آگوست 3

پایان نامه بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی ۸۸-۸۷

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی ازمسائل مهم برنامه های آموزشی کشورهای مختلف به خصوص کشور ما ، بررسی  تاثیر  تکلیف  شب بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد ، که در طول سال تحصیلی به صور مختلف به دا نش آموزان ارائه می شود. شناخت اهداف و انواع تکلیف شب یکی از مهمترین وظایف برنامه های آموزش و پرورش می باشد. جریان تعلیم و تربیت  در کشور ما به نوبه خود از این مهم مستثنی نیست ، لذا با توجه به اهمیت و ضرورت این امراقدام به انجام پژوهش های علمی دراین زمینه بیش از پیش ضروری می باشد ( بازرگان ،۱۳۷۷) .

در کشور هایی مانند کشور ما که به علت رشد سریع جمعیت در نتیجه کلاس های پر تراکم ، کمبود معلمان، محدود بودن ساعات آموزشی و …  باعث  شده که  یادگیری  دروس در کلاس به طور شایسته انجام نپذیرد و لذا شرایط آموزش و پرورش مورد انتظار به دلیل مشکلات فوق نمی تواند فراهم باشد ، لازم است دانش آموزان آنچه راکه درمدرسه آموخته اند در خانه تمرین وتکرار کنند ( افروز ،۱۳۷۸) .

هدف اصلی برنامه های بعد از مدرسه که به صورت حل تمرین به دانش آموزان ارائه می شود، حفظ امنیت کودک در ساعات بعد از تعطیلی مدارس به منظورجلوگیری ازبروزاحساس ترس و نگرانی در اثر تنهایی و حفظ سلامت جسمانی و روانی آنان است . این برنامه ها فرصتی برای  آن هاست  تا  تکالیف درسی را تمرین و تکرار کنند ، همچنین در این برنامه ها کمک و نظارت برنحوه انجام تکالیف شب، رفعمشکلات درسی و همچنین برنامه های غیر درسی از اهمیت بسیاری برخوردار است (شوارتز ،۱۳۷۵).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایهً پنجم دوره ابتدایی .

۱ ۴ ۲ اهداف ویژه

–         تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر خودکارآمدی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین برتاثیرات هیجانی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین دربرنامه ریزی فعالیت های دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر فقدان کنترل پیامد دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

– تعین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر انگیزش دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی ۸۸-۸۷

آگوست 3

پایان نامه بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی ۸۸-۸۷

۱ ۶  تعاریف مفاهیم و واژه ها

ارائه تکلیف : منظور از تکلیف شب عبارت است از انجام مطالب نوشتنی، حل کردنی و حفظ مطالبی که به صورت تمرین در کتابهای درسی مشخص شده است و معلمان روزانه برای دانش‌آموزان مشخص می ‌کنند تا در خانه آن‌ها را انجام دهند (رنجه بازو ،۱۳۷۷) .

حل تمرین:حل تمرین فرصتی برای انجام دادن مهارت های کسب شده و بکارگیری آموخته های جدید توسط دانش آموزان می باشد،این روش در تثبیت یادگیری ، رفع نقاط ضعف درسی  دانش آموزان ، افزایش سرعت عمل در یادآوری مطالب،تقویت حضور ذهن و ایجاد شرایط مناسب بین پیش دانسته ها و آموخته های جدید موثراست ( نجاریان ،۱۳۷۰) .

عملکرد تحصیلی : چنانچه آموخته های آموزشگاهی فرد متناسب با توان و استعداد بالقوه او باشد با آموخته های فرد متناسب با توان و استعداد وی بوده،در یادگیری فاصله ای بین توان بالقوه و بالفعل او نباشد،می توان گفت که دانش آموز به عملکرد تحصیلی موفقیت آمیز نائل گردیده است  ( افروز ، ۱۳۷۸ ) .

دانش آموزان: تمام فراگیرانی که در پایه های مختلف تحصیلی به تحصیل مشغول می باشند و برای دست یابی به عملکرد تحصیلی موفقیت آمیز در حال تلاش هستند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایهً پنجم دوره ابتدایی .

۱ ۴ ۲ اهداف ویژه

–         تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر خودکارآمدی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین برتاثیرات هیجانی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین دربرنامه ریزی فعالیت های دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر فقدان کنترل پیامد دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .

– تعین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر انگیزش دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی ۸۸-۸۷

آگوست 2

پایان نامه با موضوع نقش رضایت شغلی برتعهد تکلیفی کارکنان ستادی وزارت صنعت

  • نظریه های کلان رضایت شغلی

الف- نظریه بهداشت- انگیزش

به وسیله یک روان شناس به نام فردریک هرزبرگ ارائه شد. او بر این باور است که رابطه فرد با کارش یک رابطه اصلی است و نگرش فرد نسبت به کارش می تواند موجب موفقیت یا شکست وی گردد. هرزبرگ دو گروه ویژگیها را در رابطه با شغل مطرح کرد. برخی از این ویژگیها رابطه ای پایدار با رضایت شغلی دارند بقیه عوامل با نارضایتی شغلی ارتباط دارند. عوامل ذاتی، مثل پیشرفت، شناخت یا داشتن شهرت، ماهیت کار، مسئولیت، ترقی و رشد با رضایت شغلی ارتباط دارند کسانی که از خود رضایت دارند این ویژگیها را به خود نسبت می دهند. عواملی مانند سیاست شرکت، مدیریت سازمان، سرپرستی واحد، روابط بین اقرار و شرایط کاری که عوامل خارجی نام دارند با نارضایتی شغلی ارتباط دارند. هرزبرگ می گوید: ناراضی بودن از کار نقطه مخالف راضی بودن نیست (بر عکس باورهاس سنتی) اگر عوامل ناراضی بودن از محیط کار حذف شوند الزاماً موجب رضایت شغلی نخواهد شد. به زغم هرزبرگ یک طیف دو جنبه ای وجود دارد. نقطه مقابل «راضی»، «ناراضی» است، و نقطه مقابل «ناراضی نبودن»، «ناراضی» است (رابینز، ۱۳۸۷، ۳۳۲).

ب- طرح هدف

تئوری هدفگذاری ادوین لاک، خصلت اصلی رفتار موجودات زنده را به تمام سطوح حیات نسبت می دهد.

فرض اساسی لاک عبارت از این است که اگر فرد هدف های دشوارتر را بپذیرد، به عملکرد بالاتری منتهی می گردد. پژوهش های لاک نشان می دهد که افرادی که هدف های دشوارتر را می پذیرند یا خودشان آنها را تعیین می کنند. نسبت به افرادی که هدف های آسانتر را می پذیرند و یا تعیین می کنند عملکرد بالاتری دارند (قاسمی، ۱۳۸۷، ۱۸۰).

۲-۱-۹- اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان

گردش توجه مدیران به موضوع رضایت شغلی، حول محور اثراتی است که بر عملکرد کارکنان دارد. و این دیدگاهی است که پژوهشگران متوجه آن شده اند. نخستین دیدگاهی را که دربارۀ رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد وجود دارد. می توان در این جمله خلاصه کرد: «بازدهی کارگر یا کارمند شاد و سر حال زیاد است.»

۲-۱-۱۰- رابطه رهبری با رضایت شغلی

همانطوری که گفته شد در برخی تحقیقات نحوه تأثیر گذاری سبک مدیریت بر کارکنان با مؤلفه رضایت شغلی مورد اندازه گیری قرار می گیرد. با توجه به اینکه به کار گیری نوع خاصی از سبک رهبری دارای تأثیرات بیرون می باشد. برای اندازه گیری نحوه به کارگیری سبک رهبری می توان با اندازه گیری تأثیرات بیرون آن که اغلب در رضایت شغلی کارکنان نمایان می شود. می  توان درجه به کارگیری سبک را اندازه گیری نمود. بر این اساس می توان به دو دیدگاه اشاره کرد.

الف- رضایت شغلی جزئی از سبک مدیریت

در این نگاه رضایت شغلی به عنوان پیامد و نتیجه بکارگیری سبک مدیریت مورد توجه قرار می گیرد.

 

ب- سبک مدیریت جزئی از رضایت شغلی

در این نگاه رضایت شغلی متأثر از عوامل بیشماری می باشد که سبک مدیریت و رهبری جزئی از آن می باشد. به عبارت دیگر سبک رهبری به تنهایی نمی تواند تعیین کننده رضایت شغلی کارکنان باشد.

در این پژوهش، برای سنجش رضایت شغلی ، از مدل JDI که توسط(Smith , Kendall & Hulin, 1969)ساخته شده است، استفاده شد.

الف) ماهیت کار: به معنای خصوصیات و ویژگی­های که در وظایف شغلی فرد وجود دارد.

ب) حقوق و دستمزد: مقدار اجرت مالی که فرد دریافت می­نماید و درجه­ای که وی دستمزدش را در مقابل دستمزد دیگران عادلانه و منصفانه می­داند.

ج) فرصت­های ارتقاء: فرصت بیشتر در سلسله مراتب سازمانی.

د) همکاران: درجه­ای است که همکاران شغلی از لحاظ فنی کارا می­باشند و از بعد اجتماعی حامی فرد به شمار می­روند.

هـ ) سرپرست: توانایی های سرپرست برای نشان دادن علاقه و توجه به کارکنان.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

آگوست 2

پایان نامه ارشد:میزان رضایت شغلی برتعهد تکلیفی کارکنان ستادی وزارت صنعت،معدن وتجارت

نظریه های انگیزش رضایت شغلی

  • نظریه های انگیزشی مدل فردی رضایت شغلی

شامل نظریه هایی مربوط به نیاز و نظریه های شناختی و انگیزشی بیشتر در ارتباط با موضوع هایی است که فرد، خود به محیط کار می آورند، شامل:

الف- نظریه وجود- وابستگی و رشد

آلدرمز نظریه خود را که مبتنی بر تقسیم بندی سه گانه نیازهای انسان می باشد را به شرح زیر مطرح ساخت. این نیازها شامل:

۱- نیازهای وجود: نیازهایی هستند که موجود زنده برای ادامه حیات به آن نیاز دارد. این نیازها در سطح نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی مازلو است.

۲- نیازهای وابستگی: این مجموعه نیاز، به روابط افراد با محیط اجتماعی مربوط می شود و نیازهای اجتماعی و ایجاد رابطه معنی دار با اعضای خانواده، همکاران، فرو دستان و دوستان را شامل می گردد.

  • نیازهای رشد: این مجموعه برای فراهم ساختن فرصت هایی جهت رشد افراد متجلی می گردد. نیازهای احترام و خود شکوفایی مازلو در این دسته قرار می گیرند (قاسمی، ۱۳۸۷: ۱۶۷).

ب- نظریه نیازهای سه گانه مک کللند

نیازهای سه گانه مک کللند شامل نیاز به کسب موفقیت، نیاز به کسب قدرت، نیاز به ایجاد ارتباط با دیگران.

این نظریه در محیط سازمانی برای درک انگیزه ها کاربرد و اهمیت زیادی  دارد. کسانی که نیاز به کسب موفقیت در آنها شدید است اهل قمار و برد و باختهای سنگین نیستند. به هیچ وجه دوست ندارند که در فرایند موفقیت شانس به یاریشان بشتابد.

نیاز به کسب قدرت یعنی میل به اثر گذاری بر دیگران، میل به اعمال نفوذ و کنترل سایر افراد.

نیاز به بر قراری ارتباط با دیگران سومین نیازی است که توسط مل کللند مطرح شد و نیاز به اینکه دیگران انسان را دوست بدارند و او را بپذیرند. (رابینز، ۱۳۷۸، ۳۳۹).

 

ج- نظریه برابری

فرض کلی تئوری برابری آدامز این است که فرد ارزش نسبی دروندادها و پیامدهای خود را با ارزش نسبی بین درونداد و پیامدهای شخص یا اشخاصی که از نظر وی قابل مقایسه هستند محاسبه کرده و این نسبت ها را با یکدیگر مقایسه می کند.

برابری در صورتی وجود خواهد داشت که نسبت پیامد به درونداد شخص با نسبت پیامد به درونداد شخص یا اشخاص دیگر برابر باشد (قاسمی ،۱۳۸۷، ۱۷۸).

د- نظریه انتظار

در نظریه انتظار ویکتور و روم چنین استدلال می شود که گرایش به نوعی عمل یا اقدام در جهتی مشخص، در گرو انتظاراتی است که پیامد آن مشخص بوده و نتیجه مزبور مورد علاقه عامل یا فاعل است. این نظریه، شامل سه متغیر یا رابطه می شود. آنها از این قرارند: ۱- رابطه بین تلاش و عملکرد فرد ۲- رابطه بین عملکرد و پاداش ۳- رابطه بین پاداش و اهداف شخصی میزان تولید مورد نظر فرد، در هر زمان مشخص، به هدفی خاص و پنداشت یا برداشت او از ارزش نسبی عملکرد (طی مسیر خاصی که به هدف مزبور می انجامد) بستگی دارد (رابینز، ۱۳۸۷، ۳۵۴).

  • نظریه های کلان رضایت شغلی

الف- نظریه بهداشت- انگیزش

به وسیله یک روان شناس به نام فردریک هرزبرگ ارائه شد. او بر این باور است که رابطه فرد با کارش یک رابطه اصلی است و نگرش فرد نسبت به کارش می تواند موجب موفقیت یا شکست وی گردد. هرزبرگ دو گروه ویژگیها را در رابطه با شغل مطرح کرد. برخی از این ویژگیها رابطه ای پایدار با رضایت شغلی دارند بقیه عوامل با نارضایتی شغلی ارتباط دارند. عوامل ذاتی، مثل پیشرفت، شناخت یا داشتن شهرت، ماهیت کار، مسئولیت، ترقی و رشد با رضایت شغلی ارتباط دارند کسانی که از خود رضایت دارند این ویژگیها را به خود نسبت می دهند. عواملی مانند سیاست شرکت، مدیریت سازمان، سرپرستی واحد، روابط بین اقرار و شرایط کاری که عوامل خارجی نام دارند با نارضایتی شغلی ارتباط دارند. هرزبرگ می گوید: ناراضی بودن از کار نقطه مخالف راضی بودن نیست (بر عکس باورهاس سنتی) اگر عوامل ناراضی بودن از محیط کار حذف شوند الزاماً موجب رضایت شغلی نخواهد شد. به زغم هرزبرگ یک طیف دو جنبه ای وجود دارد. نقطه مقابل «راضی»، «ناراضی» است، و نقطه مقابل «ناراضی نبودن»، «ناراضی» است (رابینز، ۱۳۸۷، ۳۳۲).

ب- طرح هدف

تئوری هدفگذاری ادوین لاک، خصلت اصلی رفتار موجودات زنده را به تمام سطوح حیات نسبت می دهد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

جولای 27

پایان نامه بررسی مشکلات سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی

رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی

اصل صلاحت شخصی که میتوان آن را اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم”نیز نامید.از عمده ترین اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت بشمار می آید .این اصل چنانکه از نام آن بر می اید  ناظر،به عنوان شخصی است که در جرمی دخالت دارد.[۱]

اصل صلاحیت شخصی به رابطه میان شخص و دولت متبوع وی مربوط می شود به گونه ای که دولت مزبور را  برای رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط یکی از اتباع خود یا علیه آنها صالح می گرداند.

بنابر یک اصل قدیمی در حقوق بین الملل ،امروزه بیشتر دولت ها اتباع خود را بخاطر جرائمی که در دیگر کشورها مرتکب شده اند به دولتی که متقاضی استرداد آنهاست مسترد نمی کنند . مهمترین دلیل اصل صلاحیت شخصی فعال ،جلوگیری از بی کیفر ماندن کسانی است که درخارج از کشور به نقص قوانین محلی پرداخته و پس از ارتکاب جرم به کشور خود بازگشته اند تا از قاعده عدم استرداد اتباع پیشگیری و شهروندان را به رعایت قوانین و مقررات کشور محل اقامت خود ملزم نماید.ماده ۷قانون مجازات اسلامی به گونه ای قابل انتقاد به تایید این اصل پرداخته است. مطابق این ماده علاوه بر موارد مذکور در موارد مذکور درمواد۵و۶، هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.[۲]

شکل دیگر این صلاحیت ، ناشی از ارتکاب جرم علیه یکی از اتباع در خارج از کشور است و به آن صلاحیت شخصی غیر فعال یا منفی می گویند . حمایت حقوقی یک دولت از شهروندان خود در خارج ازکشور امری است متداول که از طریق کنسولگری های آن دولت در کشورها دیگر صورت می پذیرد؛اما گاهی اوقات حمایت کیفری از آنها نیز ، در صورتی که در خارج از کشور قربانی جرمی شوند ضروری به نظر می رسد چه ممکن است مراجع قضایی کشور محل وقوع جرم،به ویژه اگر مرتکبین این جرائم از شهروندان آنها محسوب شوند،فاقد عزم لازم برای تعقیب و مجازات آنها باشند . با این وجود چنین توجیهی هنوز نتوانسته  است برخی از کشورها را قانع سازد تا اصل صلاحیت شخصی غیرفعال را در قوانین خود وارد نمایند.[۳]

رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته در خارج از کشور اصولا دشوار و پرهزینه است .از این رو ،تعقیب کلیه جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط یا علیه یکی از اتباع،به صلاح دستگاه دادگستری که اصولا باید به تامین نظم و امنیت داخلی بپردازد نیست. بنابراین ،معمولا در قوانین کشورهایی که این صلاحیت پذیرفته شده ،لازم است که جرم ارتکابی از درجه ای از اهمیت و شدت برخوردار باشد تا مداخله دادگاهای ملی را ایجاب کند و آنها را مشغول رسیدگی به جرائم کم اهمیت و خفیف که ممکن است با اغماض دادگاهای محل وقوع جرم هم روبرو شوند ، ننماید. [۴]

گرچه اصل شخصی بودن قوانین کیفری موجب میشود که جرائم ارتکابی در داخل مملکت و هم چنین جرائم ارتکابی کشور هایی مانند ایران در خارج از مملکت مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند ،معهذا اجرای این اصل در بعضی موارد برای حفظ منافع دولت ها کافی نمی باشد .برای روشن شدن موضوع به ذکر مثالی می پردازیم؛فرض می کنیم یکی از اتباع خارجی در خارج از مملکت ایران علیه امنیت داخلی یا خارجی مملکت و یا علیه تمامیت ارضی و استقلال کشور ایران توطئه نماید.این عمل از نظر مملکت بسیار بسیار خطر ناک بوده و مرتکب باید به شدید ترین مجازاتها محکوم گردد .لیکن با توسل به این اصل تعقیب وی امکان پذیر نیست زیرا چنین فردی تابعیت مملکت ایرانرا ندارد به استناد اصل شخصی بودن قانون جزا بتوان وی را تعقیب نمود.پس چه باید کرد آیا دولت ایران می تواند از تعقیب چنین فرد خطر ناکی صرف نظر نماید؟مسلما خیر .

برای رفع این نقیصه دانشمندان  اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری را پیشنهاد نموده اندوهدف از آن اینست که بعضی جرائمی که در خارج از مملکت اتفاق می افتد و منافع عالیه مملکت و جوامع بشری را بخطر می اندازد به استناد این اصل مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.[۵]

بنابراین اصل صلاحیت شخصی نیز به کمک صلاحیت واقعی آمده و می‌توان آن را بخشی از صلاحیت واقعی دانست[۶].

ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی:

هر کشوری در مقام اعمال حاکمیت تنها می‌تواند نسبت به جرائمی که در حوزه حاکمیتی آن اعم از درون مرزهای خاکی، آبی و هوایی؛ اقدام به رسیدگی و مجازات متخلفین از قوانین جزایی آن کشور نماید. این امر به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی شهرت دارد. و صلاحیت درون مرزی نیز نامیده می‌شود.[۷]

از دیدگاه حقوقی، حاکمیت دولت‌ها به مرزهای زمینی، دریایی و هوایی آن‌ها محدود می‌شود. در نتیجه اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و به کیفر رسانیدن بزهکاران اصولا نباید نسبت به جرائم ارتکابی خارج از محدوده مرزها یک کشور تسری یابد. این سخن ترجمان اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی بودن قوانین کیفری است. طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره گردیده است، قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست.[۸] ولی در خارج از سرحدات کشور نفوذ و تاثیری ندارد. بنابراین اگر یک آمریکایی در خارج از ایران مرتکب قتل گردد، دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی بدین جرم را ندارد. اما اگر همان آمریکایی در ایران مرتکب قتل گردد، هرچند تبعه ایران نیست، اما طبق قوانین ایران قابل محاکمه و مجازات است.[۹]

از آنجا که هر کشوری درصدد حفظ ثبات و اعمال قدرت و حاکمیت خویش است، گاه مصلحت حفظ نظام در آن کشور اقتضا می‌کند که با هرگونه عملی که ثبات و بقای آن کشور را به خطر می‌اندازد، به مقابله برخیزد . چنانچه عمل مزبور در بیرون از مرزهای آن کشور واقع شود، تکلیف چیست؟ اگر محاکم داخلی بخواهند بدین جرم رسیدگی نمایند با اصل صلاحیت سرزمینی در تنافی خواهد بود. بنابراین در جهت مصلحت حفظ نظام، اصل صلاحیت واقعی تاسیس شد که تخصیص و استثنائی بر اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری گردید.[۱۰]

در جرایم علیه امنیت عمومی حفظ استقلال و تامین مصالح عمومی در درجه اول اهمیت قرار دارد. بدین سبب اهمیت و خطر فراوان جرایم علیه امنیت، دولت‌ها گاهی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا عدول می‌کنند. اصل صلاحیت واقعی در چنین موقعیتی یاریگر دولت‌هاست.[۱۱]

این نکته قابل ذکر است که گرچه ممکن است عده‌ای تصور کنند که این قبیل متهمین هیچ وقت حاضر نیستند که به کشور ایران مراجعت نمایند، تا تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند. لذا اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری که بدین ترتیب وارد قانون مجازات اسلامی شده، عملا فاقد جنبه اجرایی و عملی است؛ اما این تصور صحیح نیست. چرا که دولتها می‌توانند در این قبیل موارد با استناد به قوانین و مقررات مربوط به استرداد مجرمین این قبیل بزهکاران را از کشور محل وقوع جرم مسترد نموده و محاکمه نمایند. استثناء دیگر اصل سرزمینی بودن مجازات‌ها، صلاحیت جهانی دادگاه در رسیدگی به جرائم است. در موردجرائم بین المللی از قبیل قاچاق مواد مخدر، تروریسم، بچه دزدی، معامله فحشا، هواپیما ربایی و …، که طبق قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری یافت شود، محاکمه می‌گردد؛ چنانچه متهم در ایران، دستگیر شود، دادگاههای ایرانی طبق ماده ۸ ق.م.ا. صلاحیت رسیدگی داشته و متهم طبق قانون مجازات اسلامی به کیفر خواهد رسید.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

جولای 26

پایان نامه تعیین جایگاه و منزلت اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس

اصولی که باتوجه به شان و منزلت انسان شکل گرفته و فلسفه وجود اش،  اعتلای منزلت حقوق انسانی است،  شرایطی را برای اصلاح وبازپروری مجرمان تعیین می‌کند. اصلاح و بازپروری مجرمان از مباحث با اهمیت و ضروری جوامع امروزی می‌باشد،  چرا که اصلاح بزهکار تاثیرگذارتر از کیفر دادن اوست،  تفاوت دیدگاه‌های اندیشمندان مختلف نسبت به مقبولیت یا غیر مقبولیت این سیاست مانع اجرای این سیاست نشده است و در جوامع امروزی نیز قلمرو اجرای این سیاست مشخص شده است.

به تدریج،  با گسترش مطالعات و یافته‌های جرم شناختی گستره مفهوم اصلاح وبازپروری مجرمان وسیع تر شد. بدین شکل که بزهکاری نه فقط به عنوان یک بیماری و پدیده ای زیستی– سرشتی بلکه به عنوان آسیبی اجتماعی و پدیده ای انسانی – اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا گستره بازپروری بزهکاران از درمان پزشکی بنیانگذاران مکتب تحققی تا درمان اجتماعی ادامه یابد. (ر.ک: آنسل: ۱۳۷۵) بدین ترتیب،  تحت تاثیر تحولات جرم شناختی جنبه اصلاحی – درمانی (بازپروری) کیفر،  بیش از جنبه سزادهی (مکافاتی) آن مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفت،  به گونه ای که «حقوق کیفری سزا مدار» جای خود را به «حقوق کیفری درمان مدار» سپرد.

بررسی تفکرات ماهیتی،  مبنایی و راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی،  در حوزه اصلاح و بازپروری مجرمین مساله مهمی‌است،  که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی،  اشتراک و اختلاف سیستم‌های حقوقی را معین نماید. مطالعه آراء اندیشمندان درباره اصلاح و بازپروری مجرمان و روش‌های تحقق آن،  بیانگر اختلاف در ماهیت و مبانی و تکثر راهبردها و روش‌های آن است. در این بخش،  در فصل اول به بحث و بررسی درباره مفهوم،  مبانی،  اهمیت و قلمرو اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود،  سپس راهبردهای عام اصلاح و بازپروری مجرمان مطالعه خواهند شد.

۱-۱- فصل اول: مفهوم،  مبانی،  اهمیت و قلمرو اصلاح وبازپروری مجرمان

مطالعه اندیشه‌های بشری حکایت از قدمت و دیرینگی ایده اصلاح مجرمان دارد. اصلاح مجرمان از دیدگاه حقوق مختلف به عنوان یک ارزش انسانی شناخته میشود،  هرچند مطالعه دیدگاه‌های موجود درباره اصلاح مجرمان،  نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح و درمان است.

در این فصل در چهار مبحث به بررسی و بحث درباره مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان،  مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان،  اهمیت و ضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان،  قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود.

۱-۱-۱- مبحث اول: مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان[۱]

از گذشته تا امروز،  به موازات اعمال مجازات بر بزهکاران،  نگرش‌های متعددی در زمینه‌ی کارکردهای کیفر مطرح شده است. این نگرش‌ها به طورکلی با «رویکردی گذشته‌گرا» یا «آینده‌گرا» به پاسخ‌دهی به مجرمان می‌نگرند. در پرتو این نگرش‌ها،  کارکرد کیفر را می‌توان به دو گونه تکلیف‌گرا (سزاده) و فایده‌گرا (پیشگیرانه) دسته‌بندی کرد. کارکرد تکلیف‌گرای مجازات با «گذشته‌نگری» تنها به دنبال سرزنش بزهکار (مقصر) و کارکرد فایده‌گرای کیفر،  با «آینده‌نگری» درصدد پیشگیری از بزهکاری نخستین مجرمان احتمالی و پیشگیری از بزهکاری دوباره‌ی مجرمان واقعی است.(داف، ۲۰۰۱، ۵۶-۴۴)

مسبوق به گزاره ای اخیر الذکر،  از جمله کارکردهای فایده گرا یا سودمند مجازاتها که از حدود شصت سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک دغدغه انسانی در مقررات داخلی و برخی اسناد بین المللی منعکس شد،  رفتار اصلاحی با بزهکاران است.(Gassin,1995:59) این کارکرد،  در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته و در قالب اصطلاحات مختلفی همچون اصلاح و درمان،  بازپروری،  بازسازگاری،  بازپذیری اجتماعی مجرم و … مطرح شده است. در این راستا،  به تشریح مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان می‌پردازیم.

برخی بازپروری را عمل تربیت و اصلاح بزهکاران (به ویژه معتادان) و آماده کردن آنها برای بازگشت به جامعه (انوری ۱۳۸۶، ۷۵۶). تعریف کرده‌اند. فرهنگ لغت فرانسوی لاروس،  اصلاح و بازاجتماعی کردن را چنین تعریف می‌نماید: «اقدام به گونه‌ای که فرد بزهکار،  معتاد یا معلول بتواند خود را دوباره با زندگی اجتماعی منطبق سازد»؛ «قبول و به رسمیت شناختن ارزش‌ها و سودمندی چیزی پس از دوره‌ی فراموشی»؛ «پایان دادن به سوءظن‌ها،  انتقادها و بی‌اعتنایی نسبت به یک فرد همراه با اعلام رسمی اینکه وی باز هم شایسته‌ی اعتماد است». حال باید دید این تعاریف لغوی تا چه اندازه از معنای اصطلاحی آن فاصله دارد.

بازپروری در اصطلاح،  به معنای بهسازی اجتماعی یا اصلاح اخلاقی توأم با حسن رفتار است. در ارتباط با معنای اصطلاحی بازپروری دو رویکرد اجتماعی و اخلاقی وجود دارد. رویکرد اجتماعی که از یافته‌های جرم‌شناسی تأثیر پذیرفته است و معیارهای مشخص و قابل سنجشی برای ارزیابی اصلاح فرد ارائه می‌دهد،  اصلاح یا بازپروری را چنین تعریف می‌کند: استحکام روابط اجتماعی و فردی بزهکار،  به گونه‌ای که به وی اجازه دهد به طور فعال در جامعه وارد شود،  مهارت‌های مفید و مقبول اجتماعی را فراگیرد و در عمل از این توانایی‌ها استفاده نماید. انجمن خدمات بازسازگاری اجتماعی کبک (کانادا) نیز بر اساس همین رویکرد،  آن را چنین تعریف کرده است: عدم تکرار جرم یا اقدام به گونه‌ای که فرد پس از آن بتواند سازگار با قانون و هنجارهای اجتماعی زندگی کند یا تقویت حس تعلق به جامعه.

برنار بولک از کسانی است که تعریف جامع‌تری از این نگرش به مجازات ارائه داده است. وی با تأکید بر عبارت اصلاح کردن،  هدف از اصلاح را بهسازی مجرم یا دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه به گونه‌ای که فرد را به سوی پیروی از قواعد اولیه‌ی زندگی سوق دهد،  عنوان می‌کند. او تأکید می‌کند که هدف از بازپروری مجرم،  بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است. پس هدف اصلی از مجازات (زندان)،  بهسازی و بازپذیرسازی اجتماعی مجرم است به گونه‌ای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند.[۲] همین رویکرد را می‌توان در مجموعه‌ی قواعد حداقل نحوه‌ی رفتار با زندانیان ملاحظه کرد. به طور کلی می‌توان گفت که فرد تحت برنامه یا برنامه‌های بازپروری،  قبل از ارتکاب رفتار مجرمانه یا منحرفانه،  شهروندی بوده که قابلیت لازم را برای زندگی سالم اجتماعی داشته است.(ابراهیمی، ۱۵۳:۱۳۹۱)

