مارس 18

ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز- قسمت 2

حد در مورد احتمال پیشرفت نکردن با اضطراب شدید همراه است. هال و همکاران[18] (1998) اهمیت نگرانی از اظهار وجود را در 199 ورزشکار سطوح دانشگاهی آمریکا بررسی کردند، و نتایجنشان داد که نگرانی از با استعداد به نظر نرسیدن، خوددار نبودن، چاق بودن یا جذاب نبودن، همگی با اضطراب شناختی ارتباط دارند، اما با اضطراب جسمی ارتباط ندارند.

امروزه رقابت ورزشی در جوامعی که با در نظر گرفتن توانایی رقابت کنندگان، دلایل توجیهی رقابت و سطوح مهارتشرکت کنندگان، بشدت انتظارات بلند پروازانه ای از نتایج رقابتهای ورزشی نسبت به دیگر جوامع شرکت کننده در رقابت دارند، از اهمیت بخصوصی برخوردار است. در این نوع جوامع رقابت ورزشی تقاضاهای زیادی را در   ورزشکاران رقابتیایجاد می کند و اغلب اوقات نتایج رقابتهای ورزشی با دقایقی تفاوت در ادراک و مهارت رقابت کنندگان مصمم وقطعی میشود. این نوع شرایط رقابت، استرس بالایی را در افراد شرکت کننده ایجاد می کند و این استرس معمولا ناشی از اضطراب رقابتی ورزشکاران است(اوفناگر[19]، 2005).

اغلب تحقیقات اضطراب رقابتی اساسا” مربوط به تاثیرات زیان بخش اضطراب بر روی عملکرد با ایجاد دیدگاه منفی ای در اغلب افراد درگیر در این مفهوم، می شود. اضطراب به عنوان احساسات ناآرامی و تنش ناشی از تقاضاهای فشارزای محیطی تعریف شده است که با برانگیختگی در ارتباط است و نشان دهنده ادراک ناهماهنگی بین تقاضاهای محیط و توانایی ورزشکار برای انجام دادن آن تقاضاها می باشد (گولد[20]، 2002).

یکی از اهداف اساسی مطالعات حیطه روانشناسی ورزشی به اوج رساندن اجرای ورزشکاران که ممکن است به علت عدم توجه صحیح و کافی ورزشکاران، شکست هایی را در اثر اضطراب شناختی و جسمانی و یا کمالگرایی بیش از حد متحمل شوند و خسارت های جبرا ن ناپذیری را برای خود ، خانواده و جامعه ورزش رزمی به بار آورند .

درورزشهای رزمی، موقعیتهای متعددی وجود دارد که میتواند به عنوان چالش، تهدید ویا حتی خطر تلقی شود. اگردراین گونه رشته های ورزشی فرد ورزشکار ،او درمعرض خطرات ناشی از عملکرد ضعیف ،شکست و حتی آسیب جدی قرارمیگیرند. علاوه بر این با توجه به تحقیق مارتنز[21]وهمکاران(1990) ویژگی مهم دیگر ورزشکاران رزمی این است که از سوی هواداران ،والدین، مربی ودست اندرکاران ورزشی به میزان بیشتری ارزیابی میشوند؛ که احتمالا عاملی برای کمال گرایی این افراد باشد که مسئولیت این ورزشکاران رابرای بروز اشتباهات بیشترمیسازد.به عبارت دیگر،ورزشکارانی که دررشته های رزمی رقابت میکنند، میدانندکه به تنهایی مسئول شکست یا موفقیتهای خود هستند. لذا اگر آنها دنبال موفقیت هستند، باید سطح خود را ازاضطراب شناختی کاهش واعتمادبه نفس خود را افزایش دهند. به طور کلی در این پژوهش سوال اساسی این است که آیا بین کمالگرایی معیارهای شخصی ، نگرانی در مورد اشتباهات ، انتظار والدین ، انتقاد والدین ، تردید نسبت به اعمال و سازماندهی با اضطراب حالت شناختی و جسمانی در ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز ارتباط وجود دارد .

 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه به دلیل کاهش تفاوت بین رکوردهای ورزشکاران، محققان به دنبال راههایی هستند که برخلاف روشهای غیر اخلاقی مانند دوپینگ، بتوانند بدون عوارض جانبی موجب برتری و بهبود عملکرد ورزشکاران شوند. گاهی حتی مداخله عوامل جزئی نیز می‌تواند با وجود تاثیر کم در موفقیت یا شکست ورزشکاران تعیین کننده باشد از این رو پژوهشگران به دنبال کشف عوامل موثر و مرتبط با اجرای بهینه ورزشکاران هستند.با توجه به اینکه زمان واکنش نسبت به دیگر مهارتهای ورزشی جنبه شناختی بیشتری دارد، بنابراین از بین عوامل اثر گذار، عوامل روانشناسی می تواند اهمیت بیشتری داشته باشد از بین عوامل روانشناسی یکی از متغیرهایی که با عملکرد ورزشی ارتباط دارد و البته در زندگی عادی اثر گذار است اضطراب می باشد (کشاورز 1388). توانایی کنار آمدن با فشار و اضطراب، بخش جدایی ناپذیر ورزش به خصوص در ورزشکاران رشته های رزمی می باشد .

کمال گرایی توجه روزافزونی را در حیطه های مختلف از ورزش (مثل مطالعه‌‌ی ورزشکاران برگزیده) گرفته تا آسیب شناسی روانی (مثل اختلالت خوردن و افسردگی) به خود جلب کرده است. اما نتایج دارای جنبه های متناقصی است. به عنوان مثال، از یکسو در حیطه ی ورزش بسیاری از محققان کمال گرایی را ویژگی سازگارانه می دانند که به دست یافتن به عملکرد ممتاز کمک می کند [22](گولد، دیفن باخو موفت، 2002) و از سوی دیگر بسیاری، کمال گرایی را ویژگی ناسازگارانه می دانند که نه تنها به عملکرد ورزشکاران کمک نمی کند بلکه مانعی در عملکرد آنان است (فلت[23] و هویت، 2005).

در نتیجه ورزشکاران ممکن است با چیزی مواجه شوند که هویت و فلت آن را “پارادوکس کمال گرایی[24]“نام نهادند. سطوح بالایی از کمال گرایی هم در ورزشکاران نخبه و یادگیرندگان سرآمد دیده می شود و هم در افراد افسرده و آنهایی که نشانه هایی از بی‌اشتهایی و پرخوری عصبی نشان می دهند(اوئنز و اسلاد[25]، 1984).

در خصوص اینکه کمال گرایی در چه نقطه ای ناسازگارانه می شود اطلاعات چندانی در دسترس نیست. پژوهش حاضر به روشن سازی این مسأله کمک می کند. بطور کلی اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را می توان درباره موارد زیر احساس کرد:

با وجود شیوع رایج کمال گرایی، این ویژگی شخصیتی همچنان یک سازه روانشناختی نسبتاً ناشناخته است و سوالات زیادی درباره علل کمال گرایی و ویژگیهای افرادی که کمال گرایی برای آنها یک مشکل است بدون پاسخ مانده است. لذا انجام تحقیقاتی درخصوص سازه کمال گرایی و ویژگیهای کمال گرایان ضروری به نظر می رسد. علاوه بر این، با تحقیق در خصوص کمال گرایی مثبت و منفی، شناخت بیشتری از نقاط قوت و ضعف کمال گرایان سازگار بدست می آید، این اطلاعات به رشد و پرورش راهبردهای مناسب تر جهت مقابله با کمال گرایی آسیب رسان و تقویت کمال گرایی سالم کمک می کند. همچنین محققان همیشه در پی شناسایی متغیرهای روانشناختی خاصی بوده اند که قادرند عملکرد ورزشکاران را تسهیل کنند. با توجه به تأثیری که کمال گرایی سازگاری و ناسازگار برعملکرد ورزشکاران رزمی دارد، شناخت سازه کمال گرایی و انواع سالم و ناسالم آن به مربیان و والدین کمک می‌کند در اتخاذ رویکردها و تصمیمات مناسب در قبال فراگیران کمال گرا با اطلاعات وسیع تر و کارآمدتری عمل می کنند. والدین، متولیان آموزش ورزش و دولتها بر ورزشکاران سرمایه گذاری زیادی می کنند. باید به هر راه ممکن بازدهی این سرمایه گذاری را به حداکثر رساند. بایستی به ورزشکاران کمک کرد به تمایلات ناسالم کمال گرایانه خود به منظور اجتناب از مشکلات همراه با آن غلبه کنند. انجام این پژوهش با هدف شناخت پایه و اساس کمال گرایی و شاید ارائه راه حلی برای غلبه بر نوع ناسالم آن (در شکل کاهش کمال گرایی منفی) می‌تواند گامی در این راه به حساب آید. همچنین شناخت کمال گرایی رزمی کاران و پیامدهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است. باشگاه مکان مناسبی برای بررسی همبسته های کمال گرایی است، زیرا محیطی است که دربرگیرنده مقدار قابل توجهی استرس بوده و از فرد توقعات آشکار و ضمنی فراوانی در عملکرد دارد[26] (استیون و فراست، 1984). افزایش استرس در رزمی کاران با نرخ بالاتر افسردگی[27] (فور، وست فلد و مک کونل 2001) و رفتارها و افکار خودکشی[28] (وستفلد و فیور، 1987) همراه است. محققان معتقدند استرس تجربه شده توسط افراد و آسیبهای روانی منتج از آن با باورهای کمال گرایانه پذیرفته شده توسط آنان ارتباط دارد. لذا شناخت نحوه تأثیر کمال گرایی فراگیران بر عملکرد و سازگاری ورزشی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است.با وجود اینکه تحقیقات موجود به روشن تر شدن نقش کمال گرایی و ارتباط اش با سایر متغیرهای روانشناختی کمک کرده است، با این حال سوالات مهمی همچنان بدون پاسخ مانده اند. بعنوان مثال سازگارانه یا ناسازگارانه بودن کمال گرایی همچنان موضوع بحث باقی مانده است. این پرسش که معمولاً بر ارتباط بین کمال گرایی

مارس 18

ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز- قسمت 3

و عملکرد متمرکز می‌باشد به دقت در تحقیقات نشان داده نشده است. به عبارت دیگر سازوکار تأثیرگذاری مؤلفه های مثبت و منفی کمال گرایی بر عملکرد رزمی کاران در تحقیقات واضح و روشن نیست.همانطور که موبلی، اسلانی و رایس[29] (2005) نشان داده اند بیشتر تحقیقات در زمینه کمال گرایی با بهره گرفتن از نمونه های دانشگاهی آمریکایی انجام گرفته اند. موبلی و همکاران (2005) معتقدند تقسیمات فرهنگی در تحقیقات کمال گرایی با صراحت تعمیم یافته ها به جمعیت های فرای دانشجویان آمریکایی ـ اروپایی را محدود می کند.

مارس 18

ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز

ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز

ارتباط کمالگرایی با اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران رشته های رزمی شهر شیراز

استاد راهنما

دکتر احمد ترکفر

استاد مشاور

دکتر ژاله رفاهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 مقدمه

در طول دهه گذشته، رویکرد تنظیم هدف در صنعت، آموزش و ورزش طرفداران زیادی بدست آورده است. ایده زیر بنایی رویکرد این است که ما در مواجهه با اهداف کلی و گسترده‌ای که قصد دستیابی به آنها را داریم، احتمال دارد فشار شدیدی را احساس کنیم، به طوری که ممکن است انگیزه خود را از دست بدهیم و دچار اضطراب شویم. باورهای رایج و احساس کلی به ما می گویند که باید بین ورزش و انگیزش، اضطراب ارتباط مهمی وجود داشته باشد. ورزش معمولا دربر گیرنده رقابتی است که خود باعث ایجاد اضطراب می شود و مشخصه این اضطراب، افزایش انگیزش است. هنگام اضطراب، عملکرد فرد ورزشکاربهتر از شرایط عادی نیست و زمانی که تحت فشار قرار می گیرد، بیشتر مرتکب اشتباه می شود همان طور که جونز[1] (1991) می گوید، در سطوح بالای ورزش (حداقل در بعضی از ورزش ها) تفاوت مهارت های افراد شرکت کننده بسیار اندک است. بنابراین، آنچه باعث برنده یا بازنده شدن ورزشکار می شود، توانایی او برای غلبه بر اضطراب و استرس است.

تحقیقات سواین و جونز[2] (1991) نشان می دهد هر دو نوع اضطراب، قبل از حادثه ورزشی افزایش می یابند و مهم تر این که فراوانی تفکر اضطرابی دقیقا قبل از مسابقه بیشتر
می‌شود. همچنین اعتقاد بر این است که با شروع مسابقه، اضطراب جسمی به سرعت کاهش می‌یابد، اما اضطراب شناختی به نحوه پیشرفت کار بستگی دارد. به همین دلیل، بسیاری از محققان براین فرض هستند که اشتباه عملکرد در ضمن بازی باعث اضطراب شناختی می شود نه جسمی.

کاکس[3] (1998) معتقد بود که اضطراب شناختی با عملکرد ارتباط منفی دارد هر چه اضطراب شناختی افزایش یابد، عملکرد سیر نزولی پیدا می کند. با این حال، در مطالعه سواین و جونز (1991) برخی از ورزشکاران گزارش دادند که برای بهتر بودن عملکرد به مقداری اضطراب شناختی نیاز دارند. با توجه به این که اندازه گیری اضطراب شناختی در طول مدت ورزش غیر ممکن است، فقط می توانیم فراوانی و شدت تفکرات اضطرابی را تخمین بزنیم.

پژوهشهای مختلف ارتباط پیچیده ای را بین اضطراب و اجرای حرکتی و ورزش گزارش کرده اند (تجاری 1379)، اضطراب به ویژه اضطراب شناختی و جسمانی که پیش از رقابت یا حین اجرا بوجود می آید کانون مهمی از تحقیقات روانشناسی بوده است. به طور گسترده ای اعتقاد بر این است که اضطراب و کمالگرایی بر جنبه های مختلف اجرا اعم از ورزشی به خصوص در رشته های رزمی اثر می گذارد.

اگر شخصیت را به عنوان ترکیبی از اعمال، افکار، هیجانات و انگیزش های فرد بدانیم، مؤلفه های سازنده ی شخصیت ممکن است در افراد مختلف، متفاوت باشند. از سوی دیگر، امکان دارد این مؤلفه ها به طرق مختلفی ترکیب شده باشند به طوری که الگوهای شخصیتی گوناگونی را به وجود آورند. بسیاری از محققان معتقدند وجود تفاوتهای فردی و ویژگی های شخصیتی متفاوت، واکنش افراد را نسبت به موقعیت ها و فشارزاها متمایز می گرداند. یکی از این ویژگی های شخصیتی، کمال گرایی[4] است (نجاریان و همکاران، 1378).

کمال گرایی عقیده و باوری است که با مجموعه ای از معیارهای بسیار بالا برای عملکرد، گرایش به قانون همه یا هیچ و رسیدن به نتایجی بی نقص و کامل مشخص می شود (مهرابی زاده، هنرمند، باک نژاد، شهنی ییلاق، 1384). کمال گرایی با انتقاد بیش از حد از خود، نگرانی در مورد برآوردن انتظارهای اجتماعی و تمرکز بر سازمان بندی همراه است (فراست، مارتین، لاهارت و روزنبلات[5] ، 1990، چباک، 1998، به نقل از مشهدی و همکاران، 1382).

در حوزه ورزش، برخی از پژوهشگران کمال گرایی را بهنجار و قهرمان ساز می دانند؛ صفتی که به تحقق عملکرد عالی کمک می کند(گالد [6]وهمکاران، 2002). عده ای دیگر، کمال گرایی را برعکس صفتی نابهنجار توصیف می کنند و معتقد هستند باعث تضعیف عملکرد ورزشی می شود و آن را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد(فلت و هویت، 2005). بخشی از این یافته های متناقض بر حسب ماهیت ابعادی کمال گرایی قابل توجیه و تبیین هستند، اما در این میان سوالی وجود دارد که آیا کمال گرایی به عنوان یک ویژگی شخصیتی چند بعدی با اضطراب رقابتی (شناختی و جسمانی) و تمرکز رزمیکاران ارتباط دارد؟

1-2-بیان مسأله

اصطلاح کمال گرایی به آرزوی شخص جهت دستیابی به معیارهای بالای عملکرد از یک سو و ارزیابی های انتقادی غیرمنطقی از عملکرد خویشتن از سوی دیگر اشاره دارد (فراست، 1990). محققان بسیاری به نقش کمال گرایی در آسیب شناسی روانی تأکید کرده اند و تحقیقات زیادی درباره آن صورت گرفته است (آنتونی[7]،1998) این تحقیقات نشان داده اند که کمال گرایی با اختلالاتی همچون بی اشتهایی عصبی[8]، افسردگی[9]، اختلال وسواس ـ اجباری[10] و اختلال شخصیت وسواسی اجباری و برخوری عصبی ارتباط دارد (شفران، 2002). با این حال همه تحقیقات مؤید نقش آسیب زای کمال گرایی نبوده است.

به اعتقاد هاماچک[11] (1978) تمایز بین کمال گرایان سازگار و ناسازگار اصولاً بر این اساس صورت می گیرد که کمال گرایان ناسازگار دچار خود ـ انتقادی های افراطی می شوند و اشتباهات کوچک را شکست تفسیر می کنند (برنز[12]، 1980) در حالی که کمال گرایان سازگار علیرغم داشتن معیارهای بالا برای عملکردشان، درگیر نگرانی های افراطی درباره دست نیافتن به این معیارها نیستند. برخی محققان تفاوت بین کمال گرایی سازگار و ناسازگار را براساس تلاش فرد در نائل شدن به کمال تعریف کرده اند. کمال گرایان ناسازگار در مقایسه با کمال گرایان سازگار به دلیل تلاش مفرط در بدست آوردن کمال، پیامد منفی بیشتری را تجربه می کنند (ریمی[13]، 2000). محققان دیگر کمال گرایان سازگار را از کمال گرایان ناسازگار با این فرض متمایز می کنند که رفتارهای گروه اول بوسیله تقویت های مثبت برانگیخته می‌شود، در حالی که گروه دوم برای اجتناب از پیامدهای منفی و ترس از امکان شکست (یعنی تقویت منفی[14]) برانگیخته می شوند (اسلاید[15] و اوئنز، 1998). برخی محققان معتقدند که داشتن معیارهای شخصی بالا ممکن است ارتباط ای منحنی شکل با عاطفه داشته باشد بدین صورت که افرادی با معیارهای شخصی در حد متوسط بالا بیشترین احساس مثبت را نشان می‌دهند، در حالی که افرادی که دارای معیارهای شخصی پایین و یا خیلی بالا هستند عاطفه مثبت کمتری را نشان میدهند. باید گفت که هنوز داده های کافی برای این فرضیات در دست نیست (براون، هیبرگ، فراست، ماکریس، جاست و لئونگ[16]، 1999).

به نظر می رسد که انتظارات اعم از کم یا زیاد می تواند با اضطراب ارتباط داشته باشد. در مسابقه­های 2004 اروپا عده زیادی می گفتند که انگلستان باید پاسخگوی انتظارات بسیار بالای مردم برای برنده شدن در مسابقه باشد. ظاهرا این انتظارات باعث شکست انگلستان شد. برعکس، یونان که برای اولین بار برنده مسابقات شد، زیر فشار چنین انتظاراتی نبود. افراد نیز مانند تیم ها تحت تاثیرات انتظارات بالا قرار می گیرند. فشار شدید معلمان، مربیان و خانواده می تواند اضطراب مسابقه را بی‌نهایت افزایش دهد. البته عکس این قضیه نیز می تواند صادق باشد. نتایج تحقیقات هال و کر[17] (1998) نشان دهنده ارتباط قوی بین اضطراب و ایمان به توانایی خویش بود، افرادی که انتظارات پایینی در مورد عملکرد خود داشتند، بیشتر دچار اضطراب بودند.

یکی از مواردی که ما را به عنوان ورزشکار از دیگران متمایز می سازد، شیوه نگران شدن در مورد عملکرد مان است. البته ایجاد انگیزه مستلزم این است که تا حدودی به این موضوع بپردازیم، اما کمالگرایی یا نگرانی بیش از

مارس 17

فروش انواع پیچ، مهره، استاد بولت، و واشر

صنایع پیچ و مهره پایا در سال 1374 با هدف تولید روزه  External  به روش رولینگ شروع به کار نمود. تا آن زمان در داخل کشور رزوه پیچ­ها اکثرا به صورت براده برداری توسط حدیده و یا تراشکاری تولید می ­شد. صنایع پیچ و مهره پایا یکی از پیشگامان تولید رزوه با روش رولنیگ در کشور به شمار می ­آید. عمده فعالیت این مجموعه در زمینه تولید انواع استاد بولت، انکر بولت، پیچ، مهره، واشر، و اجزاء قیدوبستی می­ باشد.
با توجه به تنوع بسیار زیاد پیچ و مهره و عدم توجیه اقتصادی در زمینه تولید اقلام کم مصرف در داخل کشور، تامین نیاز مشتریان برای این گونه درخواست­ها از سال 1385 هدف گذاری شد. درحال حاضر این مجموعه قادر به تولید و تامین انواع پیچ و مهره از سایز 2mm الی 120mm و یا  (1/16 الی  “4 ) می­باشد.

تولید و فروش تخصصی انواع پیچ، مهره، استاد بولت، و واشر

کنترل کیفی محصولات تولیدی در صنایع پیچ و مهره پایا

تمامی فرآیند تولید و یا تامین در مجموعه پایا توسط کارشناسان واحد کنترل کیفی بازرسی شده تا از انطباق محصول با استاندارد مربوطه اطمینان حاصل گردد. جهت اطمینان خاطر مشتریان، قطعات قبل از تحویل، توسط خریدار یا بازرس شخص ثالث نمونه گیری شده و جهت انجام تستهای مربوطه به آزمایشگاه­ های معتبر کشور نظیر آزمایشگاه متالورژی رازی، امیر کبیر، و یا شریف  ارسال می­ گردد.

صنایع پیچ و مهره پایا با بیش از دو دهه فعالیت در زمینه تولید و تامین انواع پیچ و مهره همواره تلاش نموده تا با بکارگیری تیم فنی مهندسی مجرب و تولید با کیفیت  میزان رضایت مشتریان خود را افزایش دهد.

اطلاعات فنی درباره پیچ و مهره ها را می توانید از طریق لینک های زیر ببینید

 

مهره خروسی

واشر

واشر تخت DIN 125

واشر فنری DIN 127

واشر بشقابی DIN 6796

دسامبر 21

بدون نیاز به مترجم و مدیر بازرگانی مذاکرات جهانی انجام دهید

امروزه در بازارهای مالی و رقابتی اهمیت دسترسی به اطلاعات برای آگاهی از رویدادهای بازار در بازه های زمانی گوناگون، انکار ناپذیر است، داشتن اطلاعات و یافتن تصویر ذهنی حقیقی از شرایط بازار بر اساس این اطلاعات، می‌تواند سرمایه‌گذار را در اتخاذ تصمیمات بهینه یاری رساند. با توجه به این شرایط نوین، در سال های اخیر شرکت هایی تحت عنوان شتاب دهنده در سراسر جهان با هدف ارتقاء سطح علمی و رشد فنی کسب و کارها و نیز حمایت از سرمایه گذاری در شرکت های کوچک و بزرگ به وجود آمده اند، شرکت توسعه خدمات هوشمند آسان نیز به عنوان یکی از اولین شرکت های شتاب‌دهنده با هدف افزایش دانش مدیران و فعالان اقتصادی و نیز بازاریابی و بازارسازی کالاها و خدمات ایرانی در آسیا و اروپا پدید آمده است.
شرکت توسعه خدمات هوشمند آسان با نگاهی به ابزار ها و گونه های رایج اطلاع رسانی در بازارهای تجاری و مالی جهان، تشکیل شده است تا اطلاعات بازارهای مختلف ایران و پیش بینی های اقتصادی را در قالب های مورد علاقه و مورد نیاز سرمایه گذاران در اختیار آنها قرار دهد، تا از این طریق بستر ها و زیرساخت های لازم جهت حضور قدرتمند تر شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم آورد.

پس از برگزاری چندین نشست تجاری و اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی، نیازی را تحت عنوان کسب اطلاعات خریداران و فروشندگان عمده در ایران و سایر کشورهای منطقه شناسایی کردیم. ولی تقریبا هیچ بستر مناسب داخلی وجود نداشت. در نتیجه به این فکر افتادیم که برای اولین بار در ایران سرویسی را به منظور تسهیل ورود تولیدکنندگان ایرانی به بازار جهانی فراهم کنیم. با توجه به ظرفیت بالای سایت های B2B برای توسعه صادرات و نیاز تامین کنندگان برای یافتن خریداران بین المللی و مشکلات عدیده معرفی محصول در بازارهای جهانی، خلاء وجود یک سامانه بومی ایرانی احساس می شد.

بدین منظور با همکاری گروهی از برنامه نویسان و مشاوران بازرگانی در نیمه دوم سال 95 از فاز اول سرویس B2B ایرانی رونمایی کردیم. سایت B2B پنج زبانه آسان اکسپو که حاصل بیش از یک سال تحقیق در حوزه بازاریابی و سال ها تجربه متخصصین این حوزه است، یک نمایشگاه دائمی بین المللی در فضای مجازی است که بستر مورد نیاز برای معرفی محصولات ایرانی در سطح بین المللی را در اختیار تامین کنندگان و خریداران قرار می دهد.

خدمات آسان اکسپو:
برگزاری جلسات B2B
کارگزاری فروش محصولات و خدمات
نمایشگاه های آسان
بانک اطلاعاتی جامع خریداران و فروشندگان
بانک اطلاعاتی جامع خدمات بازرگانی خدمات گمرکی، حمل و نقل، استانداردهای بین المللی، بیمه و…
تبادل تکنولوژی
مناقصات و مزایده ها
برگزاری کمپین ها و تبلیغات رسانه ای
ارائه راهکارهای پرداخت های بین المللی

 

صفحه اول:

 • کارگزاری فروش محصولات و خدمات
 • معرفی محصولات به 5 زبان بین المللی
 • بانک اطلاعاتی جامع خدمات بازرگانی
 • برگزاری نشست های تجاری و B2B
 • ارائه راهکار های پرداخت بین المللی
 • امکان دریافت درخواست های خرید بین المللی
 • معرفی محصولات در نمایشگاه های آسان اکسپو
 • برگزاری کمپین های تجاری و تبلیغات رسانه ای
 • سرویس اطلاع رسانی مناقصات داخلی و خارجی

درباره ما:

وب سایت آسان اکسپو با هدف جمع آوری اطلاعات خریداران و فروشندگان عمده در ایران و سایر کشورهای منطقه در قالب یک وب سایت B2B فعالیت خود را آغاز کرده است.

وب سایت 5 زبانه B2B آسان اکسپو حاصل بیش از یک سال تحقیق در حوزه بازاریابی و سال ها تجربه متخصصین این حوزه است، یک نمایشگاه دائمی بین المللی در فضای مجازی است که بستر مورد نیاز برای معرفی محصولات ایرانی در سطح بین المللی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می دهیم.

محصولات:

شما می توانید در این وب سایت محصولات خود را به 5 زبان بین المللی در معرض دید خریداران عمده در اقصی نقاط جهان قرار دهید.

 • امکان درج بیش از 15 محصول در سایت
 • ترجمه مشخصات محصول به 5 زبان بین المللی
 • امکان درج تصاویر، فیلم ، کاتالوگ و گواهی نامه مربوط به هر محصول
 • امکان جستجو محصول در دسته بندی های مرتبط

 

 

فروشندگان:

شما می توانید با ثبت نام در وب سایت آسان و دریافت پنل کاربری اطلاعات شرکت و محصولات خود را در این وب سایت مدیریت کنید و با دیگر کاربران این سایت ارتباط کاری موثر برقرار کنید

 • امکان درج مشخصات شرکت بصورت اختصاصی
 • امکان آپلود فیلم،عکس، رزومه،گواهی نامه ها و کاتالوگ های مربوط به شرکت و محصولات مورد نظر
 • امکان دسترسی به درخواست های خرید
 • امکان ارائه پیشنهادات فروش
 • بهرهمندی از صندوق پیام اختصاصی جهت ارسال و دریافت پیام از دیگر کاربران
 • ترجمه پیام های دریافتی به زبان فارسی
 • ترجمه پیام های ارسالی به زبان کمپانی دریافت کننده پیام

پکیج ها:

در وب سایت آسان اکسپو پکیج های مختلفی برای ثبت نام در نظر گرفته شده است که کاربران می توانند بسته به نیاز خود یکی از آنها را انتخاب نمایند و از امکانات متنوع آنها استفاده نمایند.بدنبال بازار هدف برای صادرات محصولات خود هستید؟
 

 

 • راهی آسان ، مطمئن و سریع برای معرفی و صادرات محصولات شما

آسان اکسپو یک ویترین مجازی برای شماست که می توانید محصولات خود را در سطح بین المللی معرفی کنید

کافیست اینجا کلیک کنید

 

 • بدنبال بازار هدف برای صادرات محصولات خود هستید؟

آسان اکسپو با کسب اطلاعات خریداران و فروشندگان عمده در ایران و سایر کشورهای منطقه ، بستری مناسب برای ورود تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای جهانی فراهم کرده است

 

با ما همراه شوید

 

 • بدون نیاز به مترجم و مدیر بازرگانی مذاکرات جهانی انجام دهید

با آسان اکسپو بدون نیاز مترجم به درخواست های خرید بین المللی پاسخ دهید

امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی خریداران و فروشندگان بین المللی با زبان دلخواه شما

 

 • نگران فروش محصولاتتان نباشید

با معرفی محصولات خود به 5 زبان در کشورهای هدف و دریافت درخواست های بین المللی دیگر نگران فروش نباشید

فروش خود را افزایش دهید

 

 • خرید و فروش بی واسطه در فضایی امن و آسان تنها با یک کلیک !!

آسان اکسپو یک بازار آنلاین بین المللی است که ارتباط شرکت های ایرانی با تجارت بین الملل را تسهیل می کند

ورود به سایت :


www.asanexpo.com
 

نوامبر 14

تضییع حقوق کودک -رحم اجاره ای

تضییع حقوق کودک
کودک متولد از باروری متعارف و طبیعی، والدین خود را می شناسد، اما کودک متولد از اهدای جنین، والدین بیولوژیک خود را نمی شناسد، در نتیجه از بسیاری حقوق مانند: نفقه، ارث، ولایت قهری، انس با والدین حقیقی و … محروم خواهد شد. در این مورد امام سجاد علیه السلام می فرماید: « اما حق فرزند بر تو این است که بدانی او از توست … و اما حق پدر تو آن است که بدانی او منشا و اصل توست و اگر او نبود تو نیز نبودی …»
در نقد این دلیل گفته اند: اولاً انس با والدین صرفاً با والدین ژنتیکی تأمین نمی‌شود، بلکه والدین قانونی یا اعتباری هم می‌توانند، تأمین کننده نیاز انس و محبت طفل باشند. ثانیاً مواردی از قبیل نفقه و ارث را می‌توان از طریق وضع قوانین یا شرط ضمن عقد به هنگام انعقاد قراردادهای مربوط به اهدای جنین چاره‌جویی نمود. به عنوان مثال نفقه جنین را بر عهده زوجین درخواست‌کننده یا یکی از آن‌ها گذاشت و به منظور جبران ارث نیز از طریق وصیت در ثلث اموال عمل کرد. ثالثاً نه تنها هیچ منعی در شناخت والدین ژنتیکی نیست، بلکه حق فرزند حاصل از اهدای جنین برای دانستن منشا اصلی خود در برخی قوانین کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ مانند قانون 1985 کشور سویس. کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده 7 بر این حق تصریح می‌کند؛ گرچه اجمال ماده باعث شد برخی ادعا کنند مقصود پدر و مادر بیولوژیکی نیست، بلکه والدین قانونی است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که گرچه شناخت هویت طفل حق وی می‌‌باشد و فی نفسه سخن درستی است، ولی کلام مورد استناد از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام درصدد بیان آن نیست. بلکه این سخن مقدمه‌ای برای بیان مطالب دیگر است، زیرا امام در ادامه سخن می‌فرماید: «پس هرگاه در خود چیزی مشاهده کردی که به خودپسندی‌ات انجامد، بدان که اصل و ریشه این نعمت، پدرت است. پس خدا را ستایش کن و او را بر این نعمت سپاس گو» و درباره حق فرزند می‌فرماید: «تو مسئوول ادب و هدایت او به سوی خدا و حمایت او بر اطاعت خدا در مورد تو و خودش می‌باشی. در صورت انجام این مسئولیت پاداش می‌بری و در صورت کوتاهی، کیفر می‌بینی».
گفتار سوم-مخالفت با مشیت الهی
خداوند متعال به یکی پسر و به دیگری دختر می دهد و یکی را هم عقیم می سازد. «یهب لمن یشاء اناثاً و یهب لمن یشاء الذکور … و یجعل من یشاء عقیماً». بنابراین هر گونه تلاش برای تولد فرزند برای انسان‌های عقیم مخالف مشیت الهی است. باروری و ناباروری از جانب خداوند است و انسان حق ندارد در این گونه امور دخالت کند و لذا افراد نابارور ، باید ناباروری را جزئی از سرنوشت خود بدانند.
در نقد این مستند باید گفت که واقعا چنین برداشتی از آیات فوق بسیار سطحی و ساده لوحانه است، ایمان به قضا و قدر الهی چه منافاتی با درمان چنین بیماری دارد؟! اینگونه تفکر همان تفکر جبر گرایی است، در این تفکر، فرد هیچ تلاشی برای دگرگون کردن زندگی خود نمی کند چرا که معتقد است، شرایطی و وضعیتی که دارد به خاطر قضا و قدر الهی است و داخل در مشیت اوست. این افراد قدرت اراده و تفکر و تصمیم گیری را زیر سوال می برند و به خود زحمت حل مشکلات و مسائل اطراف خود را نمی دهند و همه مسائل زندگی را مرتبط با مشیت الهی می دانند که قهرا واقع شده است.
لازمه این سخن آن است که افراد ظالم و ستمگری همچون فرعون و یزید و … را سرزنش کنیم زیرا هر عمل ظالمانه ای که آنها انجام داده اند به امر و مشیت الهی بوده و آنها در قبال اعمال خود هیچ گونه مسولیتی ندارند. با این ترتیب بین انسان خوب و بد هیچ تفاوتی وجود ندارد چرا که تمام کارهای نیک و بد آنها داخل در مشیت الهی بوده و قدرت اراده و تصمیم گیری آنها نقشی در این زمینه نداشته است.
سوء استفاده هایی که از این فرآیند ممکن است صورت گیرد به قرار ذیل است:
1- گسترش نامشروع بازار سیاه فروش جنین که با موازین اسلامی در تضاد و تنافی است.
2- رواج منفی و غیر شرعی خرید و فروش گامت .
3- افزایش روز افزون بارداری های غیر شرعی
4- داشتن معایبی از دیدگاه علم پزشکی، اخلاقی و روانشناسی
4- 1-بر اساس آمارهای پزشکی این فرآیند موجب چند قلوزایی می شود.
4- 2- احتمال موفقیت در آن بسیار کم و ناچیز است به گونه ای که حدود 20 درصد از تخم های بارور شده به مرحله لانه گزینی یا زیگوت می رسند و جنین به وجود آمده تا زمان وضع حمل مادر به رشد و نمو خود ادامه می دهد، لذا برای ارتقاء دادن به میزان موفقیت این روش 5-4 تخمک را اخذ می کنند و پس از انجام لقاح، تخمک های بارور شده را به رحم زن متقاضی انتقال می دهند.
4- 3- مبتلا شدن نوزادان به اقسام مشکلات جسمی از جمله رنگین پوست شدن آنها
4- 4- عارض گشتن عارضه تراتوژیک و ناقص الخلقه شدن نوزادان.
4-5- فروپاشی تدریجی نهاد خانواده چرا که این روش موجب افزایش میل به تجرد در زنان می شود، با این توضیح که در جوامع غربی برخی از زنان خواستار بارداری بدون همسرند لذا اگر از این روش به صورت صحیح استفاده نشود به این بحران دامن بیشتری می زند .
با این حال به عقیده مدافعان کاربرد روش های های کمک باروری و از جمله اهدای جنین اگر چه امکان سوءاستفاده از روش های تلقیح مصنوعی بسیار محتمل و جدی است، اما امکان سوءاستفاده از هر پدیده ای وجود دارد و روش های تلقیح مصنوعی نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما فرهنگ بشری و برخی عناصر عمده آن مانند اخلاق، دین و حقوق ابزارهایی را برای پیشگیری و مهار این سوء استفاده ها فراهم می کنند. بنابراین،از آنجا که این سوء استفاده ها قابل مهار اند و پیامدهای منفی اشاره شده در بیان منتقدان به ضرورت رخ نمی دهند،استفاده از فنا وری های درمان ناباروری، از جمله اهدای گامت و جنین مجاز است . افزون بر این، فوائد مترتب بر استفاده درمانی از روش های باروری یا تلقیح مصنوعی چنان است که می تواند جواز آن را حتی با فرض وقوع برخی پیامدهای نامطلوب نشان دهد. به کمک این روش ها بخشی قابل توجه از مشکلات خانوادگی و روانی- اجتماعی افراد حل می شود که ناشی از ناتوانی در باروری و پیامدهای آن است به این دلیل، کاربرد درمانی رو ش های کمکی باروری می تواند بر استحکام روابط خانوادگی نیز بیفزاید.

نوامبر 14

علامه راغب اصفهانی

علامه راغب اصفهانی می گوید: « الغضب ثوران دم القلب اراده الانتقام[1]» غضب هیجان و جوشش خون قلب برای انتقام است.

قال الباقر(ع): انّ هذا الغضب جمره من الشیطان توقد فی قلب ابن آدم و انّ احد کم اذا غضب احمدت عیناه و انتفخت او داجه و دخل الاشیطان فیه فاذا خاف احدکم ذلک من نفسه فلیلزم الارض فانّ رجز الشیطان لیذهب عنه عند ذلک[2].

امام باقر(ع) فرمود: همانا این غضب پاره ای آتش از شیطان است که در قلب فرزند آدم روشن می شود و موقعی که فردی از شما عصبانی می شود چشمانش قرمز می شود دو رگ هایش متورم می شود و شیطان داخل آن می شود پس در موقع خشم اگر یکی از شما در آن حالت از نفس بترسد اگر ایستاده است بنشیند تا رجز شیطان از او برود.

قال ابو عبدالله(ع): الغضب ممحقه لقلب الحکیم و قال من لم یملک غضبه لم یملک عقله[3]

امام صادق(ع) فرمود: غضب از بین برنده عقل انسان حکیم است و فرمود هر کسی که مالک بر خشمش نباشد، مالک بر عقلش نخواهد بود. بنابراین خشم و غضب نوعی حالت روحی است که زائل کننده عقل انسان است، انسان بی عقل، دیوانه است و ممکن است مثل حیوانات که عقل ندارند عمل حیوانی و مجرمانه انجام دهد.

قرآن کریم می فرماید: (قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِی مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ)[4] گفت : من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. در این آیه قرآن کریم، شیطان به خداوند گفت :مرا از آتش آفریده ای و آتش از خاک بهتر است. بنابراین من از آدم برترم.

ماهیت و جنس آفرینش شیطان از آتش است و خشم و غضب هم آتش است. اگر عقل انسان به این حالت روحی مالک نشود هر جرمی اتفاق خواهد افتاد و در یک لحظه تمام داشته ها، سرمایه های انسان یک جا به آتش کشیده خواهد شد و فرد خشمگینی خود و دیگران را به آتش کشیده و خاکستر می کند.

قال ابوعبدالله(ع): قال الحواریون لعیسی(ع) ایّ الاشیاء أشد قال أشد الاشیاء غضب الله عزوجل قالوا بما نتّقی غضب الله قال بأن لا تغضبوا قالوا و ما بدء الغضب قال الکبر و التجبّر و محقره الناس[5].

امام صادق(ع) فرمود: حواریون به حضرت عیسی(ع) گفتند چه چیزهایی از همه شدیدتر و بدترند؟ فرمود: شدیدترین چیز خشم خداوند عزوجل است.

گفتند: با چه چیزی از خشم خدا جلوگیری کنیم؟ فرمود: به این که خشمگین نشوید پرسیدند ابتدا و ریشه­ی غضب چیست؟ فرمود: کبر، زورگویی و تحقیر و کوچک شمردن دیگران.

مطابق این حدیث شریف، انسان خشمگین خود را بزرگ و دیگران را کوچک می بیند. شیطان وارد رگها و خون او می شود و او را که در این حالت بی عقل است، مثل بچه و دیوانه ای وادار به جرم و جنایت می کند. بنابراین ریشه های خشم خود بزرگ بینی و کوچک بینی دیگران است که انسان به خود حق می دهد از روی کبر و غرور، خشم خود را خالی کند و آتش آن را بر سر افراد کوچک تر و به رغم خود حقیرتر فرو ریزد و از آن ها انتقام گیرد.

قال ابوعبدالله فی حدیث قال سمعت أبی بقول أتی رسول الله رجل بدوّی فقال انّی اسکن البادیه فعلّمنی جوامع الکلم فقال آمرک ان لا تغضب فأعاد علیه الاعرابی المسأله ثلاث مّرات حتّی رجع الرجل الی نفسه فقال لاأسال عن شی بعد ما امرنی رسول الله الّا بالخیر قال و کان أبی یقول ای شی اشد من الغضب انّ الرّجل لیغضب فیقتل الّفس الّتی حّرم الله و یقذف المحضته[6].

امام صادق(ع) فرمود: پدرم می گفت: مردی نزد رسول الله(ص) آمد و گفت من مردی بادیه نشین (صحرانشین) هستم مرا جوامع الکلم تعلیم فرما .

پیامبر فرمود: خشمگین نشو، اعرابی درخواست خود را سه بار تکرار کرد و همان پاسخ را شنید آن مرد به خودش مراجعه کرد و گفت: بعد از این از چیزی جزء خیر از رسول خدا نمی پرسم، پدرم می فرمود: چه چیزی از غضب بدتر است همانا انسان عصبانی می شود و قتل نفس را که خداوند حرام نموده است را مرتکب می شود و زن شوهردار را قذف (نسبت زنا) می دهد.

ب: نقش خوف و ترس در جرائم

ترس یکی از حالت های روحی است که انسان به دلیل ضعف روحی به شدت با آن روبرو است. بنابراین ریشه اصلی ترس ضعف است. انسان های ضعیف برای فرار از آن ممکن است عمل مجرمانه انجام دهند و طرف مقابل را تخریب کنند و شخصیت معنوی او را ترور کنند.

(فالخوف حاله تأثیر و اضطراب توقع ضرر مستقبل او مواجه یذهب بالامن.)[7] خوف حالت تأثر و اضطرابی است که انسان در موقع ضرری که در آینده انتظاراتش را دارد و با آن مواجه می شود و امنیت فکری و روحی او را از بین می­برد. در واقع ترس نوعی دفاع پیش گیرانه برای جلوگیری از شکست است. یک نوع عکس العمل طبیعی و اولیه در روح آدمی است. در مواقع ترس و دفع ضرر محتمل از آن، انسان تدابیری را اتخاذ خواهد کرد. این تدابیر ریشه در شخصیت و باورهای یک فرد دارد. انسان معتقد و خدا باور برای دفاع از خود، به هر شیوه ای متوسل نمی شود اما انسان مادی و دیدگاه الحادی برای رسیدن به هدف از هر وسیله ای و لو ترور شخصیت و تخریب استفاده می­کند.

قرآن کریم مواجهه انسان با موارد خوف و ترس را از ابتلائات همیشگی همه انسانها می­داند. (وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ [8]). قطعا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوه ها، آزمایش می کنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان.

از اینرو ترس، زمینه ای است که باورها و شخصیت انسان را به چالش می کند و عکس العمل او اندازه و میزان بزرگی و شخصیت درونی اش را نشان می دهد.

انسان عاقل، از ضرر و آسیب می­ترسد و درصدد دفع و رفع آن برمی­آید. و وجود چنین حالت روحی از الطاف الهی است همانگونه که با وجود غریزه ترس، جان انسان حفظ می­شود. وجود چنین غریزه ای در روح باعث رشد و تعالی انسان می­شود و مواضع خوف در واقع زمینه ای برای رشد و ظهور استعدادهای اوست و باید مواظب باشد برای جلوگیری از ضرر از هواهای نفسانی و شیطان و شیاطین انس اطاعت نکند و از حدود الهی خارج نشود و عمل او مجرمانه نشود تا به ساحل امن و امنیت در دنیا و آخرت برسد.

مطابق آموزه های وحیانی انسان حق ندارد  برای فرار از ترس وفرار از ضرر و زیان به جسم و جان و شخصیت انسانهای دیگر آسیب بزند و عمل مجرمانه انجام دهد. اگر انسان به گرفتاری و مصیبتی مواجه شد و یا انسانهای دیگر که در بسیاری از موارد دنیا، رقیب او هستند باید صبر پیشه کند (الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَهٌ  قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ[9]). آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان می­رسد می­گویندما از آن خدائیم و به سوی او باز می­گردیم.

«توجه به این واقعیت که همه از او هستیم این درس را به ما می­دهد که از زوال نعمتها هرگز ناراحت نشویم، چرا که همه این مواهب بلکه خود ما تعلق به او داریم. یک روز می­بخشد و روز دیگر مصلحت می­بیند و از ما باز می­گیرد و هر دو صلاح ما است[10]

ج: نقش بغض و دشمنی در ارتکاب جرائم

بغض یک حالت روحی و عکس العملی است که در اثر نفرت از چیزی به انسان دست می­دهد.

(البغض نفار النفس عن الشئ الذی ترغب عنه و هو ضد الحبّ فانّ الحبّ انجذاب النفس الی الشئ الذی ترغب فیه[11]) بغض، تنفر و انزجار روحی از چیزی است که به بی میلی و دوری اآز آن می­انجامد. بغض ضد دوستی است، زیرا دوستی و محبت، تمایل و کشش نفس به چیزی است که به آن راغب می­شود.

در این حالت روحی، انسان در اثر تنفر از فرد و یا افرادی به تخریب شخصیت آنها از طریق افترا، تهمت، شایعه، قذف و … می­پردازد و هدفش نابودی و ترور شخصیت است.

در قرآن کریم حالت بغض همراه با دشمنی بیان شده است.

(وَ ألقَینا بَینَهُم ُ الْعَداوَه َ وَ الْبَغْضاءَ الی یَوم ِ الْقِیامَه[12] ). و ما در بیان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم.

اگر حالت روحی بغض و تنفر، در عالم خارج، با ظهور دشمنی باشد یعنی بغض تبدیل به عداوت شود،

شیطان نیز از این حالت روحی سوءاستفاده می­کند و با استفاده از ابزارهایی مثل شرابخواری و قمار بغض روحی را تبدیل به دشمنی می­کند.

قرآن کریم می­فرماید: « إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَهَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ[13]». شیطان می­خواهد به وسیله­ی شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند.

در تبدیل بغض به عداوت چهار حالت تصور می­شود که منجر به ترور شخص و جنایت و یا ترور شخصیت و جرائم علیه شخصیت معنوی افراد می­شود.

 • بغض فرد به فرد
 • بغض فرد به افراد
 • بغض افراد به فرد
 • بغض افراد به افراد

در موارد چهارگانه فوق دو معیار وجود دارد بغض برای رضای خدا یا بغض برای هواهای نفسانی. «پیامبر اکرم می­فرمود : مطمئن ترین و مؤثق ترین نشانه ایمان حبّ و بغض برای خداست[14]

بنابراین در موارد فوق اگر بغض برای هواهای نفسانی و انگیزه های غیر الهی باشد عمل مجرمانه است.

 

 

 

 

 

 

 

بخش سوم: نقش صفات و ویژگیهای روحی در جرائم

صفات روحی ریشه و سرمنشأ حالات روحی هستند و بالعکس اگر حالات روحی استمرار پیدا کنند تبدیل به صفات و ویژگی ثابت روحی می­شوند. مثلا ریشه خشم و غضب، خود بزرگ بینی و کوچک بینی دیگران است1. و اگر این حالت ادامه پیدا کند انسان تبدیل به میرغضب و جلااد می­شود. اگر با صفات روحی مقابله نشود تبدیل به بیماریهای روحی می­شوند و باعث آسیب فرد و اجتماع می­شوند.

چند صفت روحی که در جرائم علیه شخصیت معنوی افراد مؤثرند. در ذیل مورد تحلیل و بررسی قرار می­گیرند مثل حرص، کبر، حسد.

الف: نقش حرص در جرائم معنوی

واژه حرص از « حَرَص القَصّارُ الثَّوْبَ أی قَشَرَهُ بدَقِّهِ[15]» یعنی لباس شوی لباس را با دقت فشرد، گرفته شده است. حرص به معنی زیاده خواهی در آزمندی و میل و اراده است. انسان حریص، در آنچه میخواهد افراط می­کند.گاهی حرص انسان در خیر است و گاهی در شرّ. حرص در خیر، خیر است. (إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ[16]) اگر بر هدایت آنها حریص باشی. پیامبر اکرم ص در هدایت مردم حریص بود.

اما حرص در شر، شرّ است. (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاهٍ[17]) و آنها را حریص ترین مردم بر زندگی (این دنیا و اندوختن ثروت) خواهی یافت.

قرآن کریم می­­فرماید: (وَ إِنَّه‌ُ لِحُب‌ِّ الخَیرِ لَشَدِیدٌ[18]) او علاقه­ی شدید به مال دارد. البته خیر معنای وسیعی دارد که هرگونه نیکی را شامل و مسلماً به بسیاری از نیکیها همچون علم و دانش و تقوی و بهشت و سعادت، مطلب مذمومی نیست که قرآن با تعبیر فوق از آن نکوهش کند و لذا مفسران آن را در اینجا به معنی مال تفسیر کرده اند[19].

بنابراین انسان ذاتاً و فطرتاً علاقه شدیدی به خیر دارد و عاشق هر نوع خیر است. البته گاهی در تعیین مصداق خیر اشتباه می­کند و به جای خیر بر شرّ حرص می­ورزد. از اینرو خداوند از طریق پیامبران و کتاب آسمانی خیر و شر را به انسان معرفی کرد تا او اشتباه نکند و حجت را بر او تمام کرد.

همه انسانها طالب خیر و بهترین برای خود هستند. زندگی دنیا رقابت بین انسانها برای کسب بهترین ها است. گاهی آنهایی که در این میدان مسابقه عقب می­افتند، دست به اعمال ناجوانمردانه و مجرمانه می­زنند تا رقبایشان به مقصد نرسند و یا دیرتر برسند. بنابراین انسانهای حریص به علت زیاده خواهی و افراط، هیچ احترامی و جایی برای رقبای دیگر قائل نیستند و گاهی از حدود انسانیت و حدود الهی خارج و اعمال مجرمانه انجام می­دهند. این اعمال می­تواند هم ترور شخص باشد و یا ترور شخصیت او. تخریب شخصیت معنوی افراد آخرین تیر در ترکش این افراد ضعیف و عقب مانده و بیمار روحی است. «پیامبر اکرم ص فرمود: یا علی لا تشاورون حریصا فانّه یزیّن لک شرّها و اعلم انّ الجین و البخل و الحرص غریزه یجمعها سوءالظن»

یا علی با حریص مشورت نکنید چون شر را برای شما خیر جلوه می­دهد و بدانید ترس و بخل و حرص غرائزی هستند که باعث سوءظن به خدا می­شوند.

بنابراین حرص مذموم غریزه ای است که باعث سوءظن به خداوند می­شود و در چنین حالت روحی که رابطه انسان با خداوند ضعیف و یا قطع می­شود و در معرض هر نوع آفات و هر نوع عمل مجرمانه ای قرار می­گیرد.«سأل عن امام علی(ع) أَیُّ ذُلٍّ أَذَلُّ قَالَ الْحِرْصُ عَلَى الدُّنْیَا [20]»

از امام علی ع پرسیده شد کدام ذلت از همه ذلیل تر است فرمود :حرص بر دنیا.

مطابق فرموده امام علی ع حرص بر دنیا، انسان را به ذلیل ترین و خوارترین مرتبه در دنیا و آخرت می­رساند و انسان پست از انجام هر عمل مجرمانه ابائی ندارد.

امام صادق ع: «أُصـُولُ الْکُفْرِ ثَلَاثَهٌ الْحِرْصُ وَ الِاسْتِکْبَارُ وَ الْحَسَدُ»[21]

اصول و ریشه های کفر سه چیز هستند: حرص، کبر و حسد

ب: نقش کبر در جرائم معنوی

کبر یکی از صفات اخلاقی مذموم است که در اثر جهل و کم عقلی و فراموشی جای و جایگاه انسان و قرار گرفتن در جای و جایگاه خداوند و ادعای کبریایی به وجود می­آید. «امام زین العابدین ع فرمود: اولین چیزی که با آن خداوند نافرمانی شد کبر است[22]»

کبر و غرور دارای آثار و عوارض خطرناک فردی و اجتماعی است و منجر به انجام جرائم شرعی و عرفی می­شود.

قرآن کریم در ماجرای آفرینش آدم اولین صفت روحی که باعث معصیت خداوند شد را کبر معرفی نمود (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِکَهِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ[23]). و (یاد کن) هنگامی را که به فرشتگان گفتیم بروی آدم سجده و خضوع کنید همگی سجده کردند جز ابلیس که سرباز زد و تکبر ورزید (و به خاطر نافرمانی و تکبرش) از کافران شد.

بنابراین نزدیکترین افراد به شیطان کسانی هستند که دارای این ویژگی روحی هستند. معمولا افراد متکبر افرادی هستند که دارا و ثروتمند هستند و یا دارای صفت و یا صفاتی مثل علم و زیبایی و … هستند که خود را بزرگتر از دیگران می­دانند و دیگران را کوچک و حقیر می­دانند که لازمه آن دیکتاتوری و اطاعت محض از آنها است. انسانهای متکبّر اکثرا بیماران روانی خطرناک هستند که به خود و دیگران آسیب می­زنند و اعمال مجرمانه انجام می­دهند.

از نظر قرآن کریم ریشه اصلی کفر و اطاعت نکردن از خداوند کبر است. « بلیقَد جآءَتَکَ ءایاتی فَکَذَّبتَ بها وَ استَکبَرتَ و کُنتَ مِنَ الکافِرینَ 2» آری آیات من به سراغ تو آمد، اما آن را تکذیب کردی و تکبّر نمودی و از کافران بودی.

بنابراین انسان با این صفت در مقابل خداوند و مردم گردنکشی می­کند و هیچ حد و مرزی نمی­شناسد، خود را خدا می­داند و اصلا کسی جز خود را نمی­بیند و ترور شخص و شخصیت برایش مفهومی ندارد و خود را مجاز به انجام هرکاری که دلش می­خواهد می­داند. انسان متکبّر چون داشتن همه چیز را فقط حق خود می­داند و دیگران را ناحق می­داند. اگر در وصول به خواسته هایش تعلل و یا کاستی ببیند، رقبای خود را تخریب می­کند که تخریب همان ترور شخصیت و جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است.

ج: نقش حسد در جرائم معنوی:

یکی از صفات روحی که مانند آتش جهنم، روح انسان را می­سوزاند و دیگران را نیز خاکستر می­کند و آسایش و امنیت فرد و اجتماع را سلب می­کند حسد است. حسد در درون و روح آدم است که اگر کنترل نشود به بیرون راه پیدا می­کند و آثار مخرب خود را نشان می­دهد.

پیامبر اکرم ص فرمود: (رَفِعَ عَنْ أُمَّتِی وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ یُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ یَدٍ[24]) حسد مادامیکه در زبان و یا دستان امت من ظاهر نشود، محاسبه نمی­شود.

امام صادق ع نیز فرمود:( اِن الْمُؤْمِنَ لا یَسْتَعْمِلُ حَسَدَهُ  [25]) یعنی مؤمن حسدش را بکار نمی­برد.

بنابراین حسد در روح آدمی وجود دارد و انسان باید آنرا مهار کند و از ظهور و بروز آن در عالم خارج جلوگیری کند و الا به جرم و خیانت ختم می­شود.

مطابق آیات قرآن کریم، اولین جنایتی که در کره زمین اتفاق افتاد در اثر حسادت بود. (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ [26]). نفس سرکش، کم کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد (سرانجام) او را کشت و از زیانکاران شد.

(وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّکَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ[27]). و داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان هنگامی که هر کدام کاری برای تقرب (به پروردگار انجام دادند اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد (برادری که عملش مردود شده بود به برادر دیگر) گفت: به خدا سوگند تو را خواهم کشت (برادر دیگر) گفت (من چه گناهی دارم؟ زیرا ) خدا، تنها از پرهیزکاران می­پذیرد.

پیامبر اکرم ص فرمود: (فَقَبِلَ اللَّهُ قُرْبَانَ هَابِیلَ فَحَسَدَهُ قَابِیلُ فَقَتَلَهُ [28]) خداوند قربانی هابیل را پذیرفت، قابیل از روی حسادت او را کشت.

بنابراین اولین قتل در زمین، برادر کشی در اثر حسادت بود. اگر حسد درونی مهار نشود به جرم و جنایت منجر خواهد شد. در چنین مواردی حسود بیمار روانی است. علاوه بر این که حسد بطور مستقیم در جرائم نقش دارد، بطور غیر مستقیم سرمنشاء شاخه های بسیاری از صفات و حالات روحی دیگر است.

« سئل عن علی بن الحسین ع انّی الاعمال افضل عندالله قال ما من عمل بعد معرفه الله عزّوجل  و معرفه رسوله (ص) افضل من بغض الدنیا فانّ لذلک لشعباً کثیره و للمعاصی شعب فاولی ما عصی الله به الکبر معصیه ابلیس حین أبی و استکبر و کان من الکافرین ثم الحرص و هی معصیه آدم و حواء ع حین قال الله عزّوجل لهما انکلا من حیث شئتما و لا تقربا هذه الشّجره فتکونا من الظالمین» فأخذنا ما لا حاجه بهما الیه فدخل ذلک علی ذرّیّتهما الی یوم القیامه و ذلک انّ اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجه به الیه ثم الحسد و هی معصیه ابن  آدم حیث حسد اخاه فقتله فتشعب من ذلک حبّ النساء و حبّ الدنیا و حبّ الرئاسه و حبّ الرّاحه و حبّ الکلام و حبّ العلوّ و الثروه فصرن سبح خصال فاجتمعن کلهن فی حبّ الدنیا فقال الانبیاء و العلماء بعد معرفه ذلک حبّ الدنیا راس کل خطیئه والدنیا دنیاءان دنیا بلاغ و دنیا ملعونه[29]»

از امام زین العابدین علی بن الحسین ع سوال شد: برترین عمل نزد خداوند چیست؟ فرمود هیچ عملی بعد از شناخت خداوند و شناخت رسولش برتر از بغض دنیا نیست که دارای شعب و شاخه های بسیاری است و گناهان و معاصی شعبه هایی دارند پس اولین چیزی که خدا با آن معصیت شد کبر و غرور است موقعی که ابلیس از دستور خداوند برای سجده سرپیچی کرد و کبر ورزید و از کافرین شد. پس حرص است و آن معصیت آدم و حواست موقعی که خداوند به آنها فرمود از هرچه می خواهید بخورید و به این درخت نزدیک نشوید که از ظالمین خواهید شد. پس آن دو کاری انجام دادند که احتیاجی به آن نداشتند و این صفات به فرزندانشان هم تا روز قیامت داخل شد؛ از اینروست که فرزند آدم چیزی را طلب می کند که احتیاجی به آن ندارد پس از حسد شعبه ای بوجود می آید. حبّ النساء (زن پرستی)، حبّ الدنیا (عشق به دنیا) و حبّ الرئاسه (مقام پرستی) . حبّ الرّاحه (تن پروری) و حبّ الکلام (پر حرفی) و حبّ علو (برتری طلبی) و حبّ ثروت (مال پرستی) که هفت خصال و صفت هستند که همگی در حبّ دنیا جمع می شوند سپس پیامبران و علما بعد از شناختن آن گفتند که حبّ الدنیا رأس کل خطیئه یعنی دنیا دوستی ریشه همه گناهان و خطاهاست و دنیا هم دو نوع است دنیایی که ممدوح و بلاغ است و انسان در آن و با آن به خدا می رسد و دنیایی که ملعون و مذموم است.

این حدیث شریف می فرماید که دنیا دوستی ریشه همه گناهان و همه جرائم شرعی و قانونی است و ریشه همه مظاهر فساد، حسد است بنابراین ریشه همه جرائم، حسد است.

این صفت باعث می شود که حاسد به دشمنی با خدا و مقدرات الهی برخیزد و به آنچه که به دیگران داده و به او نداده حسد بورزد و درصدد دشمنی و انتقام از محسود برآید و مرتکب جرم و جنایت شود. بنابراین صفات روحی اصل در ریشه حالات روحی هستند. ریشه های کفر و جرائم سه صفت کبر، حسد و حرص هستند که باعث ایجاد حالات روحی و در صورت استمرار و کنترل نشدن تبدیل به بیماریهای روحی می شود. در حالات روحی شادی و غم، ترس و شجاعت و هیجان و اضطراب، خشم و رضایت و… عقل کنترلش را بر روح از دست می دهد و انسان مستعد ارتکاب هر نوع گناه و جرم و جنایت می شود.

امام صادق ع فرمود: «اصولُ الکُفرِ ثَلاثَهٌ الحِرصُ وَ الاِستِکبارُ وَ الحَسَدُ[30]» ریشه های کفر سه چیز هستند

[1] . مفردات الفاظ قرآن، ج2، ص701

[2] .الکافی، ج2، ص 305

[3] . همان

[4] . ص/76

[5] . وسائل الشیعه، ج15، ص362

[6] . وسائل الشیعه، ج15، ص 352

[7] . التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج3، ص161

[8] . البقره/ 155

[9] . البقره/156

[10] . تفسیر نمونه مکارم، ج1، ص525

[11] . مفردات الفاظ القرآن راغب، ج1، ص136

[12] . المائده/64

[13] . همان/91

[14] . الکافی کلینی، ج2، ص125

[15] . مفردات الفاظ القرآن، ج1، ص227

[16] . النحل/37

[17] . وسائل الشیعه، ج15، ص362

[18] . مفردات الفاظ القرآن، ج1، ص227

[19] . النحل/37

[20] . وسائل الشیعه، ج7، ص 82

[21] . الکافی، ج2، ص 289

[22] . .همان، ص 130

[23] . البقره/34

[24] . الکافی، ج2، ص463

[25] . همان، ج8، ص109

[26] . المائده/30

[27] . همان/27

[28] . البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص273

[29] . الکافی، ج2، ص317

[30] . الکافی، ج2، ص289

نوامبر 14

یکی از امیال و نیازهای جسمی در قرآن کریم، میل جنسی است که خداوند عظیم آن را میل عظیم نامید.

 

یکی از امیال و نیازهای جسمی در قرآن کریم، میل جنسی است که خداوند عظیم آن را میل عظیم نامید.

(وَ یُریدُ الَّذینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمیلُوا مَیْلاً عَظیماً[1]) (خدا می­خواهد شما را ببخشد (و از آلودگی پاک نماید) امّا آنها که پیرو شهواتند می­خواهند شما بکلّی منحرف شوید[2]). طوسی می­گوید: «ان تمیلوا میلاً عظیما» یعنی از استقامت با زیاد شدن معصیت خارج شوید چون استقامت انسان را به ثواب می­کشاند و انحراف از آن انسان را هلاک و مستحق عذاب می­کند.

آنان که از شهوات پیروی می کنند می خواهند شما (در روابط جنسی از حدود و مقررات حق) به انحراف بزرگی دچار شویدو فرمود (زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء[3]) (محبّت امور مادی مثل دوست داشتن زنها، در نظر مردم جلوه داده شده است.)

بنابراین میل جنسی و شهوت، میل عظیم و باعث انحراف عظیم می شود. شاید این میل، عظیم ترین میل در هر فرد باشد و عظیم ترین انحراف را ایجاد کند و یا شاید همه انسان ها وقسمت اعظم و عظیم انسان ها را تحت تأثیر قرار بدهد که آن را میل عظیم بیان نمود.

قرآن کریم راه های تأمین حلال و حرام این میل را بیان فرمود(إلّا علی أزواجهم أو ما مَلکتْ أیمانُهم فإنّهم غیرُ مَلومین فَمَن ابتغی وَراء ذلِّکَ فاولئِکَ هُم العادُّون[4])

مگر در کام جویی ا زهمسران و کنیزانشان که آنان در این زمینه مورد سرزنش نیستند. پس کسانی که در بهره گیری جنسی راهی غیر از این جویند تجاوز کار هستند.

بنابراین به غیر از ازدواج و نکاح شرعی، تأمین نیاز جسمی وجنسی حرام و تجاوز به حدود الهی است و متجاوز زانی و ملعون است و نتیجه این کار، ولد الزناست.

همچنین قرآن کریم فرمود: (وَ یَسئَلُونَکَ عَنِ المَحیضِ قُل هُوَ أَذیً فَاعتَزِلُوا النِّساءَ فِی المَحِیضِ وَ لا تَقرَبُوهُنَّ حَتّی یَطهُرنَ[5]) از تو درباره حیض سؤال می کنند بگو چیز زیانبار و آلوده ای است. پس در این حالت از زن ها کناره گیری کنید تا پاک شوند.  بنابراین مقاربت در این حالت حرام است[6]. (وَ لا تَقرَبُوهُنَّ حَتّی یَطهُرنَ). در این حالت اگر به حدود الهی تجاوز شود، ثمره و نتیجه ولد حیض است. ولد زنا ها و ولد حیض درواقع بچه های شیطان هستند. گوشت و پوست آنها از حرام روئیده است و به شدت مستعد، ارتکاب جرائم هستند.

اثر نطفه در جرائم

شیطان در نطفه انسان که اصل و خلقت اوست شریک می شود و می خواهد آب را از سرچشمه گل آلود می کند و این بهترین راه برای تخریب اوست. ( وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ وَ عِدْهُمْ وَ ما یَعِدُهُمُ الشَّیْطانُ إِلاَّ غُرُوراً [7] )

و با لشکر سواره و پیاده ات آنها را جلب کن و در مال و فرزندانش شریک باش و آنان را با وعده ها سرگرم کن . ولی شیطان جز فریب و دروغ وعده ای به آنها نمی دهد.

قال امیرالمؤمنین (ع) قال رسول الله (ص) : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّهَ عَلَى کُلِّ فَحَّاشٍ بَذِی قَلِیلِ الْحَیاءِ لَا یبَالِی مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ لَهُ فَإِنَّکَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ إِلَّا لِغَیهٍ أَوْ شِرْکِ شَیطَانٍ قِیلَ یا رَسُولَ اللَّهِ وَ فِی النَّاسِ شِرْکُ شَیطَانٍ فَقَالَ ص أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ[8]»

علی (ع) فرمود که پیامبر فرمودند:همانا خداوند بهشت را بر هر فحاش کم حیا که در آن چه می گویدو آن چه که درباره اش گفته می شود پروایی ندارد حرام کرده است و اگر درباره او تفتیش و جستجو کنید می بینید یا او حراف است یا شیطان در نطفه اش شریک است.

« پرسیده شد ای رسول خدا، آیا شیطان با مردم شریک می شود؟ رسول خدا فرمود آیا قول خداوند عزوجل را نخوانده ای که فرمود (وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ[9]) »

  عن ابی بصیرقال ابوعبدالله : قُلْتُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذلک؛

قال: ( اماتَقرأ کتاب اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ؟ ثم ابتدا «وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ»

ثم قال : ان الشیطان لیجی حتی یقعد من المرأه کما یقعد الرجل منها، ویحدث کما یحدث، و ینکح کما ینکح، قلت بأی شیء یعرف ذلک؛ قال بحبنا و بغضنا فمن احبّنا کان نطفه العبد و من ابغضا کان نطفه الشیطان[10].

ابوبصیر  از امام صادق پرسیدم با چه چیزی آن را بشناسیم. فرمود آیا کتاب خدا را که فرمود (وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ) نخواندی سپس فرمود شیطان می آید کنار زن می نشیند مثل مردش و با او صحبت می کند مثل مردش و با او آمیزش می کند مثل مردش. گفتم با چه چیزی آن شناخته می شود؟ فرمود با حب و بغض ما. اگر کسی ما را دوست داشت نطفه انسان و اگر دشمن ما بود نطفه شیطان است.

قال الصادق (ع) : من لم یبال ما قال و ما قیل فیه فهو شرک شیطان و من لم یبال ان یراه الناس مسیئا فهو شرک شیطان و من اعتاب اخاه الموصح من غیره تره بینها فهو شرک شیطان و من شغف بمحبه الحرام و شهوه الزنا فهو شرک شیطان ثم قال (ع) لولد الزنا علامات احدها بغضنا اهل البیت و ثانیها انه یمن الی الحرام الذی خلق منه و ثالثها الاستحفاف یالدین و رابعها سوء المحضر للناس و لایسئی محضرا خوانه الا من ولد علی غیر فراش ابیه او من حملت به امّه فی حیضها[11].

امام صادق(ع) فرمود: کسی که در آن چه می گوید و آن چه درباره اش گفته می شود پروایی ندارد شیطانی در نطفه اش شریک است. و کسی که پروا ندارد که مردم او را در حال گناه ببینند شیطان در نطفه اش شریک است. کسی که غیبت برادر مومنش را بدون این که چیزی بین شان باشد انجام دهد شیطان در نطفه اش شریک است.

کسی که عاشق حرام و زنا باشد شیطان در نطفه اش شریک است سپس فرمود : و لد الزنا چند علامت دارد. یکی از آن ها بغض و دشمنی با اهل بیت(ع) است.

دوم کسی که مشتاق به حرامی باشد که از او خلق شده است (یعنی زنا). شیطان در نطفه اش شریک است. سوم کسی که دین در پیش چشم او کوچک و خفیف باشد . چهارم پیش مردم سوءالمحضر باشد که در محضر برادرانش بد و گناهکار نیست مگر کسی که غیر از نطفه پدرش باشد و یا ولد حیض باشد.

ابی بصیر گفت: امام صادق(ع) فرمود: اگر مردی پیش همسرش برود و نزدش بنشیند، شیطان حاضر می شود اگر بسم الله بگوید شیطان می رود و اگر نگوید شیطان در عملش شریک می شود در حالی که نطفه یکی است گفتم چگونه او را بشناسیم؟ فرمود: با حب و بغض ما[12].

همچنین بنابر روایات معصومین، خوردن مال حرام نیز باعث منعقد شدن نطفه حرام و شریک شدن شیطان در نطفه انسان می شود.

محمد بن مسلم گفت: از امام موسی کاظم (ع) راجع به شراکت شیطان پرسیدم درباره آیه( وشارکهم فی الاموال و اولاد). فرمود: هر آن چه که از مال حرام باشد پس شیطان در آن شریک است و با آن مرد می باشد تا با همسرش جمع گردد پس هم از نطفه شیطان و نطفه آن مرد است که در این صورت حرام است.[13]

بنا بر روایات معصومین (ع) در تفسیر آیه شریفه، (وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ) شیطان به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم در نطفه انسان شریک می شود. در حالت غیر مستقیم که اولین طریق در آیه است (شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ)اگر شخصی مال حرام بخورد شیطان به هنگام مجامعت او حاضر می شود. در حالت مستقیم هنگام مجامعت اگر انسان ذکر خدا (بسم الله) نگوید شیطان در نطفه شریک می شود.

از نشانه های شراکت شیطان، افرادی هستند که بغض و دشمنی اهل بیت (ع) دارند. همچنین افراد گناهکار و بی پروایی که هر چه از دهنشان بیرون می­آید، می گویند، از کسانی اند که بیشترین جرم علیه شخصیت افراد را انجام می­دهند.

اثر زمان و مکان مجامعت در جرائم

پیامبر اکرم (ص) در حدیثی طولانی در سفارش به حضرت علی (ع) درباره آمیزش با همسر فرمودند که اگر در زمان و یا مکان نامناسب باشد و نطفه ای منعقد شود، آن بچه ها، مجرم و جنایت کار خواهند شد که به برخی از آنها اشاره می­گردد.

یا علی زیر درخت میوه دار جماع نکن اگر بچه ای منعقد شود جلاد، قاتل یا از ظالمین بزرگ خواهد شد. یا علی بین اذان و اقامه جماع نکن  که اگر نطفه ای منعقد شود بچه ای به دنیا خواهد آمد که حریص بر خونریزی است.

یا علی موقعی که به سفر رفتی و برگشتی تا سه شب و سه روز جماع نکن که اگر نطفه ای منعقد شود بچه ای به دنیا می آید که یاری کننده هر ظالمی است .

یا علی در ساعات اولیه شب جماع نکن که بچه ای به دنیا خواهد آمد که ایمان نمی آورد ساحر خواهد شد و دنیا را بر آخرت ترجیح خواهدداد.[14]

نقش طهارت نطفه افراد در جرائم

یکی از تشبیهات نغز قرآن کریم تشبیه زن به کشتزار است.

قرآن کریم فرمود(نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ)[15] زنان شما کشتزار شما هستند در اینجا زنان به مزرعه تشبیه شده­اند[16].

در یک مزرعه هم گل پرورش می یابد و هم خار هم درختان پر ثمر،هم درختان بی ثمر.مرد نیز به کشاورز و نطفه به بذر تشبیه شده اند.

عقل ودانش بشر امروزی به این نتیجه رسیده است که قدم اول در هر نوع کشتی،اصلاح بذر و قرنطینه کردن آن است.اگر مردم به همین یک آیه که منطبق بر عقل ومنافع بشری نیز هست عمل کنند دنیا مزرعه گلها و گلستان خواهد شد.

کشاورز بذر می پاشد و به اصطلاح کاشت،داشت و برداشت انجام می دهد اما این کشتزار است که به عمر یک درخت باید با آن همراه باشد و با آن بسازد.

اما زن کشتزاری نیست که فقط مسئولیت  داشته باشد زن انسانی مکلف است.ودر زمینه قبول بذر و کاشت نقش اصلی دارد.نمونه زنهایی که در کنترل همسرانشان برای نیاوردن لقمه حرام و اکل و شراب و

حرام و انعقاد نطفه حلال و شیر دادن با حالت وضو برای تربیت نسل مومن و صالح و به عنوان خلیفه الله فی الارض در تاریخ ادیان الهی تاریخ بشر وتاریخ اسلام فراوان هستند.

قرآن کریم می فرماید(الزانیه و الزانی) و نشان می دهد در انعقاد نطفه حرام از زنا زن مقدم بر مرد است و نقش و مسئولیت زن بیشتر است تا زن نخواهد این عمل شنیع انجام نمی پذیرد.[17]

کاشت و داشت تخم شیطان،در واقع جنگ با خداست از این رو قرآن کریم می فرماید (وَالَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ یَلْقَ أَثَامًا یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَیَخْلُدْ فِیهِ مُهَانًا)[18] و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده، جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازات سختی خواهد دید، عذاب او در قیامت مضاعف می گردد و همیشه با خواری در آن خواهد ماند.

در این آیه شریفه سه گناه باعث مخلد شدن در جهنم[19]، در نتیجه پذیرفته نشدن شفاعت می شود :

 • شرک 2- قتل نفس   3- زنا

کلمه «یضاعف له العذاب» بعد از «و من یفعل ذلک یلق أثاما» نشان می دهد که انسان در اثر ارتکاب این سه گناه حتماً در دنیا مجازات می­شود و جزایش را خواهد دید و در روز قیامت عذاب او چند برابر و مخلّد می شود[20].

بنابراین همانگونه که تولید ولدالزنا یکی از اعظم گناهان کبیره و جرم بزرگی علیه اشخاص (زناکاران و ولدالزنا) است، نسبت دادن زنا نیز برای تخریب شخصیت و ترور شخصیت که قذف است از جرائم علیه شخصیت و گناه بزرگی است.

نمونه هایی از اعمال مجرمانه و نطفه های ناپاک

امام صادق (ع) فرمود در مورد قول فرعون در قرآن کریم (ذرونی اقتل موسی) من کان یمنعه قال منعقد رشدته و لا یقتل الانبیاء و اولاد الانبیاء الا اولاد الزنا[21]

از امام صادق درمورد قول فرعون (بگذارید موسی را بکشم) سؤال شد چه کسی مانع او شد؟ فرمود انسان نطفه پاک به او گفت پیامبران و اولاد پیامبران را نمی کشند مگر ولدالزناها. قاتلین انبیاء و اولادشان، قاتلین ائمه و اولادشان بدون استثنا از ولدالزناها ولدالحیض ها و تخم شیطان ها بودند. یکی از بزرگترین و عجیب ترین رودررویی ولدالزناها با مؤمنین در ماجرای عاشورا رخ داد.

امام حسین (ع) در روز عاشورا فرمود: ألا ان الدعی ابن الدعی قدرکز (بین اثنتین).[22] این زنازاده پسر زنازاده مرا بین دو چیز قرار داده است بنابراین معاویه و یزید هردو زنازاده بودند.

بسیاری از شخصیت های مشهور در صدر اسلام که ائمه الضلاله و دشمن شماره یک اهل بیت (ع) بودند مثل زیاد­بن ابیه، عبیدالله بن زیاد مشهور به ابن مرجانه، عمروعاص ولدالزنا بودند. یکی از مهم ترین ویژگی ولدالزناها، دشمنی با اهل بیت (ع) است.

 

 

 

 

 

بخش دوم: اثر محیط بر جرائم علیه شخصیت

ریشه لغوی محیط حوط است، محیط، اسم فاعل از ریشه حوط است محیط یعنی محوط و احاطه کننده.

محیط انسان، مجموعه موجودات و اشیاء مادی و غیرمادی است که او را احاطه کرده اند. احاطه بر دو گونه است، احاطه ظاهری و مادی و احاطه معنوی و هر یک از انواع احاطه برای مقصود خاص و یا دارای نتیجه و آثار خاص است.

راغب می گوید احاطه بر دو وجه است. احاطه در اجسام، احاطه در علم.[23] احاطه در اجسام یعنی حفظ کردن آن (إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُّحِیطٌ)[24] یعنی در همه جهات او را حفظ خواهد کرد.

احاطه در علم مثل (أَحَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا)[25] و (إِنَّ اللّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ)[26] احاطه در علم یعنی این که بدانی وجود و جنس و قضا و قدر و کیفیت و غرض و مقصود از ایجادش و آنچه که از او و برای اوست همه از جانب خداست[27].  بنابراین عوامل مادی و معنوی محیط، انسان را احاطه می کنند و در یکدیگر اثر می گذارند.

نقش عوامل مادی محیط بر جرائم

عوامل مادی محیط عوامل محسوس و قابل مشاهده اند. محیط زندگی هر انسانی شامل پدر و مادر، خانه، خانواده، اقوام، دوستان، مدرسه، دانشگاه، شهر و کشور می باشند.قرآن می­فرماید: «أَلَا إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُّحِیطٌ»[28] (آگاه باشید که خداوند به همه چیز احاطه دارد). محیط آن چیزی است که مانند حائط (دیوار)، انسان را احاطه می­کند.

هر انسانی از یک زن که مادر اوست متولد می شود و در خانه ای زیر سایه پدر و مادرش و خانواده اش زندگی و به تدریج و مرحله به مرحله، زمان زندگی اش را سپری می کند. به تدریج که چشمش باز می شود محیط اطرافش را می بیند و صداها را می شنود. عقل اکتسابی انسان از آن چه که می بیند و می شنود از پدر و مادر و از خانواده و اقوام و سایر انسان های محیط به تدریج پر می شود، و فرهنگ و مذهب و جهان بینی او شکل می گیرد. از این روست که در اکثر انسان ها دین، فرهنگ و جهان بینی و تربیت موروثی و زاییده محیط است و اگر این ها خطا و اشتباه باشند. ترک کردن و جدا شدن از این باورهای رسوب شده در درون، به اندازه سلاخی شدن و کندن پوست سخت و دشوار است. به طور طبیعی انسان در مقابل این تغییر عکس العمل نشان داده و نمی پذیرد.

(وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَلاَ یَهْتَدُون)[29] و چون کفّار را گویند از شریعت و کتابی که خدا فرستاده پیروی کنید، پاسخ دهند که ما پیرو کیش پدران خود خواهیم بود آیا بایست آنها تابع پدران باشند. گرچه آن پدران بی عقل و نادان بوده و هرگز به حق و راستی راه نیافته باشند.

به طور طبیعی انسان از دین، فرهنگ و آیین محیط خود تبعیت می کند. انسان میراث دار محیط خود است. انسان آیینه­ای است که محیط فرهنگی و تربیتی خود را نشان می دهد.

انسان و محیط دائم بر هم اثر متقابل دارند، از یکی کم شود، بر دیگری افزوده می شود.

این کم و زیاد شدن بیشتر در عوامل مادی است مثلاً در خوردن و آشامیدن حالت پر کن و خالی کن است. اما در عوامل غیرمادی و معنوی تقریباً جاده یک طرفه است. فقط بر روح انسان ها افزوده می شود.

قرآن کریم در آیات بسیاری انسان را نفس می نامد. (وَ اتَّقُوا یَوْماً لا تَجْزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً)[30]. و حذر کنید از آن روزی که هیچ کس به کار دیگری نیاید.

(یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ)[31] روزی که هر شخصی هر کار نیکو کرده، همه را پیش روی خود حاضر بیند و نیز آن چه بد کرده است.

این آیات نشان می دهند. گرچه، اعمال نیک و بد با اعضا و جوارح انسان و دست ها و پاها انجام می گیرند،

انتساب آنها به نفس یا روح، یعنی انسان و ارزش او و انسان واقعی یعنی نفس و روح و اعضا و جوارح درواقع ابزارها و وسایل او و درخدمت او هستند.

بنابراین آن چه که از محیط اثر می پذیرد و یا اثر می گذارد درواقع نفس و روح انسان است حتی خوردن و آشامیدن حلال یا حرام و نوع غذا درواقع بر روح انسان اثر می گذارند. در یک تقسیم بندی کلی در کنش و واکنش انسان و محیط می توان محیط به دو دسته کلی تقسیم کرد، عوامل انسانی و عوامل غیر انسانی.در اثرگذاری متقابل عوامل انسانی محیط، درواقع روح های انسان ها در یکدیگر از راه گوش و چشم اثر می گذارند.

عوامل غیرانسانی محیطی مثل شکل خانه، بزرگ و کوچک بودن و لوازم درون آن و یا نوع محیط از نظر آب و هوا به نسبت عوامل انسانی اثر کمتری بر شخصیت و روح دارند. و از اهمیت کمتری برخوردارند.

اثر عوامل انسانی محیط بر جرائم

در تأثیر عوامل انسانی، قانون الاقرب فالاقرب ساری و جاری است. آنهایی که به انسان نزدیک ترند و زمان بیشتری در انس و تماس هستند اثر بیشتری بر روح انسان باقی می گذارند. بنابراین در قرب عامل مکان، زمان، مهم هستند. زمان هم شامل سن انسان و مقدار زمان انس است.

قرآن کریم می فرماید (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاهُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَهٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُضطرًّا ثُمَّ یَکُونُ حُطَامًا وَفِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَهٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاهُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ”)[32]

بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است، همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می برد، سپس خشک می شود به گونه ای که آن را زرد رنگ می بینی، سپس تبدیل به کاه می شود و در آخرت عذاب شدید است یا مغفرت و رضای الهی و (به هرحال) زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب نیست.

این آیه شریفه زندگی انسان را به پنج دوره یا پنج مرحله تقسیم می کند: لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر.[33]

راغب می گوید لعب به معنای بازی از ریشه لعاب که همان بزاق و آب دهان است گرفته شده است لعب در موقعی است که کسی کاری را بدون قصد و هدف و مقصد صمیمی انجام دهد.[34]

نخست دوران کودکی است که زندگی در هاله ای از غفلت و بی خبری و لعب و بازی فرو می رود.

لهو آن چیزی است که انسان را از آن چه که برای او لازم و مهم است باز می دارد از هر چیزی که زمانی طولانی از آن لذت و تمتع می برند به لهو تعبیر شده است[35]. مصطفوی می گوید لهو چیزی است که انسان به آن تمایل دارد و از آن لذت می برد بدون آن که نتیجه ای برایش داشته باشد[36].

در دو دوره از سن، لعب و لهو، کودکی و نوجوانی به علت کمبود و نقص عقل حد جرائم اجراء نمی شود و ملاحظه سن و سال آنها می شود.

نقش سن در جرائم علیه شخصیت

در دو مرحله اول یعنی دوران لعب و لهو، چون بچه عقل ندارد جرائم او تعزیزی است. اما در اواخر دوره لهو و اوائل دوره زینته انسان به بلوغ جنسی می رسد و شرعا مکلف می شود. و شرع و عرف به دلیل رشد عقلی درصورت وقوع عمل مجرمانه او را مسئول و مورد کیفر قرار می دهند. با افزایش سن، عقل نیز رشد می کند تا این که در سن چهل سالگی به بلوغ و کمال می رسد.[37]

قرآن کریم می فرماید (وَبَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَهً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَى وَالِدَیَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی إِنِّی تُبْتُ إِلَیْکَ وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِینَ)[38]

(وقتی) به چهل سالگی بالغ گردد می گوید پروردگارا مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر مادرم دادی به جا آورم و کار شایسته ای انجام دهم که از آن خشنود باشی و فرزندان مرا صالح گردان من به سوی تو باز می گردم و توبه می کنم و من از مسلمانانم.

انسان غالباً در چهل سالگی به مرحله کمال عقل می رسد و گفته اند که غالب انبیاء در چهل سالگی به نبوت مبعوث شدند[39].

از سن چهل سالگی به بعد دوران افول قوای عقلی و جسمی است قرآن می فرماید (وَاللّهُ خَلَقَکُمْ ثُمَّ یَتَوَفَّاکُمْ وَمِنکُم مَّن یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْ لاَ یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئًا).[40] خداوند شما را آفرید، سپس شما را می میراند بعضی از شما به نامطلوب ترین سنین بالای عمر می رسند. تا بعد از علم و آگاهی چیزی ندانند.(و همه چیز را فراموش کنند)

فی کتاب الخصال بعد ان ذکر حال الانسان فی بلوغ الأربعین و الخمسین الی التسعین و فی حدیث آخر ما هذا بلغ الی المأه فذلک ارذل العمر و قدروی ان ارذل العمر ان یکون عقله عقل ابن سبع سنین.[41]

در کتاب خصال شیخ صدوق حالات انسان بعد از رسیدن به بلوغ فکری در سن چهل سالگی و حال انسان در پنجاه تا نود سالگی ذکر شده است در حدیث دیگری گفت پس اگر انسان به صد سالگی برسد آن دوران ارذل عمر (ذلیل و خواری عمر) است و روایت شده است که در این سن عقل انسان مثل عقل بچه هفت ساله است.

از آیات کریم که فرمود: (لِکَی لا یَـعلَـمَ شَیئاً چیزی نمی داند) و روایات، عقل انسان در کهنسالی همانند بچه هفت ساله است. و جرائم معنوی در این سن لهو ولعب به دلیل فقدان عقل مشمول مجازات حد نمی باشد و تعزیزی است. از طرفی در این سه دوره یعنی دوره بچگی و نوجوانی و کهنسالی، به دلیل نبودن عقل که کنترل کننده اصلی زبان است و رابطه عقل و زبان، رابطه معکوس است احتمال جرائم علیه شخصیت معنوی افراد که آلت اصلی جرم در آن، زبان است. از بقیه دوران های عمر بیشتر است. از طرفی انگیزه های جرم در این نوع جرائم که باید عالمانه و عامدانه باشد به دلیل نبودن عقل، کم است و اگر مصادیق این جرائم انجام شود عمدی وجود ندارد و از روی تقلید و تکرار است و اگر حد این نوع مجازات ها بخواهد جاری شود با توجه به شرایط حال مجرم که از ضعف های بدنی برخوردارند امکان پذیر نمی باشد.

عن ابی مریم الانصاری قال سألت ابا جعفر عن الغلام لم یحتلم یقذف الرجل هل یجلد قال لا و ذلک لوان رجلاً قذف الغلام لم یجلد[42].

ابو مریم انصاری گفت: از امام محمد باقر پرسیدم، پسر بچه ای که محتلم شد و به سن بلوغ نرسید مردی را قذف کند آیا باید شلاق زده شود. فرمود: نه و اگر آن مرد هم بچه را قذف کند شلاق زده نمی شود.

عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل یقذف الجاریه الصغیره فقال لا یجلد الا ان تکون قد ادرکت اوقاربت. ابی بصیر گفت: از امام صادق(ع) پرسیدم آیا مردی که دخترکوچکی را قذف نمود باید شلاق زده شود فرمود نه مگر این که آن دختربه سن تشخیص و بلوغ برسد، یا با او مقاربت کند.

بنابراین بچه ها چه قاذف شوند و چه مقذوف ، حد شلاق در مورد آن ها اجرا نخواهد شد.

نقش حالات روحی و درونی موثر در جرائم علیه شخصیت معنوی

الف: خشم و غضب

انسان در شرایط مختلف دارای حالات روحی مختلف می شود که در آن حالات عقل کنترلش را از دست می دهد و شبیه دیوانه یا حیوان می شود. حب و بغض، خشم و رضایت، هیجان و ترس و اضطراب و اطمینان حرص و طمع از حالات روحی انسان هستند. در حالت خشم انسان در حالت روحی شبه جنون قرار می گیرد و عقل تسلطی بر آلت جرم جرائم علیه شخصیت معنوی یعنی زیان ندارد و هر آن چه که بر زبان می آید بیان می کند. توهین، افتراء، قذف و نشر اکاذیب و هر جرم و جنایت دیگری در این حالت ممکن است رخ دهد. قرآن کریم می فرماید : «وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ[43]» کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می ورزند و هنگامی که خشمگین شوند عفو می کنند. مکارم شیرازی در تفسیر آیه شریفه می گوید : نه تنها در موقع غضب زمام اختیار از کفشان ربروده می شود و دست به اعمال زشت و جنایت نمی زنند بلکه با آب عفو و غفران قلب خود و دیگران را از کینه ها شستشو می دهند[44].

علامه راغب اصفهانی می گوید: « الغضب ثوران دم القلب اراده الانتقام[45]» غضب هیجان و جوشش خون قلب برای انتقام است.

قال الباقر(ع): انّ هذا الغضب جمره من الشیطان توقد فی قلب ابن آدم و انّ احد کم اذا غضب احمدت عیناه و انتفخت او داجه و دخل الاشیطان فیه فاذا خاف احدکم ذلک من نفسه فلیلزم الارض فانّ رجز الشیطان لیذهب عنه عند ذلک[46].

امام باقر(ع) فرمود: همانا این غضب پاره ای آتش از شیطان است که در قلب فرزند آدم روشن می شود و موقعی که فردی از شما عصبانی می شود چشمانش قرمز می شود دو رگ هایش متورم می شود و شیطان داخل آن می شود پس در موقع خشم اگر یکی از شما در آن حالت از نفس بترسد اگر ایستاده است بنشیند تا رجز شیطان از او برود.

قال ابو عبدالله(ع): الغضب ممحقه لقلب الحکیم و قال من لم یملک غضبه لم یملک عقله[47]

امام صادق(ع) فرمود: غضب از بین برنده عقل انسان حکیم است و فرمود هر کسی که مالک بر خشمش نباشد، مالک بر عقلش نخواهد بود. بنابراین خشم و غضب نوعی حالت روحی است که زائل کننده عقل انسان است، انسان بی عقل، دیوانه است و ممکن است مثل حیوانات که عقل ندارند عمل حیوانی و مجرمانه انجام دهد.

قرآن کریم می فرماید: (قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِی مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ)[48] گفت : من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. در این آیه قرآن کریم، شیطان به خداوند گفت :مرا از آتش آفریده ای و آتش از خاک بهتر است. بنابراین من از آدم برترم.

ماهیت و جنس آفرینش شیطان از آتش است و خشم و غضب هم آتش است. اگر عقل انسان به این حالت روحی مالک نشود هر جرمی اتفاق خواهد افتاد و در یک لحظه تمام داشته ها، سرمایه های انسان یک جا به آتش کشیده خواهد شد و فرد خشمگینی خود و دیگران را به آتش کشیده و خاکستر می کند.

قال ابوعبدالله(ع): قال الحواریون لعیسی(ع) ایّ الاشیاء أشد قال أشد الاشیاء غضب الله عزوجل قالوا بما نتّقی غضب الله قال بأن لا تغضبوا قالوا و ما بدء الغضب قال الکبر و التجبّر و محقره الناس[49].

امام صادق(ع) فرمود: حواریون به حضرت عیسی(ع) گفتند چه چیزهایی از همه شدیدتر و بدترند؟ فرمود: شدیدترین چیز خشم خداوند عزوجل است.

گفتند: با چه چیزی از خشم خدا جلوگیری کنیم؟ فرمود: به این که خشمگین نشوید پرسیدند ابتدا و ریشه­ی غضب چیست؟ فرمود: کبر، زورگویی و تحقیر و کوچک شمردن دیگران.

مطابق این حدیث شریف، انسان خشمگین خود را بزرگ و دیگران را کوچک می بیند. شیطان وارد رگها و خون او می شود و او را که در این حالت بی عقل است، مثل بچه و دیوانه ای وادار به جرم و جنایت می کند. بنابراین ریشه های خشم خود بزرگ بینی و کوچک بینی دیگران است که انسان به خود حق می دهد از روی کبر و غرور، خشم خود را خالی کند و آتش آن را بر سر افراد کوچک تر و به رغم خود حقیرتر فرو ریزد و از آن ها انتقام گیرد.

قال ابوعبدالله فی حدیث قال سمعت أبی بقول أتی رسول الله رجل بدوّی فقال انّی اسکن البادیه فعلّمنی جوامع الکلم فقال آمرک ان لا تغضب فأعاد علیه الاعرابی المسأله ثلاث مّرات حتّی رجع الرجل الی نفسه فقال لاأسال عن شی بعد ما امرنی رسول الله الّا بالخیر قال و کان أبی یقول ای شی اشد من الغضب انّ الرّجل لیغضب فیقتل الّفس الّتی حّرم الله و یقذف المحضته[50].

امام صادق(ع) فرمود: پدرم می گفت: مردی نزد رسول الله(ص) آمد و گفت من مردی بادیه نشین (صحرانشین) هستم مرا جوامع الکلم تعلیم فرما .

پیامبر فرمود: خشمگین نشو، اعرابی درخواست خود را سه بار تکرار کرد و همان پاسخ را شنید آن مرد به خودش مراجعه کرد و گفت: بعد از این از چیزی جزء خیر از رسول خدا نمی پرسم، پدرم می فرمود: چه چیزی از غضب بدتر است همانا انسان عصبانی می شود و قتل نفس را که خداوند حرام نموده است را مرتکب می شود و زن شوهردار را قذف (نسبت زنا) می دهد.

ب: نقش خوف و ترس در جرائم

ترس یکی از حالت های روحی است که انسان به دلیل ضعف روحی به شدت با آن روبرو است. بنابراین ریشه اصلی ترس ضعف است. انسان های ضعیف برای فرار از آن ممکن است عمل مجرمانه انجام دهند و طرف مقابل را تخریب کنند و شخصیت معنوی او را ترور کنند.

(فالخوف حاله تأثیر و اضطراب توقع ضرر مستقبل او مواجه یذهب بالامن.)[51] خوف حالت تأثر و اضطرابی است که انسان در موقع ضرری که در آینده انتظاراتش را دارد و با آن مواجه می شود و امنیت فکری و روحی او را از بین می­برد. در واقع ترس نوعی دفاع پیش گیرانه برای جلوگیری از شکست است. یک نوع عکس العمل طبیعی و اولیه در روح آدمی است. در مواقع ترس و دفع ضرر محتمل از آن، انسان تدابیری را اتخاذ خواهد کرد. این تدابیر ریشه در شخصیت و باورهای یک فرد دارد. انسان معتقد و خدا باور برای دفاع از خود، به هر شیوه ای متوسل نمی شود اما انسان مادی و دیدگاه الحادی برای رسیدن به هدف از هر وسیله ای و لو ترور شخصیت و تخریب استفاده می­کند.

قرآن کریم مواجهه انسان با موارد خوف و ترس را از ابتلائات همیشگی همه انسانها می­داند. (وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ [52]). قطعا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوه ها، آزمایش می کنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان.

از اینرو ترس، زمینه ای است که باورها و شخصیت انسان را به چالش می کند و عکس العمل او اندازه و میزان بزرگی و شخصیت درونی اش را نشان می دهد.

انسان عاقل، از ضرر و آسیب می­ترسد و درصدد دفع و رفع آن برمی­آید. و وجود چنین حالت روحی از الطاف الهی است همانگونه که با وجود غریزه ترس، جان انسان حفظ می­شود. وجود چنین غریزه ای در روح باعث رشد و تعالی انسان می­شود و مواضع خوف در واقع زمینه ای برای رشد و ظهور استعدادهای اوست و باید مواظب باشد برای جلوگیری از ضرر از هواهای نفسانی و شیطان و شیاطین انس اطاعت نکند و از حدود الهی خارج نشود و عمل او مجرمانه نشود تا به ساحل امن و امنیت در دنیا و آخرت برسد.

مطابق آموزه های وحیانی انسان حق ندارد  برای فرار از ترس وفرار از ضرر و زیان به جسم و جان و شخصیت انسانهای دیگر آسیب بزند و عمل مجرمانه انجام دهد. اگر انسان به گرفتاری و مصیبتی مواجه شد و یا انسانهای دیگر که در بسیاری از موارد دنیا، رقیب او هستند باید صبر پیشه کند (الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَهٌ  قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ[53]). آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان می­رسد می­گویندما از آن خدائیم و به سوی او باز می­گردیم.

«توجه به این واقعیت که همه از او هستیم این درس را به ما می­دهد که از زوال نعمتها هرگز ناراحت نشویم، چرا که همه این مواهب بلکه خود ما تعلق به او داریم. یک روز می­بخشد و روز دیگر مصلحت می­بیند و از ما باز می­گیرد و هر دو صلاح ما است[54]

ج: نقش بغض و دشمنی در ارتکاب جرائم

بغض یک حالت روحی و عکس العملی است که در اثر نفرت از چیزی به انسان دست می­دهد.

(البغض نفار النفس عن الشئ الذی ترغب عنه و هو ضد الحبّ فانّ الحبّ انجذاب النفس الی الشئ الذی ترغب فیه[55]) بغض، تنفر و انزجار روحی از چیزی است که به بی میلی و دوری اآز آن می­انجامد. بغض ضد دوستی است، زیرا دوستی و محبت، تمایل و کشش نفس به چیزی است که به آن راغب می­شود.

در این حالت روحی، انسان در اثر تنفر از فرد و یا افرادی به تخریب شخصیت آنها از طریق افترا، تهمت، شایعه، قذف و … می­پردازد و هدفش نابودی و ترور شخصیت است.

در قرآن کریم حالت بغض همراه با دشمنی بیان شده است.

(وَ ألقَینا بَینَهُم ُ الْعَداوَه َ وَ الْبَغْضاءَ الی یَوم ِ الْقِیامَه[56] ). و ما در بیان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم.

اگر حالت روحی بغض و تنفر، در عالم خارج، با ظهور دشمنی باشد یعنی بغض تبدیل به عداوت شود،

شیطان نیز از این حالت روحی سوءاستفاده می­کند و با استفاده از ابزارهایی مثل شرابخواری و قمار بغض روحی را تبدیل به دشمنی می­کند.

قرآن کریم می­فرماید: « إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَهَ وَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ[57]». شیطان می­خواهد به وسیله­ی شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند.

در تبدیل بغض به عداوت چهار حالت تصور می­شود که منجر به ترور شخص و جنایت و یا ترور شخصیت و جرائم علیه شخصیت معنوی افراد می­شود.

 • بغض فرد به فرد
 • بغض فرد به افراد
 • بغض افراد به فرد
 • بغض افراد به افراد

در موارد چهارگانه فوق دو معیار وجود دارد بغض برای رضای خدا یا بغض برای هواهای نفسانی. «پیامبر اکرم می­فرمود : مطمئن ترین و مؤثق ترین نشانه ایمان حبّ و بغض برای خداست[58]

بنابراین در موارد فوق اگر بغض برای هواهای نفسانی و انگیزه های غیر الهی باشد عمل مجرمانه است.

 

 

 

 

 

 

 

بخش سوم: نقش صفات و ویژگیهای روحی در جرائم

صفات روحی ریشه و سرمنشأ حالات روحی هستند و بالعکس اگر حالات روحی استمرار پیدا کنند تبدیل به صفات و ویژگی ثابت روحی می­شوند. مثلا ریشه خشم و غضب، خود بزرگ بینی و کوچک بینی دیگران است1. و اگر این حالت ادامه پیدا کند انسان تبدیل به میرغضب و جلااد می­شود. اگر با صفات روحی مقابله نشود تبدیل به بیماریهای روحی می­شوند و باعث آسیب فرد و اجتماع می­شوند.

چند صفت روحی که در جرائم علیه شخصیت معنوی افراد مؤثرند. در ذیل مورد تحلیل و بررسی قرار می­گیرند مثل حرص، کبر، حسد.

الف: نقش حرص در جرائم معنوی

واژه حرص از « حَرَص القَصّارُ الثَّوْبَ أی قَشَرَهُ بدَقِّهِ[59]» یعنی لباس شوی لباس را با دقت فشرد، گرفته شده است. حرص به معنی زیاده خواهی در آزمندی و میل و اراده است. انسان حریص، در آنچه میخواهد افراط می­کند.گاهی حرص انسان در خیر است و گاهی در شرّ. حرص در خیر، خیر است. (إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ[60]) اگر بر هدایت آنها حریص باشی. پیامبر اکرم ص در هدایت مردم حریص بود.

اما حرص در شر، شرّ است. (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَیَاهٍ[61]) و آنها را حریص ترین مردم بر زندگی (این دنیا و اندوختن ثروت) خواهی یافت.

قرآن کریم می­­فرماید: (وَ إِنَّه‌ُ لِحُب‌ِّ الخَیرِ لَشَدِیدٌ[62]) او علاقه­ی شدید به مال دارد. البته خیر معنای وسیعی دارد که هرگونه نیکی را شامل و مسلماً به بسیاری از نیکیها همچون علم و دانش و تقوی و بهشت و سعادت، مطلب مذمومی نیست که قرآن با تعبیر فوق از آن نکوهش کند و لذا مفسران آن را در اینجا به معنی مال تفسیر کرده اند[63].

بنابراین انسان ذاتاً و فطرتاً علاقه شدیدی به خیر دارد و عاشق هر نوع خیر است. البته گاهی در تعیین مصداق خیر اشتباه می­کند و به جای خیر بر شرّ حرص می­ورزد. از اینرو خداوند از طریق پیامبران و کتاب آسمانی خیر و شر را به انسان معرفی کرد تا او اشتباه نکند و حجت را بر او تمام کرد.

همه انسانها طالب خیر و بهترین برای خود هستند. زندگی دنیا رقابت بین انسانها برای کسب بهترین ها است. گاهی آنهایی که در این میدان مسابقه عقب می­افتند، دست به اعمال ناجوانمردانه و مجرمانه می­زنند تا رقبایشان به مقصد نرسند و یا دیرتر برسند. بنابراین انسانهای حریص به علت زیاده خواهی و افراط، هیچ احترامی و جایی برای رقبای دیگر قائل نیستند و گاهی از حدود انسانیت و حدود الهی خارج و اعمال مجرمانه انجام می­دهند. این اعمال می­تواند هم ترور شخص باشد و یا ترور شخصیت او. تخریب شخصیت معنوی افراد آخرین تیر در ترکش این افراد ضعیف و عقب مانده و بیمار روحی است. «پیامبر اکرم ص فرمود: یا علی لا تشاورون حریصا فانّه یزیّن لک شرّها و اعلم انّ الجین و البخل و الحرص غریزه یجمعها سوءالظن»

یا علی با حریص مشورت نکنید چون شر را برای شما خیر جلوه می­دهد و بدانید ترس و بخل و حرص غرائزی هستند که باعث سوءظن به خدا می­شوند.

بنابراین حرص مذموم غریزه ای است که باعث سوءظن به خداوند می­شود و در چنین حالت روحی که رابطه انسان با خداوند ضعیف و یا قطع می­شود و در معرض هر نوع آفات و هر نوع عمل مجرمانه ای قرار می­گیرد.«سأل عن امام علی(ع) أَیُّ ذُلٍّ أَذَلُّ قَالَ الْحِرْصُ عَلَى الدُّنْیَا [64]»

از امام علی ع پرسیده شد کدام ذلت از همه ذلیل تر است فرمود :حرص بر دنیا.

مطابق فرموده امام علی ع حرص بر دنیا، انسان را به ذلیل ترین و خوارترین مرتبه در دنیا و آخرت می­رساند و انسان پست از انجام هر عمل مجرمانه ابائی ندارد.

امام صادق ع: «أُصـُولُ الْکُفْرِ ثَلَاثَهٌ الْحِرْصُ وَ الِاسْتِکْبَارُ وَ الْحَسَدُ»[65]

اصول و ریشه های کفر سه چیز هستند: حرص، کبر و حسد

ب: نقش کبر در جرائم معنوی

کبر یکی از صفات اخلاقی مذموم است که در اثر جهل و کم عقلی و فراموشی جای و جایگاه انسان و قرار گرفتن در جای و جایگاه خداوند و ادعای کبریایی به وجود می­آید. «امام زین العابدین ع فرمود: اولین چیزی که با آن خداوند نافرمانی شد کبر است[66]»

کبر و غرور دارای آثار و عوارض خطرناک فردی و اجتماعی است و منجر به انجام جرائم شرعی و عرفی می­شود.

قرآن کریم در ماجرای آفرینش آدم اولین صفت روحی که باعث معصیت خداوند شد را کبر معرفی نمود (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِکَهِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ[67]). و (یاد کن) هنگامی را که به فرشتگان گفتیم بروی آدم سجده و خضوع کنید همگی سجده کردند جز ابلیس که سرباز زد و تکبر ورزید (و به خاطر نافرمانی و تکبرش) از کافران شد.

بنابراین نزدیکترین افراد به شیطان کسانی هستند که دارای این ویژگی روحی هستند. معمولا افراد متکبر افرادی هستند که دارا و ثروتمند هستند و یا دارای صفت و یا صفاتی مثل علم و زیبایی و … هستند که خود را بزرگتر از دیگران می­دانند و دیگران را کوچک و حقیر می­دانند که لازمه آن دیکتاتوری و اطاعت محض از آنها است. انسانهای متکبّر اکثرا بیماران روانی خطرناک هستند که به خود و دیگران آسیب می­زنند و اعمال مجرمانه انجام می­دهند.

از نظر قرآن کریم ریشه اصلی کفر و اطاعت نکردن از خداوند کبر است. « بلیقَد جآءَتَکَ ءایاتی فَکَذَّبتَ بها وَ استَکبَرتَ و کُنتَ مِنَ الکافِرینَ 2» آری آیات من به سراغ تو آمد، اما آن را تکذیب کردی و تکبّر نمودی و از کافران بودی.

بنابراین انسان با این صفت در مقابل خداوند و مردم گردنکشی می­کند و هیچ حد و مرزی نمی­شناسد، خود را خدا می­داند و اصلا کسی جز خود را نمی­بیند و ترور شخص و شخصیت برایش مفهومی ندارد و خود را مجاز به انجام هرکاری که دلش می­خواهد می­داند. انسان متکبّر چون داشتن همه چیز را فقط حق خود می­داند و دیگران را ناحق می­داند. اگر در وصول به خواسته هایش تعلل و یا کاستی ببیند، رقبای خود را تخریب می­کند که تخریب همان ترور شخصیت و جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است.

ج: نقش حسد در جرائم معنوی:

یکی از صفات روحی که مانند آتش جهنم، روح انسان را می­سوزاند و دیگران را نیز خاکستر می­کند و آسایش و امنیت فرد و اجتماع را سلب می­کند حسد است. حسد در درون و روح آدم است که اگر کنترل نشود به بیرون راه پیدا می­کند و آثار مخرب خود را نشان می­دهد.

پیامبر اکرم ص فرمود: (رَفِعَ عَنْ أُمَّتِی وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ یُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ یَدٍ[68]) حسد مادامیکه در زبان و یا دستان امت من ظاهر نشود، محاسبه نمی­شود.

امام صادق ع نیز فرمود:( اِن الْمُؤْمِنَ لا یَسْتَعْمِلُ حَسَدَهُ  [69]) یعنی مؤمن حسدش را بکار نمی­برد.

بنابراین حسد در روح آدمی وجود دارد و انسان باید آنرا مهار کند و از ظهور و بروز آن در عالم خارج جلوگیری کند و الا به جرم و خیانت ختم می­شود.

مطابق آیات قرآن کریم، اولین جنایتی که در کره زمین اتفاق افتاد در اثر حسادت بود. (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ [70]). نفس سرکش، کم کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد (سرانجام) او را کشت و از زیانکاران شد.

(وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّکَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ[71]). و داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان هنگامی که هر کدام کاری برای تقرب (به پروردگار انجام دادند اما از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد (برادری که عملش مردود شده بود به برادر دیگر) گفت: به خدا سوگند تو را خواهم کشت (برادر دیگر) گفت (من چه گناهی دارم؟ زیرا ) خدا، تنها از پرهیزکاران می­پذیرد.

پیامبر اکرم ص فرمود: (فَقَبِلَ اللَّهُ قُرْبَانَ هَابِیلَ فَحَسَدَهُ قَابِیلُ فَقَتَلَهُ [72]) خداوند قربانی هابیل را پذیرفت، قابیل از روی حسادت او را کشت.

بنابراین اولین قتل در زمین، برادر کشی در اثر حسادت بود. اگر حسد درونی مهار نشود به جرم و جنایت منجر خواهد شد. در چنین مواردی حسود بیمار روانی است. علاوه بر این که حسد بطور مستقیم در جرائم نقش دارد، بطور غیر مستقیم سرمنشاء شاخه های بسیاری از صفات و حالات روحی دیگر است.

« سئل عن علی بن الحسین ع انّی الاعمال افضل عندالله قال ما من عمل بعد معرفه الله عزّوجل  و معرفه رسوله (ص) افضل من بغض الدنیا فانّ لذلک لشعباً کثیره و للمعاصی شعب فاولی ما عصی الله به الکبر معصیه ابلیس حین أبی و استکبر و کان من الکافرین ثم الحرص و هی معصیه آدم و حواء ع حین قال الله عزّوجل لهما انکلا من حیث شئتما و لا تقربا هذه الشّجره فتکونا من الظالمین» فأخذنا ما لا حاجه بهما الیه فدخل ذلک علی ذرّیّتهما الی یوم القیامه و ذلک انّ اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجه به الیه ثم الحسد و هی معصیه ابن  آدم حیث حسد اخاه فقتله فتشعب من ذلک حبّ النساء و حبّ الدنیا و حبّ الرئاسه و حبّ الرّاحه و حبّ الکلام و حبّ العلوّ و الثروه فصرن سبح خصال فاجتمعن کلهن فی حبّ الدنیا فقال الانبیاء و العلماء بعد معرفه ذلک حبّ الدنیا راس کل خطیئه والدنیا دنیاءان دنیا بلاغ و دنیا ملعونه[73]»

از امام زین العابدین علی بن الحسین ع سوال شد: برترین عمل نزد خداوند چیست؟ فرمود هیچ عملی بعد از شناخت خداوند و شناخت رسولش برتر از بغض دنیا نیست که دارای شعب و شاخه های بسیاری است و گناهان و معاصی شعبه هایی دارند پس اولین چیزی که خدا با آن معصیت شد کبر و غرور است موقعی که ابلیس از دستور خداوند برای سجده سرپیچی کرد و کبر ورزید و از کافرین شد. پس حرص است و آن معصیت آدم و حواست موقعی که خداوند به آنها فرمود از هرچه می خواهید بخورید و به این درخت نزدیک نشوید که از ظالمین خواهید شد. پس آن دو کاری انجام دادند که احتیاجی به آن نداشتند و این صفات به فرزندانشان هم تا روز قیامت داخل شد؛ از اینروست که فرزند آدم چیزی را طلب می کند که احتیاجی به آن ندارد پس از حسد شعبه ای بوجود می آید. حبّ النساء (زن پرستی)، حبّ الدنیا (عشق به دنیا) و حبّ الرئاسه (مقام پرستی) . حبّ الرّاحه (تن پروری) و حبّ الکلام (پر حرفی) و حبّ علو (برتری طلبی) و حبّ ثروت (مال پرستی) که هفت خصال و صفت هستند که همگی در حبّ دنیا جمع می شوند سپس پیامبران و علما بعد از شناختن آن گفتند که حبّ الدنیا رأس کل خطیئه یعنی دنیا دوستی ریشه همه گناهان و خطاهاست و دنیا هم دو نوع است دنیایی که ممدوح و بلاغ است و انسان در آن و با آن به خدا می رسد و دنیایی که ملعون و مذموم است.

این حدیث شریف می فرماید که دنیا دوستی ریشه همه گناهان و همه جرائم شرعی و قانونی است و ریشه همه مظاهر فساد، حسد است بنابراین ریشه همه جرائم، حسد است.

این صفت باعث می شود که حاسد به دشمنی با خدا و مقدرات الهی برخیزد و به آنچه که به دیگران داده و به او نداده حسد بورزد و درصدد دشمنی و انتقام از محسود برآید و مرتکب جرم و جنایت شود. بنابراین صفات روحی اصل در ریشه حالات روحی هستند. ریشه های کفر و جرائم سه صفت کبر، حسد و حرص هستند که باعث ایجاد حالات روحی و در صورت استمرار و کنترل نشدن تبدیل به بیماریهای روحی می شود. در حالات روحی شادی و غم، ترس و شجاعت و هیجان و اضطراب، خشم و رضایت و… عقل کنترلش را بر روح از دست می دهد و انسان مستعد ارتکاب هر نوع گناه و جرم و جنایت می شود.

امام صادق ع فرمود: «اصولُ الکُفرِ ثَلاثَهٌ الحِرصُ وَ الاِستِکبارُ وَ الحَسَدُ[74]» ریشه های کفر سه چیز هستند حرص، کبر و حسد. این صفات روحی تبدیل به حالات روحی می شوند و به شعبه های بسیاری تقسیم و منجر به جرائم می شوند.

در ماجرای قتل هابیل توسط قابیل قرآن کریم فرمود: (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ[75]) نفس او را به کشتن برادرش ترغیب کرد. مطابق روایات حسادت قابیل عامل اصلی بود وقتی زمینه نفسانی و درونی آماده شد شیطان نزدش آمد «ثم انّ ابلیس أتاه و هو یجری من ابن آدم مجری الدم فی العروق فقال له : یا قابیل قد تقبل قربان هابیل و لم یتقبل قربانک و انک ان ترکته یکون له عقب یفتخرون علی عقبک و یقولون نحن ابناء الذی تقبل قربانه فاقتله کی لا یکون له عقب یفتخرون علی عقبک فقتله[76]» سپس ابلیس نزد قابیل آمد. او مانند خون در رگهای انسان در گردش است. به قابیل گفت خدا قربانی هابیل را قبول و قربانی ترا پذیرفت و اگر او را به حال خود رها کنی، داستان دنباله داری خواهد شد. فرزندان او بر فرزندان تو تفاخر می کنند که ما فرزندی کسی هستیم که قربانی اش پذیرفته شد پس او را بکش تا این دنباله و عقبه نباشد پس قابیل هابیل را کشت.

در تمام جرائم داستان همین است، ابتدا نفس اماره، در اثر یکی از صفات روحی حرص، کبر و حسد زمینه جرم و جنایت را آماده می کند، سپس شیطان صحنه آرایی می کند و آنرا جلوه می دهد و انسان با اعضاء و جوارح خود مرتکب جرم و جنایت می شود.

بنابراین برای پیشگیری از وقوع هر جرم، شناخت عوامل مؤثر عام و خاص بسیار مهم هستند و می توان با آموزش آموزه های وحیانی از وقوع جرائم جلوگیری کرد و در صورت ارتکاب از طریق همین عوامل که انگیزه و اسباب ارتکاب جرم هستند مجرم را کشف نمود.

[1]  .النساء/27

[2] . ص 176

[3] . آل عمران/14

[4] . المومنون/6

[5] . البقره/222

[6] . راوندی، قطب الدین، 1405، فقه القرآن، قم، کتابخانه مرعشی، ج 1، ص 51

[7] . الاسراء/64

[8] . کلینی، محمدبن یعقوب، 1365 ش، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج 2، ص 323

[9] . عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، 1415 ق، تفسیر نورالثقلین، قم، انتشارات اسماعیلیان، ج 3، ص 182

[10] . الکافی، ج 5، ص 502

[11] . من لایحضره الفقیه ، ج4، ص418

[12] . بحارالانوار، ج60، ص203

[13] . البرهان فی تفسیرالقرآن، ج 3، ص546

[14] . ابن بابویه، محمدبن علی، 1413، من لا یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین، ج 3، ص 552-551

[15] . البقره/223

[16] . فیض کاشانی، ملا محسن، 1415 ق، تفسیرالصّافی، تهران، انتشارات الصدر، ج 1، ص 253

[17] . میبدی، احمد بن محمد، 1371 ش، کشف الاسرار وعده الأبرار، تهران، امیر کبیر، ج 6، ص 482

[18] . الفرقان/68

[19] . مغنیه، محمد جواد، 1424 ق، تفسیر­الکاشف، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج 5، ص 483

[20] . ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، 1419 ق، تفسیرالقرآن العظیم، ریاض، مکتبه نزارمصطفی البارز، ج 8، ص 2730

[21] . بحارالانوار، ج13، ص132

[22] . همان ، ج45، ص9

[23] . مفردات الفاظ القرآن، ج 1، ص 265

[24] . فصلت/54

[25] . الطلاق/ 12

[26] . آل عمران/120

[27] . مفردات الفاظ، ج 1، 265

[28] . فصّلت / 54

[29] . البقره/170

[30] . البقره/48

[31] . آل عمران / 30

[32] . الحدید/20

[33] . مکارم، ناصر، 1374 ش، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج 23، ص 351

[34] . مفردات الفاظ قرآن، ج4، ص135

[35] . مفردات الفاظ القرآن، ج4 ، ص164

[36] . التحقیق فی کلمات قرآن، ج10، ص272

[37] . صابونی، محمدعلی، 1421 ق، صفوه التفاسیر تفسیر للقرآن الکریم، بیروت، دارالفکر، ج 3، ص 181

[38] . الاحقاف/15

[39] . تفسیر نمونه، ج21، ص328

[40] . النحل/70

[41] . تفسیر نورالثقلین، ج 3، ص 67 و ابن بابویه، محمدبن علی، 1403ق، الخصال، قم، جامعه مدرسین، ج2، ص546

[42] . بحارالانوار، ج76، ص119

[43] . الشوری/37

[44] . تفسیر نمونه، ج20، ص 460

[45] . مفردات الفاظ قرآن، ج2، ص701

[46] .الکافی، ج2، ص 305

[47] . همان

[48] . ص/76

[49] . وسائل الشیعه، ج15، ص362

[50] . وسائل الشیعه، ج15، ص 352

[51] . التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج3، ص161

[52] . البقره/ 155

[53] . البقره/156

[54] . تفسیر نمونه مکارم، ج1، ص525

[55] . مفردات الفاظ القرآن راغب، ج1، ص136

[56] . المائده/64

[57] . همان/91

[58] . الکافی کلینی، ج2، ص125

[59] . مفردات الفاظ القرآن، ج1، ص227

[60] . النحل/37

[61] . وسائل الشیعه، ج15، ص362

[62] . مفردات الفاظ القرآن، ج1، ص227

[63] . النحل/37

[64] . وسائل الشیعه، ج7، ص 82

[65] . الکافی، ج2، ص 289

[66] . .همان، ص 130

[67] . البقره/34

[68] . الکافی، ج2، ص463

[69] . همان، ج8، ص109

[70] . المائده/30

[71] . همان/27

[72] . البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص273

[73] . الکافی، ج2، ص317

[74] . الکافی، ج2، ص289

[75] . المائده/30

[76] . البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص273

نوامبر 14

معنی جرم نزد لغویون

 

راغب اصفهانی می گوید: أصل الجرم: قطع الثمره عن الشجر و استعیرذلک لکل اکتساب مکروه، و  لایکاد یقال فی عامّه کلامهم لکل لیس المحمود[1].

اصل معنای جرم، چیدن میوه از درخت است و سپس برای هر عمل زشت و مکروهی به عنوان استعاره به کار می رود و در کلام عامه مردم به مورد پسندیده، گفته نمی شود.

علامه مصطفوی نیز اصل معنای جرم را قطع و بریدن می داند. و همۀ معانی متعدد جرم، مانند ذنب، تعدّی، خطا، اثم، معصیت را سبب انقطاع و بریدن عبد از خداوند متعال می داند[2].

صاحب لسان العرب میگوید:«الجرم :مصدر المجارم الذی یجرم نفسه و قومه شرا و فلان له جریمه الیّ ای جرم. و الجارم:الجانی.والمجرم :المذنب[3]» صاحب لسان العرب می گوید:جرم مصدر جارم است و او کسی است برای خودش و قومش شر به پا می کند. وقتی گفته می شود فلان له جریمه الیّ فلانی در حق من مرتکب جرم شد و جارم(جرم کننده)یعنی جانی (جنایت کار) و مجرم یعنی گناهکار.

ج: معنی اصطلاحی جرم نزد مفسرین

1- علامه طباطبائی

(علی ما ذکره الراغب فی مفرداته. قطع الثمره عن الشجره و أجرم أی صار ذاجرم، و أستعیر لکل اکتساب

مکروه فالجرم بضم الجیم و فتحها بمعنی الاکتساب المکروه و هو المعصیه[4]) بنابر آنچه که راغب در مفردات ذکر کرد قطع میوه از درخت است و اجرم یعنی مجرم شد و سپس استعاره شد برای هر چیز مکروه و ناپسند پس جرم به معنی اکتساب مکروه است و آن گناه است.

بنابراین از نظر علامه طباطبائی جرم یعنی معصیت که برای آن زندان جهنم و کیفر آتش درنظر گرفته شده است.

2- علامه طبرسی

طبرسی در مجمع البیان با توجه به اینکه واژه جرم و مشتقّاتش 66 بار در قرآن کریم به کار رفته است در هر واژه مصداق خاصی را مورد نظر قرار داده است که معنی اصطلاحی جرم در شرع مقدس و قرآن کریم است که به برخی از آنها اشاره می گردد:

1-در تفسیر آیه شریفه (وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ[5]) و خصومت با جمعیتی که شما را از آمدن به مسجد الحرام باز داشتند نباید شما را وادار به تعدی و تجاوز کنند.

می گوید: اگر مشرکین مانع ورود شما به مسجد الحرام شدند«فلا تکتسبو عدو انا»شما در برابر آنها دشمنی نکنید یعنی پاسخ شما از روی دشمنی و تجاوز کارانه نباشد[6].

2-در تفسیر آیه شریفه(کَذَلِکَ نَجْزِی الْمُجْرِمِینَ[7])می گوید : المجرمین،المکذبین به آیات الله[8].مجرمین یعنی تکذیب کنندگان آیات الهی.

3-در تفسیر آیه شریفه(وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ الْمُجْرِمِینَ[9])(بارانی از سنگ بر آنها فرستادیم،پس بنگر سرانجام کار مجرمان چه شد)،طبرسی می گوید:«المجرمین:المقترفین للسیِئات والمنقطعین الیها[10]»مجرمین یعنی کسانی که سیئات را اکتساب می کنند و به سوی آن می روند،مجرمین یعنی بد کاران.

4-در تفسیر آیه(قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا[11])(بگو شما از گناهی که ما کرده ایم سوال نخواهید شد)وی می گوید:«عمّا اجرمنا ای اقترفنا من المعاصی[12]»یعنی از شما درباره جرم و معاصی ما سوال و مواخذه نمی شود در قرآن کریم ذنب،اثم،سیئه،معصیت،واژگان متدارفی هستند که از مصادیق جرم محسوب می شوند.

3- زمخشری صاحب کشاف

(و ان أراد بالإجرام: الصغائر و الزلّات الّتی لایخلوا منها مؤمن[13]) و اگر جرم ها را اراده کند. صغیره ها و لغزش هایی است که مومن بدون آنها و دور از آنها نیست.

از نظر زمخشری جرم یعنی معصیت و در آیه شریفه (فعلی أجرامی) اجرام یعنی گناهان صغیره و لغزش هایی که از هر مؤمنی سر می زند. بنابراین إجرام یعنی معاصی صغیره.

مفهوم شناسی واژه های مترادف جرم

الف) المعصیه

العصیان: خلاف الطاعه«عصیان به معنای نافرمانی و خلاف و ضد اطاعت است.»

و عصی عصیانا، اذا خرج عن الطاعه[14]«و عصی عصیانا، موقعی که از اطاعت خارج شود.»

اَن الاصل الواحد فی الماده: هو ما یقابل الاتّباع ای عدمِ التبعیه[15]؛ اصل معنی لغوی در این ماده، آنچه که مقابل و ضد پیروی کردن یعنی پیروی نکردن است، معصیت مقابل اتباع است یعنی عدم پیروی.

ب) الذنب

(ذ­ن­ب) اصول ثلاثه: احدها الجرم والآخر، مؤخّر الشی والثالث کالحظ والنصیب [16]

ذنب سه معنی دارد: 1ـ جرم  2ـ دم یا دنباله چیزی 3ـ بهره و روزی

و لذلک سمّی الاتباع الاذناب. برای همین به اتباع، اذناب می گویند.

پ) إثم

الاثم و الأثام: اسم للأفعال المبطئه عن الثواب[17]

أثم، اسم افعالی است که باعث کندی از ثواب می شود.

ت) خطأ

هر ما یقابل الصواب ثم ان الخطاء اما فی الحکم او فی العمل او فی تعیین المصداق و الموضوع[18].

خطأ ضد صواب است و خطا در حکم یا در عمل یا در تعیین مصداق یا موضوع می باشد.

واژه های متضاد جرم

الف) الاطاعه

الطوع نقیض الکَرَه[19] اطاعت متضاد کراهت و اجبار است.

ب) الانقیاد

 مصدر باب انفعال و ریشه آن قید است. ابن فارس می گوید معنای آن همان معنای معروف آن یعنی بستن است بعد به عنوان استعاره در هر چیزی که حبس می شود استفاده می شود[20].

ج) الاتباع

مصدر باب افتعال و ریشه آن تبع به معنی «التلوّ و القفو[21]» پشت سر کسی رفتن است.

معنی جرم در اصطلاح فقها و دانشمندان اسلامی

جرم نزد فقها دارای دو اصطلاح است.:

 1. اصطلاح عام: عبارت است از ارتکاب هر فعل حرام یا ترک واجبی که شارع آن را ممنوع و مرتکب آن را مستحق کیفر دنیوی از جمله حدود، قصاص، تعریز و یا پرداخت دیه می داند.
 2. اصطلاح خاص: که از آن به جنایت به نفس یا عضو تعبیر شده است و آن عبارت است از هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان دیگری یا تعرض نسبت به مرده که مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو و یا پرداخت دیه است[22].

جرم در اصطلاح جامعه شناسان

امیل دورکیم معتقد است جرم یک پدیده طبیعی و اجتماعی است که از شرایط فرهنگی و تمدن هر جامعه ناشی می شود و شامل هر عملی است که وجدان عمومی را جریحه دار می کند[23].

از نظر جامعه شناسان، جرم عملی است مخالف هنجارهای یک جامعه که برای آن کیفر در نظر گرفته شده است ویک رفتار ناهنجار برخلاف هنجارهای جامعه که باعث نقض قانون و مقررات و آسیب های اجتماعی گردد.

جرم شناسی(Criminology)

امروزه دانش جدیدی به نام جرم شناسی یا کریمینولوژی وجود دارد که مراحل مختلف وقوع جرایم از مرحله

تخیل تا مرحله ارتکاب جرم با استفاده از علوم جامعه شناسی، بیولوژی، روانشناسی، روانپزشکی و پزشکی مورد مطالعه علمی قرار می دهد.

تمرکز اصلی آن بر عوامل موثر در وقوع جرم توسط شخص مجرم و شخصیت مجرم با توجه به عوامل درونی و عوامل بیرونی است. در یک کلام تمرکز آن ها بر کالبد شکافی شخص و شخصیت مجرم است نه تعریف جرم و بیشتر مقصودشان از جرم، جنایت است.

نتیجه گیری

 1. بیشتر لغویون برای تعریف جرم از واژه های مترادف و متضاد آن استفاده کردند که با بررسی آن ها در قرآن می توان به مصادیق جرم و عوامل موثر در جرم پی برد.
 2. تمام مصادیق جرم باعث انقطاع و جدایی انسان از خداوند و کیفر جهنم می شوند و این همان معنی اصل لغوی، جرم است.
 3. از معانی لغوی جرم توسط لغویون می توان به مفاهیم و مصادیق و وجه تسمیه جرم پی برد.
 4. با توجه به معانی اصطلاحی جرم، عوامل ذیل در جرم موثر و دخیل اند.

الف) مجرم یا مجرمین (فاعل جرم) که در آن ها ژنتیک، فیزیولوژی بدن افکار و عقاید و سن موثرند.

ب) مجرم علیه (مفعول) که ممکن است فرد یا جامعه ای باشد که مورد جرم واقع شده و آسیب دیده است.

ب) مقنن (قانونگذار) که شارع مقدس و یا قانون موضوعه بشری است

ت) جرم (فعل جرم) که ممکن است علیه شخص و اشخاص و یا شخصیت و عرض و آبروی آن ها باشد.

ث) کیفر مجرمین از اهمیت بسیاری برای حفظ امنیت فردی و اجتماعی برخوردار است.

ج) امروزه علم جرم شناسی (کریمینولوژی) با مطالعه علمی و استمداد از دیگر رشته های علوم انسانی جامعه شناسی، روانشناسی و … در صدد پیشگیری هر چه بیشتر از وقوع جرم است.

[1] . راغب، حسین بن محمد، 1412هـ ق، مفردات الفاظ قرآن، بیروت، دارالعلم، ج1، ص192

[2] . مصطفوی، حسن، 1430هـ ق، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج2، ص88

[3] . ابن منظور، محمدبن مکرم، 1414ق، لسان العرب، بیروت، دارصار، ج12، ص92

[4] . المیزان، ج10، ص218

[5] . المائده/2

[6] .مجمع البیان، ج3، ص235

[7]. الاعراف/40

[8] . مجمع البیان، ج4، ص 674

[9] . الاعراف/84

[10] . مجمع البیان، ج4، ص 685

[11] . سبأ/25

[12] . مجمع البیان، ج 8، ص 610

[13] . زمخشری، محمود، 1407 ق، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل، بیروت، دارالکتاب العربی، ج3، ص582

[14] . مفردات الفاظ قرآن، ج 1، ص 570

[15] . التحقیق فی کلمات القرآن، ج8، ص192

[16] . معجم مقاییس اللغه، ج2، ص361

[17] . مفردات الفاظ القرآن، ج 1، ص 63

[18] . التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج3، ص88

[19] . لسان العرب، ج8، ص240

[20] . معجم مقاییس اللغه، ج 5، ص 44

[21] . همان، ج 1، ص 362

[22] . کرباسی، محمد مهدی، 89، ماهیت جرم در فقه و قانون جزا، مجله معرفت، شماره58

[23] . ولیدی، محمدصالح، 1373،حقوق جزای عمومی، تهران، داد، چاپ دوم، ج2، ص 1009

می 1

طریقه نگارش نام نویسندگان و affiliation آنها -آموزش نگارش مقالات

طریقه نگارش نام نویسندگان و affiliation آنها

اسامی نویسندگان و همکارانی که در نگارش مقاله شرکت داشته­اند در تمامی مقالات بعد از عنوان و قبل از چکیده مقاله بیان می­گردند. در مقالات فارسی نام نویسندگان غالبا به صورت کامل نوشته شده و نگارش مخفف اسامی نوسندگان چندان رایج نیست. این در حالی است که در بسیاری از مقالاتی که به زبان انگلیسی منتشر می­شوند ممکن است که نام نویسندگان به صورت خلاصه شده و با استفاده از حروف اختصاری درج گردد. به عنوان مثال در صورتی که نام نویسنده سید یحیی موسوی (Seyyed Yahya Mousavi) باشد ممکن است که پس از چاپ شدن مقاله، نام وی به شکل اختصاری یعنی به صورت S.Y.Mousavi نگارش یابد که امر فوق بسته به فرمت نگارش مقالات در مجلات مختلف متفاوت می­باشد. با این حال بهتر است که در نسخه مقاله ارسالی برای مجله مورد نظر، نام نویسندگان به صورت کامل نوشته شود و در صورت نیاز به خلاصه نمودن نام نویسندگان، کادر مجله خود نسبت به انجام امر فوق اقدام می­کنند.

باید دقت نمودن که آوردن پیشوندهایی مانند رتبه های دانشگاهی نظیر دکتر، مهندس، استاد و …، یا القابی مانند آقا، خانم، دوشیزه و … قبل از نام نویسندگان در مقالات علمی چندان مرسوم نیست (اگرچه ذکر چنین پیشوندهایی را در بسیاری از مقالات به خصوص متون نوشته شده به زبان فارسی می­توان مشاهده نمود).

در مقالات علمی، انتخاب نویسنده­ای که نام وی در ابتدا می­آید و همچنین نویسنده مسئول مکاتبات دارای اهمیت بسیار زیادی می­باشد. از آنجا که در متن بیشتر مقالات در صورت ارجاع دادن به مقاله نگارش یافته، تنها نام نویسنده اول بیان شده و سایر نویسندگان بعنوان همکاران او در نظر گرفته می­شوند، به همین دلیل نویسنده­ای که نام وی در ابتدا می­آید را نویسنده اصلی مقاله می­گویند. نویسنده اول مقاله مهمترین نقش را در انجام پژوهش و نگارش مقاله داشته بطوریکه سایر نویسندگان را غالبا به عنوان همکاران وی که  به او در انجام پژوهش و نگارش مقاله یاری رسانده­اند، بیان می­کنند. بر اساس عرف موجود غالبا نام مجری اصلی طرح را بعنوان نویسنده اصلی مقاله می­نویسند، البته در امر فوق هیچ الزامی وجود ندارد و نویسندگان می­توانند به هر ترتیب دلخواهی نام نویسندگان را در مقاله درج نمایند. ولی به حال از آنجا که مجری طرح (به عنوان مثال در صورتی که مقاله نگارش یافته استخراج شده از پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشجویی باشد، مجری طرح دانشجویی است که پایان­نامه را به انجام رسانیده است) بیشترین زحمت را در انجام شدن پژوهش و نوشتن مقاله برعهده داشته است، غالبا نام وی را به عنوان نویسنده اصلی مقاله در ابتدا می­نویسند. در این میان باید دقت داشت که ترتیب قرار گرفتن نام نویسنده­ها در مقاله کاملا به صورت توافقی در بین نویسندگان بوده و هیچ قانون و اصلی در این مورد وجود ندارد و تمامی مواردی که پیرامون ترتیب نوشتن مقالات وجود دارد تنها عرف­های رایج در جوامع دانشگاهی است.

مشخص کردن یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول مکاتبات که وظیفه ارتباط با مجله را داشته و آدرس پست الکترونیکی و تلفن او به منظور ارتباط خوانندگان با وی در مقاله چاپ خواهد شد، الزامی است. در این میان با قرار گرفتن علامت ستاره در بالای نام نویسنده مسئول مکاتبات، نام او از سایر نویسندگان مقاله متمایز می­گردد. آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن نویسنده مسئول مکاتبات نیز غالبا به صورت پاورقی در انتهای صفحه اول مقاله منتشر می­شود. در این میان اگرچه انتخاب هر کدام از نویسندگان به عنوان مسئول مکاتبات از نظر مجله بلامانع است ولی به هر حال بر اساس عرف موجود غالبا نام استاد راهنمای طرح را بعنوان نویسنده مسئول مکاتبات و همچنین به عنوان نویسنده­ای که نام وی در مرتبه دوم قرار می­گیرد، درج می­نمایند. لازم به اشاره مجدد است که انتخاب هر نویسنده دیگر به غیر استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مکاتبات و یا درج نام استاد راهنما (می­تواند مسئول مکاتبات باشد یا نباشد) در هر مرتبه­ای کاملا آزاد بوده و موارد فوق تنها عرف رایج و پذیرفته شده می­باشند.

در مجلات ISI در سایت طراحی شده به منظور ارسال مقالات برای دفتر مجله، این امکان وجود دارد تا نام بیش از یک نویسنده را به عنوان نویسندگان مسئول مکاتبات انتخاب نمود. در صورت انتخاب بیش از یک نویسنده مسئول مکاتبات در این صورت دفتر مجله با تمامی افراد مشخص شده ارتباط برقرار خواهد کرد. از آنجا که انتخاب شدن استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مکاتبات مزایای بسیار زیادی برای وی دارد و در صورت انتخاب گردیدن بیش از یک نویسنده به عنوان مسئول مکاتبات، اساتید راهنما مزایای زیادی را از دست می­دهند به همین دلیل انتخاب بیش از یک مسئول مکاتبات چندان رایج نمی­باشد.

به منظور ارتباط با دفتر مجلات پیشنهاد می­شود که در کلیه مکاتبات روند ادارای و رسمی را حفظ نموده و از نامه­نگاری­های صمیمی و غیر رسمی خودداری گردد. در این میان به منظور ایجاد نمودن فضایی رسمی­تر، توصیه می­شود که نویسنده مسئول مکاتبات آدرس پست الکترونیکی مربوط به مرکز دانشگاهی خود را در مقاله وارد کرده و فقط از طریق این آدرس با دفتر مجله ارتباط برقرار نماید. البته وارد نمودن آدرس ایمیل­های رایج مانند یاهو، جی­میل و …. نیز کاملا بلامانع است ولی به هر حال هر موردی که به نحوی دیسیپلین نوسیندگان را بالاتر برده و نوع رابطه با دفتر مجله را رسمی­تر نماید، بنحوی اعتبار نویسندگان را افزایش و شانس پذیرش مقاله آنها را زیادتر می­کند.

در هنگام درج نمودن شماره تلفن مربوط به نویسنده مسئول مکاتبات نیز بهتر است که شماره تلفن ثابت به همراه کد کشور و شهر مورد نظر نوشته شود. باید دقت داشت که نوشتن شماره تلفن همراه نویسنده مسئول مکاتبات چندان مرسوم نبوده و از آنجا که سبب غیر رسمی شدن مکاتبات با دفتر مجله می­گردد، به هیچ عنوان توصیه نمی­شود.

به منظور آشنایی بهتر خوانندگان با نحوه نگارش نام نویسندگان و آدرس­های آنها، بخشی از صفحه اول مقاله انتشار یافته توسط نویسندگان در نشریه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران در شکل1 نشان داده شده است.