می 2

تجزیه و تحلیل:دانلود رایگان پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی

در اینجا لازم به ذکر است با توجّه به محدودیّت های زمانی و …. ، امکان اجرای دقیق و کامل این پژوهش میسّر نگردید. لذا به ذکر نمونه هایی از جداول مربوط به وضعیّت مدیران آموزشی جامعه ی نمونه و نیز جداول مربوط به توزیع پاسخگویان بر حسب پاسخگویی به تک تک سؤالات، به طور نمونه اشاره می شود :

ردیفمدرک تحصیلیتعدا ( فراوانی )در صد
1دیپلم  
2فوق دیپلم  
3لیسانس  
4فوق لیسانس و بالاتر  
5جمع  

جدول توضیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات

ردیفسابقه ی خدمتتعدا ( فراوانی )در صد
13 ال 7  
28 الی 12  
313 الی 17  
418 الی 22  
523 الی 27  
6جمع  

جدول توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه ی خدمت

ردیفسابقه ی مدیریّتتعدا ( فراوانی )در صد
11 الی 5  
26 الی 11  
312 الی 17  
418 الی 23  
5جمع  

جدول توزیع پاسخگویان بر اساس میزان سابقه ی مدیریّت

سؤال : مدیران تحصیل کرده در رشته ی مدیریّت آموزشی در مقایسه با سایر مدیران در لزوم درک روابط انسانی موفّق ترند.
پاسخ هاتعدا ( فراوانی )در صد
کاملاً موافقم  
موافقم  
نظری ندارم  
مخالفم  
کاملاً مخالفم  
جمع  

جدول توزیع پاسخگویان بر حسب پاسخ گویی به سؤال نه

خواهشمندیم نظر خود را در هر یک از موارد زیر با زدن ضربدر مشخّص کنید.

ردیفمتن سؤالاتکاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخافم
1هر چه روابط انسانی در محیط آموزشی مطلوب تر باشد افراد در انجام وظایف

محوّله موفّق تر خواهند بود.

     
2سابقه ی بالای مدیران آموزشی در پست مدیریّت موجبات رضایت شغلی را فراهم

می سازد.

     
3انگیزه های معنوی بیش از انگیزه های مادّی باعث رضایت شغلی را فراهم می سازد.     
4مدیرانی که در رشته ی مدیریّت تحصیل کرده اند در زمینه ی انجام امور مدیریّتی موفّق تر هستند.     
5میزان رضایت شغلی مدیرانی که در رشته ی مدیریّت تحصیل کرده اند بیشتر از مدیرانی است که در رشته ی مدیریّت تحصیل نکرده اند.     
6رضایت شغلی مدیران آموزشی رابطه ی نزدیکی با سابقه ی خدمت آنها در پست مدیریّت دارد.     
7مدیرانی که مدارک بالا تری در زمینه ی مدیریّت کسب کرده اند در شغل خود

موفّق ترند.

     
8هر چه سوابق خدمت آموزشی مدیران بیشتر باشد در انجام وظایف مدیریّت

موفّق تر عمل می کنند.

     
9مدیران تحصیل کرده در رشته ی مدیریّت آموزشی در مقایسه با سایر مدیران در لزوم درک روابط انسانی موفّق ترند.     
10مدیران تحصیل کرده در رشته ی مدیریّت آموزشی در مقایسه با سایر مدیران در کمک به حلّ مسایل شخصی معلّمین موفّق ترند.     

 

 

 

ردیفبه نظر شما یک مدیر بایستیکاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخافم
11اقدامات رفاهی و ایجاد شرایط بهتر را در سر لوحه ی برنامه ی خود قرار دهد.     
12وظایف را به کارکنان بدون نظلرت بر چگونگی اجرای آن ابلاغ نماید.     
13تلاش نماید با ایجاد تغییرات در اهداف مدرسه باعث اغتشاش در مدرسه نشود.     
14در راه ایجاد خلّاقیّت و اشتیاق کار در کارکنان برای تحقّق اهداف، تلاش نماید.     
15تصمیمات در سطح مدرسه را همان تصمیمات ابلاغ شده از طرف اداره قرار دهد.     
16به مسایل و مشکلات کارکنان اهمیّت زیادی داده و در رفع آنان تلاش نماید.     
17افرادی را تأیید کندکه دستورات را دقیقاً و بدون سؤال انجام می دهند.     
18قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در بر خورد با مسایل را که در پیشرفت آموزش اثر داشته باشند را داشته باشد.     
19حدّاکثر تلاش خود را در راه ایجاد فرصت ها برای ابراز وجود و ارتقای کارکنان معطوف دارد.     
20موجبات رهبری را فراهم ساخته و کارکنان را در انجام امور مشارکت دهد.     
21با کارکنان در همه ی امور مشورت نماید و تصمیمات را با توجّه به خواسته ی آنان بگیرد.     

 

ردیفبه نظر شما یک مدیر بایستیکاملاً موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملاً مخافم
22در کنار ایجاد انگیزه در کارکنان، سهل انگاری آنان را مورد انتقاد قرار دهد.     
23سعی کند اهداف مدرسه را برای کارکنان توجیه نموده تا با این اهداف تفاهم و موافقت داشته باشد.     
24کارکنان را در قالب کاری محکم شده و بدون در نظر گرفتن علایق و ابتکارات آنان نگاه دارد.     
25سعی کند با ایجاد انگیزش و رضایت باطنی در کارکنان آنان را به فعّالیّت بر انگیزد.     
26در مقابل قصور و سهل انگاری کارکنان عکس العمل منفی نشان ندهد.     
27به طرز مطلوبی تمام کارکنان را در تشخیص اهداف، طرح ریزی، رهبری و کنترل امور سهیم بداند.     
28حتی الامکان از درگیر شدن در اختلافات کارکنان پرهیز نماید.     
29به تنهایی مسؤلیّت طرح و برنامه ریزی، نظارت و کنترل بر انجام امور را به عهده بگیرد.     

 

þ به نظر شما چه عوامل دیگری می تواند در میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی مؤثّر باشد؟

 

 

 

« فهرست منابع و مأخذ »

الف ) کتب

 • آستن، چالزاف، بیمازی های مدیریّت، ترجمه ی سیروس پرهام، 1352 .
 • اسمیت، جان، روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه ی پاشا شریفی و حسن و نرگس طالقانی، تهران انتشارات رشد، چاپ سوّم، 1369 .
 • بهرنگی، محمّد رضا، مدیریّت آموزشی و آموزشگاهی، ناشر : خود مؤلّف، چاپ دوّم، 1373 .
 • بهرنگی، محمّد رضا، مدیریّت آموزشی و کار برد نظریه های مدیریّت در نظارت و مدیریّت.
 • پرهیزگار، کمال، اصول و مبانی علمی طزبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، چاپ اوّل، تهران، اشراقی، 1368 .
 • تابلادل، شیوه هایایجاد انگیزش در افراد، ترجمه ی فرهاد احمدی نایینی، مؤسّسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
 • تراونا، رابرت و نیو پرت جین، اصول مدیریّت و رفتار سازمانی، ترجمه ی عین الله علاء، تهران، انتشارات زوّار، 1374 .
 • توسّلی، غلام عبّاس، جامعه شناسی کار و شغل، چاپ اوّل، انتشارات مهر، قم، 1375 .
 • رئوفی، مریم و دکتر باقر ثنایی، راهنمای اطّلاعات تحصیلی و شغلی در نظام جدید آموزش متوسطه و عالی، ناشر : مؤلّف، چاپ اوّل، 1374 .
 • شوئر، لودل، اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش و پرورش، ترجمه و تألیف : دکتر حمزه گنجی، چاپ ششم، انتشارات بعثت، تهران، 1377 .
 • شیرازی، علی، مدیریّت آموزشی، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1373 .
 • عسکریان، مصطفی، سازمان و ر آموزش و پرورش، چاپ اوّل، تهران، امیر کبیر، 1363 .
 • علاقه بند، علی، مبانی نظری و اصول مدیریّت آموزشی، چاپ دهم، نشر روان، تهران، 1378 .
 • علاقه بند، علی، مقدّمات مدیریّت آموزشی، چاپ دهم، نشر روان، تهران، 1378 .
 • علی آبادی، علی رضا، مدیران جامعه ی اسلامی، چاپ چهارم، تهران، نشر رامین، تابستان 1377 .
 • قرایی مقدّم، امان الله، مدیریّت آموزشی، انتشارات ابجد، 1375 .
 • کنان، کیت، چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم، ترجمه ی قاسم کریمی، تهران، قربانی، 1377 .
 • گریفیث، دانیل، روابط انسانی در مدیریّت، ترجمه ی خداد بخشی، چاپ اوّل، ملائک، تهران، 1377 .
 • لطف آبادی، حسین، سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران، سمت، 1375 .
 • میر کمالی، سیّد محمّد، رهبری و مدیریّت آموزشی، چاپ دوّم،نشر رامین، تهران، 1373 .
 • وایلز، کیمبل، مدیریّت و رهبری آموزشی، ترجمه ی محمّد علی طوسی، چاپ ششم، تهران، مرکز آموزشی مدیریّت دولتی، 1376 .
 • نادری، عزّت الله و مریم سیف نراقی، روش های تحقیق در علوم انسانی، تهران، بدر، 1375.

 

ب ) پژوهش نامه ها و پایان نامه ها :

1- با خداوردی، رضا، برّرسی وظایف مدیران مدارس مقطع ابتدایی از دیدگاه معلّمان و مدیران مدارس مقطع ابتدایی، آموزش و پرورش منطقه ی تبادکان شهر مشهد، 1376 .

2- بدری، مجتبی و محسن رهنما، برّرسی عوامل مؤثّر بر بهبود اثر بخشی مدیریّت از دیدگاه مدیران مدارس ناحیه ی 6 مشهد، 1378 .

3- حسن پور، علی، برّرسی مشکلات مدیران و معلّمان مقطع ابتدایی شهرستان چناران، 1376 .

4- حمیدی بینا باج فاطمه و تهمینه عسکری، بّررسی نظرات معلّمین و مدیران در مورد مدیریّت آموزشی کار آمد در ناحیه ی 5 و 6 آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 75 – 74 .

5- دلجو، شریعت، برّرسی رابطه ی رضایت شغلی با نیاز های معلّمان و دبیران، پژوهش نامه ی آموزشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش.

6- رجایی، محمّد رضا، رضایت شغلی مدیران، پژوهش نامه ی آموزش شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، شماره ی 20 .

7- رضویان، عصمت و فاطمه رحمانی، برّرسی عوامل مؤثّر در رضایت مندی شغلی معلّمین منطقه ی طرقبه ی مشهد، تابستان 1376 .

8- شهباز زاده، مهری، برّرسی مقایسه ای میزان رضایت مندی شغلی معلّمان مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان سرخس، بهار 1379 .

9- شیخ الاسلامی، نسرین، برّرسی و مقایسه ی نظرات مدیران در مورد معیار های مطلوب انتخاب مدیر خوب سال تحصیلی 78 – 77 .

10- شیخعلی بابایی، حسین، برّرسی میزان موفّقیّت مدیران مدارس متوسطه ی نظام جدید شهر مشهد، در ایجاد روابط انسانی در محیط آموزشی از دیدگاه دبیرانؤ مشاوران و کارکنان، 1374 .

11- صارمی، علی اکبر و علامحسین آخوندی، برّرسی و مقایسه ی ویژگی های یک مدیر خوب از دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی پسر و دختر آموزش و پرورش ناحیه ی 1 مشهد، 1376 .

12- فرزامیان، فاطمه و فاطمه نظر زاده، برّرسی تأثیر مدیریّت کار آمد بر روند پیشرفت دانش آموزان در نواحی شش گانه ی مشهد، سال تحصیلی 76 – 75 .

 

ج ) مقالات و مجلّات علمی و جراید و فصلنامه ها :

1- اهمیّت مدیریّت در آموزش و پرو رش، احمد صافی، ماهنامه ی آموزشی تربیتی پیوند، شماره های 25 الی 27، تابستان 1377 .

2- الگو های جدید مدیریّت، ترجمه ی کاملیا احتشامی اکبری، مجلّه ی تدبیر، سال نهم، شماره ی 79، دی ماه 1377 ، سازمان مدیریّت.

3- تصمیم گیری جوهر مدیریّت، شهرام حق دوست،مجلّه ی تدبیر.

4-رضایت شغلی، مجموعه مقالات چهارمین سمپوزیوم جایگاه تربیت، دبیر خانه ی سمپوزیوم، چاپ اوّل، تهران. بنیاد، 1374 .

5- رهبری و مدیریّت، مهدی نعیمی، ماهمنامه ی تدبیر، شماره ی 87 ، آبان ماه 1377، سازمان مدیریّت.

6- سبک های رهبری و مدیریّت آموزشی، شهره حسین پور، ماهمنامه ی آموزش رشد ابتدایی، سال سوّم، آذر و بهمن 1378 ، شماره های 19 و 21 ، وابسته به وزارت آموزش و پرورش.

7- مدیریّت، کروهی از نویسندگان و اساتید مدیریّت، تهران، 1370 .

8- مدیریّت چیست؟ شهره حسین پور، مجلّه ی رشد آموزش ابتدایی، سال دوّم، مه ر ماه 1377، شماره ی مسلسل 9 ، وزارت آموزش و پرورش.

9- مدیریّت منابع انسانی، اخمد رضا سنجری، مجلّه ی تدبیر، سال نهم، شماره ی 90 ، بهمن ماه 1377، سازمان مدیرّت.

10- مشارکت در تصمیم گیری در امور آموزش و همبستگی آن با رضایت شغلی، سیّد محمّد میر کمالی، فصلنامه ی تعلیم و تربیت، سال دوازدهم، شماره ی 47 ، پاییز 1375 .

11- مدیر و شیوه های انتقاد، یحیی جافریان، مجلّه ی تدبیر، شماره ی 49 ، سال پنجم، دی ماه 1373.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 


برچسب‌ها, , , , , , , , ,
Copyright 2018. All rights reserved.

Posted می 2, 2016 by 92 in category "تز و پایان نامه", "مقالات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *