می 3

سؤالهایی درباره ماهیت انسان : دانلود پایان نامه رایگان : بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان

سؤالهایی درباره ماهیت انسان :

جنبه مهم شخصیتی برداشت نظریه پرداز از ماهیت انسان است . هر نظریه پردازی برداشتی از ماهیت انسان دارد که به چند سؤال اساسی می پردازد شعرا،فیلسوفانوهنرمندان چند قرن است که این سؤالها را مطرح کرده اند وما تلاشهای آنها را برای پاسخ دادن به این سؤالها در کتابها وآثار نقاشی عالی می بینیم نظریه پردازان شخصیت نیز به این سؤالهای مشکل ساز پرداخته اند وبه توافقی بیشتر از هنرمندان یا نویسندگان نرسیده اند . برداشتهای متفاوتی که نظریه پردازان از ماهیت انسان داشته اند امکان مقایسه معنی دار دیدگاههای آنها را میسر می سازد . این برداشتهابی شباهت به نظریه شخصی نیستند . آنها چارچوبهایی هستند که نظریه پردازان از درون آنها خود ودیگران را می بینند ونظریه های خود را می سازند . موضوعاتی کهبرداشت نظریه پرداز ازماهیت انسان را توصیف می کنند در زیر شرح داده شده اند . وقتی درباره هر نظریه بحث می کنیم این موضوع را در نظر می گیریم که چگونه نظریه پرداز به این سؤالها می پردازد .

اراده آزاد یا جبر گرایی ؟

یکی از سؤالهای اساسی درباره ماهیت انسان به کشمکش قدیمی بین اراده آزاد وجبر گرایی مربوط می شود . نظریه پردازان هر دو جناح می پرسند آیا ما آگاهانه اعمال خود را هدایت می کنیم ؟آیا می توانیم به طور خود انگیخته مسیر افکارورفتارمان را انتخاب کرده واز بین گزینه ها انتخاب معقولی کنیم ؟آیا ما از آگاهیهشیار ومتواری کنترل برخورداریم ؟آیا ما تعیین کننده سر نوشت خود هستیم ،یا اینکه قربانی تجربه گذشته ،عوامل زیستی ،نیروهای ناهشیار ،یا محرکهای بیرونی می باشیم –نیروهایی که بر آنها کنترل هشیار نداریم ؟آیا رویدادهای بیرونی آنچنان شخصیت ما را شکل داده اند که نمی توانیم رفتارمان را تغییر دهیم ؟

برخی نظریه پردازان شخصیت در این باره موضع افراطی دارند . دیگران دیدگاه معتدل تری داشته ومعتقدند که برخی رفتارها را رویدادهای گذشته تعیین می کنند وبرخی می توانند خود انگیخته وتحت کنترل ما باشند .

طبیعت یا تربیت ؟

موضوع دوم به مناقشه طبیعت – تربیت  مربوط می شود . کدام یک تأثیر بیشتری بر رفتار دارند :صفات وویژگیهای ارثی (طبیعت یا استعداد ژنتیکی )یا ویژگیهای محیط (تأثیرات تربیت ،تحصیلات آموزشی ما )آیا تواناییها ،خلق وخوو آمادگیهایی که به ارث می بریم شخصیت ما را تعیین می کنند یا شرایطی که در آن زندگی می کنیم ما را شکل می دهند ؟شخصیت تنها مبحثی نیست کهتحت تأثیر این موضوع قرار دارد . درباره هوش هم این مناقشه وجود دارد :آیا هوش بیشتر تحت تأثیراستعداد ژنتیکی (طبیعت )قرار دارد یا تحت تأثیرتحریکی که محیط های خانه ومدرسه فراهم می کنند (تربیت )؟

مانند موضوع اراده آزاد –جبر گرایی گزینه های به مواضع افراطی محدود نمی شوند شماری از نظریه پردازان فرض می کنند که شخصیت توسط هر دو نیروی شکل می گیرد . برای برخی نظریه پردازان وراثت تأثیرغالب است ومحیط اهمییت جزئی دارد ،دیگران دیدگاه متضادی دارند .

گذشته یا حال :

موضوع سوم به اهمیت نسبی رویدادهای گذشته مربوط می شود ،مانند تجربیات اوایل کودکی ما در مقایسه با رویدادهایی که بعداًدر زندگی اتفاق می افتند . کدام یک شکل دهنده ی قوی تر شخصیت است ؟اگر ما مانند برخی نظریه پردازان فرض کنیم که‌آنچه در کودکی برای ما اتفاق افتاده برای شکل گیری شخصیت اهمییت زیادی دارد ،در نتیجه باید معتقد باشیم که رشد بعدی ما چیزی جز گسترش موضوعات اساسی که شالوده انها در سالهای نخستین زندگی ریخته شده اند نیست این دیدگاه به جبر گرایی تاریخی معروف است . شخصیت ما عمدتاًدر 5سالگی یا قدری بیشترتثبیت شده ودر طول باقی همر ما کمتر در معرض تغییر قرار دارد . شخصیت بزرگسالی به وسیله ماهیت تجربیات نخستین تعیین می شود . موضع مخالف ،معتقد است که شخصیت از گذشته مستقل بوده ومی تواند تحت تأثیررویدادها وتجربیات زمان حال وآرزوها واهداف ما برای آینده قرار بگیرد . موضع میانه ای نیز مطرح شده است ما می توانیم فرض کنیم که تجربیات نخستین شخصیت ما را شکل می دهند ولی نه به صورت انعطاف ناپذیر  یا برای همیشه تجربیات بعدی می توانند الگوهای شخصیت نخستین را تقویت یا تعدیل کنند .

بی همتایی یا عمومیت :

آیا ماهیت انسان بی همتاست یا عمومیت دارد ؟این موضوع دیگری است که نظریه پردازان شخصیت را تقسیم می کند ما می توانیم شخصیت را به قدری فردی در نظر بگیریم که عمل واظهار هر کس قرینه یا معادلی در فرد دیگر نداشته باشد بدیهی است که این کار مقایسه یک نفر با فرد دیگر را بی معنی می کند مواضع دیگر امکان بی همتایی را در نظر دارند ولی آن را در محدوده الگوهای کلی رفتار که به صورت همگانی (حداقل درون فرهنگی خاص )پذیرفته شده اند تعبیر می کند .

تعادل یا رشد :

موضوع پنجم به آنچه که می توانیم هدفهای زندگی ضروری بخوانیم مربوط می شود .نظریه پردازان از لحاظ اینکه چه چیزی انگیزه اصلی ما را در زندگی تشکیل می دهد ،تفاوت دارند . آیا ما مانند ماشین عمل می کنیم ،به صورت نوعی مکانیزم خود گردان وتا وقتی که تعادل درونی ما برقرار باشد خشنودیم ؟آیا ما صرفاًبرای ارضا کردن نیازهای جسمانی عمل می کنیم ،برای اینکه لذت کسب کنیم واز درد دوری جوییم ؟آیا خشنودی ما کلاًبه پایین نگه داشتن استرس بستگی دارد ؟

برخی نظریه پردازان معتقدند که انسانها کاهش دهنده تنش وموجوداتی لذت جو هستند دیگران ما را به صورت موجوداتی در نظر می گیرند که عمئتاًبه وسیله نیاز به رشد ،تحقق بخشیدن به استعداد کامل خود ،ورسیدن به سطوح بالاتر وشکوفایی ورشد با انگیزه می شویم .

خوش بینی یا بدبینی ؟

موضوع دیگر نگرش نظریه پرداز را به زندگی منعکس می کند ما می توانیم آن را خوش بینی در برابر بدبینی بنامیم . ایا انسانها اصولاًخوب هستند یا شرور ،مهربان هستندیا ظالم ،دلسوز هستند ،یا سنگدل ؟در اینجا با مسئله اخلاقیات مواجه هستیم ،قضاوتی ارزشی که احتمالاًجایگاهی در دنیای عینی وبی تفاوتی علم ندارد با این حال ،شماری از نظریه پردازان حداقل به صورت ضمنی به این مسئله پرداخته اند . برخی نظریه پردازان شخصیت انسان را مثبت وامیدوار کننده برداشت می کنند وما را به صورت بشر دوست واز لحاظ اجتماعی آگاه ترسیم می کنند . نظریه پردازان دیگر تعداد کمی از این ویژ گیهای مثبت را به صورت فردی یا جمعی ،در انسانها می بینند .

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه :

جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از دانشجویان رشته مکانیک وبرق دانشگاه‌آزاد اسلامی واحد ابهر که طبق آمار بدست آمده دانشجویان این رشته از بین بالای 10000نفر دانشجو ،بالای 3000نفر دانشجوی این رشته هادر این رشته ها مشغول به تحصیل هستند .

حجم نمونه :

با توجه به جامعه مورد مطالعه وبر آورد کل آن از بین 3000نفر دانشجو 100نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون پذیرش اجتماعی وویژگیهای شخصیتی بر روی آنها اجرا می گردد .

روش نمونه گیری :

در بسیاری از تحقیقات انسانی محقق مایل است نمونه تحقیقی را به گونه ای انتخاب کند که مطوئن شود زیرگروهما با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند ،به عنوان نماینده جامعه در نمونه نیز حضوررداشته باشند روش نمونه گیری طبقه ای در مطالعاتی که محقق قصد مقایسه زیر گروههای مختلفی را داشته باشد ،مناسب است به طور خلاصه ،در روش نمونه گیری طبقه ای محقق مطمئن است که نمونه انتخاب شده براساس ویژگی ها وعواملی که اساس آن طبقه بندی بوده اند (بیانی -1384:ص125)

ابزار اندازه گیری در تحقیق :

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسش نامه پذیرش اجتماعی وویژگیهای شخصیتی مینه سوتا است که ابزار پذیرش اجتماعی دارای 40سوال دو گزینه است بله وخیر است که این پرسش نامه جهت شناسایی عوامل اجتماعی وقبول پذیرش جامعه است واینکه چه عواملیذباعث پذیرای اجتماعیافراد می شود که نمره گذاری در این پرسش نامه از طریق کلید صورت می گیرد ومطابق کلید 1نمره ومخالف کلید صفر نمره به آن تعلق می گیرد مدت اجرای آزمون پذیرش اجتماعی 20الی 25 دقیقاست ودر زمان اجرای آزمون از آزمودنی می خواهیم که بعد از دقت کامل در سوالات به‌آنها جواب بدهد وشیوه اجرای آزمون که هم به صورت گروهی است وهم به صورت فردی وهم به صورت گروهی که در تحقیق حاضر به صورت گروهی انجام گرفته وبعد از جمع کردن آزمودنی ها از آنها می خواهیم که به سؤالات جواب دهند وطبق تحقیقات انجام شده بر آزمون پذیرش اجتماعی روایی این آزمون 65 درصد وپایایی آن 76درصد بوده است .

 

آزمون ویژگیهای شخصیتی مینه سوتا :

آزمون M.M.P.Iیا به عبارتی آزمون ویژگیهای شخصیتی مینه سوتاکه دارای 71سؤال در گزینه بله وخیر است که این آزمون دارای 2 مقیاس است که یک مقیاس 71سؤالی ویک مقیاس 551سؤالی  است که طبق هنجار گزینی ایرانی مقیاس 71 سؤالیمدنظر است که این مقیاس دارای دو مقیاس بالینی دروایی است که مقیاس روایی شامل L-F-Kاست که در رابطه با دروغ سنجی ،مقاومت ،وحالت دفاعی است ومقیاس بالینی که دارای 8 مقیاس  HS :هیپوکندریا

D :افسردگی

Hy :هیستری

Pa:پارانویا

Pd:انحرافات اجتماعی

Pt:ضعف روانی

Sc:اسکینزوفرنی

Ma :ماینا

که نمره گذاری در این آزمون به این صورت است که مطابق کلید 1 نمره ومخالف کلید صفر نمره به آن تعلق می گیرد ومقایسه آن با مقیاس 551 سؤالی این است آن مقیاس دارای یک علامت سؤال در مقیاس روایی است ومقیاس بالینی هم دارای 10 مقیاس است . این‌ازمون توسط مک لین طراحی شده است در سال 1973که جهت شناسایی روابط ورفتار نادرست ویژگیهای رفتار آزمودنی هاست وطبق تحقیقات انجام شده روایی این آزمون برابر 78 درصد وپایایی ان 67 درصد بوده است که شیوه اجرای ازمون در این تحقیق به صورت گروهی بوده است که بعد از جمع کردن گروه آزمونها بر روی آنها اجرا می گردد.

روش تحقیق :

روش تحقیق استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع همبستگی است هدف تحقیق هم بستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریقمطالع هم بستگی بین الگوها ومتغییرهایی که فرض می شود بین‌انها رابطه وجود دارد . این روش مخصوصاضدر شرایطی معتبر است که هدف ان کشف رابطه بین متغییرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام شده است .(دلاور :1385:ص203)

 

روش آماری مربوط به فرضیه ها :

جهت انجام آزمون فرضیه وبررسی رابطه پذیرش اجتماعی وویژگیهای شخصیتی در کلیه مقیاس ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده که فرمول آن به شرح زیر است :

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه


برچسب‌ها, , , , , , , , ,
Copyright 2018. All rights reserved.

Posted می 3, 2016 by 92 in category "تز و پایان نامه", "مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *