پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

پایان‏ نامه‌ کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

عنوان پایان نامه :

رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

نتایج تجزیه و تحلیل ضرایب همبستگی پیرسون، بین شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر نشان داد که والدینی که به صورت مقتدرانه دختران خود را پرورش داده اند با عملکرد تحصیلی دخترانشان در مدرسه رابطه مثبت نشان داده و باعث پیشرفت آن ها شده است. اما شیوه ی فرزند پروری سهل گیر در این پژوهش برعکس پسران، رابطه مثبتی با عملکرد دانش آموزان دختر نشان داده است و باعث افت تحصیلی آن ها در مد رسه شده است .شیوه فرزندپروری مستبدانه در این تحقیق با عملکرد تحصیلی دختران رابطه منفی نشان داد.

جهت تبیین می توان بیان کرد که با توجه به ویژگی های والدین مقتدر که سعی می کنند  تلاش های کودکان خود را در جهت کسب  توجه پاسخ، مثبت می دهند و از تقویت‌های مثبت بیشتری استفاده می کنند. همچنین والدین کودکان مقتدر با بیان آشکار آن چه از کودک انتظار می رود را بیان می کنند و روابط کلامی را تشویق کنند و کودک را در جریان علت و منطق نهفته در روش خود قرار دهند و به ویژگی‌های بیانی و ابرازی و نیز استقلال رأی و ثبات قاعده مند ارزش دهند بنابر این وجود رابطه مثبت بین این شیوه فرزندپروری با عملکرد دخترانشان در مدرسه دور از انتظار نیست. اما والدین با شیوه فرزند پروری مستبدانه بسیار پرتوقع بوده و پذیرای نیازها و امیال کودکان نیستند. پیامدهای کلامی والدین یک جانبه و فاقد همنوایی عاطفی است. والدین مستبد غالباً هنگام اعمال رهنمودها، دلیلی ارائه نمی‌کنند و به تشویق پاسخ های کلامی می پردازند و هم چنین تا آن جا که ممکن است در برابر استدلال کودکان خود به تعابیر موضوع نمی پردازند. بنابراین کودکان آن ها کمتر به دنبال علت و قانون هستند و در مدرسه به دروس استنباطی کمتر اهمیت می دهند و باعث افت تحصیلی آن ها می شود بنابراین این رابطه منفی از نظر بین شیوه ی مستبدانه و عملکرد پایین در مدرسه منطقی به نظر می رسد. اما در شیوه فرزندپروری سهل گیر شاهد اثرگذاری جنسیت افراد هستیم آسان گیری به پسران باعث افت تحصیلی آن ها در مدرسه شده است اما در دختران رابطه مثبتی با عملکرد تحصیلیشان نشان داد بنابراین در جامعه ما با توجه به ساختار فرهنگی به خاطر این که دختران کمتر از خانه بیرون می روند این سهل گیری والدین چندان تاثیر منفی بر عملکرد دختران نداشته و باعث افزایش عملکرد آن ها در مدرسه شده است.

نتایج این تحقیق با یافته های پژوهش های کریستنسون(2001)، شین ولاک(2007) عسگری و همکاران(1386)، معتمدی (1387)، برهمند(1381) و مهرافروز (1383) همسو و همخوان است.

متن کامل :

شیوه های فرزندپروری

پایان نامه:رابطه بین و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

این نوشته در مقالات ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *