جولای 31

پایان نامه برق قدرت جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق

گرایش : قدرت

عنوان : جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺪرت ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهای از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ، اﯾﺠﺎد اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺮژی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ از ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر اراﯾﻪ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در دو ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪا از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ، ﺑﺎ اراﯾﻪ روﯾﮑﺮدی ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ از راه دور ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮب و دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اراﯾﻪ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺑﺘﺪا ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎﺑﺮدی ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺟﺎﻣﻊ در روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﻗﺪام ﻣﯽﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، روﺷﯽ اﺑﺘﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﺟﻬﺖ ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

 

 

 

 

ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی اﺻﻮﻟﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ، ﺑﺤﺚ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺤﺚ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻫﻤﻮاره ﻧﮑﺘﻪ اﺑﻬﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آراﯾﺶ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻻزم ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﯾﻦ ادوات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺟﺮای اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ و ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ. ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﺎﻧﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارد. ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اراﯾﻪ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻫﺪف، رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ادوات ﮐﻠﯿﺪزﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮلﭘﺬﯾﺮ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﯽ از اﻋﻤﺎل اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﻗﯿﻖﺗﺮی را از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اراﯾﻪ دﻫﺪ.

 

در ﻓﺼﻞ اول از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﻧﮑﺎت ﻧﺎدﯾﺪه در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺎﯾﺎﺑﯽﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﮐﻠﯿﺪﻫﺎیاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی، ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪهای در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘًﺎ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در دو ﻓﻀﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺪی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب و دﻗﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑﻬﯿﻨﻪ درروﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 

ﭘﯿﻮﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ اﺻﻠﯽ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﯽ و ﮔﺮﯾﺰ از ﺣﻮاﺷﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در ﭘﯿﻮﺳﺖ-اﻟﻒ- ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻠﻔﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﻮﺳﺖ-ب-روشﻫﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ را ﻣﻮرد ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. در ﭘﯿﻮﺳﺖ -ج- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﻓﺸﺮده و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ روی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻣﻔﻬﻮم آن در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺪﯾﺲﻫﺎیﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎیﻣﻮﺟﻮد در ارزﯾﺎﺑﯽﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در ﭘﯿﻮﺳﺖ-د- ﻧﯿﺰ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنیدهمه حقوق محفوظ است

Posted جولای 31, 2016 by 92 in category "مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *