مارس 25

پایان نامه رایگان دروغگویی کودکان-رشته روانشناسی

سئوال 25: آیا کودک دروغگو، غالباً به دنبال جلب توجه و عقاله معلم است؟

در مورد سئوال (25)، 99/39درصد از پاسخ‌دهندگان، که ایا کودک دروغگو غالباً به دنبال جلب توجه وعلاقه معلم است ؟ را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  33/8 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، آیا کودک دروغگو غالباً به دنبال جلب توجه وعلاقه معلم است ؟ در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 4 66/6% 11 33/18% 27 66/11% 17 33/28%

سئوال 26 : آیا این کودکان در کلاس خودنمائی می کنند؟

در مورد سئوال (26)، 32/68 درصد از پاسخ‌دهندگان که آیا این کودکان در کلاس خود نمایی می‌کنند؟ را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که  32/8 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، که آیا این کودکان در کلاس خود نمایی می‌کنند در دروغگویی در حدقابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 4 66/6% 14 33/23% 28 66/46% 13 66/21%

 

سئوال 27: آیا نیاز (توجه بیشتر به آنها) دراین کودکان احساس کرده اید؟

در مورد سئوال (27)، 99/74 درصد از پاسخ‌دهندگان که آیا نیاز (توجه بیشتر به آنها) دراین کودکان احساس کرده اید؟ را در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  32/3 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، که آیا نیاز (توجه بیشتر به آنها) در این کودکان احساس کرده اید؟ در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
1 66/1% 1 66/1% 13 66/21% 26 33/43% 19 66/31%

 

سئوال 28 : آیا کودکان تمایلی به رهبر و سرگروه شدن دارند؟

در مورد سئوال (28)، 32/73درصد از پاسخ‌دهندگان، که آیا کودکان تمایلی به رهبر و سرگروه شدن دارند؟ در حد زیاد و خیلی زیاد در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط  33/8درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، که آیا کودکان تمایلی به رهبر و سرگروه شدن دارند؟ در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
2 33/3% 3 5% 11 33/18% 22 66/36% 22 66/36%

 

سئوال 29 : آیا در دروغگویی آنان به جهت کسب امتیازات است؟

در مورد سئوال (29)، 66/61 درصد از پاسخ‌دهندگان که آیا دروغگویی آنان به جهت کسب امتیازات است، در حد زیاد و خیلی در دروغگویی کودکان موثر می‌دانند در حالی که فقط 66/11 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر نمی‌دانند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، که آیا دروغگویی آنان به جهت کسب امتیازات است در دروغگویی تا حد قابل ملاحظه‌ای موثر است.

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت
4 66/6% 3 5% 16 66/26% 24 40% 13 66/21%

 

فرضیه اول

در رابطه با فرضیه اول که آموزشهای نادرست خانواده و الگوهای ناصحیح ارائه شده توسط والدین باعث دروغگویی در کودکان می‌شود، تقریباً 71درصد از پاسخ‌دهندگان این مورد را در دروغگویی کودکان در حد زیاد و خیلی زیاد موثر دانسته اند در حالی که فقط تقریباً 6درصد این امر را موثر نمی‌دانند.

بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما این فرضیه بسیار زیاد در دروغگویی کودکان موثر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 66/1 33/8 15 66/41 33/33
2 33/3 20 66/46 30
3 6/1 66/1 3/18 35 33/43
4 66/1 33/3 66/26 32/58
5 66/1 66/16 25 66/56
6 33/3 66/21 40 35
7 66/1 66/1 20 33/43 33/3
8 66/6 33/13 45 33/18 66/16
9 33/3 66/21 40 35
10 66/1 10 25 35 33/28
11 66/1 33/8 30 40 20
12 33/3 33/18 66/36 6/41
13 33/3 5 20 66/71
جمع کل 1596/4 28/63 96/269 3/448 28/473
میانگین 15/1 86/4 76/20 48/34 40/36

 

فرضیه دوم

در رابطه با فرضیه دوم که انتظارات معقول والدین و اطرافیان از کودک باعث کاهش دروغگویی آنان می‌شود 51 درصد از پاسخ‌دهندگان پاسخ را در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته اند در حالی که فقط تقریباً 17 درصد این امر را موثر ندانسته اند بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، این فرضیه در دروغگویی کودکان موثر است.

سئوال خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
15 66/1 66/21 45 30 66/1
16 5 33/18 66/31 33/33 66/18
17 66/6 33/8 33/43 66/26 15
18 5 66/11 66/26 66/31 25
19 33/3 33/8 30 45 33/13
24 33/3 33/8 33/13 33/33 6/41
جمع 98/24 64/76 98/189 98/199 31/108
میانگین 16/4 77/12 66/31 33/33 05/18

 

 

فرضیه سوم

در رابطه با فرضیه سوم که دروغگویی بیشتر کودکان از احساس کمبود و نیازهایشان سرچشمه می‌گیرد 65درصد از پاسخ‌دهندگان پاسخ را در حد زیاد و خیلی زیاد دانسته اند در حالی که فقط 11 درصد از پاسخ‌دهندگان این امر را موثر ندانسته اند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، این فرضیه عامل بسیار مهمی‌در دروغگویی کودکان می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سئوال خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
14 33/23 33/18 45% 30%
20 66/6 66/6 66/21 33/43 66/21
21 33/3 10% 66/21 40% 25%
22 33/3 33/8 66/21 33/43 33/23
23 66/1 5% 66/41 33/33 33/18
24 33/3 33/8 33/13 33/33 66/41
25 66/1 66/6 33/18 66/11 33/28
26 66/1 6/6 33/23 66/46 66/21
27 66/1 66/1 66/21 33/43 66/31
28 33/3 5% 33/18 66/36 66/36
29 66/6 5% 66/26 40% 66/21
جمع کل 28/33 63/86 61/246 63/416 95/299
میانگین 02/3 87/7 41/22 87/37 26/27

 

 

کل فرضیه‌ها و سئوالات

در رابطه با فرضیه‌ها و کل سئوالهای پاسخ نامه، 62 درصد از پاسخ‌دهندگان در حد زیاد و خیلی زیاد پاسخ داده اند در حالی که تقریباً 11 درصد از پاسخ‌دهندگان در حد کم و خیلی کم پاسخ داده اند. بدین سبب مشخص می‌شود که به نظر جامعه آماری ما، این فرضیه‌ها و سئوالات در حد زیادی در دروغگویی کودکان موثر می‌باشد.

 

فرضیه خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 151 86/4 76/20 48/34 40/36
2 16/4 77/12 66/31 33/33 05/18
3 02/3 87/7 41/22 87/37 26/27
میانگین 7/2 5/8 94/24 2/35 23/27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در کودکان دبستانی و راههای درمان آن80برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه


برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
همه حقوق محفوظ است

Posted مارس 25, 2016 by 92 in category "تز و پایان نامه", "مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *