می 6

تجزیه و تحلیل داده ها :پایان نامه رایگان علوم تربیتی,بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده

 

 

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

فرضیه یک

مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت بیشتر از سایر مدیران از سبک مدیریت مشارکتی استفاده میکنند.

جدول شماره1: «جدول توزیع پاسخ های دبیران دو گروه پژوهش به پرسش های فرضیه یک»

شماره

سوال

تعداد و درصد پاسخ های هر دو گروه به هر یک از گزینه هاگروه مورد پژوهشبسیار کمکممتوسطزیا دبسیار زیاد
1در محیط کاری شما تا چه میزان تصمیمات مربوط به امور معلمان و مدرسه از طریق تبادل نظر و تصمیم گیری گروهی اتخاذ میگردد؟الف

ب

2

3

8

11

26

29

 

49

38

 

15

9

6نسبت به ایده ها و طرح های جدید معلمان، مدیر شما تا چه حد اهمیت نشان میدهد و نظرات اصلاحی آنها را می پذیرد؟الف

ب

0

2

5

9

16

24

44

41

35

24

11نقش خود و همکارانتان را در نحوه انجام امور مربوط به معلمان و مدرسه چقدر می دانید؟الف

ب

1

1

5

5

24

36

59

47

11

11

16در جلسات شورای معلمان مدیر شما تا چه اندازه فقط نقش هماهنگ کننده ایفا نموده و از تصمیم گیری فردی اجتناب می ورزد؟الف

ب

1

6

9

7

18

33

31

42

41

12

21مدیر شما تا چه اندازه استفاده از نظرات دیگران را در تصمیم گیری ضروری می داند؟الف

ب

0

0

5

9

17

33

49

44

29

14

26در امور مربوط به معلمان و مدرسه مدیر شما تا چه اندازه تصمیمات را به تنهایی اتخاذ نموده و فقط جهت اجرای تمام و کمال به معلمان ابلاغ میکند؟الف

ب

16

16

48

30

 

22

38

 

12

12

2

4

 

در سوال 1، در حالیکه 64 درصد دبیران گروه «الف) اظهار نموده اند که در محیط کاری شان بیش از حد متوسط (زیاد و بسیار زیاد) تصمیمات مربوط به امور معلمان و مدرسه به صورت گروهی اتخاذ میگردد، فقط 47 درصد دبیران گروه «ب» این گونه اظهار نموده اند. چنین ترتیبی برای سوالات 6-11-16 و 21 به ترتیب به صورت 79 درصد در مقابل 65 درصد -70 د رصد در مقابل 58 درصد- 72 درصد در مقابل 54 درصد- و 78 درصد در مقابل 58 درصد میباشد. در سوال 26 در صورتی که 64 درصد دبیران مدارس گروه «الف» اظهار نموده اند که مدیران شان کمتر از حد متوسط (کم و خیلی کم) تصمیمات را به صورت فردی اتخاذ میکنند. 46 درصد دبیران گروه «ب» این اظهار نظر را در مورد مدیران شان داشتند.

 

آزمون فرضیه یک: برای این فرضیه آزمون یک دامنه در نظر گرفته شده است. با اطلاعات جدول صفحه قبل آن رل مورد آزمون قرار می دهیم :

چون مقدار t محاسبه شده با فاصله اطمینان 99/0 و یا سطح معنی داری ( ) موجود در جدول می باشد. بنابراین فرضیه صفر رد می شود و در مقابل فرضیه جانشین که فرضیه تحقیق ما می باشد پذیرفته می شود. در نتیجه با 99% اطمینان می توان بیان نمود که :مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت بیشتر از سایر مدیران از شبکه مدیریت مشارکتی استفاده می کنند.

فرضیه دو

مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت بیشتر از سایر مدیران توانایی ایجاد تغییرات لازم و نوآوری را دارند.

جدول شماره 2: « جدول توزیع پاسخ های دبیران هر دو گروه مورد پژوهش به پرسش های فرضیه دو»

شماره

سوال

تعداد و درصد پاسخ های هر دو گروه به هر یک از گزینه هاگروه مورد پژوهشبسیار کمکممتوسطزیا دبسیار زیاد
2محیط اداری شما تا چه اندازه مشوق ارائه نظرات و ایده های جدید و ابتکاری است؟الف

ب

3

4

8

9

30

34

36

43

23

9

7در زمینه تحقق افکار و ایده های جدید تا چه اندازه به فراهم کردن شرایط و امکانات لازم مبادرت می ورزد؟الف

ب

0

4

5

6

22

29

40

50

33

11

12توانایی مدیرت خود را در ایجاد فکر ها و ایده های جدید و یا روش های جدید انجام کار تا چه حد می دانید؟الف

ب

0

3

8

5

12

29

45

46

35

17

17در زمانی که نیاز به تغییرات لازم باشد مدیر شما تا چه مزان قادر است مقاومت های بی مورد برخی از کارکنان را با ارائه دلل و استدلال خنثی کند.الف

ب

0

3

4

6

24

26

50

42

22

23

22محافظه کاری و ترس از انتقاد و شکست در مدیر شما چقدر است؟الف

ب

42

31

30

34

20

27

4

10

0

2

27توانایی و سرعت مدیرتان را در تشخیص کمبود ها و مشکلات وانجام تعمیرات و اصلاحات لازم چقدر می دانید؟الف

ب

0

1

7

4

22

38

39

48

32

19

 

در سوال 2، 59 درصد دبیران گروه «الف» بیش از حد متوسط (زیاد و بسیار زیاد) محیط کاریشان را مشوق ارائه نظرات جدید دانسته اند. در این زمینه 52 درصد دبیران گروه «ب» چنین اظهار نظری داشتند. چنین ترتیبی در مورد سوالات 7-12 و 17 به ترتیب به صورت 73 درصد در مقابل 61 درصد – 80 درصد در مقابل 63 درصد- و 72 درصد در مقابل 65 درصد میباشد. در سوال 22، 76 درصد دبیران گروه «الف» اظهار نظر نموده اند که در مدیرانشان محافظه کاری و ترس از انتقاد و شکست (که از موانع نو آوری، خلاقیت هستند) کم و خیلی کم دیده میشود. در این باره 61 درصد دبیران گروه «ب» چنین اظهاری را در مورد مدیرانشان داشتند.

در سوال 27، 71 درصد دبیران گروه «الف» و 67 درصد از دبیران گروه «ب» اظهار نموده اند که مدیرانشان توانایی و سرعت تشخیص کمبودها و انجام تغییرات اصلاحات لازم را در حد زیاد (زیاد و بسیار زیاد) دارند.

آزمون فرضیه دو: برای این فرضیه نیز آزمون یک دامنه در نظر گرفته می شود. با اطلاعات جدول شماره«4» آن را مورد آزمون قرار می دهیم.

چون مقدار t محاسبه شده با فاصله اطمینان 95% و یا سطح معنی داری ( ) بزرگتر از t موجود در جدول می باشد. بنابراین فرضیه صفر رد می شود و در نتیجه فرضیه جانشین که فرضیه پژوهش است پذیرفته می شود. در نتیجه با 95% اطیمنان می توان گفت:مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت بیشتر از سایر مدیران توانایی ایجاد تغییرات لازم و نوآوری را دارند.

فرضیه سه

مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت نسبت به سایر مدیران از توان برنامه ریزی بالاتری برخوردارند.

جدول شماره 5: « جدول توزیع پاسخ های دبیران هر دو گروه مورد پژوهش به پرسش های فرضیه سه»

شماره

سوال

تعداد و درصد پاسخ های هر دو گروه به هر یک از گزینه هاگروه مورد پژوهشبسیار کمکممتوسطزیا دبسیار زیاد
3مدیر شما تا چه حد قادر است قبل از تصمیم گیری راه حل های مختلف را بررسی و بهترین آنها را انتخاب کند؟الف

ب

1

4

1

4

17

32

36

45

35

15

8به نظر شما مدیر تا چه حد برنامه کاری مشخصی برای هر روز یا هفته دارد؟الف

ب

0

2

2

9

24

30

 

40

41

34

18

13مدیر شما تا چه میزان قادر است اهداف برنامه های مدرسه را به روشنی برای کارکان بیان نموده و حمایت آنها را برای پشتیبانی از برنامه ها جلب کند؟الف

ب

0

1

5

6

11

25

43

48

41

21

18در زمانی که پیشرفت برنامه ها مشخص نباشد تا چه اندازه قادر است اهداف و با روش های اجرائی برنامه ها را اصلاح نماید؟الف

ب

0

2

5

7

26

36

49

44

20

11

23مدیر شما تا چه میزان در انجام کارها بیش از موعد مقرر و یا در زمان تعیین شده موفق بوده است؟الف

ب

1

2

3

4

21

41

48

43

27

10

28اهدافی را که مدیر شما برای برنامه های مختلف مدرسه تعیین میکند تا چه اندازه با اهداف کل آموزش و پرورش سازگار هستند؟الف

ب

0

1

2

4

13

23

43

46

42

26

 

در سوال شماره 3، 71 درصد دبیران گروه «الف» اظهار داشته اند که مدیرانشان بیش از حد متوسط (زیاد و بسیار زیاد) قادرند قبل از تصمیم گیری، راه حل های مختلف را بررسی نمایند. در این زمینه 60 درصد دبیران گروه «ب» چنین اظهار نظری داشتند. در سوال شماره 8، 74 درصد دبیران گروه «الف» و 59 درصد دبیران گروه «ب» اظهار نموده اند که مدیرانشان در حد زیاد و بسیار زیاد برنامه کاری مشخصی برای هر روز یا هر هفته خود دارند.

چنین ترتیبی برای سوالات 12، 18، 23، 28 و به ترتیب به صورت 84 درصد در مقابل 69 درصد- 69 درصد در مقابل 55 درصد- 75 درصد در مقابل 53 درصد و 85 درصد در مقابل 72 درصد میباشد.

آزمون فرضیه 3: این فرضیه نیز از نوع آزمون یک دامنه است. با توجه به اطلاعات جدول شماره «6» آن را مورد آزمون قرار می دهیم.

چون مقدار t محاسبه شده با فاصله اطمینان 99% و یا سطح معنی داری ( ) بزرگتر از t موجود در جدول می باشد. بنابراین فرضیه صفر رد گردیده و در مقابل فرضیه جانشین  پذیرفته می شود.در نتیجه می توان با 99% اطمینان بیان نمود که : مدیران تحصیل کرده در رشته های مدیریت نسبت به سایر مدیران از توان برنامه ریزی بالاتری برخوردارند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهCopyright 2018. All rights reserved.

Posted می 6, 2016 by 92 in category "تز و پایان نامه", "مقالات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *