می 4

عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب : دانلود رایگان پایان نامه : راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

-2- عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب

هرچند مسائل مطرح شده به نوعی به زمان قبل از انقلاب و به ریشه یابی موضوع می پردازدولی اگر بخواهیم تاریخ معاصرنزدیک به انقلاب را مورد بررسی قرار دهیم ناچار باید به سفر رضاخان به ترکیه اشاره ای داشته باشیم همانطور که گفتیم :رضا خان پس از سفر به ترکیه در سال 1313 شدیدا تحت تاثیر طرح های اسلام زدایی و به خصوص کشف حجاب و فرهنگ بی حجابی قرار گرفت وپس از بازگشت جشن های مختلفی در تهران و شمال کشور برای این منظور انجام شد که نمونه آن در 17 دی ماه در دانش سرای مقدماتی جشنی برپاشدکه رضا خان به همراه همسر و دختران خود که بی حجاب بودند در آن جشن شرکت ودستور دادتمام وزرا و وکلا با همسران بدون حجاب خود در این جشن شرکت کنند و بدین صورت بد حجابی در کشور آغاز گردید،ولی زنان ایران همچنان با حجاب در جامعه حضور پیدا می کردندورضا خان برای شکستن مقاومت مردم مجبور  به متوسل شدن به زور همراه با قساوت و رذالت فراوان گردید.به زور چادر زنان را از سرشان می کشیدند،واگر مقاومت می کردند مورد ضرب و شتم و هتک حرمت قرار می گرفتند و این سیاست پس از مرگ رضاخان توسط پسرش محمد رضابشدت ادامه یافت ولی هیچوقت نتوانستند در این طرح به موفقیت کامل دست یابند و سرانجام مردان غیور و زنان متدین ما بساط حکومت آنها را به رهبری امام خمینی برچیدند.

 

2-3- تهاجم فرهنگی پس از انقلاب

پس از سقوط حکومت آمریکایی شاه و پیروزی انقلاب اسلامی،توطئه های گوناگون(تجزیه ایران،حمله نظامی به طبس،فعالیتهای جاسوسی،جنگ،تحریم اقتصادی،…..)آمریکا نتوانست اتش مبارزه مردم ایران راعلیه استکبار خاموش کند  واگرخطر نفوذ تفکر مردم ایران به سایر کشورهای اسلامی وغیر اسلامی وجود نداشت شاید ایران آماج تیرهای توطئه قرار نمی گرفت.ازطرفی جوانان ایران در خنثی کردن تمام توطئه های استکبار نقش آفرینی خاصی داشتند وجوانان بودندکه پوزهءآنان رابخاک می مالیدند،آنان این قشرراموردتهاجم قراردادندودین آنان رانشانه گرفتندچون دیدن وفرهنگ چیزی بودکه آنان رادربرابردشمن ایستاده ومقاوم نگه میداشت.پس دشمن جوانان ایران میخواهدفسادرادرمیان آنان ترویج کندتانفوذدین و فرهنگ دینی را از دل وروح آنان بگیرد.

توزیع گسترده مشروبات الکلی ومواد مخدر،توزیع نوارهای مبتذل وترانه های خوانندگان رژیم سابق و موسیقی های غربی،وارد کردن عکسها،کتب،فیلم های ویدئویی،سی دی های مختلف کامپیورتری با مضامین ضد دینی،ایجاد گروه های مختلف از دختران و پسرانی که دچار بحران شخصیت هستند وکشاندن جوانان به بطالت وهرزگی،چاپ داستان ها و رمان های مختلف با محتوی زشت اخلاقی و جنسی …همه و همه از جمله فعالیت ها و کارهایی است که برای دین زدایی و اشاعه فساد در بین جوانان ما در نظر گرفته شده است. [1]

موارد  مذکور از جمله مواردی است که آثارش در جامعه ما ملموس و مشهود است حضور نا مناسب بعضی از جوانانی که از نقشه و توطئه استعمار گران تاثیر پذیرفته اند عاملی است نگران کننده برای پدران،مادران وتمام کسانیکه به مسائل اجتماعی،فرهنگی،مذهبی جامعه خویش احساس مسئولیت می کنند.

یقینا برای هر عامل نگران کننده،عوامل رفع نگرانی نیز  وجود دارد به همین منظور کتابها و تحقیقات و پژوهش هایی انجام شده است به عنوان نمونه در سال1367کتابی به نام عوامل فساد و بد حجابی توسط احمد رزاق،انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی منتشرشده است که درآن به نقش خانواده معلم ومدرسه،آپارتمان نشینی،ضعف ایمان،عقده حقارت و…به عنوان عامل اثر گذار در بد حجابی اشاره شده است ولی به مقدار و میزان اثرگذاری هر کدام از عوامل آن هم ،به صورت علمی پرداخته نشده است.

تحقیق و پژوهشی از طرف خانم معصومه کلنگی به شماره1041تحت عنوان((رابطه بین نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی و مادران آن ها نسبت به حجاب))صورت گرفته است.در این پژوهش3 پرسشنامه برای پدر،مادر،فرزند دختر در نظر گرفته شده است و محقق به این نتیجه رسیده است که اولا:پدران می خواهند پوشش متعارف اسلامی یعنی پوشاندن بدن به جز قرص صورت و کفین از طرف همسر و دختر انجام پذیرد.

ثانیا:مادران خود مایلند حجاب خود را رعایت و انتظار دارند دختران آنان نیز پوشش اسلامی را رعایت نمایند.

ثالثاً:دختران جوان تمایل به این موضوع دارند و پوشش را به عنوان یک اصل می پذیرند. پژوهش دیگری بعنوان پایان نامه توسط خانم فرنوش ژیانی اصغر زاده به شماره9 انجام پذیرفته است که در آن به بررسی نگرش دانش آموزان دختر نسبت به حجاب موجود در مدارس پرداخت شده است.در این پژوهش نظر دانش آموزان دختر راهنمایی و متوسطه نواحی ششگانه مشهدموردبررسی قرارگرفته است و نگرش دانش آموزان دختر نسبت به حجاب مو جود در مدارس را مورد پژوهش قرار داده است ونظر آنان را در موردحجاب درمدرسه،بیرون ازمنزل،درخانواده ومعاشرت های خانوادگی موردبررسی قرار داده است.

دوپژوهش بالاکه درسالهای اخیرتوسط همکاران فرهنگی گردآوری شده است درقسمت تحقیقات وپژوهش سازمان آموزش وپرورش خراسان مستقر درمرکز تربیت نیروی انسانی شهید کامیاب موجود است.پژوهش اول در استان سمنان وپژوهش دوم در استان خراسان نواحی ششگانه مشهد(در آن زمان)صورت گرفته است. [2]

در سال تحصیلی 84-83 پژوهشی تحت عنوان شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر در ناحیه 7 آموزش و پرورش خراسان رضوی توسط اینجانب صورت گرفت که در آن برای محدود کردن دامنه تحقیق و دقیق بودن پژوهش دبیرستان های دخترانه ی پایه سوم و مراکز پیش دانشگاهی ناحیه 7 را که در آن به خدمت مشغولم انتخاب نمودم. برای این منظور 13% از کل جامع ی آماری بعنوان نمونه و به طور تصادفی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه نظرات آن ها در خصوص علل گرایش به بدحجابی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت . در این تحقیق علت اصلی بی توجهی به پوشش مناسب در بین دختران جوان به ترتیب : وجود روحیه ی خودنمایی در بین آنان، ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب، آشنا نبودن اولیاء با شیوه ی برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب شناخته شد.

2-4- پژوهشهای اخیر

2-4-1-رعایت پوشش و حفظ معنویت

در پاسخ به تاثیر گذاری رعایت پوشش در حفظ معنویت جامعه به  تعداد850 نفر ،میانگین پاسخها عدد04/4 بدست آمد ونشانگر این مطلب است که رعایت پوشش توسط بانوان به مقدار زیاد در حفظ معنویت و اخلاق جامعه موثر است

2-4-2-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد

ازبررسی پاسخهای 830نفردانش آموز و دانش پژوه در پاسخ به سوال مذکور،عدد93/3بعنوان میانگین بدست آمد وباین معنی است که مد گرائی و تجمل پرستی در بر هم خوردن اعتدال روحی زن ومردبه میزان زیاد مؤثر است.

 

2-4-3-مدگرائی و اقتصادخانواده

میانگین بدست آمده ازتعداد 832 نفر عدد97/3 است و بدان معنی است که مدگرائی وتجمل گرائی و بی بندوباری بمیزان زیاد دراقتصاد خانواده نقش دارد.

 

2-4-4-تأثیربازدیدازمراکز بزهکاری در پذیرش پوشش دختران

ازبررسی پاسخهای رسیده از844 نفر از دانش آموزان و دانش پژوهان راجع به اثر گذاری بازید از مراکز بزهکاری ویا دختران فراری در پوشش دختران جوان، عدد60/3 بعنوان میانگین پاسخها بدست آمده است و دلالت براین مطلب دارد که بازدید ازاز مراکز بزهکاری برپوشش دختران جوان به میزان زیاد تأثیر گذار است.

 

2-4-5-ارزیابی حجاب خود

درپی نظرسنجی که راجع به تعهد خویش نسبت به حجاب از دانش آموزان و دانش پژوهان ناحیه 7 صورت گرفت از861 نفر   پاسخ دهنده عدد میانگین 65/3 بدست آمد که دلالت بر این  مطلب دارد که دختران جوان ناحیه مذکور بمیزان زیاد به حجاب اسلامی معتقد ومتعهدند.

 

2-4-6-رسانه ها و ترویج بدحجابی

درپاسخ به تاثیرگذاری فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی ،از852 پاسخ بدست آمده  میانگین عدد93/3 حاصل شده است و دلالت بر این مطلب دارد که دانش آموزان و دانش پژوهان ناحیه7 بمیزان زیادمعتقدند که فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی تاثیر گذارند.

 

2-4-7-تأثیربرنامه های تلویزیونی درترویج بدحجابی وبی حجابی

در پاسخ به سوال مذکور از857 پاسخ ،میانگین پاسخ ها عدد63/3 بدست آمده و بدین معنی است که بمیزان زیاد برنامه ها و سریالهای تلویزیونی در ترویج بدحجابی موثرند.

 

2-4-8-تأثیربرنامه های ماهواره ای درترویج بدحجابی جهانی

از838 پاسخ رسیده میانگین پاسخها عدد21/4 را نشان می دهد و دلالت بر این مطلب دارد که برنامه های ماهواره ای بمیزان خیلی زیاد در ترویج بدحجابی یا بی حجابی موثرند.

 

2-4-8-تأثیر فیلمهای ویدئویی و سی دی در ترویج بدحجابی

از841 پاسخ رسیده میانگین پاسخهاعدد76/3 است و باین معنی است که بمیزان زیاد رسانه های بالا در ترویج بدحجابی موثرند.

 

2-4-9- تلویزیون و ارائه الگوهای برتر پوشش

از846 پاسخ بدست آمده راجع به سوال بالا ،عدد میانگین27/3 بدست آمده و باین معنی است که دانش آموزان و دانش پژوهان ناحیه7 معتقدندکه تلویزیون در ارائه الگوهای برتر پوشش اسلامی بمیزان متوسط موثر بوده است.

 

جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترویج بدحجابی

در جمع بندی پاسخهای چهارسوال بالا(سوالهای 25-27-28-29) از تعداد3388پاسخ حاصله عددمیانگین88/3  بدست آمده است و به این معنی است که رسانه های مذکور بمیزان زیاد در ترویج بدحجابی تاثیر گذارند

فراوانی

ودرصد

فراوانی

تأثیر رسانه ها بر ترویج بد حجابی
 جمع
خیلی  زیاد
زیاد
متوسط
کم
هیچ
فراوانی
1395

 

 921
  549
323

 

200
3388
 درصد
  41
  27
   16
 10
 6
100
میانگین   88/331درصد متوسط و کمتر
68در صد بیشتر و زیاد

 

 

2-4-10-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب

از855 تعداد نظرات دانش آموزی و دانش پژوهی ،میانگین 85/2 بدست آمده و باین معنی است که روزنامه ها و مجلات بطور متوسط  در ارائه پوشش مناسب دخالت دارند.

جمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب

ازجمع بندی سئوالهای 26و30پرسشنامه که ازتعداد 1710 پاسخ به دست آمده است میانگین پاسخ هاعدد6/3 رانشان می دهد و به معنی آن است که رسانه های فوق به میزان متوسط در ارائه الگوهای مناسب پوشش مؤثر بوده اند .واگر بخواهیم مطلب را به تفصیل بیان کنیم 62%دانش آموزان و دانش پژوهان  بر این عقیده اند که تلویزیون و مجلات بطور متوسط و کمتر توانسته اند به معرفی الگو های برتر و ارائه پوشش اسلامی بپردازند و38%آنان نظرشان براین است که رسانه های مذکور به میزان خیلی زیاد و زیاد در این امر موفقیت بدست آورده اند.

 

فراوانی

ودرصد

فراوانی

رسانه ها و الگوهای برتر
 جمع
خیلی  زیاد
زیاد
متوسط
کم
هیچ
فراوانی
255

 

 400
  458
323

 

221
1071
 درصد
  14
  24
   27
 22
 13
100
میانگین       06/0

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه


برچسب‌ها, , , , , , , , ,
همه حقوق محفوظ است

Posted می 4, 2016 by 92 in category "تز و پایان نامه", "مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *