پایان نامه بررسی مقایسه ای احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاداسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت آموزشی MA ) )

موضوع:

بررسی مقایسه ای احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده دبیرستانهای دخترانه شهر سندرک

استاد راهنما:

دکتر علی اکبر شیخی فینی

سال تحصیلی :1393 -1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1 -1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………11

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-4-1- هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-4-2- اهداف جزیی………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-5- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-6- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-6-1- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-6-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-6-3- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-7- تعریف واژه و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-7-1- تعریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-7-2- تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….13

فصل دوم  مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….14

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

بخش اول : مباحث مربوط  به احساس خود کار آمدی…………………………………………………………………………………………….16

2-2- مبانی نظری مربوط  به خودکار آمدی…………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-1- اهمیت مفهوم خود………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-2- دو ویژگی خود ……………………………………………………………………………………………………………………………………16

2-2-3- خود سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2-4- خود پویا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-3- شکل گیری خود……………………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-3-1- انواع خود…………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-3-2- جنبه ها یی از خود پنداره پدیدار شناختی………………………………………………………………………………………………..18

2-4- تعاریف و مفاهیم خودکار آمدی………………………………………………………………………………………………………………….19

2-4-1-تعریف خود کار آمدی……………………………………………………………………………………………………………………………19

2-4-2- مفهوم خود کار آمدی …………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-5- اهمیت و ضرورت خودکار آمدی ……………………………………………………………………………………………………………….23

2-6- مبانی روانشناختی خودکار آمدی ……………………………………………………………………………………………………………….24

2-7- اثرات خودکار آمدی بر کار کرد های روانشناختی………………………………………………………………………………………….24

2-7-1- اثر خود کار آمدی بر سطح انگیزش ……………………………………………………………………………………………………….27

2-7-2- اثر خودکار آمدی بر عواطف …………………………………………………………………………………………………………………29

2-8- مبانی جامعه شناختی خود کار آمدی …………………………………………………………………………………………………………..30

بخش دوم : مباحث مربوط به رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………….31

2-1- نظریه های رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-1-1- نظریه امید و انتظار ……………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-1-2- نظریه ارزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-1-3- نظریه بریل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..32

2-1-4- نظریه نقشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-1-5- نظریه نیاز ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-1-6- نظریه هرزبرگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-1-7- نظریه هالند………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-1-8- نظریه آلدر فر……………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-1-9- نظریه برابری………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-1-10- مدل نظری رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………36

نمودار 1- همبسته ها ، پیش آیند ها و پس آیند ها و اثرات رضایت شغلی ) کی نیکی و همکاران ، 2002 )…………………37

نمودار 2- انواع متغیرهای پیش آیند ، همبسته ها و پس آیند ها ی رضایت شغلی ( مدل باولینگ و هاموند ، 2000 )…….38

نم.دار 3- انواع عوامل موثر بر رضایت شغلی و نقش آن بر تمایل به ترک خدمت ( مصدق راد ، 2008 ) ……………………39

2-2- تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………….40

جدول 1-همبستگی درونی میان زیر مقیاس ها ی پیمایش رضایت شغلی ( اسپکتر ، 2001 ، ص 18 ) ………………………45

2-3- تعاریف و مفاهیم معلم پژوهنده…………………………………………………………………………………………………………………..45

2-4- ارزیابی و سنجش رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………48

2-5- مهمترین مقیاس های رضایت شغلی عبارتند از :……………………………………………………………………………………………48

2-6- ابعاد رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………………48

2-7- ماهیت رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-8- اهمیت رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-9- عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان …………………………………………………………………………………………………………51

2-10- عوامل محیطی رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………51

2-10-1- نظریه ویژگی های شغلی……………………………………………………………………………………………………………………..52

2-10-2- محدودیت سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….52

جدول 2- ابعاد هشت گانه  محدودیت های سازمانی از دیدگاه پیتر و کونور……………………………………………………………..52

2-10-3- متغیر ها ی نقش…………………………………………………………………………………………………………………………………53

2-10-4- تعارض کار – خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………53

2-10-5- سطح پرداخت …………………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-10-6- استرس شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….54

2-10-7- کار اضافی…………………………………………………………………………………………………………………………………………54

2-10-8- کنترل حین کار…………………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-10-9- برنامه زمانی کار………………………………………………………………………………………………………………………………….54

2-11- ویژگی های شخصیتی رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………………………….56

2-11-1- کانون کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………………………56

2-11-2- خلق و خوی …………………………………………………………………………………………………………………………………….56

2-12- تناسب شغل با شاغل……………………………………………………………………………………………………………………………….56

2-13- اثرات بالقوه رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………57

2-13-1- عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………………57

2-13-2- رفتار شهروند سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………57

2-13-3- رفتار واپس گرایانه  ( مخرب ) ……………………………………………………………………………………………………………58

2-13-4- غیبت از کار ………………………………………………………………………………………………………………………………………58

2-13-5- ترک کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

شکل شماره 1- مدل ساده جابجایی کارکنان به عنوان کارکرد رضایت شغلی …………………………………………………………….59

2-13-6- فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………………59

2-13-7- بهداشت جسمانی و رفاه روانی…………………………………………………………………………………………………………….60

2-13-8- رفتارهای ضد تولیدی………………………………………………………………………………………………………………………….60

2-13-9- رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………….61

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

2-14-1- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….63

2-14-2- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..65

2-5-1- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………….68

2-15-2- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….72

فصل سوم : روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………73

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………77

جدول 3-1 پرسشنامه های استفاده شده در پژوهش……………………………………………………………………………………………….77

3-5- روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

3-6- روش و اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..78

فصل چهارم : یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..79

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80

جدول 4-1 توصیف شغل و خود کار آمدی معلمان پژوهنده ………………………………………………………………………………….80

جدول 4-2 توزیع معلمان پژوهنده در مورد ماهیت کار…………………………………………………………………………………………..81

نمودار 4-1 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای ماهیت کار………………………………………………………………………………………….81

جدول 4-3 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای سرپرستی…………………………………………………………………………………………….82

نمودار 4-2 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای سرپرستی……………………………………………………………………………………………82

جدول 4-4 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای حقوق…………………………………………………………………………………………………83

نمودار 4-3 نمودار  معلمان پژوهنده بر مبنای حقوق……………………………………………………………………………………………….83

جدول 4-5 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای توصیف شغل………………………………………………………………………………………84

نمودار 4-4 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای توصیف شغلی…………………………………………………………………………………….84

جدول 4-6 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای ترفیعات………………………………………………………………………………………………85

نمودار 4-5 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای ترفیعات……………………………………………………………………………………………..85

جدول 4-7 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای ارتباط با همکاران…………………………………………………………………………………86

نمودار 4-6 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای همکاران…………………………………………………………………………………………….86

جدول 4-8 توزیع معلمان پژوهنده بر مبنای خودکار آمدی………………………………………………………………………………………87

نمودار 4-7 نمودار معلمان پژوهنده بر مبنای خود کار آمدی……………………………………………………………………………………87

جدول فراوانی

جدول 4-9 توصیف شغل  و خود کار آمدی معلمان غیر پژوهنده…………………………………………………………………………….88

جدول 4-10 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای توصیف شغل………………………………………………………………………………89

نمودار 4-8 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای توصیف شغل……………………………………………………………………………….89

جدول 4-11 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای ماهیت کار………………………………………………………………………………….90

نمودار 4-9 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای ماهیت کار……………………………………………………………………………………90

جدول 4-12 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای خود کار آمدی…………………………………………………………………………….91

نمودار 4-10 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای خود کار آمدی……………………………………………………………………………91

جدول 4-13 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای سرپرستی…………………………………………………………………………………….92

نمودار 4-11 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای سرپرستی……………………………………………………………………………………92

جدول 4-14 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای حقوق…………………………………………………………………………………………93

نمودار 4-12 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای حقوق………………………………………………………………………………………..93

جدول 4-15 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای ترفیعات………………………………………………………………………………………94

نمودار 4-13 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای ترفیعات……………………………………………………………………………………..94

جدول 4-16 توزیع معلمان غیر پژوهنده بر مبنای همکاران……………………………………………………………………………………..95

نمودار 4-14 نمودار معلمان غیر پژوهنده بر مبنای همکاران…………………………………………………………………………………….95

جدول 4-17 توزیع فراوانی برحسب وضعیت خودکار آمدی…………………………………………………………………………………..96

نمودار 4-15 توزیع فراوانی برحسب خود کار آمدی………………………………………………………………………………………………96

جدول 4-18 توزیع فراوانی برحسب وضعیت توصیف شغلی………………………………………………………………………………….97

نمودار 4-16 توزیع فراوانی برحسب وضعیت توصیف شغلی………………………………………………………………………………….97

جدول 4-19 جدول آماره ها مربوط به و ضعیت خود کار آمدی و توصیف شغلی ……………………………………………………98

جدول 4-20  آزمون دو گروه مستقل ………………………………………………………………………………………………………………….98

جدول 4-21 آزمون دو گروه مستقل با توجه به وضعیت توصیف شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده ……………………..99

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..100

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

5-2- یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….102

5-3- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………103

5-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….103

5-5- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………105

-فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….106

-فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….107

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

چکیده

مطالعه حاضر به هدف بررسی مقایسه ای احساس خود کار آمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده دبیرستانهای دخترانه سندرک در سال تحصیلی 93-1392 انجام شد . 30 نفر از معلمان غیر پژوهنده و 10 نفر پژوهنده انتخاب و به سوالای پرسشنامه خودکار آمدی عمومی شرر و رضایت شغلی اسمیت ، کندال ، هیولین پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آمار استنباطی  T تک نمونه ای و T مستقل استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شد .نتایج نشان داد که بین خودکار آمدی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده تفاوت معنا دار وجود ندارد و فرضیه مورد نظر رد می شود و فرضیه صفر مورد تایید قرار می گیرد و نیز نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی معلمان پژوهنده و معلمان غیر پژوهنده تفاوت معنادار وجود دارد و فرضیه مورد تایید قرار می گیرد.

کلمات کلیدی : احساس خود کار آمدی ، رضایت شغلی ، پژوهنده ، غیر پژوهنده ، معلم

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

این نوشته در پایان نامه ها, مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *