دیگر عدم رعایت حقوق شهروندی، افزایش سابقه و افزایش بیکاری می‌تواند در ایجاد افزایش حالات فوق‌الذکر مؤثر باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

آگوست 4

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و تطبیق حقوق پیش بینی شده برای زندانیان در ایران

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

 اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در ایران

در خصوص اشتغال و حرفه آموزی به زندانیان آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سال ۱۳۸۰ مواد ۱۱۸ تا ۱۳۰ را به این بحث اختصاص داده است.

به طور کلی اهداف سازمان زندان‌ها در قسمت اشتغال و حرفه آموزی عبارت است از :

۱) آموزش حرفه و فن به زندانیان جهت اشتغال آنان بعد از آزادی.

۲) ایجاد درآمد برای زندانیان به جهت تأمین معاش خانواده در طول مدت تحمل کیفر و پیشگیری از فساد خانواده.

۳) اشتغال و سرگرمی زندانیان برای پیشگیری از بروز مفاسد احتمالی به سبب بیکاری در زندان.

۴) کمک به توسعه اقتصادی و استفاده از نیروی کار[۱].

در ایران به استثنای امور خدماتی داخل بندها، اندرزگاهها و مؤسسات صنعتی، خدماتی و کشاورزی ( که به طور نوبتی و بدون تبعیض توسط زندانیان انجام می‌گیرد ) شرکت زندانیان در برنامه‌های کار زندان اجباری نیست. در همین خصوص ماده۱۲۰ آیین نامه سازمان زندان‌ها مقرر می‌دارد «زندانیان داوطلب پس از انجام آزمایش‌های لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آن‌ها با کسب نظر شورای طبقه بندی و رعایت مقررات این آیین نامه در کارگاه‌های داخل زندان یا موسسات صنعتی،کشاورزی و خدماتی خارج از زندان به کار گمارده می‌شوند.» به این ترتیب شرکت در برنامه‌های کار زندان به عنوان حقی برای زندانیان پیش بینی شده است.با این وجود تبصره ماده ۶۴ آیین نامه مقرر می‌دارد «اشتغال به کار زندانیان در صورات عدم ممنوعیت در حکم، پس از تصویب شورای طبقه بندی خواهد شد.»به این ترتیب  ارتکاب جرم قلمرو حق بودن اشتغال برای زندانیان کاسته شده است و امکان دارد با وجود علاقه و میل زندانی به اشتغال،شورا با درخواست زندانی موافقت ننماید.

همچنین به موجب مقرارت آیین نامه سازمان زندان‌ها، زندانیانی که در زندان‌های با و نیمه باز نگه داری می‌شوند مدت محکومیت خود را با اشتغال به کار یا خدمت می‌گذرانند. بنابراین با توجه به اختیاری بودن شرکت زندانی در برنامه‌های کار، نگه داری زندانیان در زندان‌های باز و نیمه باز مشروط به درخواست زندانی برای اشتغال خواهد بود.این درخواست در شورای طبقه بندی مطرح خواهد شد و شورا با توجه به مواد ۸ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۶ آیین نامه یاد شده در خصوص اشتغال و یا عدم اشتغال و محل استقرار زندانیان تصمیم خواهد گرفت.[۲]

در خصوص نظام کار زندانیان به طور کلی سه نظام به شرح ذیل وجود دارد:

نظام مقاطعه کاری:

که ساده‌ترین و قدیمی‌ترین نظام کار در زندان‌هاست. در این نظام، زندان در عمل در اختیار کارفرمایان خصوصی یعنی صنعت گران یا کشاورزان و پیشه وران گذاشته می‌شوند.این کارفرمایان، وسایل کار و مواد اولیه را تهیه و کار زندانیان را شخصاً نظارت کرده،محصول آن را به حساب خود فروخته و در عوض مبلغی بر طبق قرارداد به اداره زندان می‌پردازند این نظام مدت‌ها به علت عدم توسعه زندان‌های مدرن، فقدان کارگاه‌ها و کارخانجات اختصاصی برای زندانیان،تنها نظام بهره داری از کار زندانیان بوده است.

نظام رژی:

در اوایل قرن ۲۰ بر اثر توسعه زندان‌ها و گسترش ایده اصلاح و تربیت مجرمان از رهگذر کار،کارگاه‌های مجهز و کارخانجات کوچک تولیدی در داخل محوطه زندان به وجود آمد. نام دیگر  این نظام، نظام انحصاری کار می‌باشد که در این نظام تنظیم ساعت کار، میزان دستمزد، نوع کار، تنظیم شرایط بهداشتی و غیره در اختیار مسئول زندان‌ها می‌باشد.

نظام مختلط:

گاهی نظام انحصاری قابل پیاده کردن در تمام زندان‌ها نمی‌باشد. در زندان‌های کوچک که زندانیان کمی دارند ایجاد کارخانه یا کارگاه و تأمین ابزار فنی امکان پذیر نمی‌باشد. در این نظام مقاطعه کار با تهیه مواد اولیه با پرداخت دستمزد به زندانی در زندان سرمایه گذاری می‌کند و دولت راساً اداره زندان و تنظیم برنامه زندانیان را بر عهده دارد[۳]. با توجه به مطالب فوق در زندان‌های ایران نظام انحصاری و مختلط به اجرا گذاشته می‏شود.

به طور کلی نوع کار در زندان‌های ایران را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد :

الف) کارهای عمومی و مربوط به نگهداری مؤسسات زندان نظیر تنظیف خوابگاه‌ها و سالن غذاخوری و سایر مکان‌های زندان که با توجه به ماده ۱۳۰ آئین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها به طور نوبتی و بدون تبعیض توسط زندانیان می‌باید انجام گیرد. دیگر کارهای محوله به زندانیان ایران عبارتند از:

وکیل بند ( مسئول اداره بند و خارج کردن افراد از سلول‌ها و بندها برای آمارگیری و نظافت راهرو یا بند)، کمک وکیل بند، سینی کش (مسئول توزیع غذای زندانیان ) و کمک سینی کش، جارچی (کار صدا کردن افراد و اعلام وقت توزیع غذا را بر عهده دارد و در امور دفتری کمک خواهد کرد ) و کمک جارچی، سلمانی، آبدارچی، مسئول چراغ خانه ( مسئول گرم کردن غذای زندانیان و گرم کردن آب برای تهیه چای)، مسئول حمام و نگهبانی قرنطینه می‌باشد[۴]

ب)کارهای تولیدی : کارهای تولیدی اعم از کارهای صنعتی، کشاورزی و هنری می‌باشد. در زندان‌های ایران کارگاه‌های قالی بافی، هنرهای دستی، مکانیکی، خیاطی، فلز کاری، الکتریکی، جوراب بافی، درود گری، تریکو بافی، بلوک زنی، تراشکاری، بافندگی، حصیر بافی، پلاستیک زنی، تو دوزی اتومبیل، بخاری سازی، چراغ سازی، سماور سازی و غیره دایر می‌باشد[۵].

در زندان‌های ایران برخی مشاغل دیگر که کمتر نیاز به هزینه و سرمایه گذاری دارد نظیر مشاغل گیوه بافی، منجوق دوزی، قلاب بافی، کنده کاری بر روی چوب، سوزن دوزی، خاتم کاری، کوبلن بافی و نقاشی وجود دارد که باید اشاره داشت که برخی از آن‌ها جز فرسودگی جسم و روان زندانی آثار دیگری ندارد و نمی‌توانند آن گونه که باید در اهداف اصلاحی کارایی داشته باشد.

در خصوص حرفه آموزی به زندانیان معمولاً با توجه به واقعیت موجود زندان‌ها معمولاً به آموزش مشاغلی چون عکاسی و آرایشگری به زندانیان  می‌پردازند.

طبق آمار جمع آوری شده از زندان‌های سراسر کشور به طور میانگین ماهانه۲۳۶,۲۸ نفر از زندانیان به حرفه‌های مختلفی مانند کشاورزی، باغبانی، شالی کاری، سیفی کاری، تولید مواد غذایی نظیر نان، آشپزی، شیرینی پزی، ما کارانی سازی، آبنبات سازی، خدمات شهری چون خشک شویی، آرایشگری، صابون سازی، شیشه بری، استخرداری، صنایع دستی، کارهای صنعتی، پوشاک، خدمات رانندگی، پرورش دام، پتو بافی، تولید کفش، تولید پلاک خودرو، بافندگی، پارچه بافی، تولید تابلوهای راهنمایی و رانندگی و سایر مشاغل ( حدود ۷۶ شغل مختلف ) اشتغال داشتند، از مجموع زندانیان شاغل تعداد ۴۹۴,۱۲ نفر در داخل زندان ۴۳۴,۱۰۰ نفر خارج از زندان ۲۰۰۵ نفر در انجمن حمایت از زندانیان و ۳هزار و ۳۰۳ نفر در بنگاه تعاون اشتغال داشتند [۶].

ج) کار خدمات اجتماعی : با شرکت زندانیان در برنامه‌های خدمات اجتماعی، علاوه بر این که زندانیان تجربه نموده و آن‌ها را توسعه می‌دهند. اجرای برنامه‌های خدمات اجتماعی جدایی از فوائد اقتصادی و تأثیر آن بر سلامت و روان زندانیان باعث می‌گردد زندانی خود را به عنوان یک فرد مفید برای جامعه باور نموده و نیز علاوه بر فراموشی محصور بودن خویش در زندان بپذیرد که حبس مورد نظر دادگاه به منظور اصلاح و بازپروری وی بوده است، و نه برای جدا ساختن وی از جامعه و بعد از آزادی از زندان در صدد انتقام گیری از جامعه نباشد.

در زندان‌های ایران با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۳ آئین نامۀ سازمان زندان‌ها اشتغال زندانی در خارج از محوطۀ زندان با تصویب شورای طبقه بندی و موافقت مرجع قضایی مجاز خواهد بود. در برخی از زندان‌ها کشور تعدادی از زندانیان برای انجام کارهای کارگری، باغبانی، اداری و… در اختیار شهرداری و دیگر نهادهای دولتی قرار می‌گیرند. در خصوص ساعات کار  زندانیان در زندان‌های ایران می‌باید این ساعات به گونه‌ای باشد که از ساعات کار کارگران در شبانه روز تجاوز ننماید. با توجه به ماده ۵۱ قانون کار ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز کند. با این وجود کارفرما می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آنکه مجموع ساعات در هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکنند. در مورد کارهای کشاورزی کارفرما می‌تواند با توافق کارگران یا نماینده آن‌ها، ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید. برنامۀ روزانه  زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران طبق ماده ۷۰ آیین نامه سال ۱۳۸۰ به شرح ذیل می‌باشد :« اذان صبح، بیدار باش و تا طلوع آفتاب انجام فرائض دینی و استحمام و نظافت آسایشگاه و انجام امور شخصی، طلوع آفتاب ورزش اجباری صبحگاهی، صرف ناهار و استراحت، ۲بعدازظهر به بعد شرکت در کلاس‌ها یا کارگاه‌ها، مغرب به جای آوردن فرائض دینی، شام و ساعت ۲۲ خاموشی ». ملاحظه می‏شود برنامه کار  زندانیان باید بین ساعات ۸ تا ۱۲ و ۱۴ تا حدود ساعت ۱۸، از طرف رئیس کارگاه یا مؤسسه مربوطه با هماهنگی رئیس زندان تعیین شود. ماده ۱۲۳ آیین نامۀ زندان‌ها در این خصوص مقرر می‌دارد :« ساعات کار و استراحت زندانیان در مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی داخل یا خارج از زندان با توجه به موقعیت محل و نوع کیفیت کار و با رعایت فصل دوم از بخش ۲ این آیین نامه از طرف رئیس کارگاه یا مؤسسه مربوط به هماهنگی رئیس زندان تعیین و به مورد اجرا گذاشته می‏شود.»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

آگوست 4

دانلود پایان نامه :بررسی و تطبیق حقوق پیش بینی شده برای زندانیان در ایران

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

اشتغال و حرفه آموزی زندانیان اردوگاه مرکزی اصفهان

اشتغال و انجام کار در اردوگاه مرکزی اصفهان جز در خصوص کارهای عمومی که مربوط به تنظیف خوابگاه‌ها و اماکنی که زندانی از آن استفاده می‌کند در سایر موارد اختیاری می‌باشد و زندانی هیچ‌گونه اجباری جهت انجام کار ندارد. در حال حاضر نزدیک ۳۰ درصد محکومین این زندان اشتغال به کار دارند و آنان با توجه به نظر شورای طبقه بندی زندان و بر اساس تبحر و تخصص خویش مشغول به انجام  کار مناسب با استعداد و توانایی خویش و امکانات اردوگاه مرکزی می‌گردند. در ضمن اشتغال به کار صرفاً توسط محکومین صورت می‌پذیرد و متهمان نمی‌توانند تقاضای اشتغال به کار داشته باشند. اولویت در اشتغال به کار مربوط به  زندانیانی می‌گردد که علاوه بر تبحر و تخصص لازم دارای تأمین مناسب از نوع وثیقه باشند. در خصوص محکومین تمام محکومین با داشتن شرایط لازم جز محکومین به اعدام می‌توانند تقاضای اشتغال به کار داشته باشند. در مورد این دو دسته اخیر صرفاً به لحاظ امنیتی و اینکه امکان فرار آن‌ها در محیط‌های کار باز و نیمه باز وجود دارد این حق از آن‌ها سلب شده است ولیکن این  زندانیان می‌توانند در کارگاه‌هایی که در محیط بسته وجود دارد مشغول انجام کار گردند. علی رغم اینکه تقاضای اشتغال به کار اردوگاه مرکزی اصفهان زیاد می‌باشد ولیکن به لحاظ عدم امکانات کافی زندان، تمامی متقاضیان نمی‌توانند مشغول به کار گردند.

بر اساس اظهارات ریاست اردوگاه مرکزی اصفهان و بازدیدهای صورت گرفته توسط اینجانب انواع کار محول شده به زندانیان این زندان عبارتند از :

الف) جز کارهای عمومی و اجباری دسته‌ای از  زندانیانی در کارهایی که برای مجموعه زندان می‌باشد داوطلبانه و بدون دریافت اجرت مشغول به کار می‌شوند. این کارها شامل نظافت سایر بخش‌های زندان، ساختمان سازی و امور بنایی مربوط به زندان، انجام تعمیرات وسایل زندان، ترابری و حمل و نقل زندان و… می‌باشد. این  زندانیان در قبال انجام این کارها از مزایای مربوط به اشتغال نظیر مرخصی، ملاقات حضوری و خصوصی و… بهره مند می‌گردند.

۲-۵ کارهای تولیدی زندان که خود به چند دسته کلی تقسیم می‌گردد :

۲-۵-۱ کارهای تولیدی صنعتی زندان

که شامل کارخانجات اردوگاه مرکزی اصفهان و کارگاه بتون می‌باشد. کارخانجات اردوگاه مرکزی اصفهان مجموعه‌ای عظیم داخل در خود زندان می‌باشد که دارای کارگاه‌های بزرگ فلز کاری، تراشکاری، نقاشی، پرس، صافکاری، برق، نجاری و درودگری و خیاطی می‌باشد. در حال حاضر تقریباً ۱۲۰۰ نفر از  زندانیان در این کارخانجات مشغول به کار می‌باشند. محصولات این کارخانه قابل رقابت با محصولات بسیاری از کارخانه‌های بزرگ می‌باشد و سفارش دهندگان تولید محصول به این کارخانه همواره از کیفیت محصولات رضایت کامل دارند.

در حال حاضر این کارخانجات با توجه به مزایده‌هایی که در آن شرکت نموده است دارای قراردادهایی با سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی در خصوص تولید چادر و لباس گرم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص تولید لباس‌های نظامی، چادر، کیسه خواب، کیسه انفرادی، ساک و وسایل نظامی، شرکت مخابرات ایران در خصوص تولید کیوسک و کافی مخابراتی، دولت افغانستان در جهت تولید کیوسک و کافی مخابراتی و شرکت گاز و مخابرات ایران در جهت تولید نوارهای اخطار می‌باشد.

کارگاه بتون نیز تقریباً کاری تخصصی و فنی می‌باشد. در این کارگاه قطعات پیش ساخته بتونی ساختمان‌ها و دیوارهای بتونی تولید می‌گردد و ۸۰ نفر از  زندانیان در آن مشغول به کار می‌باشند.

۲-۵-۲ کارهای تولیدی خدماتی

شاغلین این قسمت تقریباً ۳۰ نفر از  زندانیان در مؤسسه کشاورزی زندان مرکزی اصفهان که در محلی خارج از زندان مرکزی اصفهان واقع در شهر جدید بهارستان می‌باشد مشغول به کار می‌باشند. این مؤسسه دارای۶۰ هکتار زمین کشاورزی بوده که در حال حاضر از ۵ هکتار آن استفاده می‌گردد.

محصولات کشاورزی آن عبارت از گل آفتاب‌گردان، گندم، جو، ارزن و انار می‌باشد. آسایشگاه این کارگران زندانی نیز در محل مؤسسه می‌باشد.

علاوه بر این تعداد از  زندانیان در دامداری و مؤسسه دام و طیور مشغول به کار می‌باشند.

۲-۵-۳ کارهای تولیدی هنری

این کارها شامل خاتم کاری، قلم زنی، قاب سازی، ماکت سازی، سفالگری، سنگ‌های تزئینی، منبت کاری، مجسمه سازی، قالب بافی، کوبلن دوزی، قلاب بافی، منجوق دوزی و سایر رشته‌های هنرهای دستی به صورت جسته گریخته می‌باشد.

۲-۵-۴ کار خدمات اجتماعی

اردوگاه مرکزی اصفهان آمادگی کامل جهت انعقاد قرارداد با نهادهای دولتی و خصوصی و عمومی جهت استفاده از نیروی کار زندانیان می‌باشد. در حال حاضر قراردادهایی با شهرداری، آموزش و پرورش و دادگستری منعقد شده است. این نهادها بیشتر در امور خدماتی و فنی نظیر تنظیف و رنگ آمیزی جدول‌ها و نرده‌های کنار خیابان، ساختمان سازی، محوطه سازی، بنایی و ساخت و ساز، امور فنی و تعمیرات و… از این زندانیان استفاده می‌کنند و در حال حاضر نزدیک دویست نفر از  زندانیان در این نهادها مشغول به کار می‌باشند.

همچنین چند کارگاه کوچک مربوط اردوگاه مرکزی اصفهان وجود دارد که این کارگاه‌ها به شرط استفاده از نیروی زندانی به عنوان کارگر به بخش خصوصی اجاره داده شده است. این بخش تنها از غیر زندانی به عنوان استادکار و جهت آموزش و سرپرستی کارگران زندانی می‌تواند استفاده کند. در این کارگاه‌ها تأمین آب و برق و گاز و نیروی کار ارزان قیمت و سرمایه گذاری اولیه با اردوگاه مرکزی اصفهان و بکارگیری، آموزش و پرداخت حقوق به زندانی با بخش خصوصی می‌باشد. این کارگاه‌ها تحت نظام مختلط می‌باشند.

جهت ایمنی کار تقریباً هر روزه بازرسین اداره کار نسبت به بازرسی کارخانجات و کارگاهها اقدام نموده و همچنین تمامی شاغلین تحت بیمه درمان و حوادث می‌باشند. ساعات کار  زندانیان نیز وفق قانون کار هشت ساعت در روز می‌باشد.

در خصوص حرفه آموزی به  زندانیان قراردادهایی با سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان صنایع دستی و سازمان میراث فرهنگی جهت معرفی استاد کار منعقد شده است. این سازمان‌ها همکاری زیادی با زندان مرکزی در خصوص حرفه آموزی به  زندانیان می‌نمایند. همچنین در مواردی از  زندانیان متخصص به عنوان استادکار استفاده می‌گردد. مشاغل و حرفه‌هایی که به  زندانیان در حال حاضر آموزش داده می‏شود عبارت از تعمیرات رادیو و تلویزیون، تعمیرات تلفن همراه، عکاسی، مکانیک خودرو، آرایشگری، خیاطی، خاتم کاری، تعمیرات کامپیوتر و آموزش مهارت‌های هفت‌گانه کار با کامپیوتر ICDL، قلم زنی، منبت کاری، معرق‌کاری، و سایر هنرهای دستی حسب تقاضای  زندانیان، پرورش قارچ خوراکی و… می‌باشد. پس از پایان دوره‌های آموزشی و موفقیت زندانی در یادگیری مهارت‌های رشته شغلی مورد آموزش به  زندانیان مدرک رسمی دال بر موفقیت در رشته شغلی بدون درج محل آموزش رشته شغلی و زندانی بودن این فرد اعطا می‌گردد.  زندانیان پس از آزادی از زندان با مدرک اخذ شده تا سقف ده میلیون تومان وام اشتغال دریافت می‌نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

آگوست 4

پایان نامه ارشد:بررسی حقوق پیش بینی شده برای زندانیان در ایران

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

طرح پروژه

با توجه به این که پروژه حاضر، بر مبنای توصیف شرایط موجود متهمین و (محکومین ) ارتکاب به جرم حمل و استعمال مواد مخدر  می‌پردازد. از روش پژوهشی توصیفی- پیمایشی که متناسب با موضوع پژوهش حاضر می‌باشد، استفاده شده است.

در این پژوهش از دو روش کتابخانه‌ای و پیمایشی برای تهیه مطالب و گرد آوری داده‌ها استفاده شده است.

۳-۲ روش کتابخانه‌ای

الف – برای تدوین مبنای نظری (تئوریک ) تحقیق: به منظور تبیین ابعاد مسئله از دیدگاه نظری، مطالب با استفاده از کتاب و نشریات فارسی و لاتین و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری و تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق استفاده شده است.

ب- برای پاسخگویی به سئوالات و فرضیه‌های پژوهش پرسشنامه با ۱۸ گویه در پنج مقوله مورد نظر تنظیم گردید.

۳-۳ روش پیمایشی

از آنجا که برای دستیابی به اطلاعات مورد نظر از متهمین و ( محکومین ) به جرم حمل و استعمال مواد مخدر ضروری بود ابزار جمع آوری اطلاعات تهیه شود. لذا ابتدا از طریق نظرخواهی و مصاحبه با متخصصان فن و اساتید صاحب نظر نسبت به تهیه ابزار اندازه گیری اقدامات لازم صورت پذیرفت و به این ترتیب با استفاده از ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) محقق ساخته، داده‌های مربوطه به متهمین و( محکومین ) به جرم حمل و استعمال مواد مخدر جمع آوری شد و به وسیله آمار توصیفی فراوانی آن‌ها توصیف شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۳-۴ جامعه آماری

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل  یک صفت مشترک می‌باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت ( صفت‌ها ) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد [۱]. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متهمین و محکومین به جرم حمل و استعمال مواد مخدر استان اصفهان که همگی در اردوگاه اصفهان به سر می‌برند. که تعداد این افراد در زندان در سه ماه اول یال ۱۳۹۱ برابر با ۳۰۰۰ نفر می‌باشد.

۳-۵ حجم نمونه و روش نمونه گیری

۳-۵-۱ حجم نمونه

انجام هر تحقیق عملی مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت[۲] (جامعه ) به صورت سرشماری [۳] وجود ندارد،لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر می‌آیند که از طریق نمونه گیری [۴] اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده‌های به دست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم [۵] این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند.

به همین منظور محقق باید با توجه به مقتضیات روش تحقیق، ماهیت داده‌ها، نوع ابزار گرد آوری آن‌ها و ساختار جامعه آماری و غیره نمونه‌ای را که معرف کیفیات و کمیات جامعه باشد انتخاب نماید [۶].

بر این اساس و با توجه به محدودیات تحقیق از بین ۳۰۰۰ نفر جامعه آماری متهمین به ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر در استان اصفهان با مراجعه به جدول مورگان، حجم نمونه به تعداد ۴۰ نفر تعیین شد.

۳-۵-۲ روش نمونه گیری

به منظور گرداوری داده‌های مورد نیاز درباره افراد جامعه می‌توان یکی از روش‌های زیر را بکار برد :

الف: گردآوری داده‌ها از طریق شمارش کامل افراد.

ب: گردآوری داده‌ها از طریق نمونه گیری.

در پژوهش‌های علوم رفتاری، نمونه گیری در مقایسه با شمارش کامل از چند جنبه برتری دارد، از جمله این جنبه‌ها می‌توان موارد زیر را برشمرد :

۱- با صرفه بودن.

۲- سرعت عمل و کوتاه‌تر بودن زمان مورد نیاز.

۳- کیفیت داده‌ها از طریق دقت بیشتر در گردآوری و استخراج آن‌ها.[۷]

عمده‌ترین مسئله نمونه گیری، انتخاب واقعی نمونه است. ملاحظه‌های نظری که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت است از :    الف) نماینده واقعی بودن نمونه     ب) تصادفی بودن

از جمله روش‌های نمونه گیری، نمونه گیری سیستماتیک یا منظم است. در این روش برای انتخاب یک نمونه به حجم N از یک جامعه به حجم N، ابتدا حجم جامعه را بر حجم نمونه تقسیم می‌کنیم تا فاصله نمونه گیری مشخص شود :

سپس یک عدد تصادفی را چنان انتخاب می‌کنیم که کوچک‌تر یا مساوی فاصله نمونه گیری باشد. و این عدد مبنای شروع کار خواهد بود پس از آن فاصله نمونه گیری را با اولین فرد نمونه جمع می‌شود و دومین فرد نمونه تعیین می‌گردد. و به این ترتیب فاصله را به نمونه انتخاب شده اضافه می‌کنیم. و سومین فرد نمونه بدست می‌آید.

مزیت نمونه گیری سیستماتیک، سهولت انتخاب واحدهای نمونه است. این روش نمونه گیری در صورتی بکار می‌رود که : الف) فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه (چارچوب نمونه گیری ) در دسترس باشد. ب) تغییرات در جامعه مورد مطالعه شدید نباشد[۸].

در پژوهش حاضر محقق با توجه به امکانات و نوع پژوهش برای نمونه گیری از روش سیستماتیک استفاده کرده است. به طوری که در ابتدا تمامی متهمین ارتکاب به جرم حمل و استعمال مواد مخدر لیست شده در مرحله بعد فاصله نمونه گیری از تقسیم تعداد جامعه آمار (۳۰۰۰ نفر ) بر ۴۰ نفر بدست آمد سپس بر اساس فرمول روش نمونه گیری سیستماتیک نمونه‌های مورد نظر انتخاب شدند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

آگوست 4

پایان نامه ارشد : ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مرکزی اصفهان

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

ابزار پژوهش و شیوه گردآوری اطلاعات

روش‌ها و فنون متعددی برای جمع آوری اطلاعات از متهمین به حمل و استعمال مواد مخدر وجود دارد که هر کدام هدف، کاربرد و شرایط خاص خود را دارند. لذا ضروری است که با در نظر گرفتن عوامل متعددی مانند زمان، بودجه، سطح و حوزه مطالعه، ویژگی‌های مخاطبین، فرهنگ و جو سازمانی زندان و… روش مناسبی انتخاب گردید.

از آنجا که جمع آوری اطلاعات از مجرمان حمل و استعمال مواد مخدر، مستلزم بررسی مراجعه به خود متهمین بود لذا از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. پرسشنامه تدوین شده متشکل از مقدمه و سوالاتی در مورد ویژگی‌های تحصیلاتی، وضعیت تأهل، تعداد ارتکاب به جرم حمل و استعمال مواد مخدر  و محل حمل و استعمال مواد مخدر پاسخ دهنده و پنج بخش اصلی به صورت ۱۸ گویه تنظیم شده که نمونه‌ای از آن در ضمایم گزارش پژوهش آورده شده است.

۳-۷ روش تهیه پرسشنامه [۱]

۳-۷-۱ روایی / اعتبار [۲]

روایی از واژه « روا » به معنای جایز و درست گرفته شده که به معنای صحیح و درست بودن است.

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری‌های نا مناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد [۳].

به منظور بررسی روایی ابزار پژوهش، راه‌های مختلف و متعددی وجود دارد که با توجه به هدف‌های خاص هر آزمون این روش‌ها انتخاب می‌شوند. هنگام سنجش عملکرد یک ابزار پیمایش، معمولاً به چند روش روایی آن را اندازه گیری می‌کنند که جمله این روش‌ها روایی ظاهری [۴] و محتوایی [۵] است. در زیر به بررسی این روش‌ها پرداخته خواهد شد که جهت برآورد روایی ابزار اندازه گیری ( پرسشنامه ) پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

۳-۷-۱-۱ روایی ظاهری

منظور از روایی ظاهری منطقی بودن، جالب بودن و تناسب ظاهری ابزار پژوهش است و زمانی اهمیت می‌یابد که ظاهر سوال‌ها، انگیزش، رغبت و تمایل آزمودنی را به همکاری و پاسخ دادن ایجاد نماید.

روایی ظاهری مبتنی بر مرور سریع سوال‌ها توسط داوران ناکار آزموده مانند خواهر، دوست یا هم‌کلاسی شما است. سنجش روایی ظاهری ممکن است فقط شامل نشان دادن پیمایشتان به چند فرد غیر مجرب باشد تا این افراد ببینند آیا سوال‌ها به نظر آن‌ها خوب است یا نه [۶] به منظور بررسی روایی ظاهری پرسشنامه پژوهش حاضر، آن را در اختیار تعدادی از همکاران قرار داده و پس از جمع آوری نقطه نظرات آن‌ها، نسبت به اصلاح پرسشنامه تهیه شده اقدام شد.

۳-۷-۱-۲ روایی محتوایی

این نوع روایی بیانگر آن است که نمونه سوال‌ها، تکالیف یا پرسش‌های ابزار سنجش تا چه حد معرف مهارت‌ها، توانایی‌ها، درک مفاهیم و دیگر رفتارهاست. برای این منظور باید سوال‌های پرسشنامه بر اساس هدف‌های رفتاری و محتوای مورد اندازه گیری تدوین شود.

روایی محتوایی عبارت است از : برداشت‌های ذهنی در خصوص میزان متناسب بودن سوال‌ها از نظر دسته‌ای از افراد که در مورد سوال‌ها اطلاعاتی دارند و در آن‌ها تجدید نظر می‌کنند. سنجش روایی محتوایی نوعاً شامل تجدید نظری سازمان یافته در محتوایی پیمایش است تا اطمینان یابیم واجد تمامی چیزهایی که باید و فاقد تمامی چیزهایی که نباید است. برای تعیین روایی یک ابزار، هیچ گونه روش آماری وجود ندارد، بلکه از قضاوت متخصصان در این باره استفاده می‌شود که سوال‌های ابزار اندازه گیری تا چه میزانی معرف محتوا و هدف‌های برنامه یا حوزه محتوایی هستند [۷]. بر این اساس پس از تدوین پیش نویس پرسشنامه، آن را در اختیار ۱۰ نفر از کارشناسان وکلا و قاضیان متخصص و ۳ نفر از اساتید با تجربه دانشگاه قرار داده، و از آن‌ها خواسته شد تا در رابطه با پرسشنامه، نظرات اصلاحی خود را بیان نمایند. حاصل دقت نظر آن‌ها در حک و اصلاح محتوای سوال‌ها ( عبارت‌ها ) و شیوه بخش بندی نهایی ابزار، گردآوری اطلاعات و تنظیم پرسشنامه نهایی گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد

آگوست 4

پایان نامه ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مرکزی اصفهان و عملکرد سازمان زندان‌ها در این استان

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱

یافته‌های  تحقیق

با توجه به داده‌های بدست آمده و تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل قبل، نتایج حاصله زیر ارائه می‌گردد. در ابتدا لازم است اشاره کوتاهی به فراوانی و ویژگی‌های نمونه انتخابی ( شامل ویژگی‌های تحصیلی، تأهل تعداد ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر و نوع حمل و استعمال مواد مخدر ) بنماییم تا بتوان بیشتر بر یافته‌های تحقیق اصرار و ابرام نمود.

از مجموع ۴۰ نفر نمونه آماری ۵/۷۷٫۵  از اعضا از نظر سطح تحصیلات در سطح پایین بوده و مدرک تحصیلی آن زیر دیپلم است. و فقط ۵/۲۲در سطح دیپلم می‌باشند. به عبارتی کلیه اعضای نمونه آماری در سطح تحصیلاتی دیپلم و زیر دیپلم قرار می‌گیرند. که این مطلب حاکی از آن است که هیچ یک از نمونه‌های آماری تحصیلات عالیه نداشته‌اند.

وضعیت نمونه مورد پژوهش از نظر تأهل اینگونه است که ۶۵  درصدمت اهل هستند و ۳۵  درصد فاقد همسر می‌باشند.

بیش از ۵/۸۲  درصد از افراد مورد پژوهش بین یک تا دو بار متهم و محکوم به جرم حمل و استعمال مواد مخدر شده‌اند. که از این میان بیشترین  فراوانی مربوط به گزینه ارتکاب یک بار جرم حمل و استعمال مواد مخدر است. در مجموع ۵/۱۷  درصد از نمونه‌های آماری بیش از دو بار متهم به جرم حمل و استعمال مواد مخدر می‌باشند.

تحقیق نشان داد که از مجموع نمونه آماری ۵/۵۷  درصد از معتادین از مکانهای مورد نظر ( منزل مسکونی، اداری، تجاری و خودرو ) حمل و استعمال مواد مخدر  کرده اند که از این میان بیشترین  فراوانی مربوط به گزینه منزل مسکونی با ۲۰  درصد است. در حالی که ۵/۴۲درصد نمونه‌های مورد پژوهش از مکانهای و محلهای دیگر دست به حمل و استعمال مواد مخدر  زده اند.

در این قسمت نتایج به دست آمده از  فراوانی‌ها و  درصدهای حاصله و همچنین آزمون‌های مربوط به سوالات  تحقیق مطرح می‌گردد. این  تحقیق که تحت عنوان « تحلیل جرم شناسی جرم حمل و استعمال مواد مخدر در میان معتادین مستقر در اردوگاه مرکزی اصفهان در سال ۱۳۹۱ » می‌باشد، شامل ۵ سوال اصلی و ۱۹ سوال فرعی است که از طریق پاسخ نمونه‌ای به حجم ۴۰ نفر به سوالات پرسشنامه محقق ساخته مشخص گردیده است.

۵-۱-۱ یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال اول  تحقیق :

سوال اول  تحقیق : آیا عامل جنسیت و سن در ارتکاب بزه حمل و استعمال مواد مخدر موثر است؟

برای پاسخ به این سوال اصلی به ۲ سوال فرعی در زمینه‌های جنسیت و سن معتادین پاسخ داده شده است. داده‌های توصیفی ارائه شده در جدول توصیفی داده شماره‌های ۴-۵ و ۴-۶ آورده شده است.

تحقیقات گذشته نیز مبین همین موضوع است به طور مثال  تحقیقی که در بین معتادین شهر شیراز انجام گرفته میزان حمل و استعمال مواد مخدر مردان را ۹۷  درصد نشان داده است. و می‌توان استنباط کرد که جنسیت به دلیل تفاوت‌های جسمی، رفتاری، میزان مشارکت و شرایط زنان در جامعه یکی از عوامل تأثیر گذار بر حمل و استعمال مواد مخدر می‌باشد.

بر اساس نتایج حاصله از جدول توزیع  فراوانی شماره ۴-۵ در ارتباط به گویه ۲ سوال اول پژوهش می‌توان استنباط کرد سن افراد معتاد معمولاً بین ۲۰ سال و بالای ۴۰ سال کم‌ترین  فراوانی را داشته‌اند، به عبارتی ۶۵  درصد معتادین سن بین ۲۰ تا ۳۰ سال را داشته‌اند و در مجموع ۸۵  درصد معتادین سنی بین ۲۰ تا ۴۰ سال دارند.

نتایج  تحقیق حاضر در زمینه موثر بودن سن بر ارتکاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته که در دهه ۷۰ بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ در شهرهای مختلف ایران صورت گرفته است. هم سومی باشد.

۵-۱-۲ یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال دوم  تحقیق

سوال دوم  تحقیق : آیا عوامل جغرافیایی ( فصول مختلف سال و مناطق جغرافیایی استان در میزان بزه حمل و استعمال مواد مخدر  موثر است؟

برای پاسخ به این سوال اصلی به ۲ سوال فرعی ( گویه های ۳ و ۴ پرسشنامه ) در زمینه عوامل جغرافیایی موثر بر بزه حمل و استعمال مواد مخدر پاسخ داده شده است. داده‌های توصیفی ارائه شده در جدول توصیفی داده شماره ۴-۷ و ۴-۸ درصد  فراوانی‌ها را نشان می‌دهد.

نتایج حاصله از اجرای آزمون نشان می‌دهد که در گویه ۳ فرعی سوال دوم پژوهش نوعی گرایش وجود دارد و با توجه به  فراوانی مشاهده شده می‌توان استنباط کرد که بیشترین  فراوانی حمل و استعمال مواد مخدر مربوط به فصل تابستان با ۴۰  درصد می‌باشد. این در حالی است که  فراوانی تجمعی حمل و استعمال مواد مخدر در فصول بهار و تابستان بالغ بر ۶۰  درصد را نشان می‌دهد. و دو فصل دیگر سال جمعاً ۴۰  درصد بوده است.

نتایج تحقق حاضر در زمینه تأثیر فصول سال بر میزان حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته هم‌خوانی دارد و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد.

همچنین نتایج حاصل از اجرای آزمون نشان می‌دهد در گویه ۴ پرسشنامه  از سوالات فرعی سوال دوم پژوهش نوعی گرایش وجود دارد و یا توجه به  فراوانی مشاهده شده می‌توان استنباط کرد که بیشترین  فراوانی مربوط است به مناطق جغرافیایی نیمه بیابانی و بیابانی به طوری که ۸۰  درصد از  فراوانی معتادان مورد پژوهش مربوط به این دو منطقه جغرافیایی در اصفهان بوده است.

نتایج  تحقیق حاضر در زمینه تأثیر منطقه آب و هوایی بر حمل و استعمال مواد مخدر با نتایج تحقیقات انجام شده در گذشته هم‌خوانی دارد به طوری که جرم شناسان آمریکایی هم محیط جغرافیایی را در بروز جرائم پذیرفته‌اند. و آب و هوا، مخصوصاً رطوبت و فشار هوا را در ارتکاب انواع جرائم موثر می‌دانند و معتقدند که وقتی فشار هوا کم می‏شو دو جرائم خشونت آمیز افزایش می‌یابد. برعکس وقتی رطوبت هوا زیادتر می‌گردد جرائم توأم با خشونت کمتر اتفاق می‌افتد. و این خود دلیل صحت نتایج می‌باشد.

در کل می‌توان نتیجه گرفت فصول گرم سال و مناطق جغرافیایی گرم و خشک زمینه ساز حمل و استعمال مواد مخدر بیشتری هستند و این دو عامل مناطق جغرافیایی بیابانی و نیمه بیابانی و همچنین فصول بهار و تابستان در بزه حمل و استعمال مواد مخدر نقش دارند و همچنین با توجه به اینکه شرق اصفهان در سر راه ترانزیت حمل مواد مخدر می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱   با فرمت ورد