مطالعه دیدگاه‌های موجود درباره اصلاح مجرمان،  نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح است. در این میان،  عمیق ترین تفاوت،  مربوط به دیدگاه‌های دینی[۳] و غیردینی است. گاه اصلاح با تحول عمیق در روح و فکر و احساس و رفتار مجرم پیوند می‌خورد. «اصلاح متضمن تغییر در روحیات تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمی‌صادقانه برای زندگی آینده است. بنابراین اصلاح مستلزم تغییر در نگرش اخلاقی مجرم است». (کاتینگهام ۱۶۳:۱۳۸۶-۱۶۲) از این معنا به(Reform) تعبیر می‌شود که البته امری ارزشی و آرمانی است. برخی با رویایی خاندن چنین امری(نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۲۹۰:۱۳۷۷) معتقدند که باید از اصلاح به مفهوم «بازپروری»Rehabilitation سخن بگوییم که بیشتر به مفهوم بازسازگاری اجتماعی مجرم نزدیکتر است. بازپروری در این معنا استفاده از اقدامات و تدابیری است که مجرم به وضعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر بازگرداند؛ وضعیتی که فرد پیش ار ارتکاب به رفتار مجرمانه دارا بوده است.(۲۰۳، ۲۰۰۴، Mridula ، Maniya) البته اگر فرد پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه نیز از توانایی‌های اساسی لازم برای یک زندگی اجتماعی سالم بی بهره بوده است او در معرض فرآیند دیگری بنام «پرورش»Habilitation قرار می‌گیرد.

بازپروری و پرورش هر دو اقدامات و تدابیری ویژه با ماهیتی آموزشی- تربیتی یا فنی و حرفه ای یا دینی است که بیشتر با محوریت حبس انجام میگیرد. به همین دلیل،  برخی بازپروری را به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اشکالی از آموزش‌های فنی یا تربیتی یا درمانی می‌داند.(۱۹۹۳، sdane، Krause and Marilgn and M، Wesley)

اگر بازگرداندن فرد به جامعه،  علاوه بر آموزش‌های یاد شده،  نیازمند تدابیر درمانی،  از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد،  از اصطلاح «اصلاح ودرمان» Treatment استفاده می‌شود. «اصلاح ودرمان بزهکار عبارت است از یک برنامه مداوای روانی – اخلاقی،  با رعایت شرایط لازم برای تامین امنیت جامعه،  به منظور بهبود امکانات سازش پذیری اجتماعی او».( نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۳۳۴:۱۳۷۷) مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی اند و به همین دلیل باید تحت معالجه و درمان قرار گیرند (کاتینگهام ۱۳۸۶،  ۱۶۳).)

به هرروی اصلاح به هریک از مفاهیم یاد شده در یک موسسه با تشکیلات سازمانی مشخص و با الگوهای اصلاحی گوناگون صورت میگیرد که از آن به Correction تعبیر می‌شود. منظور از این واژه «بیان کارکرد کلیه اشخاص،  نهادها و سازمان هایی است که متهم و محکوم وبزهکاران صغیر و غیره را تحت اداره خویش داشته و مسئولیت کنترل و درمان آنان را بر عهده دارد».( غلامی۱۳۸۰،  ۲۹۰) در این معنا،  اصلاح و تربیت،  اشاره به کل نظام اصلاح و تربیت دارد و دارای الگوهایی است که از جمله آنها میتوان به الگوی بالینی،  حمایت اجتماعی و کیفری اشاره کرد.(غلامی۱۳۸۰،  ۲۹۰)

از دیدگاه اسلامی،  اصلاح،  معنای وسیع تری از بازسازگاری اجتماعی مجرم دارد و به تغییروتحول درونی مجرم که در رفتارهای اجتماعی پسندیده بیرونی او نمود می‌یابد،  گفته می‌شود. این معنا از واژگان و روش هایی که در متون اسلامی‌برای اصلاح مجرم یا هدف از مجازات ها بیان شده است،  استفاده میشود. مثلا هدف از مجازات «تزکیه و تهذیب» مجرم بیان شده است. نیز روشهای چون «توبه» برای اصلاح مجرم استفاده شده است. جامع ترین واژه ای که در قرآن مورد استفاده قرار گرفته«احیاء» است. قرآن کریم در آیه ۳۲ سوره مائده، [۴] جرم را به تعدی به انسانیت و بازداشتن مجرم از جرم(ضلالت و گمراهی)را احیاء او و همه انسانها می‌داند. این مهم نشانگر عمق نگرش دین اسلام به ارزشمندی اصلاح وتربیت انسانهاست که هدف اصلی بعثت پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی‌اسلام است. آیه یاد شده همه مبانی انسان شناختی،  جامعه شناختی و ارزشی اصلاح مجرمان را در بر دارد. (حاجی ده آبادی ۱۳۸۶،  ۳)

[۱].در زبان لاتین از کلمات مختلفی جهت بیان سیاست اصلاح وبازپروری استفاده می شود؛ عباراتی چون: Treatment،  Resocialisation،Reinsertion،Amendment،Reclassement،Reformation،SocialReintegration Rehabilitation که البته هر یک به بعدی از ابعاد این سیاست اشاره دارد.

[۲] . دربحث از اصلاح ودرمان، بیشتر توجه به سمت اقلیتی از بزهکاران یا به عبارتی هسته ی مقاوم بزهکاران معطوف است؛ زیرا اکثریت بزهکاران، از بزهکاران اتفاقی یا بزهکاران بی گناه تشکیل می شوند که افرادی ضد اجتماعی وفاسد نیستند. اقلیت مورد نظ، حدود پنج ونیم تا شش درصد بزهکاران را شامل میشود. این درصد اندک؛ حدود پنجاه و پنج درصد جرایم را مرتکب می شوند. به این افراد، بزهکاران مزمن، بزهکاران به عادت، بزهکاران مکرر وبزهکاران مقاوم گفته می شود.

  1. هنگام پیدایش زندان در اروپا، علمای مسیحی، زندان را همانند دیر و صومعه ای می دانستند که در آن، مجرمان و گناهکاران توبه کرده، پاک میشوند. این دیدگاه، یک سلسله ملاحظات اخلاقی و معنوی را القا می کند و مشاهده میشود که زندان یا حبس، بیشتر با چنین ملاحظاتی ارتباط پیدا کرده است؛ زیرا بر اساس این دیدگاه، زندان جایگاه مکافات و رنج و عذاب مجرم است، چون مرتکب گناه شده است این رنج و عذاب تاوان و کفاره خطای اخلاقی اوست. در واقع در این دیدگاه، مرتکب به لحاظ اخلاقی بدهکار است و بنابراین در زندان ماندن منجر به سزادهی و توبه او میشود. ( ابراهیمی،۱۵۴:۱۳۹۱)

[۴] . مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِکَ فِی الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿۳۲﴾

از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد و هر کس کسى را زنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است و قطعا پیامبران ما دلایل آشکار براى آنان آوردند [با این همه] پس از آن بسیارى از ایشان در زمین زیاده‏روى مى‏کنند (۳۲)

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

جولای 20

پایان نامه بررسی تأثیر تکلیف گرایی بر کارآمدی سیاسی در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم سیاسی

عنوان : بررسی تأثیر تکلیف گرایی بر کارآمدی سیاسی در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد مشهد

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجه

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 

 

موضوع:

بررسی تأثیر تکلیف گرایی بر

 کارآمدی سیاسی در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمد باغستانی کوزه گر

 

 

استاد مشاور:

دکتر محمد رضا جواهری

 

سال تحصیلی 1392-1391

چکیده:

کارآمدی سیاسی از مهمترین مسائل نظامهای سیاسی است که ارتباط مستقیمی با بهبود کل نظام اجتماعی، توسعه کشور، جلب اعتماد مردم، افزایش مشروعیت و تداوم حکومت ها دارد. پیرامون ماهیت کارآمدی سیاسی، عوامل تأثیر گذار بر آن، میزان ارتباط و نحوه تأثیرگذاری آن بر سایر موضوعات سیاسی و چگونگی ارزیابی و سنجش آن، دیدگاههای مختلفی در میان اندیشمندان سیاسی وجود دارد. در این پژوهش با بررسی و تحلیل محتوای آثار و اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، کارآمدی حکومت از دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی تحقیق این است که؛ « در اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی تکلیف گرایی چه تأثیری بر کارآمدی سیاسی و ارزیابی آن دارد؟» و در پاسخ، این فرضیه مورد بررسی است که امام خمینی(ره) از منظر جهان بینی توحیدی و ارزشهای دینی به مقوله حکومت داری، اهداف نظام سیاسی و روشهای تحقق آن نگریسته، و کارآمدی سیاسی در گرو پایبندی فکری و عملی به تعالیم اسلامی است. از این رو: «تکلیف گرایی تأثیر مهمی در تحقق کارآمدی سیاسی و ارزیابی میزان تحقق آن دارد.» این پژوهش از نوع تحقیقات اسنادی و توصیفی- تحلیلی است. و به صورت مختصر نتایج حاصل شده عبارتند از اینکه؛ کارآمدی سیاسی و تلاش برای تحقق اهداف نظام سیاسی مورد تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی است. ایشان در کارآمدی سیاسی همواره بر لزوم انجام وظایف و تکالیف الهی که بر عهده کارگزاران و دولتمردان و بخشهای مختلف جامعه است، تأکید دارند.کارآمدی سیاسی مورد نظر ایشان مبتنی بر ارزشها و جهان بینی اسلامی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی است و در حوزه مدیریت سیاسی، نظام سیاسی مکلف به رعایت شاخصه هایی نظیر علم و آگاهی، عقلانیت و اجتهاد، مقتضیات زمان و مکان، آرمانگرایی واقع بینانه، مدیریت شایسته سالار، برنامه ریزی، حسن تدبیر، نظارت و انتقاد پذیری، مشورت و … می باشد که نقش بسیار مهمی در کارآمدی سیاسی و موفقیت نظام اسلامی در تحقق اهداف خویش دارد. تکلیف گرایی امام نیز، تابعی از مبانی فلسفی، فقهی، کلامی و عرفانی ایشان است؛ همه ابعاد وجودی انسان را در بر گرفته و تنها در مسائل معنوی و آن جهانی خلاصه نمی شود. و با توجه به اهمیت دادن به اطلاعات، دانش، تجربه و کارشناسی، انعطاف پذیری و ایجاد نظام تصمیم سازی عقلانی و عقلایی و برنامه ریزی بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان, در دو مرحله تشخیص و اجرای تکلیف، باعث ارتقاء سطح کارآمدی سیاسی می گردد. از این منظر تکلیف گرایی بر کارآمدی سیاسی و مولفه های سنجش آن (اهداف، امکانات و موانع) تاثیر مستقیم داشته و ضمن استفاده این نظریه از نکات مثبت سایر نظریات، نمی توان کارآمدی نظام اسلامی را بر اساس سایر الگوهای رقیب نظیر رضایت شهروندان، توفیق و تئوری سیستمی سنجید. بر این اساس کارآمدی نظام سیاسی اسلام تنها با نظریه ترکیبی با محوریت انجام تکلیف قابل انطباق است. میزان کارآمدی سیاسی, تابعی است از میزان پایندی اعتقادی و عملی به تکالیف الهی. ارتقاء سطح کارآمدی سیاسی نیز، اثبات صحت و اتقان ایدئولوژی اسلامی در پاسخگویی به نیازهای جامعه، استحکام اعتقادی بیشتر جامعه و اهتمام بیشتر به رعایت تکالیف الهی را به دنبال خواهد داشت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مارس 7

لیست پایان نامه های دانلودی رشته حقوق – قسمت سوم

پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل
پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
پایان نامه حقوق: مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی استاد راهن
پایان نامه حقوق: مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
پایان نامه حقوق: بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران
پایان نامه حقوق: بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده
پایان نامه حقوق: احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه
پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه حقوق: ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست
پایان نامه حقوق: آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
پایان نامه حقوق: بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه وحقوق اساسی ایران
پایان نامه حقوق: انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی
پایان نامه حقوق: استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاهها
پایان نامه حقوق: یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان
پایان نامه حقوق: بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد
پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال
پایان نامه حقوق: نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع نقش اکراه بر اراده و اثر آن
پایان نامه ارشد حقوق جزا: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
پایان نامه حقوق جزا: مسئولیت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه
پایان نامه حقوق خصوصی: ماهیت حقوقی وآثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی
پایان نامه حقوق جزا: بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
پایان نامه حقوق: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان
پایان نامه حقوق: مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران
پایان نامه حقوق خصوصی: ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها
پایان نامه حقوق: علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن
پایان نامه حقوق خصوصی با موضوع اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران
پایان نامه حقوق جزا: بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش آرایش و ظاهر اشخاص
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: جایگزین های قرار بازداشت موقت مبانی و قلمرو
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه فریقین
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا
پایان نامه حقوق خصوصی: استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده
پایان نامه ارشد حقوق: فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
پایان نامه حقوق: مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
پایان نامه حقوق: مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین ­الملل
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: موارد مجاز سقط جنین و بررسی عسر و حرج در آن
پایان نامه حقوق: نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح
پایان نامه حقوق جزا: علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن
پایان نامه حقوق : بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه حقوق : بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
پایان نامه حقوق: مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی مسئولیت کیفری در بیماران مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان در سال 1390
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مفهوم واردات موازی از دیدگاه حقوق مالکیت صنعتی
پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مسائل حقوقی اتباع بیگانه
پایان نامه حقوق: مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت
پایان نامه حقوق : اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو
پایان نامه حقوق : بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل
پایان نامه حقوق : برسی ساختارهای نوین در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایران
پایان نامه حقوق : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
پایان نامه حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق : قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع جایگاه اراضی ملی در انفال
پایان نامه حقوق : رویکرد فقها به موسیقی و احکام آن در فقه امامیه
پایان نامه حقوق : ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران
پایان نامه حقوق : حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
پایان نامه حقوق : بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران
پایان نامه حقوق خصوصی : نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
پایان نامه حقوق : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی
پایان نامه حقوق گرایش بین الملل : ارزیابی عملکرد ناتو در مواجهه با تروریسم
پایان نامه حقوق : بررسی نقش عوامل اجتماعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان
پایان نامه حقوق : مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونی
پایان نامه حقوق : ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: نقش بیمه مهریه در خانواده
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع عقد استصناع در حقوق ایران
پایان نامه حقوق گرایش خصوصی با عنوان مالکیت منابع آب در حقوق ایران
پایان نامه حقوق:بررسی و تطابق فقهی و حقوقی شاهنامه فردوسی با دین اسلام
پایان نامه حقوق : بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل
پایان نامه حقوق : بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی
پایان نامه حقوق خصوصی : حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آن
پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده
پایان نامه حقوق بین الملل : تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی
پایان نامه حقوق خصوصی – چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق
پایان نامه رشته حقوق : بررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران
دانلود پایان نامه رشته حقوق بین الملل : تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو
پایان نامه حقوق: مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری
پایان نامه حقوق با موضوع جرم و بزهکاری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: طواری رسیدگی از طریق داوری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع ضمانت در تعهدات
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم
پایان نامه حقوق : تبیین دیدگاه فقها در خصوص اختیارات و وظایف ولی‌فقیه
پایان نامه حقوق با موضوع بررسی و شناسایی نسب در حقوق اسلامی
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی : اصول حاکم بر سیاست کیفری اسلام در شرایط قصاص
پایان نامه حقوق : جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
پایان نامه حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه
 
پایان نامه حقوق: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی تطبیقی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل و نقل انرژی
پایان نامه حقوق خصوصی: تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا
پایان نامه ارشد حقوق :سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران
پایان نامه ارشد حقوق : روش­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
پایان نامه ارشد حقوق : « شرط عندالمطالبه و مقایسه آن با شرط عندالاستطاعه »
پایان نامه ارشد حقوق : رسیدگی بدوی در دادگاه تجدیدنظر
پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی تأثیر رسانه­ های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
پایان نامه ارشد حقوق : راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی
پایان نامه ارشد حقوق : دعوای استرداد در ورشکستگی
پایان نامه ارشد حقوق :داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )
پایان نامه ارشد حقوق : خیار شرط در عقد ضمان
پایان نامه ارشد حقوق : خرید دین در معاملات بانکی
پایان نامه ارشد حقوق : حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر
پایان نامه ارشد حقوق : بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع
پایان نامه ارشد حقوق : حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
پایان نامه حقوق : تحلیل حقوقی تروریسم بین المللی و دفاع مشروع
پایان نامه ارشد حقوق : حدود مسئوولیت پزشک خانواده
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : چالش های حقوقی ایران در جرایم و انحرافات جنسی
دانلود پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد
پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی
پایان نامه حقوق : جایگاه مادر در نظام حقوقی ایران
پایان نامه حقوق: اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی
پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران
پایان نامه حقوق : تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران
پایان نامه ارشد حقوق:توقیف اموال فکری
پایان نامه ارشد حقوق: تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن
پایان نامه ارشد حقوق: تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل
پایان نامه ارشد حقوق : تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن
پایان نامه ارشد حقوق : تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران
پایان نامه حقوق : تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن
پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی
پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی
 
پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی احکام و مصادیق نفقه در فقه اسلامی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل عمد
پایان نامه ارشد حقوق :جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی
پایان نامه ارشد حقوق : اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح
پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
پایان نامه ارشد حقوق : تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
پایان نامه ارشد حقوق : مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران
پایان نامه ارشد حقوق : قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
پایان نامه ارشد حقوق: اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران
پایان نامه ارشد حقوق : بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت اول  (160 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت دوم (170 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت چهارم (161 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت پنجم (140 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هفتم (164 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هشتم (157 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت نهم (114 پایان نامه)

برای خرید یک مجموعه کامل و بسیار منحصر به فرد

از پایان نامه هایی که بر روی سایت قرار نمی گیرند (به تفکیک رشته)

می توانید روی تصویر زیر کلیک کنید:

Category: حقوق | دیدگاه‌ها برای لیست پایان نامه های دانلودی رشته حقوق – قسمت سوم بسته هستند
فوریه 22

پایان نامه روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی: بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد …

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی M.A .

گرایش برنامه ریزی درسی

           عنوان تحقیق :

بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در منطقه دشمن زیاری در سال تحصیلی 88-87 .

استاد راهنما :

دکتر حسین فیاض بخش

Continue reading

Category: روانشناسی و علوم تربیتی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه روانشناسی گرایش برنامه ریزی درسی: بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد … بسته هستند