مارس 26

نتایج ویافته ها-پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

فصل چهارم

نتایج ویافته ها

 

 

 

جدول 1-4 توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب نوع ناهنجاری در سال 87-86

نوع  ناهنجاریتعداددرصد
ناهنجاری کوچک1279/70
ناهنجاری بزرگ238/12
ناهنجاری کوچک و بزرگ37/1
*سوفل قلبی265/14
جمع کل179100

جدول شماره 2-4- توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب جنس نوزاد

نوع ناهنجاریجنسدخترپسرجمع کل
 

کوچک

تعداد5275127
درصد7/663/749/70
 

بزرگ

تعداد14923
درصد9/179/88/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد33
درصد37/1
 

سوفل قلبی

تعداد121426
درصد4/159/135/14
 

جمع کل

تعداد78101179
درصد6/434/56100

13/0=pvalue**

 

 

*سوفل های طبیعی فیزیولوژیک یا سوفل بی گناه بسیار شایع می باشندو حداقل 80 درصد نوزادان وکودکان طبیعی در دوره ای از حیات خود سوفل فیزیولوژیک دارند.این سوفل ها خوش خیم ،عملکردی، ارتعاشی وسوفل جریان نیز نامیده می شوند این سوفل ها بیشترطی 6 ماه اول زندگی ، بین 3 تا 6 سالگی واوایل نوجوانی شنیده می شوند . این در حالی است که بیماری سیستمیک وبسیاری از سندرم های مالفورما سیون مادرزادی نیز قادر به ایجاد سوفل قلبی می باشند مثل نوزاد مادر دیابتی ، سندرم مارفان ، سرخچه مادرزادی. (11)

**در کلیه آزمون ها مقدار 05/0>pبه عنوان سطح معنی داری در نظرگرفته شده است  .

جدول شماره3- 4- توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب درجه ازدواج فامیلی .

         ازدواج فامیلی

نوع ناهنجاری

درجه 1درجه 2غیر فامیلیجمع کل
 

کوچک

تعداد411571127
درصد4/809/781/659/70
 

بزرگ

تعداد212023
درصد9/33/53/188/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد123
درصد28/17/1
 

سوفل قلبی

تعداد731626
درصد7/138/157/145/14
 

جمع کل

تعداد5119109179
درصد5/286/109/60100

21/0=pvalue

                          

 

جدول 4-4- توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی بر حسب نوع بیماری زمینه ای مادر

بیماری زمینه ای مادر

نوع ناهنجاری

سالمدیابت شیرینافزایش فشار خونعفونت ادراری تناسلیبیماری تیروئیدسایر بیماری هاجمع کل
 

کوچک

تعداد10716319127
درصد8/71507/8560503/649/70
 

بزرگ

تعداد1811323
درصد1/1220504/218/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد213
درصد3/11/77/1
 

سوفل قلبی

تعداد22111126
درصد8/14503/14201/75/14
 

جمع کل

تعداد149275214179
درصد2/831/19/38/21/18/7100

78/0=pvalue

 

 

 

 

 

 

جدول 5-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی بر حسب نوع داروی مصرفی مادر

دارو

نوع ناهنجاری

بدون مصرف داروآهن ،اسید فولیکضد تشنجکورتوندارو های قلبیمسکنضد دیابتآنتی  بیوتیکسایر دارو

ها

جمع کل
 

کوچک

تعداد1989344251127
درصد4/708/71758080100501009/70
 

بزرگ

تعداد216523
درصد4/79/12508/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد1113
درصد825207/1
 

سوفل قلبی

تعداد6181126
درصد2/225/14100205/14
 

جمع کل

تعداد2712414552101179
درصد1/153/696/02/28/28/21/16/56/0100

002/0=pvalue

 

 

 

 

 

 

جدول 6-4  توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی بر حسب برخورد با اشعه

اشعه

نوع ناهنجاری

داردنداردجمع کل
 

کوچک

تعداد1126127
درصد502/719/70
 

بزرگ

تعداد2323
درصد138/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد33
درصد7/17/1
 

سوفل قلبی

تعداد12526
درصد501/145/14
 

جمع کل

تعداد2177179
درصد1/19/98100

538/0=pvalue

جدول7-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب روش پیشگیری از بارداری

روش پیشگیری

نوع ناهنجاری

کاندومقرصIUDسایر روش هابدون پیشگیریجمع کل
 

کوچک

تعداد10241110127
درصد5/62507/661004/729/70
 

بزرگ

تعداد212023
درصد5/12252/138/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد33
درصد27/1
 

سوفل قلبی

تعداد4121926
درصد25253/335/125/14
 

جمع کل

تعداد16461152179
درصد9/82/24/36/09/84100

914/0=pvalue

 

 

جدول 8-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب سقط قبلی مادر

سقط

نوع ناهنجاری

داردنداردجمع کل
 

کوچک

تعداد14113127
درصد8/539/739/70
 

بزرگ

تعداد61723
درصد1/231/118/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد33
درصد27/1
 

سوفل قلبی

تعداد62026
درصد1/231/135/14
 

جمع کل

تعداد26153179
درصد5/145/85100

123/0=pvalue

جدول شماره 9-4-  توزیع ناهنجاری مادرزادی بر حسب سن تولد نوزاد

سن حاملگی

نوع ناهنجاری

نزمپره نزمجمع کل
 

کوچک

تعداد1234127
درصد2/734/369/70
 

بزرگ

تعداد18523
درصد7/105/458/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد33
درصد8/17/1
 

سوفل قلبی

تعداد24226
درصد3/142/185/14
 

جمع کل

تعداد16811179
درصد9/931/6100

007/0=pvalue

 

جدول شماره10-4- توزیع فراوانی ناهنجاری  مادرزادی بر حسب سابقه ی فامیلی ناهنجاری مادرزادی درخانواده

سابقه فامیلی ناهنجاری

نوع ناهنجاری

مثبتمنفیجمع کل
 

کوچک

تعداد2899127
درصد8/772/699/70
 

بزرگ

تعداد41923
درصد1/113/138/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد33
درصد1/27/1
 

سوفل قلبی

تعداد42226
درصد1/114/155/14
 

جمع کل

تعداد36143179
درصد1/209/79100

678/0=pvalue

جدول شماره11-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب هورمون درمانی برای باردار شدن

هورمون درمانی

نوع ناهنجاری

مثبتمنفیجمع کل
 

کوچک

تعداد4123127
درصد807/709/70
 

بزرگ

تعداد12223
درصد206/128/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد33
درصد7/17/1
 

سوفل قلبی

تعداد2626
درصد9/145/14
 

جمع کل

تعداد5174179
درصد8/22/97100

77/0=pvalue

 

  جدول شماره12-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب سن مادر در زمان بارداری

         ازدواج فامیلی

نوع ناهنجاری

<20 سال29-20>30جمع کل
 

کوچک

تعداد208720127
درصد3/837/705/629/70
 

بزرگ

تعداد116623
درصد2/4138/188/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد1113
درصد2/48/01/37/1
 

سوفل قلبی

تعداد219526
درصد3/84/156/155/14
 

جمع کل

تعداد2412332179
درصد4/137/689/17%100

45/0=pvalue

 

جدول 13-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب وزن نوزاد

وزن نوزاد

نوع ناهنجاری

<25003500-2500>3500جمع کل
 

کوچک

تعداد910414127
درصد9/523/746/639/70
 

بزرگ

تعداد714223
درصد2/41101/98/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد33
درصد1/27/1
 

سوفل قلبی

تعداد119626
درصد9/56/133/275/14
 

جمع کل

تعداد1714022179
درصد5/92/783/12100

                                                   45/0 Pvalue=

جدول 14-4 میانگین وانحراف معیار وزن نوزاد بر حسب نوع ناهنجاری

نوع نا هنجاری تعداد میانگینانحراف معیار
کوچک

بزرگ

کوچک بزرگ

سوفل قلبی

کل

127

23

3

26

179

   06/3

68/2

77/2

18/3

02/3

398

620

221

458

459

 

 

جدول 15-4- میانگین وانحراف معیار قد نوزاد بر حسب نوع ناهنجاری

نوع نا هنجاری تعداد میانگینانحراف معیار
کوچک

بزرگ

کوچک بزرگ

سوفل قلبی

کل

127

23

3

26

179

77/48

1/46

3/49

32/48

46/48

128/2

51/3

52/1

39/3

6/2

 

 

 

 

 

جدول 16-4 فراوانی ناهنجاری ها در نوزادان مورد مطالعه

سیستم نا هنجارتعداددرصد  از کل ناهنجاری
عضلانی- اسکلتی

ادراری- تناسلی

عصبی

گوارش

کروموزومال

پوست

گوش

چشم

قلبی

ترکیبی

78

41

6

4

6

1

2

4

27

3

5/43

9/22

35/3

23/2

35/3

55/0

11/1

23/2

08/15

67/1

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه


برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Copyright 2018. All rights reserved.

Posted مارس 26, 2016 by 92 in category "تز و پایان نامه", "مقالات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *