آگوست 6

مطالب و خروجی پژوهش حاضر، پیشنهادات برای پژوهش‏های آینده می‏تواند شامل موارد زیر باشد:
• با توجه به اینکه مطالعه حاضر در حوزه کارت امتیازی متوازن صورت گرفته است، می‏توان جهت توسعه مطالعات، ساختار‏های همراستایی سایر چارچوب‏ها و مدل‏های برنامه‏ریزی و مدیریت استراتژیک نظیر مدل هوشین کانری، مدل مبنا و دیگر مدل‏های موجود را تحلیل و کمبودهای ساختاری آن‏ها را نیز تشریح نمود.
• همچنین می‏توان ضمن مطالعه سایر حوزه‏های برنامه‏ریزی و مدیریت استراتژیک، مدل‏های متنوع را با یکدیگر مقایسه و تحلیل نمود و یک ساختار همراستایی مشترک، جهت کاربرد در بستر کلی مدیریت استراتژیک معرفی کرد.
• در ابزارهای بکار رفته جهت مشخص کردن تصمیمات و اهمیت نسبی شاخص‏ها، یکی از محدودیت‏های مطالعه حاضر در کاربرد ابزار FEAHP، عدم کارایی آن برای کارت‏های امتیازی متوازن با تعداد اهداف و شاخص‏های بالا بوده است، که پیشنهاد شد برای شاخص‏های زیاد، عملیات غربال‏سازی صورت گیرد، که می‏تواند تعداد مراحل محاسبات را بالا ببرد. درنتیجه مطالعه سایر ساختارهای تصمیم‏گیری چندمعیاره که بتوانند محدودیت فوق را به‌خوبی پوشش دهند می‏تواند مثمر ثمر واقع گردد.
• مطالعه حاضر، یک مطالعه موردی است که در یک سازمان پیاده‏سازی می‏شود. می‏توان پژوهش حاضر را در مقیاس‏های بزرگ‏تر در شرکت‎‏ها و سازمان‏ها متعددی (نظیر سازمان‏های دولتی، خصوصی، غیرانتفاعی و خدماتی) پیاده‌سازی کرد، تا در عین عمومیت بخشیدن به مدل، در شرایط مختلف، مدل را مورد ارزیابی قرار داد.
• مطالعه حاضر، به دلیل نبود زمان کافی، از جامعه آماری پاسخگو اندکی برخوردار می‏باشد. پژوهش‏های آتی، می‏تواند با مشارکت تعداد بیش‏تری از صاحب‏نظران جهت ارائه نظرات خود صورت گیرد.
• در مطالعه حاضر، شاخص‏های استراتژیک به‌عنوان همان شاخص‏های فرآیندی در نظر گرفته شدند. در مطالعات آتی می‏توان این شاخص‏ها را جداگانه تعریف و مدل را بر مبنای روابط این شاخص‏های جداگانه بررسی و تحلیل کرد.
چهارسوقی سید کمال، مشایخی شیما، 1387، تلفیق مدل‏های ارزیابی متوازن و هوشین کانری: چارچوبی برای پیاده‏سازی استراتژی. سومین کنفرانس بین‏المللی مدیریت استراتژیک.
فرد آر. دیوید. 1999. مدیریت استراتژیک. ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی ]تهران[: دفتر پژوهش‏های فرهنگی، 1379.
فرهنگ‏فر بهروز، خورشیدی فرزاد، 1392، تعیین ارتباط اهداف استراتژیک کارت امتیازی متوازن (BSC) و شناسایی فرآیندهای کلیدی با استفاده از “گسترش عملکرد کیفیت (QFD)”، دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.
کاپلان، رابرت اس.، نورتون، دیوید پی.، 2001 الف، سازمان استراتژی محور. ترجمه پرویز بختیاری ]تهران[: سازمان مدیریت صنعتی، چاپ سیزدهم، 1391.
کاپلان، رابرت اس.، نورتون، دیوید پی.، 2004، نقشه استراتژی: تبدیل دارایی‏های نامشهود به پیامدهای مشهود. ترجمه حسین اکبری و دیگران ]تهران[: انتشارات آریانا قلم، چاپ چهاردهم، 1390.
کاپلان، رابرت اس.، نورتون، دیوید پی.، 2006، همسویی استراتژیک: ایجاد هم‏افزایی با کارت امتیازی متوازن. ترجمه بابک زنده‏دل ]تهران[: انتشارات آریانا قلم، چاپ دوم، پاییز 1392.
کاپلان، رابرت اس.، نورتون، دیوید پی.، 2008، ره‏آورد تلاش: پیوند استراتژی با عملیات برای ایجاد مزیت رقابتی. ترجمه مسعود چیتگرها ]تهران[: نشر رسا، چاپ اول، 1389.
نجمی منوچهر، لشکر بلوکی مجتبی. 1382. توسعه یک مدل بر مبنای QFD برای طراحی و پیاده‏سازی استراتژی‏ها. کنفرانس بین‏المللی مدیریت.
ونکاتارامان، ری آر.، پینتو، جفری کی. 2008، مدیریت هزینه و ارزش در پروژه. ترجمه آرمان خسروپور و هادی دارابی‏محبوب ]تهران[: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر، 1389.
Amini Asl, M., 2014, Evaluating the Business Performance of Capital Management of Banks by Utilizing the Balanced Scorecard (BSC) Approach and Grey Relational Analysis, Journal of Social Issues & Humanities, Vol. 2 No. 8,pp. 138-144.
Andrews, K.R., 1971, The Concept of Corporate Strategy, Irwin, Homewood, IL.
Ansoff, H. I., 1965, Corporate strategy: An analytical approach to Bussiness Policy and Expansion, McGraw-Hill Book Company, New York, NY.
Baba, M.D., Sha’ri, M.Y., Azhari, M.S., 2006, A benchmarking implementation framework for automotive manufacturing SMEs, Benchmarking: An International Journal, Vol.13 No.4, pp. 396-430.
Bellman, R.E., Zadeh, L.A., 1970, Decision-making in a fuzzy environment, Management Science, Vol.17, pp. 141-164.
Bourne, M., Mills, J., Wilcox, M., Neely, A. and Platts, K., 2000, Designing, implementing and updating performance measurement systems, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20 No. 7, pp. 754-71.
Bourne, M., Neely, A., Platts, K. and Mills, J. 2002, The success and failure of performance measurement initiatives: perceptions of participating managers, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 22 No. 11, pp. 1288-310.
Cebeci, U. 2009, Fuzzy AHP-based decision support system for selecting ERP systems in textile industry by using balanced scorecard, Expert Systems with Applications, Vol. 36, pp. 8900-8909.
Chan, F.T.S., 2003, interactive selection model for supplier selection process an AHP, International Journal of Production Research, Vol.41, pp. 3549-3579.
Chang, D.Y., 1996, Application of Extent Analysis method on Fuzzy AHP, Europeaan Journal of Operational Research, Vol. 95, 649-655.
Cheng, C.H., Yang, K.L., and Hwang, C.L., Evaluating Attach Helicopters by AHP based on Linguistic Variable Weight, European Journal of Operational Research, Vol.116, pp. 423-435.
Chang, D.Y., 1992. Extent analysis and synthetic decision. Optimization Techniques and Applications, Vol.1, pp. 352–355.
Charan, R., & Colvin, G., 1999, Why CEO’s Fail, Fortune Magazine.
Ciborra, C.U., 1997, De profundis? Deconstructing the concept of strategic alignment, Scandinavian Journal of Information Systems, Vol.9 No.1, pp. 67–82.
Clinton, D.B., Webber, S.A.: Hassell, J.M., 2002, Implementing the balanced scorecard using the analytic hierarchy process Management Accounting Quarterly. Vol. 3, pp. 1-11.
Decoene, V., Bruggeman, W., 2006, Strategic alignment and middle-level managers’ motivation in a balanced scorecard setting,International Journal of Operation & Prodcution Management, Vol. 26 No. 4, pp. 429-448.
Feili, H.R., Farahani, N.V., Vesaghi, N., 2011, Integration of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) with Balance Score Card (BSC) in order to Evaluate the Performance of Information Technology in Industry, The Journal of Mathematics and Computer Science, Vol. 2 No. 2, pp. 271-283.
Felice, F.D., petrillo, A., 2010, A multiple-choice decision analysis: an integrated QFD – AHP model for assessment of customer needs, International Journal of Engineering, Science and Technology, Vol.2 No.9, pp. 25-38.
Floyd, S.W., & Wooldridge, B., 1992a. Managing strategic consensus: The foundation of effective implementation. Academy of Management Executive, Vol.6, No.4, pp. 27–39.
Floyd, S.W., & Wooldridge, B., 1992b. Middle management involvement in strategy and its association with strategic type: A research note [Special issue 1]. Strategic Management Journal, Vol.13, pp. 153–167.
Fuchs, P.H., Kenneth, E.M., Danny, M., & John, O.W., 2000. Strategic integration: Competing in the age of capabilities. California Management Review, Vol.42, No.3, pp. 118–147.
Galbraith, J.R., Nathanson, D., 1979, The role of organizational structure and process in strategy implementation, In D. Schendel & C. W. Hofer (Eds.), Strategic Management: A new view of business policy and planning, pp. 249-283. Boston: Little, Brown.
He, M., Morris, J., Qin, T., 2010, Quantifying the Value of RFID in air cargo handling process: A simulation approach, Proceedings of the 2010 Winter Simulation Conference.
Henderson, J.C., & N. Venkatraman., 1992. Strategic alignment: A model for organizational transformation through information technology. T.A. Kochan, M. Useem, eds. Transforming Organizations. Oxford University Press, New York, pp. 97–116.
Hill, A., & Brown, S. 2007, Strategic profiling: A visual representation of internal strategic fit in service organizations. International Journal of Operations & Production Management, Vol.27 No.12, pp. 1333–1361.
Ho, W., Dey, P.K., Lockstrom M., 2011, Strategic sourcing: a combined QFD and AHP approach in manufacturing, Supply Chain Management: An International Journal, Vol.16 No.6, pp. 446-461.
Hrebiniak, L.G., & Joyce, W.F., 2001, Implementing strategy: An appraisal and agenda for future research. In M.A. Hitt, E.R. Freeman, & J. Harrison (Eds.), Handbook of strategic management (pp. 602–626). Oxford, UK: Blackwell Business.
Kabanoff, B., & Brown, S., 2008. Knowledge structures of prospectors, analyzers, and defenders: Content, structure, tability, and performance. Strategic Management Journal, Vol.29, No.2, pp. 149–171.
Kahraman, C., Cebeci, U., Ruan, D. (2004). Multi-attribute comparison of catering service companies using fuzzy AHP: The case of Turkey. International Journal of Production Economics, Vol.87, pp. 171–184.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P., January-February 1992, The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, pp. 71-79.
Kaplan, R.S., & Norton, D.P., 1993. Putting the balanced scorecard to work. Harvard Business Review, Vol.71 No.5, pp. 134–147.
Kaplan, R.S., & Norton, D. P., 1996a, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard Business Review, pp. 75-85
Kaplan, R.S., & Norton, D.‏P., 1996b, The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Boston: Harvard Business School Press.
Kaplan, R.S., & Norton, D.P., 2001b, Having Trouble with your strategy? Then Map it!, Harvard Business Review.
Kaplan, R.S., 2005, How the balanced scorecard complements the McKinsey 7-S model, Strategy & Leadership, Vol. 33 No. 3, pp. 41-6.
Kaplan, R.S., & Norton, D. P., October 2005, The office of Strategy Management, Harvard Business review, pp. 72-80.
Kaplan, R.S., 2008, Interview by Martha Lagace, The Execution Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. Q&A with HBS professor Robert S. Kaplan, Working Knowledge for Business Leaders, Harvard Business Review.
Kathuria, R., Joshi, M.P., & Porth, S.J., 2007, Organizational alignment and performance: past, present, future, Journal of Management Decision, Vol. 45, No. 3, pp. 503-517.
Kennerley, M. and Neely, A., 2002, A framework of the factors affecting the evolution of performance measurement systems, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 22 No. 11, pp. 1222-45.
Kennerley, M. and Neely, A., 2003, Measuring performance in a changing business environment, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 23 No. 2, pp. 213-30.
Kilinci, O., Asli Onal, S., 2011, Fuzzy AHP approach for supplier selection in a washing machine company, Expert Systems with applications, Vol.38, pp. 9656-9664.
Kwong, C.K., Bai, H., 2003, Determining the Importance Weights for the Customer Requirements in QFD Using a Fuzzy AHP with an Extent Analysis Approach, IIE Transactions, Vol. 35 No.7, pp. 619-626.
Labovitz, G., Rosansky, V., 1997, The power of alignment: How great companies stay centered and accomplish extraordinary things, Chichester, UK: John Wiley & Sons.
Lee, A.H.I., Chen, W.C., Chang, C.J., 2008, A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan, Expert Systems with Applications, Vol.34, pp. 96-107.
Liang, Y.H., Hsieh, H.C., Wang, C.Y., 2008, A Study of Implementing Balanced Scorecard of Government MIS Department-A Case Study of Engineering Department of Govern-ment, Electronic Commerce Studies, Vol. 64, pp. 425-445.
Liang, Y.H., 2013, Implementing Balanced Scorecaed of Governmrnt MIS Department-Using AHP and Fuzzy AHP Methods, Proceedings of 2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, pp. 124-131.
Masoomi, B., Mahdavi, R., Karimi Gavareshki, M.H., 2013, Proposed applicable structure for benchmarking in holding organizatons, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, Vol.2 No.4, pp. 217-231.
Nadler, D., & Tushman, M., 1980, A diagnostic model for organizational behavior, In: J.R. Hackman, E.E. Lawler and L.W. Porter, eds. Perspectives on behavior in organizations. New York: McGraw-Hill.
Neely, A., Richards, H., Mills, J., Platts, K. and Bourne, M., 1997, Designing performance measures: a structured approach, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 17 No.s 11/12, pp. 1131-52.
Neely, A., Mills, J., Platts, K., Richards, H., Gregory, M., Bourne, M. and Kennerley, M., 2000, Performance measurement system design: developing and testing a process-based approach, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20 No.s 9/10, pp. 1119-45.
Offsy, S., 1997, Knowledge Management: Linking People to Knowledge for Bottom Line Results, Journal of Knowledge Management, Vol.1 No.2, pp. 113-122.
Pongatichat, P., & Johnston, R., 2008, Exploring strategy-misaligned performance measurement, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol.57, No.3, pp. 207–222.
Porter, M., 1985, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
Porter, M. E. 1996, What is strategy?, Harvard Business Review, Vol. 74 No. 6, pp. 61-78.
Powell, T.C., 1992, Organizational alignment as competitive advantage, Strategic Management Journal, Vol.13 No.2, pp. 119–134.
Priem, R.L., 1990. Top management team group factors, consensus, and firm performance. Strategic Management Journal, Vol.11, No.6, pp. 469–478.
Prieto, V.C., & Carvalho, M.M., 2011, Strategic alignment and performance: Brazilian companies in the medical diagnostics sector, The Service Industries Journal, Vol.31 No.9, pp.1405-1427.
Saaty, T.L., 1980, The Analytic Hierarchy Process, New York: McGraw-Hill.
Scherpereel, C.M., 2006. Alignment: The duality of decision problems. Management Decision, Vol.49, Nom.9, pp. 1258–1276.
Searcy, D.L., 2004, Alignment the balanced scorecard a firm’s strategy using the analytic hierar-chy process, Mangement Accounting Quarterly, Vol. 5 No. 4, pp. 1-10.
Semler, S.W., 1997, Systematic Agreement: A Theory of Organizational Alignment, Human Resource Development Quarterly, Vol.8 No.1, pp. 23-40.
Siggelkow, N. (2001). Change in the presence of fit: The rise, the fall, and the renaissance of Liz Claiborne. Academy of Management Journal, Vol.44, No.4, pp. 838–857.
Stepanovich, P.L., & Mueller, J.D., 2002. Mapping strategic consensus. Journal of Business and Management, Vol.8, No.2, pp. 7–164.
Stonich, P. J., 1982, Implementing Strategy: Making strategy Happen, Ballinger, Cambridge, MA.
Vasconcelos, A., Caetano, A., Neves, J., Sinogas, P., Mendes, R., Tribolet, J., 2001a, An Object-Oriented Framework for Goal and Process Modeling, 7th International Conference on Object-Oriented Information Systems, Calgary, CanadaCopyright 2018. All rights reserved.

Posted آگوست 6, 2018 by 92 in category "مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *