می 6

یافته های تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه ارشد,بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

 

 

 

 

 

فصل چهارم

یافته های تحقیق

 


4-1 داده های آماری جامعه مورد مطالعه

تجزیه و تحلیل داده ها

در تجزیه و تحلیل داده ها آماری این پژوهش از روشهای آماری توصیفی واستنباطی استفاده شده که در بخش آمار توصیفی: از میانگین، تحلیل واریانس، انحراف استاندارد ، ضریب همبستگی کندال و اسپرمن استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی : از آزمون T برای مقایسه اختلاف میانگینها استفاده شده است.

در جدول شماره (1-4) همانطور که مشخص شده است پرسشنامه توسط 31 نفر جواب داده شده است که در ستون دوم (GHQ) جدول نمرات آزمودنی ها ذکر شده است. در ستون سوم (Gender) جنس آزمودنی های مرد M و زن Z مشخص شده است. در ستون چهارم (Age) سن آزمودنیها براساس سال نوشته شده است. در ستون پنجم (Sabghe) سابقه کار کارکنان بهزیستی را براساس سال نشان می دهد. و ستون ششم جدول (gharadad) بیان کننده نوع قرار داد کارکنان رسمی (R) ، کارکنان (P) پیمانی و کارکنان شرکتی (SH) می باشد. در ستون هفتم جدول (Faleit) نوع فعالیت حمایتی اجتماعی (SC) ، توان بخشی (RE)، اداری (OF) و خدماتی (SE) مشخص شده. افرادی که در مجموعه مورد مطالعه هم فعالیت حمایتی اجتماعی و تون بخشی (SC,RE) و اداری توانبخشی (OF,RE) با هم انجام می دهند نیز مشخص شده اند.

ستون هشتم جدول (Kod1) اعداد 3و2و1 برای مشخص کردن کارمندان رسمی (1) کارمندان پیمانی(2) و کارمندان شرکتی(3) می باشد. و ستون نهم جدول (Kod2) اعداد 6 و5و4و3و2و1 بیان کننده نوع فعالیتهای می باشد که به ترتیب فعالیت حمایتی اجتماعی(SC,1) می باشد. فعالیت توان بخشی (RE,3) فعالیت خدماتی (SE,4) فعالیت اداری (OF,5) فعالیت حمایتی اجتماعی و تون بخشی (SC,RE,2) و فعالیت اداری توان بخشی با (OF,RE,6) مشخص شده اند.

 

جدول (1-4) داده های آماری جامعه مورد مطالعه

Kod2Kod1FaleitGharardadSabgheAgeGenderGhq 
11SCR250047m621
11SCR150040m722
21SC,RER120036m813
31RER100035m814
41SER200045m715
51OFR140037m716
61OF,RER240050m797
31RER250044m798
31OfR230046m729
51ReR130035m7310
31OfR70029m6711
31ReR40028m7512
51SeR150039m7313
32Sc,reP50033m7314
42SeP60062m8315
22ReP20031m8116
43ScSH70034m6517
30Re07526m7218
11ScR200043Z7819
41ScR240037Z4620
11OfR230043Z6621
31OFR160042Z4822
11SCR8000Z7123
11SCR70030Z6624
51OfR17000Z3325
51OfR038Z5426
12ScP60032Z7927
12ScP110032Z7228
32ReP15026Z7729
43ReSH40036Z4930
11SCR0007431

نمودار(1-4) نشان دهنده فراوانی و میزان نمره GHQ در آزمودنی مرد (M) و زن (Z)

نمودار(2-4) نشان دهنده فراونی و میزان سن آزمودنیهای مرد(M) و زن (Z)

2-4 میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه

محاسبه، میانگین، واریانس، انحراف معیار و نمره برش:

جدول(2-4) میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه:

26/5116/7-3844621
74/1484/35329732
18/01484/116561813
18/14084/116561814
38/384/15041715
38/384/15041716
82/9684/96241797
06/884/25184729
74/1484/353297310
66/416/2-44896711
1/3684/556257512
74/1484/353297314
54/19184/1368898315
18/14084/1156618116
3/1716/4-42256517
06/884/251847218
14/7884/860847819
38/53616/23-21166420
98/916/3-43566621
74/44716/21-23044822
38/384/150417123
98/916/3-43566624
54/130716/36-10893325
82/22916/15-29165426
82/9684/962417927
06/884/251847228
64/6184/759297729
62/40616/20-24014930
42/2384/454767431
  

 

میانگین جامعه :

واریانس جامعه:

 

انحراف معیار جامعه مورد موطالعه:

نمره 16/69 میانگین جامعه مورد مطالعه می باشد با محاسبه انحراف استاندارد نمرات از میانگین مشخص شد، افرادی که نمره سلامت روانی آنها یک انحراف معیار بالاتر از میانگین (81) باشد دارای سلامت روانی کامل هستند. کسانی که نمره آنها یک انحراف معیار پایین تر از میانگین (57) باشد سلامت روانی آنها در معرض خطر قرار دارد. با مراجعه به جدول (1-4) مشخص شد که افراد ردیفهای (22و23و24و25و26و30و20) نمره پایین تر از 57 را کسب کرده اند که به نظر می رسد این افراد جزء کارمندان زن شاغل در بهزیستی می باشند.

 

4-3 تجزیه و تحلیل فرضیه و سؤالات تحقیق

فرضیه تحقیق: سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است.

جدول (3-4) مقایسه نمرات زنان و مردان

زنمرد
608478384462
211646532973
435466656181
230448656181
504171504171
435666504171
108933624179
291654624179
624179518472
518472532973
592977448967
240149562575
532973
532973
688983
656181
422565
  518472

 

 

برای بررسی فرضیه تحقیق با این عنوان که سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است. با استفاده از جدول (3-4) خطای استاندارد تفاوت بین دو میانگین را محاسبه و با استفاده از داده بدست آمده. آزمون T برای تفاوت بین میانگینها را محاسبه کردیم. چون T جدول با درجه آزادی 28 برای آزمون یک دامنه برابر با 701/1 بدست آمده و چون T آزمون(84/2=t) جدول بیشتر است می توان نتیجه گرفت که تفاوت دو میانگین ناشی از شانس نیست و این تفاوت میانگین بین دو گروه معنادار می باشد. در نتیجه سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است.

 

سوال اول : آیا بین سلامت روانی کارمندان با ست آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟جدول(4-4) محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی

 

 

 

CORRLATIONS

   سلامت عمومیسن
آزمون کندالنمره سلامت عمومیضریب همبستگی1000014-
سطح معنی دار 921
تعداد3128
سنضریب همبستگی014-1000
سطح معنی دار921 
تعداد2828
آزمون اسپیرمننمره سلامتضریب همبستگی023-1000
سطح معنی دار 908
تعداد3128
سنضریب همبستگی023-1000
سطح معنی دار908 
تعداد2828

 

سؤال فوق با دو روش آماری (ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن) جدول(3-4) با استفاده از نرم افزار (S.P.S.S) مورد مطالعه قرار گرفت ظریب همبستگی بسیار پایین و منفی بدست آمده. که نشان دهنده فقدا رابطه معنی دار بین این دو متغیر است پس می توان نتیجه گیری کرد. که بین سن کارمندان و سلامت روانی آنها رابطه ای وجود ندارد.

 

سؤال دوم: آیا بین سلامت روانی کارمندان رسمی، پیمانی، شرکتی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

برای بررسی سؤال فوق ابتدا میانگین ها وا نحراف معیار هر کدام از سه گروه محاسبه و با هم مقایسه کردیم.

 

جدول (5-4) مقایسه میانگینها و انحراف معیار سه گروه.

Descriptives

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای معیارفاصله اطمینان میانگین در سطح 95%
     حد پایینحد بالا
1

2

3

TOTAL

22

6

2

30

67.86

77350

57.00

69.07

12.407

4.370

11.314

12.043

2.345

1.784

8.000

2.199

62.36

72.91

-44.65

64.57

73.36

82.09

153.65

73.56

نمودار (3-4) مقایسه میانگینهای سه گروه

همانطور که مشخص شد در جدول (5-4) میزان میانگینها و انحراف معیار سه گروه با یکدیگر تفاوت زیادی دارد.

 

 

 

جدول (6-4) تجزیه و تحلیل واریانس

 مجموع مجذورهادرجه آزادیمیانگین مجذورهاتوضیع فیشر Fسطح معنادار
بین گروهی

درون گروهی

جمع

749.776

3456.091

4205.867

2

27

29

347.888

128.003

2.929071

همانطور که قبلاً بیان شد برای بررسی سؤال فوق ابتدا میانگین ها را مقایسه کردیم که آنها دارای تفاوت زیادی با هم بودند.(نمودار(6-4) به همین خاطر در جدول (6-4) برای پاسخ گویی قطعی به سؤال واریانس های سه گروه با هم مورد مقایسه قرار گرفتند که چون مقدار سطح معنی دار آماری (071/0=SIG) بدست آمده از 05/0 بیشتر است، علیرغم تفاوت آشکاری که در میانگینهای سه گروه مشاهده می شود رابطه ی معناداری بین نوع اشتغال و سلامت روانی در کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی مشاهده نمی شود.

سؤال سوم: آیا تفاوت معناداری در میزان سلامت روانی افرادی که فعالیت حمایتی اجتماعی توان بخشی اداری و خدماتی انجام می دهند وجود دارد یا خیر.

برای بررسی سؤال فوق همانطور که در جدول (7-4) مشخص شد. میانگین نمرات گروههای شش گانه مورد مقایصه قرار گرفت که با توجه به جدول میان گروههای (1و3) ، (2-6) ،(5-5) تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما به علت تعداد افراد کم حاضر در گروههای (2و6) نمی توان به صحت داده ها اطمینان کرد.

جدول (7-4) مقایسه میانگینمهای گروههای مختلف فعالیت.

 تعدادمیانگینانحراف معیارخطای معیارفاصله اطمینان میانگین در سطح 45%
     حدپایینحدبالا
1

2

3

4

5

6

TOTAL

9

2

9

5

5

1

31

71.22

81.00

70.67

62.80

62.40

79.00

69.16

5.674

000

9.367

15.434

18.942

 

11.852

1.891

000

3.122

6.902

8.471

2.129

66.86

81.00

63.47

43.64

38.88

 

64.81

75.50

81.00

77.87

81.96

85.92

 

73.51

با توجه به میانگینهای بدست آمده می توان گفت که سلامت روانی کارمندانی که فعالیت حمایتی اجتماعی و تانبخشی انجام می دهند بیشتر از افرادی است که مشغول به فعالیت اداری و خدماتی هستند.

نمودار(4-4) میانگین سلامت روانی گروههای مختلف فعالیت.

برای ارائه پاسخی قطعی به جواب سؤال تحقیق واریانس گروههای مختلف محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت.

جدول(8-4) تجزیه و تحلیل واریانس گروههای مختلف

 مجموعه مجذورهادرجه آزادیمیانگین مجذورهاتوضیع فیشر Fسطح معنی دار
بین گروهی

درون گروهی

جمع

866.638

3347.556

4214.194

5

25

30

173.328

133.902

1.294298

 

چون سطح معنا دار (sig=0/289) بدست آمده بیشتر از 05/0 است. علیرغم تفاوت آشکاری که در بین میانگین های سلامت روانی در گروههای مختلف وجود دارد. رابطه معنی داری بین نوع فعالیت و سلامت روانی در کارمندان مشاهده نمی شود.

 

سؤال چهارم: آیا بین میزان سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

جدول(9-4) محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی کارمندان

   نمره سلامت عمومیصابقه کاری
آزمون کندالنمره سلامت عمومیضریب همبستگی1.000158-
سطح معنی دار 242
تعداد3129
سابقه کاریضریب همبسگی158-1.000
سطح معنی دار242 
تعداد2929
آموزن اسپیرمننمره سلامت عمومیضریب همبستگی1.000242-
سطح معنی دار 207
تعداد3129
سابقه کاریضریب همبستگی242-1000
سطح معنی دار207 
تعداد2929

 

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود برای بررسی سوال فوق ضریب همبستگی کندال(اسپیرمن) برای متغیرهای سنوات کاری و میزان سلامت روانی محاسبه شد همانطور که در جدول (9-4) مشخص است ضریب همبستگی بین متغییرهای تحقیق بسیار پایین و منفی است به همین دلیل از داده های فوق می توان نتیجه گیری کرد که بین سلامت روانی و سنوات کاری هیچ ارتباطی وجود ندارد.

 

 


این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهCopyright 2018. All rights reserved.

Posted می 6, 2016 by 92 in category "تز و پایان نامه", "مقالات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *